Giá trị của Cách mạng Tháng Mười Nga vẫn luôn tỏa sáng

(CNQP&KT) - Thắng lợi của Cách mạng Tháng Mười Nga năm 1917 đã đánh dấu bước đột phá vĩ đại mở đầu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

Bước phát triển mới trong sản xuất, kinh doanh vật liệu nổ công nghiệp của Quân đội

(CNQP&KT) - Vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN) là loại hàng hóa đặc biệt, được Nhà nước quy định là mặt hàng kinh doanh có điều kiện, có vai trò quan trọng trong khai thác khoáng sản và xây dựng công trình (thủy lợi, giao thông, điện...).

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế và đối ngoại quốc phòng góp phần phát triển Công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Thực hiện Nghị quyết số 806-NQ/QUTW ngày 31/12/2013 của Quân ủy Trung ương về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng (ĐNQP) đến năm 2020 và những năm tiếp theo, công tác hợp tác quốc tế (HTQT) và ĐNQP của Tổng cục CNQP đã được triển khai tích cực và đạt hiệu quả thiết thực, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ của Tổng cục.

Thương mại quân sự với xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng Việt Nam

(CNQP&KT) - Thương mại quân sự là một nội dung của hoạt động thương mại. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hoạt động thương mại quân sự Việt Nam là tham gia xuất, nhập khẩu hàng quốc phòng. Do đó xuất, nhập khẩu hàng quốc phòng cũng là nội dung của hoạt động thương mại Việt Nam.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng kết hợp chặt chẽ sản xuất quốc phòng với kinh tế

(CNQP&KT) - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận của tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước; đồng thời, là một ngành kinh tế kỹ thuật đặc thù của nền kinh tế quốc dân. Vì vậy, kết hợp sản xuất quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng là yêu cầu khách quan trong hoạt động của ngành CNQP.