CNQP&KT - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: Quân đội ta là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Đó cũng là những chức năng nhiệm vụ cơ bản của Quân đội ta hiện nay. Tạp chí CNQP&Kinh tế trích đăng bài nói chuyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cao cấp toàn quân ngày 20/3/1958*. Những lời căn dặn đó của Bác đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ chúc các chú: Năm mới, thi đua mới, thắng lợi mới!

Qua 3 năm xây dựng trong hòa bình, Quân đội ta đã thu được kết quả khả quan, đạt được cơ sở để tiến lên nữa...

Năm nay, chúng ta bắt đầu phát triển kinh tế có kế hoạch dài hạn là 3 năm. Đó là một thắng lợi và là một bước mới trong thời kỳ quá độ tiến dần lên chủ nghĩa xã hội.

Trước tình hình như thế, nhiệm vụ trước mắt của Quân đội ta là gì?

Một là, chúng ta phải xây dựng Quân đội ngày càng hùng mạnh và sẵn sàng chiến đấu để giữ gìn hòa bình, bảo vệ đất nước, bảo vệ công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và làm hẫu thuẫn cho cuộc đấu tranh thống nhất nước nhà. Nhiệm vụ đó bao gồm việc xây dựng Quân đội thường trực và xây dựng lực lượng hậu bị.

Hai là, tích cực tham gia sản xuất để góp phần xây dựng kinh tế, xây dựng và củng cố hậu phương.

Hai nhiệm vụ ấy đều rất quan trọng, nhất trí và kết hợp chặt chẽ với nhau vì đều nhằm làm cho Quân đội ta ngày càng mạnh và miền Bắc ngày càng vững chắc. Đảng và Chính phủ giao cho Quân đội ta phải cố gắng hoàn thành cho thắng lợi.

Để thực hiện tốt những nhiệm vụ đó thì phải làm những gì?

Phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong Quân đội;

Phải tăng cường giáo dục chính trị để nâng cao giác ngộ xã hội chủ nghĩa cho toàn quân;

Phải tăng cường huấn luyện quân sự và kỹ thuật;

Phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ và kỷ luật;

Phải hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất.

Để Quân đội ta hoàn thành được nhiệm vụ đó thì cán bộ phải nâng cao quyết tâm, đồng thời phải cẩn thận. Quyết tâm và cẩn thận phải đi đôi với nhau chứ không phải quyết tâm là mạo hiểm. Phải biến quyết tâm của Đảng và Chính phủ thành quyết tâm của toàn quân ta.

Thực hiện quyết tâm đó như thế nào?

Các đơn vị bộ đội thường trực:

Phải tích cực học tập;

Phải chấp hành nghiêm chỉnh chế độ và kỷ luật;

Phải sẵn sàng chiến đấu.

Các đơn vị bộ đội sản xuất phải tích cực lao động hoàn thành tốt kế hoạch sản xuất.

Cán bộ phải có tinh thần trách nhiệm, chấp hành tốt mệnh lệnh và chỉ thị, khắc phục khó khăn, đi sâu, đi sát thực tế, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chống quan liêu đại khái.

Quyết tâm phải biểu hiện ra như vậy.

Một điểm nữa là phải nhận rõ tình hình và nhiệm vụ một cách toàn diện, một cách thiết thực, chớ nhận thức một cách lệch lạc, chủ quan, cục bộ. Ví dụ, chỉ thấy nhiệm vụ sản xuất (vì việc này là mới) mà xem thường nhiệm vụ xây dựng Quân đội, hay trái lại chỉ thấy nhiệm vụ xây dựng Quân đội tiến lên mà không thấy nhiệm vụ sản xuất là quan trọng. Hoặc chỉ thấy thuận lợi không thấy khó khăn mà chủ quan. Hoặc chỉ thấy khó khăn của đơn vị mình, không thấy khó khăn của cấp trên, cấp dưới; chỉ thấy khó khăn của Đảng, của Chính phủ và nhân dân.

Phải nhận rõ trách nhiệm của mình là khắc phục khó khăn, làm tròn nhiệm vụ.

Một điểm nữa là toàn quân ta phải thi đua học tập, thi đua lao động sản xuất, phải khiêm tốn, giản dị, tiết kiệm, phải chống lãng phí, tham ô. Trong mọi công việc, cán bộ phải làm gương, nhất là cán bộ cao cấp, đảng viên, đoàn viên trong Quân đội phải làm đầu tàu, làm gương mẫu, giúp đỡ mọi người cùng tiến bộ.

Bác Hồ thăm Xưởng May X10 (Tổng cục Hậu cần) ngày 8/1/1959. Ảnh: TL

Một điều quan trọng nữa là phải tăng cường đoàn kết. Không phải nói nhiều, các chú cũng biết đoàn kết là sức mạnh, cách mạng nhờ đoàn kết mà thắng lợi, kháng chiến nhờ đoàn kết mà thành công.

Ngày nay, trong việc xây dựng Quân đội, phát triển kinh tế, cũng phải tăng cường đoàn kết: Đoàn kết trong nội bộ với nhau, đoàn kết giữa cán bộ và chiến sỹ, đoàn kết giữa cán bộ và bộ đội Bắc - Nam, đoàn kết giữa bộ đội chiến đấu và bộ đội sản xuất. Phải thực hiện đoàn kết quân dân, Quân đội phải giúp đỡ nhân dân. Nhất là các đơn vị bộ đội sản xuất càng phải chú ý giúp đỡ nhân dân, thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng và Chính phủ. Phải đoàn kết quân, chính, Đảng, Quân đội phải tôn trọng sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, phải giúp đỡ các cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương. Phải tránh tự kiêu tự đại, vì lúc thành công thì dễ tự kiêu tự đại, mà tự kiêu tự đại là thoái bộ. Bởi vậy, Quân đội ta khi thành công càng phải khiêm tốn, chớ có tự kiêu tự đại.

Nói tóm lại, toàn quân phải đoàn kết phấn đấu, quyết tâm xây dựng Quân đội ta thành một Quân đội hùng mạnh, sẵn sàng chiến đấu, học tập giỏi, công tác giỏi, sản xuất giỏi.

Chủ tịch HỒ CHÍ MINH

 _________________

*Hồ Chí Minh, Toàn tập, tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, H.1996, tr.139. (Tiêu đề phần trích đăng là của Ban biên tập).

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: