(CNQP&KT) - Công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ (KHCN), đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn, giữ vị trí hết sức quan trọng nhằm nghiên cứu thiết kế, chế tạo được những sản phẩm quốc phòng có hàm lượng công nghệ cao và cải tiến, hiện đại hóa vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện có, xây dựng nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) độc lập, tự chủ.

Trong những năm qua, mặc dù còn có nhiều khó khăn như: Vướng mắc về pháp lý trong quá trình khảo sát sản phẩm mẫu, trang, thiết bị thử nghiệm; vướng mắc trong quá trình triển khai một số đề tài do sản phẩm mẫu có sự khác nhau về vật tư, thiết kế so với tài liệu trước đó; công tác mua sắm vật tư, trang thiết bị đặc chủng quân sự phục vụ cho công tác nghiên cứu, chế thử cũng gặp rất nhiều khó khăn. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực cố gắng, Viện Công nghệ đã tổ chức thực hiện tốt và hoàn thành xuất sắc các đề tài, nhiệm vụ KHCN cả về nghiên cứu ứng dụng cũng như nghiên cứu cơ bản, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, trang bị cho bộ đội huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, được Hội đồng KHCN Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP đánh giá cao. Đặc biệt, năm 2017, Viện đã thực hiện được 48 đề tài, nhiệm vụ các cấp, trong đó có 10 đề tài, nhiệm vụ cấp quốc gia, 20 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 7 đề tài cấp Tổng cục và 11 đề tài cấp cơ sở, chủ yếu liên quan đến các lĩnh vực như: Cơ khí, điện tử, vật liệu, hóa chất, các thiết bị khoan sâu, thiết bị chuốt khương tuyến điều khiển CNC... Một số đề tài trong quá trình triển khai thực hiện gặp rất nhiều thách thức do nguồn vật tư, trang thiết bị, dụng cụ công nghệ, dụng cụ kiểm tra đánh giá ở trong nước còn hạn chế, nhưng Viện cũng đã nghiên cứu thành công và đưa vào sản xuất loạt “0”. Thành công của các đề tài đã góp phần nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ về cơ khí chính xác, điện tử điều khiển, công nghệ vật liệu… trong nghiên cứu, sản xuất; đồng thời, là cơ sở để tiến tới chủ động về công nghệ chế tạo các sản phẩm quốc phòng có tính năng kỹ, chiến thuật cao ở trong nước.


Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng trao Cờ thi đua năm 2017 của Bộ Quốc phòng tặng Viện Công nghệ.     Ảnh: Bảo Lâm

Từ kết quả hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu KHCN trong năm 2017 vừa qua ở Viện Công nghệ, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau:

Trước hết, Đảng ủy, chỉ huy, cán bộ, kỹ sư làm công tác nghiên cứu của Viện Công nghệ đã bám sát định hướng của cấp trên về công tác nghiên cứu KHCN, phát triển sản phẩm quốc gia và các đề án thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Viện, Đảng ủy, chỉ huy Viện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn xây dựng kế hoạch công tác tháng, quý, năm chi tiết, trong đó xác định công tác nghiên cứu KHCN là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị để phấn đấu thi đua trong toàn Viện.

Hai là, do thường xuyên quan tâm đến chất lượng cán bộ ngay từ khâu tuyển dụng, nên hầu hết cán bộ được tuyển dụng về công tác tại Viện đều có trình độ chuyên môn tốt. Bên cạnh đó, Viện còn tổ chức đào tạo lại đội ngũ thông qua các hình thức như: đào tạo tại chỗ bằng cách cử cán bộ tham gia triển khai nghiên cứu đề tài mới và khó; cử cán bộ đi thực tế tại các nhà máy sản xuất; gửi đi đào tạo nâng cao trình độ. Hằng năm, Viện cử khoảng 20 cán bộ đi làm nghiên cứu sinh và học cao học ở các trường trong và ngoài nước. Các cán bộ sau khi hoàn thành khóa học trở về đơn vị công tác đều phát huy tốt năng lực nghiên cứu các đề tài KHCN được giao.

Ba là, Viện Công nghệ luôn chú trọng nâng cao năng lực nghiên cứu, năng lực tổ chức, quản lý cho cán bộ, nhất là cán bộ trẻ bằng việc trích một phần kinh phí để mở các đề tài cấp cơ sở cho cán bộ tham gia; đồng thời, tổ chức hội thảo, tọa đàm về phương pháp xây dựng thuyết minh, tổ chức thực hiện đề tài, nhiệm vụ KHCN, qua đó góp phần nâng cao phương pháp nghiên cứu khoa học, phương pháp thuyết trình và khả năng độc lập nghiên cứu khoa học của đội ngũ cán bộ trong đơn vị.

Bốn là, để đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu các đề tài KHCN, Viện thường xuyên bổ sung hoàn thiện các quy chế liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học như: “Quy chế quản lý nhiệm vụ KHCN”, “Quy chế hoạt động của Hội đồng KHCN”; công tác tổ chức thực hiện, quản lý, kiểm tra và gắn trách nhiệm của chủ nhiệm đề tài được quy định chặt chẽ, đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu KHCN hiệu quả hơn.

Năm là, Viện Công nghệ đã chú trọng khâu xây dựng và thuyết minh đề tài làm cơ sở để định hướng cho các bước nghiên cứu tiếp theo. Để làm được việc đó, ngoài việc tiếp cận nhanh, đầy đủ các thông tin định hướng nghiên cứu của các cơ quan chuyên môn cấp trên, Viện còn chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ và nhóm nghiên cứu tìm hiểu, khai thác thông tin từ các đơn vị sử dụng sản phẩm, các đơn vị phối hợp trong quá trình thực hiện để tài, nhiệm vụ, sau đó, thông qua Hội đồng Khoa học của Viện trước khi đề xuất cơ quan cấp trên thông qua. Đối với các đề tài, nhiệm vụ KHCN chuyên sâu, liên quan đến nhiều đơn vị, khi họp hội đồng xét duyệt, Viện mời các chuyên gia đầu ngành trong và ngoài Quân đội tham gia phản biện, đóng góp ý kiến bổ sung vào thuyết minh của đề tài đầy đủ, khoa học và có tính khả thi cao. 

Sáu là, Viện Công nghệ đặc biệt quan tâm đến công tác tổ chức thử nghiệm sản phẩm, nhất là đối với các sản phẩm liên quan đến cháy, nổ. Trong quá trình thử nghiệm sản phẩm, Viện quy định và giám sát chặt chẽ từ khâu xây dựng phương án, kiểm tra hồ sơ tĩnh, đến công tác đảm bảo an toàn… nên công tác tổ chức thử nghiệm sản phẩm của Viện đều đạt yêu cầu theo phương án được phê duyệt.

Trong năm 2018 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Viện Công nghệ xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công tác nghiên cứu KHCN, trong đó trọng tâm là công tác tổ chức triển khai các đề tài, dự án do Viện quản lý, đặc biệt là các đề tài, dự án thuộc Đề án TL-01, KC.NQ.06, đảm bảo đúng tiến độ, đạt chất lượng theo thuyết minh được phê duyệt và đúng các thông tư, hướng dẫn của Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Đồng thời, đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học phục vụ kịp thời yêu cầu về bảo đảm trang bị kỹ thuật và sản xuất quốc phòng; nghiên cứu ứng dụng các thành tựu mới của KHCN, như: công nghệ tự động hóa, công nghệ vật liệu mới, công nghệ thông tin, công nghệ số hóa, công nghệ điện toán gắn với thành tựu và xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào lĩnh vực quản lý và nghiên cứu chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật; mở rộng đề xuất nghiên cứu các đề tài, nhiệm vụ trong các đề án KC.BD; KC.KT; KC.BM, Chương trình 4.0.

Viện Công nghệ xác định không ngừng đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác quản lý KHCN; bám sát các nhà máy sản xuất quốc phòng, các quân, binh chủng để phát hiện, đề xuất các vấn đề nghiên cứu, chế thử sản phẩm mới; từng bước đưa các sản phẩm KHCN có tính lưỡng dụng cao tham gia thị trường KHCN trong và ngoài nước, làm cơ sở để Viện chuyển đổi sang mô hình tự chủ một phần về kinh tế theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.

Đại tá Vũ Quốc Toản

Viện trưởng Viện Công nghệ - Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: