Tăng cường tiềm lực kinh tế quân sự theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

CNQP&KT - Đảng ta xác định: “Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo hướng lưỡng dụng, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia”, điều này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc tăng cường tiềm lực kinh tế quân sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Sắp xếp cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt góp phần xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh

CNQP&KT - Cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt là thành tố quan trọng của tiềm lực quốc phòng, an ninh đất nước. Việc tổ chức cơ cấu, sắp xếp cơ sở công nghiệp quốc phòng nòng cốt theo hướng xây dựng quân đội tinh, gọn, mạnh, hiện đại là chủ trương mới của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, cần thấu triệt để thực hiện có hiệu quả.

Thực hiện tốt giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân

CNQP&KT - Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong đó, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân là một trong những quan điểm chỉ đạo được xác định trong nghị quyết, có ý nghĩa rất quan trọng.

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chống chủ nghĩa cá nhân trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân (gọi tắt là Nghị quyết 847). Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới.

Quân đội tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng

CNQP&KT - Thời gian qua, Quân đội đã thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ lao động sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng, góp phần quan trọng nâng cao sức mạnh tổng hợp của Quân đội, phát triển kinh tế đất nước. Trong tình hình mới, việc tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ này là rất cần thiết, đồng thời đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với Quân đội.

Sự phát triển tư duy lý luận của Đảng về xây dựng, phát triển Công nghiệp quốc phòng Việt Nam

CNQP&KT - Sự phát triển tư duy lý luận luôn là yếu tố nền tảng để định hướng chiến lược và hoạch định các kế hoạch phát triển một cách đúng đắn, hiệu quả. Điều này là chân lý khách quan đối với mọi lĩnh vực hoạt động, trong đó có lĩnh vực công nghiệp quốc phòng.

Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh theo quan điểm Đại hội XIII của Đảng

CNQP&KT - Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh vững mạnh về mọi mặt được Đảng xác định là “nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…”1.

Tăng cường kết hợp kinh tế với quốc phòng trong hoạt động khoa học và công nghệ quân sự

CNQP&KT - Trong bối cảnh nền kinh tế đất nước còn nhiều khó khăn, tiềm lực khoa học và công nghệ (KH&CN) quốc gia còn hạn chế, thì việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, hội nhập và hợp tác quốc tế trong hoạt động KH&CN quân sự là tất yếu, có ý nghĩa quan trọng đối với chiến lược phát triển KH&CN nước ta nói chung, KH&CN quân sự nói riêng.

Quán triệt và thực hiện quan điểm mới của Đảng về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trình bày hệ thống quan điểm, giải pháp, phương châm chỉ đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong đó, xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng có nhiều nội dung mới, quan trọng, thể hiện sâu sắc tư duy lý luận của Đảng ta.

Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Văn kiện Đại hội XIII của Đảng nhấn mạnh: Tiếp tục xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, ưu tiên hiện đại hóa một số quân chủng, binh chủng, lực lượng; trong đó có Cảnh sát biển. Đồng thời, xác định rõ phải phát triển công nghiệp quốc phòng “thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, chế tạo được một số loại vũ khí có ý nghĩa chiến lược, từng Bước bảo đảm vũ khí, trang bị cho lực lượng vũ trang”1.

Hiệu quả qua 12 năm thực hiện Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Pháp lệnh Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 26/1/2008. Qua hơn 12 năm triển khai thực hiện, Pháp lệnh đã góp phần hoàn thiện về tổ chức hoạt động CNQP từ cơ quan quản lý nhà nước đến các cơ sở CNQP nòng cốt và cơ sở công nghiệp động viên; tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về xây dựng và phát triển CNQP.

Để bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đầy đủ nội dung để bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri trong toàn Tổng cục.

Xây dựng các khu kinh tế - quốc phòng trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc

CNQP&KT - Tiếp tục xây dựng, phát triển các khu kinh tế - quốc phòng (KT-QP) với mục tiêu tăng cường quốc phòng - an ninh là chủ yếu, tập trung vào các địa bàn chiến lược, khu vực biên giới, biển, đảo, là quan điểm, chủ trương đúng đắn, sáng tạo của Đảng ta về kết hợp kinh tế với quốc phòng - an ninh trong thế trận quốc phòng toàn dân bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Kỳ vọng đầu thập niên mới

CNQP&KT - Đón chào năm mới 2021 cũng là thời điểm toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta nô nức lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Từ thành thị đến nông thôn; từ miền xuôi đến miền ngược; từ xưởng máy đến ruộng đồng, đâu đâu cũng rộn ràng khí thế thi đua lao động “mừng Đảng, mừng Xuân”.

Đoàn kết, tự lực, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2021

CNQP&KT - Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định: Trong năm 2021 tiếp tục đoàn kết, tự lực, chủ động, sáng tạo, với quyết tâm chính trị cao, lãnh đạo toàn Tổng cục hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Xây dựng Công nghiệp quốc phòng Việt Nam tự chủ, tự cường, hiện đại, lưỡng dụng

CNQP&KT - “Tự chủ, tự cường” và “hiện đại, lưỡng dụng” là những tiêu chí phấn đấu để xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng (CNQP) trong giai đoạn từ nay tới năm 2030 và các năm tiếp theo. Đây là những tiêu chí được đề cập trong Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng cũng như được xác định rõ trong Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới

LTS: Tạp chí Công nghiệp quốc phòng và Kinh tế trích đăng phần II của bài viết nhan đề: “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới” của đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Trưởng Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, đề cập tới phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ Đại hội XIII và giai đoạn sắp tới.

Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh và hội nhập quốc tế trong tình hình mới

CNQP&KT - Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh (QP-AN) là quan điểm nhất quán của Đảng ta. Trong tình hình hiện nay, ngoài phát triển KT-XH gắn với bảo đảm QP-AN, chúng ta còn cần phải chú trọng đẩy mạnh công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực từ bên ngoài để phát triển đất nước.

Phát huy nội lực và tinh thần chủ động, sáng tạo

CNQP&KT - Nhiệm kỳ 2015-2020, Tổng cục CNQP đã tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng nhiều nội dung về chiến lược xây dựng và phát triển CNQP. Do vậy, đã giúp định hình rõ các quan điểm, chủ trương, đường lối, các định hướng chiến lược về phát triển CNQP, làm nền tảng cho phát triển CNQP trong những năm tiếp theo.

Bảo đảm an toàn trong sản xuất quốc phòng

CNQP&KT - Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng (SXQP) với số lượng lớn, bảo đảm tiến độ và chất lượng sản phẩm.

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, Đảng viên

CNQP&KT - 5 năm qua, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ, hiệu quả các giải pháp lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, đặc biệt là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Đẩy mạnh sản xuất kinh tế, xuất khẩu trong lĩnh vực đóng tàu

CNQP&KT - Những năm qua, năng lực sản xuất, sửa chữa VKTBKT của ngành CNQP đã có bước đột phá; chất lượng và độ tin cậy được nâng lên, tạo niềm tin cho người sử dụng.

Triển khai các dự án đầu tư có trọng tâm, trọng điểm

CNQP&KT - Nhiệm kỳ qua, các dự án đầu tư phát triển CNQP đã được Đảng ủy Tổng cục chỉ đạo triển khai quyết liệt, nhiều dự án hoàn thành đã phát huy tốt hiệu quả đầu tư.

Lãnh đạo toàn diện, trọng tâm, sâu sát

CNQP&KT - Thực tiễn cho thấy, việc đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp công tác của cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định đến chất lượng lãnh đạo của cấp ủy đảng và mối quan hệ, đoàn kết nội bộ.

Đảng bộ Tổng Công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng: Những giải pháp phù hợp trong nhiệm kỳ mới

CNQP&KT - Tổng công ty Kinh tế kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (Bộ Quốc phòng) vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đã đề ra phương hướng, mục tiêu, giải pháp lãnh đạo chiến lược trong nhiệm kỳ mới, đưa Tổng công ty tiếp tục phát triển đi lên.

Khẳng định vai trò lãnh đạo trong xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những dấu ấn trong nhiệm kỳ 2015-2020 và thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025, sẽ còn dư âm và tạo động lực mới để Đảng bộ Tổng cục CNQP tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo xây dựng, phát triển CNQP trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo.

Giải pháp kết hợp phát triển kinh tế -xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh

CNQP&KT - Thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) giai đoạn 2011 - 2020, đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn, bước vào nhóm nước đang phát triển có thu nhập trung bình; quốc phòng, an ninh (QP-AN) được củng cố. Giai đoạn 2021-2030, trên nền tảng những kết quả đã đạt được, chúng ta cần triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, quyết liệt để thực hiện thắng lợi việc kết hợp phát triển KT-XH với tăng cường củng cố QP-AN.

Nâng cao chất lượng công tác hậu cần trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị.

Nhìn lại Đại hội Đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Đến thời điểm đầu tháng 7/2020, các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tiến hành xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. Có thể khẳng định, các tổ chức đảng từ cấp cơ sở đến cấp trên cơ sở đều tổ chức thành công đại hội, đảm bảo đúng quy trình, quy định, mang tinh thần đổi mới, dân chủ và trí tuệ.

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tốt đại hội đảng các cấp

CNQP&KT – Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng có những đặc thù đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ phải thường xuyên tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, nhằm phòng ngừa vi phạm và khắc phục kịp thời những thiếu sót, khuyết điểm của tổ chức đảng, đảng viên.

Nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị chủ yếu của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng trong năm 2020

CNQP&KT - Năm 2019, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được tiến hành toàn diện, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy định Điều lệ CTĐ, CTCT trong Quân đội, được cấp trên đánh giá tốt. Đây là tiền đề quan trọng để Tổng cục định hướng và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020.

Định hướng chiến lược trong tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư

CNQP&KT - Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (Cách mạng 4.0) xuất hiện vào những năm 2000 với tên gọi Cách mạng số và ghi dấu ấn đậm nét tại Diễn đàn Kinh tế thế giới ở Davos (Thụy Sỹ) năm 2015. Đến nay, nhiều nước trên thế giới đã xây dựng chiến lược phát triển và ứng dụng thành tựu Cách mạng 4.0, trong đó có Việt Nam.

Tăng cường giáo dục lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay

CNQP&KT - Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi và hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta rút ra là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”1.

Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp trong giai đoạn hiện nay

CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ta đã có nhiều chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, trong đó vấn đề giáo dục, rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ các cấp được đặc biệt coi trọng.

Hiệu quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với học tập và làm theo Báctrong Đảng bộ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

CNQP&KT - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục.

Đẩy mạnh xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh trong tình hình mới

(CNQP&KT) - Xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh là chủ trương chiến lược của Đảng, “... nhiệm vụ cơ bản, vừa có ý nghĩa cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ chiến lược lâu dài; là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn Đảng, toàn dân, toàn quân…”1.

Nâng cao tiềm lực khoa học, công nghệ góp phần xây dựng, phát triển công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ (KHCN) là quốc sách hàng đầu; là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc. KHCN là nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp.

Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước (Kỳ 2)

(CNQP&KT) - LTS: Trên Tạp chí CNQP&Kinh tế số 6 (156) năm 2017 đã đăng phần đầu bài viết “Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” của Thượng tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính phục vụ xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng

(CNQP&KT) - Nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác tài chính trong quá trình xây dựng và phát triển Công nghiệp quốc phòng (CNQP), những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác tài chính với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả.

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại doanh nghiệp

(CNQP&KT) - Ngày 15/11 vừa qua, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Quân đội tiên phong thực hiện cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước

(CNQP&KT) - Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) theo cơ chế thị trường là yêu cầu khách quan, xu thế tất yếu; đồng thời, đó cũng là quá trình “thường xuyên, liên tục với phương thức thực hiện và lộ trình hợp lý”1.

Sự phát triển tư duy của Đảng về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại

(CNQP&KT) - Kết hợp kinh tế với quốc phòng là kết quả đổi mới tư duy phát triển của Đảng ta thời kỳ đổi mới. Đại hội XII tiếp tục nhấn mạnh kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh và đối ngoại là thể hiện sự phát triển, hoàn thiện hơn về chủ trương, chiến lược lâu dài của Đảng ta thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong Quân đội

(CNQP&KT) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức”.

Nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng

(CNQP&KT) - Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp Quân đội: Yêu cầu cần thiết của tiến trình phát triển

(CNQP&KT) - Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, từ nay đến năm 2020, các doanh nghiệp Quân đội (DNQĐ) sẽ tiến hành đổi mới, sắp xếp, tái cơ cấu theo phương hướng, lộ trình đã xác định. Chủ trương này nhằm giúp các doanh nghiệp thích ứng và phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng hiện nay.

Quân đội tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ sản xuất, phát triển kinh tế gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh

(CNQP&KT) - Tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế là một trong những chức năng cơ bản, thể hiện bản chất, truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam; đồng thời, thể hiện sự thấu suốt quan điểm của Đảng về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược “Toàn dân xây dựng đất nước và bảo vệ Tổ quốc”, “Toàn quân bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước”.

Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp quân đội trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế

(CNQP&KT) - Doanh nghiệp quân đội (DNQĐ) là một bộ phận của doanh nghiệp nhà nước, do Bộ Quốc phòng quản lý. Đây là lực lượng nòng cốt của Quân đội, thực hiện nhiệm vụ sản xuất, tham gia xây dựng kinh tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội đất nước; đồng thời giữ gìn, phát triển năng lực sản xuất sản phẩm quân sự, góp phần tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh. Việc sắp xếp, đổi mới doanh nghi

TỔNG CỤC CNQP: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

(CNQP&KT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.