CNQP&KT - Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới đặt ra cho công tác đảm bảo công nghệ sản xuất những yêu cầu cao hơn. Vì thế, nâng cao chất lượng công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những đòi hỏi cấp thiết nhằm đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác sáng kiến, cải tiến kỹ thuật (SKCTKT) trong Tổng cục đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là đã phát huy vai trò nòng cốt, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp trên trong chỉ đạo, tổ chức triển khai công tác SKCTKT phù hợp với từng giai đoạn. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ làm công tác đảm bảo công nghệ tại các đơn vị được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả. Các SKCTKT đều đáp ứng được yêu cầu tăng năng suất, chất lượng sản phẩm, bảo đảm an toàn, hiệu quả và bảo vệ môi trường, giảm chi phí nhân công và tiết kiệm thời gian; góp phần tăng cường nền nếp quản lý kỹ thuật, duy trì kỷ luật công nghệ của Tổng cục.

Trong 2 năm 2020-2021, Tổng cục đã có 3.227 SKCTKT được áp dụng vào sản xuất, ước tính làm lợi trên 76 tỷ đồng; trích Quỹ khen thưởng SKCTKT 5,11 tỷ đồng. Năm 2021, Tổng cục CNQP có 40 công trình, SKCTKT tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội (trong đó đạt 2 giải Nhất, 4 giải Nhì, 5 giải Ba và 10 giải Khuyến khích); 41 sáng kiến được đề nghị khen thưởng cấp Bộ Quốc phòng (trong đó có 2 giải A, 3 giải B và 9 giải C). Hội đồng SKCTKT Tổng cục CNQP đã xét và đề nghị khen thưởng 22 đề tài, nhiệm vụ, 71 SKCTKT; trao 11 Bằng khen và 16 Giấy khen tặng các tập thể đạt thành tích cao trong công tác SKCTKT... Bên cạnh đó, nhiều đơn vị cũng tích cực triển khai mô hình 5S-Kaizen và đạt được những kết quả thiết thực.


Cán bộ, kỹ sư Phòng Kỹ thuật - Công nghệ (Nhà máy Z175) nghiên cứu phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.   Ảnh: MINH LÂM

Hiện nay, nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới đặt ra cho công tác đảm bảo công nghệ sản xuất nói chung, công tác SKCTKT nói riêng những yêu cầu cao hơn và nhiệm vụ ngày càng nặng nề. Trong khi đó, tại một số đơn vị, hệ thống tổ chức, biên chế, trang bị, phương tiện, năng lực bảo đảm cho công tác này có mặt chưa theo kịp sự phát triển của thực tiễn; công tác SKCTKT đứng trước nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Vì vậy, để đáp ứng yêu cầu nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, công tác SKCTKT của Tổng cục CNQP cần tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chỉ huy các cấp, chỉ đạo và triển khai hiệu quả công tác SKCTKT.

Các phòng, ban chức năng các cấp cần chủ động nghiên cứu, nắm chắc tình hình, tập trung tham mưu, đề xuất những biện pháp thực hiện nhằm phát huy tối đa nguồn lực, nâng cao chất lượng công tác SKCTKT. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Đảng ủy Tổng cục về công tác đảm bảo công nghệ sản xuất, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội. Cơ quan kỹ thuật - công nghệ các đơn vị tăng cường quán triệt, triển khai kế hoạch, chương trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu công tác đảm bảo công nghệ sản xuất đã xác định trong nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, tạo tiền đề vững chắc cho nghiên cứu thiết kế, chế tạo các sản phẩm quốc phòng hiện đại.

Trong 2 năm 2020-2021, Tổng cục CNQP đã có hơn 3.227 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, ước tính làm lợi trên 76 tỷ đồng.

(Nguồn: Cục Quản lý công nghệ - Tổng cục CNQP)

Hai là, đổi mới phương thức tổ chức hoạt động công tác SKCTKT.

Chủ động đề xuất phương thức tổ chức hoạt động công tác SKCTKT với nhiều hình thức, biện pháp hiệu quả. Cơ quan kỹ thuật - công nghệ các nhà máy cần phối hợp chặt chẽ với các cơ sở nghiên cứu, đơn vị sử dụng để kịp thời phát hiện những vướng mắc phát sinh. Bên cạnh đó, phòng, ban chức năng quản lý các trang bị kỹ thuật mới, hiện đại cần tăng cường hợp tác, trao đổi với những đơn vị liên quan, nhằm từng bước làm chủ, khai thác, sử dụng hiệu quả trang bị công nghệ mới.


Nghiên cứu viên Viện Thuốc phóng Thuốc nổ tích cực nghiên cứu sản phẩm mới.      Ảnh: LÊ NAM

Ba là, tập trung xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao với số lượng, cơ cấu hợp lý.

Các đơn vị cần tích cực xây dựng tiềm lực, đổi mới, kiện toàn đội ngũ làm công tác kỹ thuật - công nghệ. Chủ động tổ chức huấn luyện, đào tạo tại chỗ; tận dụng, phát huy năng lực, trí tuệ của đội ngũ chuyên gia nước ngoài, vừa thực hiện chuyển giao công nghệ, vừa kết hợp huấn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật. Cùng với đó, tạo môi trường thuận lợi và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, lấy đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ trẻ làm nòng cốt trong công tác nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế. Thực hiện tốt các phong trào, cuộc vận động phát huy SKCTKT của Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP. Hằng năm, tiến hành tổng kết, khen thưởng xứng đáng, kịp thời đối với các tập thể và cá nhân có những đề tài, SKCTKT giá trị, mang lại hiệu quả thiết thực trong sản xuất quốc phòng và kinh tế. Bên cạnh đó, sử dụng hiệu quả quỹ phát triển khoa học - công nghệ để phục vụ công tác SKCTKT và triển khai thực hiện các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu tại đơn vị.

“Tạo môi trường thuận lợi và khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, lấy đội ngũ cán bộ, kỹ sư, thợ trẻ làm nòng cốt trong công tác nghiên cứu, sáng kiến, sáng chế”.                                                                                    (Đại tá, TS. Lê Anh Sơn)

Bốn là, bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả các công trình nghiên cứu khoa học, SKCTKT.

Tiếp tục thực hiện tốt việc chứng nhận thiết kế sản phẩm quốc phòng theo Thông tư số 48/2016/TT-BQP ngày 11/4/2016 của Bộ Quốc phòng; hoàn thành xây dựng thông tư của Bộ Quốc phòng về bản quyền thiết kế sản phẩm quốc phòng bảo đảm tính pháp lý, tránh vi phạm bản quyền; bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ của tác giả các công trình nghiên cứu khoa học, SKCTKT trong Tổng cục.

Nhiệm vụ đảm bảo công nghệ sản xuất trong những năm tới rất nặng nề, đòi hỏi đội ngũ cán bộ, công nhân viên làm công tác SKCTKT cần tiếp tục phát huy tốt vai trò nòng cốt, chủ động triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ; góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội, nâng cao tiềm lực, sức mạnh quân sự, quốc phòng của đất nước.

Đại tá, TS. LÊ ANH SƠN

Phó Cục trưởng Cục Quản lý công nghệ, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: