Giải pháp kết hợp phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh

CNQP&KT - Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011 - 2020, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình; quốc phòng, an ninh (QP-AN) được củng cố. Giai đoạn 2021-2030, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, chúng ta cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện thắng lợi việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN.

Nâng cao chất lượng công tác hậu cần trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Nhìn lại Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Đến thời điểm đầu tháng 7/2020, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể khẳng định, các tổ chức đảng từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở đều tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt đại hội đảng các cấp

CNQP&KT – Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có những đặc thù đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa vi phạm và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị chủ yếu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong năm 2020

CNQP&KT - Năm 2019, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được tiến hành toàn diện, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy định Điều lệ CTĐ, CTCT trong Quân đội, được cấp trên đánh giá tốt. Đây là tiền đề quan trọng để Tổng cục định hướng và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020.

Định hướng chiến lược trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CNQP&KT - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) xuất hiện vào những năm 2000 với tên gọi Cách mạng số và ghi dấu ấn đậm nét tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sỹ) năm 2015. Đến nay, nhiều nước trên thế giới đã xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng thành tựu Cách mạng 4.0, trong đó có Việt Nam.

Tăng cường giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

CNQP&KT - Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi và hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta rút ra là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”1.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp trong giai đoạn hiện nay

CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong đó vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp được đặc biệt coi trọng.

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo Báctrong Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

(CNQP&KT) - Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là chủ trương chiến lược của Đảng, “... nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…”1.

Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ góp phần xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu; là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. KHCN là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp.

Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Kỳ 2)

(CNQP&KT) - LTS: Trên Tạp chí CNQP&Kinh tế số 6 (156) năm 2017 đã đăng phần đầu bài viết “Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tài chính trong quá trình xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng (CNQP), những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp

(CNQP&KT) - Ngày 15/11 vừa qua, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

(CNQP&KT) - Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu; đồng thời, đó cũng là quá trình “thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý”1.

Sự phát triển tư duy của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

(CNQP&KT) - Kết hợp kinh tế với quốc phòng là kết quả đổi mới tư duy phát triển của Đảng ta thời kỳ đổi mới. Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại là thể hiện sự phát triển, hoàn thiện hơn về chủ trương, chiến lược lâu dài của Đảng ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân đội

(CNQP&KT) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức”.

Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

(CNQP&KT) - Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Quân đội: Yêu cầu cần thiết của tiến trình phát triển

(CNQP&KT) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ nay đến năm 2020, các doanh nghiệp Quân đội (DNQĐ) sẽ tiến hành đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu theo phương hướng, lộ trình đã xác định. Chủ trương này nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Quân đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

(CNQP&KT) - Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong những chức năng cơ bản, thể hiện bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện sự thấu suốt quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn quân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước”.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế

(CNQP&KT) - Doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) là một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời giữ gìn, phát triển năng lực sản xuất sản phẩm quân sự, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghi

TỔNG CỤC CNQP: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(CNQP&KT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.