Sức cảm hóa Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Trong hệ giá trị tư tưởng Hồ Chí Minh, sức cảm hóa của Người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, nhất là trong công tác giáo dục, thuyết phục, tạo sự đồng thuận xã hội...

Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong phát triển nguồn nhân lực công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài là hệ thống quan điểm về phát hiện, thu hút, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng, đãi ngộ, tôn vinh nhân tài. Trong những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về trọng dụng nhân tài trong xây dựng, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phòng, chống “bệnh hẹp hòi” theo tư tưởng Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh gọi hiện tượng “ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình” là “bệnh hẹp hòi”, “óc hẹp hòi”, là “kẻ địch”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng chỉ rõ, “ganh ghét, đố kỵ, so bì, tị nạnh, không muốn người khác hơn mình” là một trong những biểu hiện suy thoái hàng đầu trong 9 biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã viết: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, một phần lớn là do các thanh niên”. Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh, Đảng ta đã đề ra nhiều chính sách nhằm phát huy vai trò của thanh niên đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết

CNQP&KT - Trong bối cảnh hiện nay, việc thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Quân đội với việc học tập phong cách sinh hoạt Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Phong cách sinh hoạt là một nội dung hợp thành chỉnh thể phong cách Hồ Chí Minh; được biểu hiện ở sự giản dị, trong sạch, thanh cao, chừng mực, điều độ, ngăn nắp, yêu lao động, quý trọng thời gian, yêu thương con người…

Thực hành phong cách làm việc Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Phong cách làm việc Hồ Chí Minh phản ánh những tiêu chí, chuẩn mực về phương pháp, cách thức, tác phong, lề lối làm việc khoa học, dân chủ, quần chúng, đúng pháp luật và nêu gương. Học và làm theo phong cách làm việc của Người có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhằm phát triển toàn diện phẩm chất, năng lực của người cán bộ, đảng viên trong Quân đội hiện nay.

Phong cách chính khách Hồ Chí Minh - Kỳ 2: Bồi dưỡng phong cách chính khách, cán bộ lãnh đạo hiện nay

CNQP&KT - Phong cách chính khách Hồ Chí Minh là những giá trị đặc trưng mang đậm dấu ấn của Người, thể hiện trong các lĩnh vực hoạt động trên cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước. Phong cách chính khách Hồ Chí Minh có sức lan tỏa mạnh mẽ và ngày càng trở nên quan trọng đối với đội ngũ cán bộ của Đảng và Nhà nước ta.

Phong cách chính khách Hồ Chí Minh - Kỳ 1: Tìm hiểu phong cách chính khách Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Phong cách chính khách Hồ Chí Minh là những giá trị đặc trưng mang đậm dấu ấn của Người, thể hiện trong các lĩnh vực hoạt động trên cương vị đứng đầu Đảng, Nhà nước, chế độ. Đồng thời, thể hiện rõ tư tưởng, đạo đức, tình cảm, tri thức, gắn liền với thực tiễn hoạt động cách mạng đa dạng, phong phú của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bảo vệ chính trị nội bộ trong xây dựng Đảng

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong di sản tư tưởng to lớn của Người về xây dựng Đảng có nhiều nội dung quan trọng, sâu sắc, trong đó có bảo vệ chính trị nội bộ.

Xí nghiệp Hỏa cụ - Nhà máy Z121: Làm theo Bác thực chất, hiệu quả

CNQP&KT - 5 năm gần đây, Xí nghiệp Hỏa cụ luôn là một trong những đơn vị hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất của Nhà máy Z121. Kinh nghiệm đã được Xí nghiệp đúc kết thành “cẩm nang” đó là, gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị với phong trào thi đua và các cuộc vận động, trọng tâm là học và làm theo Bác một cách thực chất, hiệu quả.

Ra sức học tập, nỗ lực phấn đấu và rèn luyện, không ngừng làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế xin trích giới thiệu những nội dung chủ yếu trong bài phát biểu quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

“Bí quyết” thành công của Xí nghiệp Cơ khí - Z131

CNQP&KT - Chất lượng hoàn thành nhiệm vụ của Xí nghiệp Cơ khí luôn thuộc tốp đầu Nhà máy Z131. “Bí quyết” để đạt thành công là Xí nghiệp luôn gắn kết chặt chẽ việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và các cấp ủy trực thuộc quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai toàn diện, liên tục, sâu rộng và đạt được kết quả quan trọng trong 5 năm (2016-2021).

Phân xưởng Dập học tập gương Bác

CNQP&KT - Những năm qua, Nhà máy Z183 (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) có nhiều khởi sắc, đổi thay tích cực. Kết quả này có sự đóng góp quan trọng của Phân xưởng Dập (A4) - đơn vị mẫu mực trong các phong trào thi đua, cuộc vận động, đặc biệt là trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về bầu cử và xây dựng nhà nước pháp quyền

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người đã khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Tư tưởng của Người về bầu cử, trách nhiệm và nghĩa vụ của đại biểu Quốc hội, xây dựng nhà nước pháp quyền… là những di sản vô giá đối với cách mạng Việt Nam.

Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh trong công tác đối ngoại quốc phòng hiện nay

CNQP&KT - Tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh bao gồm hệ thống những nguyên lý, quan điểm về các vấn đề thời đại, đường lối quốc tế, chiến lược, sách lược, chính sách ngoại giao Việt Nam thời kỳ hiện đại... Trên nguyên tắc “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, tư tưởng ngoại giao Hồ Chí Minh đã soi sáng chính sách đối ngoại Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong hơn 90 năm qua.

Tư duy khoa học của Hồ Chí Minh qua những dự báo thiên tài

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi xa, nhưng Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta nhiều di sản vô giá, đặc biệt là tư tưởng Hồ Chí Minh cùng tấm gương đạo đức trong sáng và phong cách làm việc khoa học, trong đó phải kể đến những dự báo thiên tài của Người đối với cách mạng Việt Nam.

Tư duy khoa học của Hồ Chí Minh về sản xuất, kinh doanh công - thương nghiệp

CNQP&KT - Sinh thời, thông qua hoạt động của ngành Công nghiệp và Thương mại, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhắc nhiều đến hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, công ty. Trong đó, Bác đặc biệt coi trọng vai trò quản trị, điều hành của đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp. Những tư tưởng của Người đến nay vẫn còn nguyên giá trị thực tiễn.

Một phân xưởng điển hình học và làm theo Bác

CNQP&KT - Phân xưởng Tổng lắp (A7) là đơn vị có vai trò quan trọng hàng đầu của Nhà máy Z129. Những người lính thợ của Phân xưởng luôn ý thức rõ việc học tập và làm theo tấm gương của Bác Hồ. Mỗi khi vào ca, họ đều nêu cao tinh thần trách nhiệm, kỷ luật lao động vì sự an toàn và chất lượng sản phẩm.

Tư tưởng “chính trị trọng hơn quân sự” của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Trong di sản Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho chúng ta có tư tưởng “Chính trị trọng hơn quân sự”, được Người chỉ rõ từ năm 1944 khi Chỉ thị thành lập Đội Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hiện đại hóa quân đội

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là nhà tư tưởng vĩ đại, nhà chiến lược quân sự thiên tài của cách mạng Việt Nam. Điểm nổi bật trong tư tưởng quân sự Hồ Chí Minh là luôn coi trọng và giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự.

Thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh “Đảng không phải là tổ chức để làm quan phát tài”

CNQP&KT - Là người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh thường xuyên và đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là trong điều kiện Đảng cầm quyền. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Đảng không phải là một tổ chức để làm quan phát tài. Nó phải làm tròn nhiệm vụ giải phóng dân tộc, làm cho Tổ quốc giàu mạnh, đồng bào sung sướng”1.

Phong cách quần chúng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Một trong những phong cách nổi bật của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà mỗi cán bộ, đảng viên hôm nay phải học tập và làm theo, đó là phong cách quần chúng, gần dân, lắng nghe dân, yêu thương dân, làm việc gì cũng phải nghĩ đến lợi ích của đất nước, của nhân dân.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kết hợp kinh tế với quốc phòng

CNQP&KT - Tư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống tư tưởng vĩ đại trên tất cả các lĩnh vực, trong đó có tư tưởng về kết hợp kinh tế với quốc phòng. Đây là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin về mối quan hệ giữa kinh tế với chiến tranh, quốc phòng vào điều kiện thực tiễn của cách mạng Việt Nam, kế thừa tinh hoa văn hóa nhân loại và truyền thống “dựng nước đi đôi với giữ nước” của cha ông ta.

Chủ tịch Hồ Chí Minh – Dấu ấn cuộc đời và sự nghiệp

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh là người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, lãnh tụ kính yêu của giai cấp công nhân và của cả dân tộc Việt Nam, một chiến sĩ xuất sắc, nhà hoạt động lỗi lạc của phong trào cộng sản quốc tế và phong trào giải phóng dân tộc. Cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của Người gắn liền với những dấu ấn quan trọng của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Hiện nay, ở Việt Nam, các thế lực thù địch, phản động đang đẩy mạnh thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, không chỉ phủ định chủ nghĩa Mác - Lênin, mà còn phủ nhận cả tư tưởng Hồ Chí Minh bằng mọi thủ đoạn hết sức tinh vi, thâm độc.

Tư tưởng người trước, súng sau của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Trong di sản mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho hậu thế, tư tưởng “người trước, súng sau” về giải quyết mối quan hệ giữa con người và vũ khí trong hoạt động quân sự có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, đang được Đảng, Nhà nước, Quân đội ta chủ động vận dụng linh hoạt trong tình hình mới.

Hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào khâu căng, việc khó

CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z121 đã đề ra nhiều chủ trương, giải pháp trong tổ chức phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT), đặc biệt là hướng phong trào vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá vào“khâu căng, việc khó”…

Tư tưởng Hồ Chí Minh về kháng chiến đi đôi với kiến quốc

CNQP&KT - Trong quá trình cùng với toàn Đảng lãnh đạo, chỉ đạo công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định tư tưởng: “Kháng chiến đi đôi với kiến quốc”.

Bộ đội sản xuất phải tích cực lao động hoàn thành tốt kế hoạch

CNQP&KT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đó cũng là những chức năng nhiệm vụ cơ bản của Quân đội ta hiện nay. Tạp chí CNQP&Kinh tế trích đăng bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cao cấp toàn quân ngày 20/3/1958*. Những lời căn dặn đó của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Phát triển phong trào lên tầm cao mới

CNQP&KT - Tổng cục CNQP vừa tổ chức thành công Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014 - 2019. Đại hội là dấu mốc quan trọng khẳng định sự phát triển mới của phong trào thi đua quyết thắng (TĐQT) trong Tổng cục CNQP; đồng thời, làm lan tỏa tinh thần TĐQT, tiếp tục tạo động lực thúc đẩy tập thể, cá nhân tự giác, tích cực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao trong những năm tiếp theo.

Những cách làm hay, những kinh nghiệm quý

CNQP&KT - Tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) giai đoạn 2014-2019, đại biểu đại diện một số cơ quan, đơn vị đã chia sẻ những kinh nghiệm quý, những biện pháp, cách làm hay nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT) trong Tổng cục. Tạp chí CNQP& Kinh tế trích đăng một số tham luận này. Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân

CNQP&KT - Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nền quốc phòng toàn dân là một việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết. Bởi đây là nền tảng, kim chỉ nam cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc.

Đổi mới, sáng tạo trong học và làm theo Bác

CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nội dung của Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (gọi tắt là Cuộc vận động), học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và đúc rút được nhiều kinh nghiệm quý.

Những gương sáng noi theo

CNQP&KT - Tại Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” (Cuộc vận động); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014-2019), có 25 tập thể và 46 cá nhân được Đảng ủy Tổng cục CNQP tôn vinh, khen thưởng. Dưới đây là một số tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Học và làm theo Bác - Sức lan tỏa trong thực tiễn

CNQP&KT - Việc thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ (gọi tắt là Cuộc vận động); học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số doanh nghiệp thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP)tuy mỗi đơn vị có cách làm rất riêng, nhưng giá trị chung mang lại đó là “Học Bác để làm việc và sống tốt hơn”.

Giá trị đặc sắc, cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - 50 năm sau ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đi xa cũng là bấy nhiêu năm toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta nỗ lực thực hiện Di chúc của Người. Thời gian càng lùi xa, những tư tưởng bất hủ, đặc sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong Di chúc càng trở nên sáng rõ, phản ánh tư duy, tình cảm, đạo đức và tâm hồn một người con kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.

Quân đội học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, học tập và làm theo Di chúc không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với Bác, mà còn là biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Tiếp cận phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Phong cách Hồ Chí Minh là một phạm trù rộng, thể hiện ở năng lực tư duy thiên phú, cách nghĩ, cách làm độc lập, sáng tạo, lối ứng xử nhân văn và văn hóa. Phong cách tư duy quân sự Hồ Chí Minh hình thành và phát triển trên cơ sở phong cách tư duy của Người.

Nữ lính thợ học và làm theo Bác

CNQP&KT - Phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện là lực lượng nòng cốt của phụ nữ Quân đội. Cùng với thực hiện tốt chức trách nhiệm vụ được giao, thời gian qua, những nữ lính thợ ở Tổng cục còn tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng việc làm, mô hình thiết thực, hiệu quả, tạo được sức lan tỏa rộng khắp.

Tu dưỡng đạo đức cách mạng xứng đáng là “công bộc” của dân

CNQP&KT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh hết sức coi trọng rèn luyện đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, coi đó là nền tảng của người cách mạng, như cây phải có gốc, sông suối phải có nguồn.

Có một đảng bộ vững tay chèo lái

CNQP&KT - Trong hành trình xây dựng và phát triển, Nhà máy Z183 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP) đã trải qua nhiều sóng gió, thăng trầm. Những lúc như vậy, bản lĩnh “vững tay chèo lái” của Đảng bộ Nhà máy đã được thể hiện rõ nét qua việc tập hợp và phát huy sức mạnh tập thể, cùng chung sức, chung lòng lãnh đạo đơn vị vượt qua thử thách để phát triển ổn định.

Bác Hồ với Tết cổ truyền của dân tộc

CNQP&KT - Mỗi dịp Tết đến, Xuân về, nhất là trong thời khắc thiêng liêng khi đất trời chuyển giao năm cũ sang năm mới, trong lòng mỗi người Việt Nam lại dâng trào nhiều cảm xúc. Trong đó là nỗi niềm tưởng nhớ Bác Hồ, về công lao trời biển, cũng như tình cảm vô bờ Bác dành cho nước, cho dân.

Tư tưởng cách mạng trong thơ Xuân Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Chủ tịch Hồ Chí Minh chưa từng tự nhận mình là nhà văn, nhà thơ. Nhưng trên con đường hoạt động cách mạng, Người nhận ra rằng, văn chương cũng có thể là vũ khí đấu tranh. Vì vậy, Người đã dùng văn chương như một thứ vũ khí để phục vụ cách mạng và chuyển tải tư tưởng cách mạng cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta.

Phong cách làm việc khoa học của Hồ Chí Minh

CNQP&KT - Nét đặc trưng tiêu biểu trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh là: Dân chủ, khoa học, kỹ lưỡng, cụ thể; đã làm việc là hết sức nghiêm túc, tới nơi, tới chốn…

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phát huy vai trò của doanh nhân và kinh tế tư nhân trong công cuộc kiến quốc

(CNQP&KT) - Cách đây hơn 70 năm, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang ở giai đoạn gay go, ác liệt, để động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước thực hiện nhiệm vụ có tính cấp bách là: “Diệt giặc đói, diệt giặc dốt và diệt giặc ngoại xâm”, ngày 13/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có “Thư gửi các giới Công - Thương Việt Nam”. Nội dung bức thư không chỉ chứa đựng sự khuyến khí

Giáo sư Tạ Quang Bửu học gương Bác

(CNQP&KT) - LTS: Giáo sư Tạ Quang Bửu là nhà hoạt động xã hội, khoa học và giáo dục nổi tiếng. Thời trẻ, ông từng học ở Trường Đại học Oxford của Anh, có chứng chỉ toán học cao cấp của Pháp.

Phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh

(CNQP&KT) - Phong cách cùng với phương pháp ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh có ý nghĩa quyết định trong việc hiện thực hóa tư tưởng ngoại giao của Người, góp phần đưa Hồ Chí Minh trở thành một nhà ngoại giao kiệt xuất, người sáng lập nền ngoại giao Việt Nam hiện đại.

Tiêu chí thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Ngày 15/5/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05).

Xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(CNQP&KT) - Ngay sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời đọc Bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á.

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên theo tinh thần "Sửa đổi lối làm việc"

(CNQP&KT) - Trải qua hơn 80 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân ta làm nên những thắng lợi vĩ đại, thực sự xứng đáng là đội tiên phong của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và của toàn dân tộc.

Học theo Bác là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, nghiêm túc

(CNQP&KT) - Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và hướng dẫn của Cục Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục CNQP, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cũng là một nội dung trong phong trào Thi đua quyết thắng.

Học tập phong cách tư duy Hồ Chí Minh

(CNQP&KT) - Phong cách Hồ Chí Minh nói chung là một chỉnh thể, phát triển theo logic đi từ suy nghĩ (phong cách tư duy) đến nói, viết (phong cách diễn đạt) và biểu hiện qua hoạt động sống hằng ngày (phong cách làm việc, phong cách ứng xử, phong cách sinh hoạt).

Hồ Chí Minh với cách làm việc "Từ quần chúng ra, trở về nơi quần chúng"

(CNQP&KT) - Cách làm việc “từ quần chúng ra, trở về nơi quần chúng” là nét nổi bật trong phong cách làm việc của Chủ tịch Hồ chí Minh, đồng thời là một trong những giá trị đặc sắc nhất về phong cách mà Người để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta học tập và làm theo, nhằm đáp ứng với yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng.

Nhà máy Z173: Làm theo lời Bác Hồ dạy về công tác hậu cần

(CNQP&KT) - Trong những năm qua, giá cả hàng hóa, nhu yếu phẩm biến động đã ảnh hưởng không nhỏ đến công tác bảo đảm hậu cần, đời sống của Nhà máy Z173. Tuy nhiên, bằng nhiều biện pháp thiết thực, Nhà máy Z173 luôn bảo đảm tốt đời sống, sức khỏe cho cán bộ, CNV và người lao động, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”.

Lính giữ kho trên quê lúa thấm nhuần lời Bác dạy

(CNQP&KT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Vũ khí là mồ hôi, nước mắt của đồng bào, là xương máu của đồng đội, vì vậy phải quý trọng nó, phải tiết kiệm, ngăn nắp, phải sử dụng hợp lý”.