CNQP&KT - Phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của "bộ đội cụ hồ", quân đội luôn chủ động, tích cực phối hợp cùng các bộ, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính phủ giao trong các chương trình mục tiêu quốc gia.

Thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trong giai đoạn 2016-2020, Bộ Quốc phòng đã triển khai có hiệu quả nhiệm vụ trong các chương trình mục tiêu quốc gia, giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới. 100% các xã đạt Tiêu chí 19.1 "Quốc phòng" trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới. Quân đội đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước về đích xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng so với chỉ tiêu được giao.

Dự án “Nhân rộng mô hình giảm nghèo gắn với quốc phòng, an ninh” trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, với kinh phí chưa đến 65 tỷ đồng, nhưng đã được triển khai trên địa bàn 24 huyện thuộc 11 tỉnh trong vùng dự án của 15 Khu kinh tế - quốc phòng (KTQP) là những địa bàn chiến lược về quân sự, quốc phòng thuộc vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Các Đoàn KTQP đã xây dựng và triển khai trên 100 mô hình giảm nghèo (chủ yếu là mô hình chăn nuôi và trồng trọt), tổ chức hàng trăm lớp tập huấn, hội nghị đầu bờ, hướng dẫn, chuyển giao khoa học kỹ thuật. Kết quả có gần 6.000 hộ dân (chủ yếu là hộ nghèo) được trực tiếp thụ hưởng dự án, tạo việc làm cho hàng nghìn lao động địa phương; tỷ lệ hộ nghèo trong vùng dự án hằng năm giảm trung bình từ 4-5%, tỷ lệ tái nghèo thấp. Mặc dù nguồn lực dành cho dự án không nhiều nhưng Bộ Quốc phòng đã chủ động lồng ghép với các chương trình, dự án khác để nâng cao hiệu quả giúp nhân dân. Mặt khác, với lợi thế về vị trí đóng quân, các đơn vị, Đoàn KTQP đã phát huy tốt vai trò của cán bộ, chiến sĩ, lực lượng trí thức trẻ tình nguyện, trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ từng hộ gia đình. Với cách làm riêng trong công tác tổ chức (cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân), thành công từ các mô hình giúp nhân dân giảm nghèo đã có sức lan tỏa rộng rãi trong cộng đồng dân cư; góp phần làm thay đổi nhận thức, phương thức sản xuất và nếp sống của vùng đồng bào dân tộc thiểu số - nơi cuộc sống của người dân chỉ đơn thuần là phát rẫy, làm nương.


Cán bộ, công nhân Nhà máy Z131 giúp dân làm đường giao thông.  Ảnh: CTV

Hai phong trào thi đua “Quân đội chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” do Bộ Quốc phòng phát động gắn với các phong trào: “Xây dựng đơn vị văn hóa”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”,”Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”... đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Tổng kết 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, Bộ Quốc phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.

Giai đoạn 2016-2020, Quân đội đã đóng góp vào thành tích chung của cả nước về đích xây dựng nông thôn mới trước 18 tháng so với chỉ tiêu được giao.

Tiếp nối những thành công đã đạt được trong thời gian qua, Bộ Quốc phòng tiếp tục triển khai nhiều nội dung quan trọng trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Cụ thể:

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế, xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, Bộ Quốc phòng sẽ chủ trì tổ chức thực hiện Tiểu dự án 3 thuộc Dự án 3 trong Chương trình: “Phát triển kinh tế, xã hội - mô hình bộ đội gắn với dân bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” gồm 2 nội dung:

Nội dung 1: “Hỗ trợ các dự án, mô hình phát triển chăn nuôi, trồng trọt” do Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng (cơ quan thường trực) chủ trì thực hiện. Theo kế hoạch, trong năm 2022, các đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện gần 200 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất (phát triển cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng của từng vùng, miền; phát triển chăn nuôi, chế biến thức ăn chăn nuôi tại chỗ...); đối tượng thụ hưởng dự án là hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng dự án của các Khu KTQP.


Bộ đội vận chuyển lương thực để kịp thời hỗ trợ người dân trong đợt phòng, chống dịch Covid -19 tại tỉnh Bình Dương.  Ảnh: CTV

Nội dung 2: “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” do Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chủ trì thực hiện. Theo đó, dự kiến, năm 2022 sẽ hỗ trợ khoảng 1.500 cháu (trong đó nhận nuôi 400 cháu, giúp đỡ 1.100 cháu) trong độ tuổi đi học (từ lớp 1 đến lớp 12) là người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại khu vực biên giới, có hoàn cảnh khó khăn; là con của người có uy tín, người tích cực tham gia bảo vệ biên giới trong đồng bào dân tộc thiểu số và các em là người dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn, được các đơn vị Quân đội nhận nuôi và hỗ trợ, giúp đỡ.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc (chủ Chương trình) thực hiện các nội dung thuộc dự án thành phần trong Chương trình, đó là: Bồi dưỡng kiến thức dân tộc, tiếng dân tộc cho cán bộ, chiến sĩ thuộc lực lượng quân đội công tác, đóng quân trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước gắn với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

Năm 2022, các đơn vị Quân đội xây dựng và triển khai thực hiện gần 200 mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trong vùng dự án của các khu kinh tế - quốc phòng.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện 2 nội dung:

Thứ nhất, hướng dẫn thực hiện "Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng được giao; góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân; tích cực xây dựng địa bàn nông thôn vững mạnh toàn diện, bảo đảm giữ vững tiêu chí quân sự, quốc phòng trong xây dựng nông thôn mới.

Thứ hai, tổ chức thực hiện Tiêu chí 19.1 “Xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp, hoàn thành các chỉ tiêu quân sự, quốc phòng” trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới.

Đối với Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, Bộ Quốc phòng phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức thực hiện dự án “Mô hình giảm nghèo gắn với an ninh, quốc phòng” trên địa bàn các huyện nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn thuộc vùng bãi ngang ven biển và biển, đảo.

Để triển khai thực hiện các nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Quốc phòng đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; thành lập Tổ công tác, ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng. Hiện nay, các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã và đang triển khai thực hiện các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, của Trưởng ban Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025; tổ chức quán triệt sâu rộng, xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị giai đoạn 2021-2025.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất, quyết liệt từ Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng đến các cơ quan, đơn vị cơ sở, sự vào cuộc của các tổ chức chính trị xã hội và cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân, tin tưởng rằng, Quân đội sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.

Đại tá PHẠM TOÀN THẮNG

Phó Cục trưởng Cục Kinh tế - Bộ Quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: