Giải pháp phát triển Công nghiệp quốc phòng trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh hiện đại, lưỡng dụng, thực sự trở thành một mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”1. Để thực hiện mục tiêu này, cần nhiều giải pháp đồng bộ và khả thi, đáp ứng yêu cầu xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng trong tình hình mới.

Một số giải pháp đẩy mạnh lưỡng dụng sản xuất ở các doanh nghiệp quân đội

CNQP&KT - Lưỡng dụng sản xuất ở các doanh nghiệp quân đội là việc cụ thể hóa quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước về kết hợp quốc phòng với kinh tế và kinh tế với quốc phòng, góp phần giữ vững, nâng cao năng lực sản xuất quốc phòng và phát huy tiềm năng tham gia phát triển kinh tế đất nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thể chế hóa huy động nhân lực trình độ cao trong hiện đại, lưỡng dụng công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Thể chế hóa việc huy động nhân lực trình độ cao là cần thiết để phục vụ hiện đại hóa, lưỡng dụng hóa công nghiệp quốc phòng (CNQP), hướng tới xây dựng nền CNQP Việt Nam “tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”.

Chuyển đổi số trong kỹ thuật cơ khí lưỡng dụng công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Ngày 3/6/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 749/QĐ-TTg, phê duyệt “Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, chuyển đổi số trong công nghiệp quốc phòng và kỹ thuật cơ khí lưỡng dụng là yếu tố then chốt và quan trọng, do vậy, cần phải tiến hành từng bước vững chắc.

Tính ưu việt của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta

CNQP&KT - Phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là một đột phá lý luận rất cơ bản và sáng tạo của Đảng ta, xuất phát từ thực tiễn Việt Nam và tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm của thế giới, từ đó đã đem lại những thay đổi to lớn cho công cuộc đổi mới đất nước.

Tăng cường công tác quản lý tư tưởng trong các doanh nghiệp quân đội

CNQP&KT - Quản lý tư tưởng là nội dung, yêu cầu mang tính nguyên tắc trong quy trình tiến hành công tác tư tưởng ở các đơn vị quân đội nói chung và doanh nghiệp quân đội nói riêng. Quản lý tư tưởng chặt chẽ góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, từ đó, nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Phát triển doanh nghiệp Công nghiệp quốc phòng theo hướng tinh, gọn, hiệu quả

CNQP&KT - Việc “xây dựng công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ, tự cường, hiện đại và lưỡng dụng, trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia” đặt ra yêu cầu cấp thiết về phát triển doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng theo hướng tinh, gọn, hiệu quả.

Phát huy vai trò trí thức trẻ tình nguyện tại các khu kinh tế - quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, chủ trương đưa trí thức trẻ tình nguyện đến công tác tại các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần quan trọng vào thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ của các đoàn KT-QP.

Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp quân đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

CNQP&KT - Doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) là một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Quốc phòng quản lý. Thời gian qua, hiệu quả sản xuất, kinh doanh của các DNQĐ có sự tăng trưởng khá cao, tuy nhiên so với lợi thế, tiềm năng thì vẫn chưa tương xứng. Do vậy, việc sắp xếp, đổi mới DNQĐ tinh, gọn, mạnh là yêu cầu cấp thiết trong tình hình hiện nay.

Những tiền đề xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

CNQP&KT - Xây dựng, phát triển tổ hợp Công nghiệp quốc phòng (CNQP) không phải là vấn đề cá biệt, mà trở thành xu hướng phổ biến mang tính toàn cầu. Đối với Việt Nam, xây dựng, phát triển tổ hợp CNQP đang trong quá trình từng bước hình thành với những tiền đề rất rõ ràng. Vậy những tiền đề đó như thế nào?

Nâng cao hiệu quả hoạt động của đoàn kinh tế - quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quân đội còn tích cực tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng đạt hiệu quả thiết thực. Trong thành công đó có sự đóng góp không nhỏ của các đoàn kinh tế - quốc phòng đứng chân trên những địa bàn chiến lược.

Tăng cường công tác tuyên truyền đặc biệt trong Quân đội hiện nay

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã chỉ rõ: “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong Quân đội nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn đảng, toàn dân, toàn quân... Đối với nhiệm vụ tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ tổ quốc”1. Một trong những nội dung quan trọng của việc “đẩy mạnh” chính là công tác tuyên truyền đặc biệt.

Tầm nhìn mới về chiến lược kết hợp kinh tế với quốc phòng tại huyện đảo Trường Sa

CNQP&KT - Tại cuộc làm việc với tỉnh Khánh Hòa ngày 13/3/2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chỉ rõ: “Phải tạo cơ hội mới để thu hút nguồn lực quốc tế và quan tâm quy hoạch, xây dựng huyện đảo Trường Sa thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển, thành trì vững chắc bảo vệ chủ quyền biển, đảo”.

Phát huy vai trò của Quân đội trong thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

CNQP&KT - Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "bộ đội cụ hồ", quân đội luôn chủ động, tích cực phối hợp cùng các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính phủ giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sự cần thiết xây dựng Luật Phát triển công nghiệp

CNQP&KT - Để thực hiện chủ trương công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, việc triển khai nghiên cứu, xây dựng Luật phát triển công nghiệp là một yêu cầu tất yếu khách quan, nhằm tạo hành lang pháp lý và chế tài đủ mạnh để huy động các nguồn lực cần thiết phát triển toàn diện nền công nghiệp quốc gia.

Kinh nghiệm trong thu hút chất xám kiều dân để phát triển khoa học - công nghệ của Trung Quốc

CNQP&KT - Những năm qua, Trung Quốc rất thành công trong thu hút và trọng dụng chất xám kiều dân để phát triển khoa học và công nghệ. Từ thực tiễn của Trung Quốc, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam, nhất là trong bối cảnh chúng ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Bàn về tính độc lập của dự án luật Công nghiệp quốc phòng, An ninh và Động viên công nghiệp

CNQP&KT - Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam đã khẳng định vai trò to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Do tính đặc thù nên CNQP phải được xây dựng thành luật riêng, độc lập và không thể đồng nhất với công nghiệp an ninh.

Sự cần thiết xây dựng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng ở Việt Nam

CNQP&KT - Xuất phát từ xu hướng xây dựng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng (CNQP) trên thế giới và yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, có thể khẳng định, Việt Nam xây dựng, phát triển tổ hợp CNQP là cần thiết, khách quan.

Phát huy vai trò của Quân đội trong xây dựng đất nước phát triển

CNQP&KT - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng xác định mục tiêu cụ thể đối với Việt Nam, đó là: “Đến năm 2030, là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”1. Trong sự nghiệp lớn lao này, Quân đội có vai trò hết sức quan trọng, không thể thiếu, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đảng.

Bàn về vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh tương lai

CNQP&KT - Hiện nay, các cường quốc trên thế giới đang tích cực nghiên cứu phát triển các loại vũ khí, trang bị công nghệ cao; qua đó, tác động và làm thay đổi hình thái, phương thức chiến tranh trong tương lai.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách hoạt động của các đoàn kinh tế - quốc phòng

CNQP&KT - Dự án Quân đội tham gia xây dựng khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) được Chính phủ phê duyệt từ năm 2000, sau 20 năm thực hiện đã đạt nhiều kết quả khả quan. Tuy nhiên, cần tiếp tục có những giải pháp phù hợp để hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của các đoàn KT-QP, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh trong Chiến lược biển Việt Nam

CNQP&KT - Kết hợp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội với tăng cường quốc phòng, an ninh là chủ trương nhất quán, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước ta, được thể hiện rõ trong Chiến lược biển Việt Nam, nhằm bảo đảm cho nước ta trở thành một quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển; đồng thời, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

Vũ khí thông minh, vũ khí có điều khiển sức mạnh quân sự trong chiến tranh hiện đại

CNQP&KT - Vũ khí thông minh, vũ khí có điều khiển đã khẳng định được sức mạnh, vai trò chiến lược trong các cuộc chiến tranh hiện đại. Trong những năm tới, phát triển vũ khí thông minh, vũ khí có điều khiển vẫn là xu thế chung của các quốc gia trên thế giới.

Xây dựng tổ hợp công nghiệp quốc phòng - Kinh nghiệm của Nga và gợi ý cho Việt Nam

CNQP&KT - Một trong những thành tựu to lớn, có ý nghĩa quyết định đến vị thế, uy tín và sức mạnh quốc phòng của Nga trên trường quốc tế, đó là thành tựu xây dựng, phát triển tổ hợp công nghiệp quốc phòng (CNQP). Vì vậy, trên cơ sở tìm hiểu mô hình của Nga có thể rút ra một số gợi ý cho Việt Nam trong việc xây dựng, phát triển tổ hợp CNQP.

Nghiên cứu, phát triển vũ khí công nghệ cao trong chiến tranh nhân dân

CNQP&KT - Quán triệt quan điểm của Đảng về “bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, từ khi “nước chưa nguy”1, việc đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vũ khí công nghệ cao đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới là vô cùng cần thiết. Tuy nhiên, với tính chất của “chiến tranh nhân dân”, chúng ta cũng cần có những giải pháp phù hợp.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam với việc phát triển vũ khí công nghệ cao

CNQP&KT - Việc ứng dụng những thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng, trong đó có phát triển vũ khí công nghệ cao, sẽ mang lại cho nước ta nhiều cơ hội, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Bàn về vấn đề nâng cao sức mạnh chiến đấu của Quân đội

CNQP&KT - Nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của Quân đội nhân dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, sẵn sàng đánh thắng chiến tranh xâm lược bằng vũ khí công nghệ cao là trách nhiệm của toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị.

Vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ

CNQP&KT - Ngày 4/2/2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 169/QĐ-TTg ban hành Chiến lược phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ vũ trụ đến năm 2030. Chiến lược ra đời đã đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, góp phần giữ vững và bảo vệ chủ quyền quốc gia trong khoảng không vũ trụ.

Đẩy mạnh xây dựng chính phủ điện tử trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Trong thời gian qua, việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính phủ điện tử trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã đạt được một số thành công nhất định. Với nhận thức sâu sắc về vai trò to lớn của chính phủ điện tử, Tổng cục CNQP cần tiếp tục có những giải pháp mạnh để phát triển chính phủ điện tử trong thời gian tới.

Đại tướng Phùng Quang Thanh luôn quan tâm xây dựng, phát triển ngành công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Đại tướng Phùng Quang Thanh là một vị tướng tài ba, một nhà chỉ huy-quản lý xuất sắc, có tầm nhìn chiến lược, đã được tôi luyện, trưởng thành qua cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Tăng cường tiềm lực và thế trận quốc phòng theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

CNQP&KT - Kế thừa truyền thống dựng nước, giữ nước và từ thực tiễn của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, Đại hội đảng lần thứ XIII nêu định hướng: “Tăng cường tiềm lực quốc phòng và an ninh; xây dựng và phát huy mạnh mẽ “thế trận lòng dân” trong nền quốc phòng toàn dân và nền an ninh nhân dân; xây dựng và củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân”1.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng ở vùng Tây Nam Bộ

CNQP&KT - Những năm qua, Đảng và Nhà nước đã có nhiều chủ trương, nghị quyết lãnh đạo, chỉ đạo về kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh ở vùng Tây Nam Bộ. Do vậy, tiềm năng, lợi thế của vùng đã được khai thác hợp lý và hiệu quả.

Xu hướng phát triển vũ khí trang bị trên thế giới và định hướng phát triển Công nghiệp quốc phòng Việt Nam

CNQP&KT - Những năm gần đây, nhiều thành tựu khoa học - công nghệ từ cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được ứng dụng trong phát triển vũ khí trang bị mới, nhất là vũ khí công nghệ cao. Điều đó đã góp phần làm thay đổi hình thái và phương thức tiến hành chiến tranh; tác động đến định hướng phát triển công nghiệp quốc phòng của các nước, trong đó có Việt Nam.

Nhận thức về vũ khí công nghệ cao trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

CNQP&KT - Vũ khí công nghệ cao là một trong những nhân tố quan trọng của thế trận quốc phòng toàn dân, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, tạo nên sức mạnh quân sự của quốc gia, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề cao vai trò của nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, được xác định là một trong 3 đột phá chiến lược. Để xây dựng, phát triển nền công nghiệp quốc phòng (CNQP) hiện đại, cần tiến hành động bộ nhiều giải pháp, trong đó xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng, quyết định.

Xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

CNQP&KT - Với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, sự vào cuộc của các địa phương, đặc biệt là những đóng góp của các quân khu và các đoàn Kinh tế - Quốc phòng (KT-QP), gần 20 năm qua, nhiệm vụ xây dựng các khu KT-QP đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần củng cố thế trận quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế - xã hội ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn.

Nhận diện và đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế

CNQP&KT - Với ý đồ xóa bỏ chế độ chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, các thế lực thù địch tiến hành chiến lược “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực, trong đó chúng xác định chống phá về kinh tế là một mũi quan trọng và được thực hiện bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt.

Bàn về tính lưỡng dụng, hiện đại của nền Công nghiệp quốc phòng theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

CNQP&KT - Xuất phát từ yêu cầu xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng xác định: “xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, ngày càng hiện đại, có trình độ khoa học - công nghệ cao”1. Đó là một định hướng chiến lược đòi hỏi quyết tâm chính trị rất cao để thực hiện.

Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp quốc phòng (CNQP) là tổng thể cách thức, biện pháp nhằm biến đổi nguồn nhân lực quân sự phục vụ CNQP theo hướng hợp lý về số lượng, nâng cao về chất lượng, hoàn thiện về cơ cấu gắn với tiến trình xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại.

Nâng cao nhận thức về chức năng “Đội quân lao động sản xuất”

CNQP&KT - Bên cạnh việc sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, Quân đội ta luôn chủ động thực hiện có hiệu quả chức năng “đội quân lao động sản xuất”, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế đất nước. Đây là một chức năng cơ bản, thể hiện sâu sắc bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Kết hợp phát triển khu kinh tế ven biển với củng cố quốc phòng, an ninh

CNQP&KT - Vùng biển Việt Nam có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế, là cửa ngõ giao thương quốc tế, thu hút đầu tư nước ngoài... Việc kết hợp phát triển khu kinh tế ven biển với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh (QP, AN) là vấn đề cần thiết nhằm tạo ra thế và lực mới trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

Tổng công trình sư trong chế tạo vũ khí - Kinh nghiệm thế giới và thực tiễn Việt Nam

CNQP&KT - Ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam, đang rất thiếu những thủ lĩnh khoa học - công nghệ, những người có thể dẫn dắt nhiều nhà khoa học tài năng khác cùng thực hiện thành công các chương trình, đề án, dự án thiết kế, chế tạo vũ khí. Đó chính là các Tổng công trình sư.

Kết hợp phát triển kinh tế số với bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

CNQP&KT - Trên thế giới, cuộc đấu tranh trên không gian mạng đang diễn ra ngày càng gay gắt, quyết liệt, do đó bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng trở thành nhiệm vụ mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở nước ta.

Giải pháp cơ cấu lại doanh nghiệp quốc phòng theo hướng “tinh, gọn, mạnh”

CNQP&KT - Việc cơ cấu lại doanh nghiệp Công nghiệp quốc phòng (CNQP) theo hướng “tinh, gọn, mạnh” là tất yếu khách quan, song, không thể chủ quan áp đặt mà phải dựa trên những luận cứ khoa học, thực tế hoạt động của từng lĩnh vực nhằm góp phần đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội vững mạnh và bảo vệ Tổ quốc.

Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền biển, đảo

CNQP&KT - Vùng biển Việt Nam là bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc kết hợp phát triển kinh tế biển gắn với tăng cường quốc phòng - an ninh (QP-AN), bảo vệ chủ quyền biển, đảo là yêu cầu cấp thiết nhằm tạo ra thế và lực mới trong thực hiện nhiệm vụ.

Phản bác các quan điểm sai trái, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng

CNQP&KT - Nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) thời gian qua luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời tạo "sức đề kháng" trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

Tiếp tục khẳng định vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong giai đoạn hiện nay

CNQP&KT - Cùng với tăng trưởng kinh tế, thành phần kinh tế nhà nước còn đóng góp tích cực vào việc bảo đảm an sinh xã hội, phát triển các lĩnh vực y tế, giáo dục, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm ổn định chính trị - xã hội, an ninh - quốc phòng, chủ quyền quốc gia, góp phần nâng cao vị thế của đất nước ở khu vực và trên thế giới.

Một số vấn đề về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng

CNQP&KT - Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội cần thấu suốt một nội dung quan trọng, đó là: Việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng phải luôn tiến hành chặt chẽ, đúng mục đích, hiệu quả và tiết kiệm; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được Chính phủ phê duyệt.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm thù địch

CNQP&KT - Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta, đặc biệt là vào thời điểm tiến hành đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Ngăn chặn, đẩy lùi thông tin xấu độc trên internet và mạng xã hội trong quân đội

CNQP&KT - Cùng với sự chống phá trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, thời gian gần đây, các thế lực thù địch còn triệt để lợi dụng internet, mạng xã hội (MXH) để tuyên truyền, kích động chống phá Đảng, Nhà nước và Quân đội với những thủ đoạn ngày càng tinh vi, thâm độc. Vì vậy, nhận diện và đấu tranh làm thất bại mưu đồ đó là vấn đề cấp thiết hiện nay trong quân đội.

Kinh nghiệm phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ của Hàn Quốc

CNQP&KT - Với chính sách phát triển nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phù hợp, Hàn Quốc đã phát huy được những tiềm năng, lợi thế và vượt qua thách thức để có đội ngũ nhân lực chất lượng cao, góp phần đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa.

Nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Hợp tác quốc tế về công nghiệp quốc phòng (CNQP) là xu thế tất yếu góp phần xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam ngày càng lớn mạnh. Qua đó, đáp ứng yêu cầu vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại cho Quân đội thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Áp dụng phân phối lợi nhuận theo nguyên lý đồng sở hữu trong doanh nghiệp

CNQP&KT - Để các doanh nghiệp cổ phần hóa vận hành đúng định hướng của Đảng, việc phân phối lợi nhuận theo nguyên lý đồng sở hữu trong các doanh nghiệp cổ phần hóa sẽ là “chìa khóa vàng” để làm nổi bật tính ưu việt của kinh tế thị trường định hướng XHCN.

Phát triển doanh nghiệp trong nền kinh tế số

CNQP&KT - Hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đang tác động sâu rộng đến mọi lĩnh vực của đời sống, đặc biệt là lĩnh vực kinh tế. Hình thức trao đổi hàng hóa cũng có sự thay đổi, chuyển từ trao đổi hàng hóa giữa người với người sang hình thức mới dựa trên công nghệ kỹ thuật số.

Phát triển công nghiệp công nghệ cao - Kinh nghiệm từ Nhật Bản

CNQP&KT - Cuối thế kỷ XX, Nhật Bản, quốc gia được mệnh danh như đất nước “Mặt trời mọc”, là một trong những quốc gia dẫn đầu xu hướng phát triển công nghiệp và có tốc độ tăng trưởng kinh tế hàng đầu thế giới. Một trong những “bí quyết” để đạt được thành công đó là Nhật Bản đã tập trung phát triển và làm chủ một số lĩnh vực công nghiệp công nghệ cao.

Chủ động đấu tranh với các hoạt động chống phá trước thềm đại hội đảng các cấp

CNQP&KT - Mỗi khi đất nước chuẩn bị tổ chức các sự kiện chính trị trọng đại, các thế lực thù địch lại đẩy mạnh các hoạt động chống phá. Trước thềm Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII cũng không phải ngoại lệ.

Nhận diện sản xuất thông minh

CNQP&KT - Sản xuất thông minh, nhà máy thông minh là sự phát triển ở trình độ cao của các nhà máy tự động hóa truyền thống. Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng (CNQP), sản xuất thông minh, nhà máy thông minh là xu hướng tất yếu khách quan để giải phóng lao động trực tiếp trong các công đoạn sản xuất có nguy cơ mất an toàn cao.

Bộ luật Lao động 2019 - Thúc đẩy sự phát triển bền vững lực lượng lao động

CNQP&KT - Tại Kỳ họp thứ tám, Quốc hội khóa XIV vừa qua, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Lao động (sửa đổi). Có hiệu lực từ ngày 1/1/2021, Bộ luật này được kỳ vọng sẽ thúc đẩy sự phát triển bền vững lực lượng lao động và thị trường lao động ở nước ta.

Công nghiệp quốc phòng Việt Nam - thành tố quan trọng của đội quân sản xuất

CNQP&KT - Tham gia lao động sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong những chức năng, nhiệm vụ chính trị có ý nghĩa chiến lược của Quân đội nói chung và Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam nói riêng.

Vai trò cán bộ chính trị ở doanh nghiệp quốc phòng trong phòng, chống Diễn biến hòa bình

CNQP&KT - Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng ở khu kinh tế cửa khẩu

CNQP&KT - Khu kinh tế cửa khẩu có vị trí quan trọng cả về chính trị - kinh tế - xã hội (KT-XH), quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Các khu kinh tế cửa khẩu ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng vào việc thúc đẩy tăng trưởng KT-XH, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển giữa Việt Nam với các nước láng giềng.

Lật tẩy những chiêu trò lợi dụng vấn đề chủ quyền biển, đảo để chống phá Đảng và Nhà nước

CNQP&KT - “Kiên quyết, kiên trì” là quan điểm xuyên suốt, nhất quán của Đảng ta trong đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa.

Đối thoại xã hội trong doanh nghiệp - vấn đề cần quan tâm

CNQP&KT - Bộ luật Lao động được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 18/6/2012 là một bước chuyển biến mới góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động và người sử dụng lao động, đồng thời giúp mối quan hệ lao động phát triển hài hòa, ổn định.

Chính phủ điện tử - xu hướng phát triển tất yếu tại Việt Nam

CNQP&KT - Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như vũ bão tác động đến mọi lĩnh vực đời sống thì hoạt động quản lý, điều hành của các chính phủ cũng phải thay đổi để thích ứng và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội. Do đó, chính phủ điện tử, chính quyền điện tử ra đời như một xu thế tất yếu để đáp ứng yêu cầu này…

Bàn về phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT- Xây dựng, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là chủ trương chiến lược của Đảng và Nhà nước ta. Đối với Công nghiệp quốc phòng (CNQP) Việt Nam, nguồn nhân lực chất lượng cao có vai trò quan trọng trong nghiên cứu, cải tiến, chế tạo, sản xuất sản phẩm CNQP và kinh tế, đáp ứng yêu cầu xây dựng Quân đội, củng cố quốc phòng, hội nhập quốc tế, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Ứng dụng thành tựu Cách mạng công nghiệp 4.0 trong phát triển công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang trong giai đoạn khởi phát và sẽ là xu hướng phát triển tất yếu, mạnh mẽ. Sự phát triển vượt bậc của khoa học - công nghệ (KHCN)làm xuất hiện các loại hình chiến tranh mới,trong đó có chiến tranh mạng và tác chiến không gian mạng, không gian điều.

Thu hút chất xám người Việt Nam ở nước ngoài để phát triển khoa học và công nghệ

CNQP&KT - Số lượng, chất lượng và sự đóng góp chất xám của người Việt Nam ở nước ngoài đối với sự phát triển khoa học công nghệ (KHCN) nước nhà, trong đó có lĩnh vực KHCN quân sự,còn chưa tương xứng với tiềm năng hiện có. Vậy đâu là những “điểm nghẽn” cần tháo gỡ?

Bàn về trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

CNQP&KT - Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (DN) là phương thức mà các DN thường áp dụng như một chiến lược nhằm tìm kiếm lợi nhuận dài hạn, được thể hiện qua các mặt: Bảo vệ môi trường; đóng góp cho cộng đồng thông qua công tác xã hội, hoạt động thiện nguyện; thực hiện tốt trách nhiệm với nhà cung cấp; bảo đảm an toàn và lợi ích cho người tiêu dùng, cổ đông và người lao động trong DN.

Bốn giải pháp nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) đang phát triển nhanh chóng, tác động mạnh mẽ đến mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Tất cả các khâu, các bước sản xuất, kinh doanh của mọi loại hình doanh nghiệp nước ta, trong đó có doanh nghiệp quốc phòng, muốn nâng cao sức cạnh tranh phải nhanh chóng thích ứng với cuộc Cách mạng 4.0.

Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong phát triển kinh tế biển

CNQP&KT - Thời gian qua, việc kết hợp kinh tế với quốc phòng trong phát triển kinh tế biển ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, vừa khai thác hiệu quả tiềm năng biển, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng trên các vùng biển, đảo. Trong thời gian tới hiệu quả của hoạt động này cần được tiếp tục phát huy.

Mấy vấn đề trong thực hiện trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp tại các địa phương

CNQP&KT - Sau hơn 15 năm thực hiện, Pháp lệnh Động viên công nghiệp (ĐVCN)đã đạt được một số kết quả nhất định, góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện nảy sinh không ít vấn đề bất cập, đòi hỏi phải được nghiên cứu, tổng kết, rút kinh nghiệm…

Kết hợp kinh tế với quốc phòng trên vùng biển Tây Nam

CNQP&KT - Vùng biển, đảo Tây Nam có vị trí chiến lược quan trọng đối với việc bảo vệ Tổ quốc, đồng thời là cửa ngõ của nước ta trong hội nhập với thế giới và khu vực. Vì vậy, vùng biển, đảo Tây Nam nói riêng, các hướng biển, đảo nói chung luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm nhằm phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) gắn với củng cố quốc phòng-an ninh (QP-AN).

Xây dựng tiềm lực quốc phòng trước tác động của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CNQP&KT - Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) dựa trên nền tảng tích hợp cao độ của hệ thống kết nối số hóa - vật lý - sinh học, cùng sự phát triển đột phá của internet vạn vật và trí tuệ nhân tạo. CMCN 4.0 đã “làm thay đổi căn bản nền sản xuất của thế giới với đặc điểm là tận dụng một cách triệt để sức mạnh lan tỏa của số hóa và công nghệ thông tin”1.

Đổi mới công nghệ trong lĩnh vực cơ khí góp phần hội nhập quốc tế

CNQP&KT-Những năm qua, ngành Cơ khí Việt Nam tuy đã đạt được nhiều thành công nhưng chưa có điều kiện phát triển chuyên sâu, hiệu quả hoạt động chưa cao, chưa chiếm lĩnh được thị phần nội địa. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng này là do công nghệ khép kín, lạc hậu, thiết bị chậm được đổi mới…

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2018 và dấu hiệu tăng trưởng cao của nền kinh tế

CNQP&KT - Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tăng mạnh trong năm 2018 cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang phát triển ngày càng bền vững; phản ánh niềm tin của người tiêu dùng trong nước và quốc tế với các sản phẩm công nghiệp có nguồn gốc xuất xứ từ Việt Nam gia tăng. Đó là những yếu tố quan trọng kích thích đầu tư sản xuất - dấu hiệu tăng trưởng cao của nền kinh tế năm 2019 và những năm

Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong các doanh nghiệp sản xuất quốc phòng

CNQP&KT - “Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là một nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”1.

Vấn đề sở hữu trí tuệ đối với sản phẩm quốc phòng

CNQP&KT - Trong thời kỳ “thế giới phẳng” như hiện nay, sở hữu trí tuệ ngày càng được các doanh nghiệp quan tâm trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và thương mại quốc tế.Sản phẩm quân sự là một loại hàng hóa đặc biệt, do đó vấn đề sở hữu trí tuệ cũng là vấn đề cần đặc biệt lưu tâm trong thực thi các giao dịch thương mại quốc tế.

Bàn về mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con sau sáp nhập, cổ phần hóa

CNQP&KT - Sáp nhập, cổ phần hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) đang được Bộ Quốc phòng tích cực triển khai.

Biện pháp phòng ngừa vi phạm pháp luật trong hoạt động của doanh nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, kinh doanh (SXKD) là một khái niệm có nội hàm rất rộng, bao gồm tất cả các hành vi cố ý hoặc vô ý của người có năng lực hành vi hoặc pháp nhân thương mại thực hiện, xâm phạm vào trật tự pháp luật của nhà nước trong việc tổ chức hoạt động SXKD của doanh nghiệp. Hoạt động SXKD được hiểu là hoạt động tạo ra các giá trị cho xã hội, biểu hiện bằng

Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và hai vấn đề cần quan tâm đối với công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Những năm gần đây, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (còn gọi là cách mạng công nghiệp 4.0) nổi lên ở một số nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã và đang tác động nhất định đến Việt Nam, trong đó có ngành Công nghiệp quốc phòng (CNQP).

Ưu tiên hiện đại hóa công nghiệp quốc phòng để hiện đại hóa Quân đội

(CNQP&KT) - Xét trong phạm vi quốc gia, công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận quan trọng cấu thành nền kinh tế quốc dân; ở phạm vi ngành thì CNQP là một bộ phận của công nghiệp quốc gia.

Đổi mới cơ chế, chính sách phát triển công nghiệp cơ khí Việt Nam

(CNQP&KT) - Đó là chủ đề cuộc hội thảo quốc gia do Hội đồng Lý luận Trung ương và Hiệp hội Doanh nghiệp cơ khí Việt Nam vừa tổ chức tại Nhà máy Z131 (Tổng cục Công nghiệp quốc phòng - CNQP). Hội thảo đã đề cập tới nhiều vấn đề “nóng” mà các doanh nghiệp cơ khí trong ngành CNQP cần lưu tâm, tham khảo.

Đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đầu tư sản xuất vũ khí lục quân

(CNQP&KT) - Đầu tư sản xuất vũ khí lục quân (VKLQ) thuộc lĩnh vực đầu tư công. Cơ chế, chính sách là yếu tố tác động quan trọng nhất đến hiệu quả đầu tư sản xuất VKLQ của Công nghiệp quốc phòng (CNQP) nước ta. Vì vậy, cần nghiên cứu đổi mới cơ chế, chính sách quản lý đầu tư nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư sản xuất VKLQ, đáp ứng yêu cầu cung cấp đầy đủ, kịp thời VKLQ cho lực lượng vũ trang.

Một số điểm mới trong Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

(CNQP&KT) - Ngày 20/6/2017, tại Kỳ họp thứ ba, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2018 và có nhiều nội dung mới so với Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Chúng tôi xin giới thiệu một số điểm mới của Luật liên quan tới Quân đội.

Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới (Kỳ 2)

(CNQP&KT) - Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng vai trò to lớn của Quân đội đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Tạp chí CNQP&Kinh tế tiếp tục giới thiệu những nội dung cơ bản trong tài liệu chuyên đề “Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) biên soạn

Công tác giám sát ở Đảng bộ Tổng cục CNQP: Hiệu quả tích cực trong phòng ngừa vi phạm

(CNQP&KT) - Đảng bộ Tổng cục CNQP là Đảng bộ có nhiều đầu mối tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông; phạm vi lãnh đạo thực hiện cả nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên phải đối mặt với tác động của mặt trái cơ chế thị trường và một số tiêu cực trong xã hội; địa bàn đóng quân phân tán, có cả thành phố, vùng sâu, vùng xa...

Xây dựng tiêu chí đánh giá người lãnh đạo doanh nghiệp Nhà nước

(CNQP&KT) - Năng lực quản trị của người đứng đầu (người lãnh đạo) trong doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) là nhân tố quyết định trong suốt quá trình cải cách, sửa đổi thể chế kinh doanh, cơ chế tài chính, tuyển dụng lao động, quản lý điều hành doanh nghiệp.

Một số giải pháp trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Tổng cục CNQP được Bộ Quốc phòng giao quản lý, sử dụng hơn 30 triệu m2 đất quốc phòng tại 152 điểm đất trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đất quốc phòng của Tổng cục được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, phân bổ trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có nhiều điểm ở vùng sâu, vùng xa, vì vậy, công tác quản lý, sử dụng còn gặp những khó khăn nhất định.

Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

LTS: Nhằm góp phần tuyên truyền sâu rộng vai trò to lớn của Quân đội đối với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh, Tạp chí CNQP&Kinh tế xin giới thiệu những nội dung cơ bản trong tài liệu chuyên đề “Quân đội với nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” do Cục Tuyên huấn (Tổng cục Chính trị) biên soạn, ban hành.

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng: Một số kết quả nổi bật trong công tác tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng

(CNQP&KT) - Những năm qua, việc nghiên cứu và sản xuất các sản phẩm quốc phòng (SPQP) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) có những bước phát triển mới; nhiều dây chuyền công nghệ sản xuất vũ khí từng bước được hiện đại hóa; một số chủng loại vũ khí, khí tài, đạn dược thế hệ mới được đưa vào chế thử và sản xuất...

Tăng cường tiềm lực quốc phòng trong hội nhập kinh tế quốc tế

(CNQP&KT) - Hội nhập kinh tế quốc tế góp phần quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế đất nước, củng cố tiềm lực quốc phòng. Việc xác định những giải pháp nhằm tăng cường tiềm lực quốc phòng trong điều kiện Việt Nam chủ động hội nhập kinh tế quốc tế có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới tư duy quản trị doanh nghiệp

(CNQP&KT) - Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đã thẳng thắn chỉ ra: “Vai trò của DNNN là lực lượng nòng cốt của kinh tế nhà nước, dẫn dắt, tạo động lực phát triển đối với nền kinh tế còn hạn chế” (1).

Hoạt động đầu tư nước ngoài của doanh nghiệp Quân đội: Kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực

(CNQP&KT) - Trải qua 30 năm thực hiện Luật Đầu tư nước ngoài (từ năm 1987 đến nay), các doanh nghiệp Quân đội (DNQĐ) đã chủ động khắc phục khó khăn, tận dụng tốt những cơ hội của quá trình hội nhập để đẩy mạnh hoạt động đầu tư nước ngoài, từ đó đạt được những kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực.

Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư: Nguy cơ và thách thức đối với chính sách quốc phòng - an ninh quốc gia

(CNQP&KT) - Vừa qua, Ban Kinh tế Trung ương phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Xã hội Việt Nam, Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam đồng tổ chức Hội thảo quốc tế “Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề đặt ra đối với phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam”.

30 năm đổi mới đất nước: Từ đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại đến đường Hồ Chí Minh công nghiệp hóa

(CNQP&KT) - Ngày 19 tháng 5 năm 1959, Thường trực Quân ủy Trung ương chính thức giao nhiệm vụ cho “Đoàn công tác quân sự đặc biệt” mở đường Trường Sơn, chi viện cho chiến trường miền Nam.

Nhận diện và đấu tranh phòng, chống "diễn biến hòa bình" trên lĩnh vực kinh tế

(CNQP&KT) - "Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành bằng các biện pháp phi quân sự, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, chủ nghĩa đế quốc đã góp phần làm tan rã chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ XX. Hiện nay, “diễn biến hòa bình” được chủ nghĩa đế