(CNQP&KT) - Ngày 15/11 vừa qua, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Trong khuôn khổ hội nghị và các cuộc tiếp xúc bên lề, phóng viên Tạp chí CNQP&Kinh tế đã lược ghi phát biểu chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục, phát biểu của đại diện các cơ quan và ý kiến của lãnh đạo, chỉ huy một số doanh nghiệp về các giải pháp nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này.

 

Trung tướng KHUẤT VIỆT DŨNG, Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Tổng cục CNQP:

Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp

 

Để Nghị quyết số 589-NQ/ĐU ngày 10/11/2017 của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng chương trình kế hoạch đề ra, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đoàn kết thống nhất, nêu cao tinh thần trách nhiệm, xác định tốt nhiệm vụ, trọng tâm là thực hiện đúng tiến độ theo kế hoạch. Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện ngại đổi mới, cổ phần hóa, thiếu trách nhiệm, gây lãng phí, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và Quân đội.

Đối với các doanh nghiệp thực hiện sắp xếp lần này, cần có phương án xử lý cụ thể các vấn đề có liên quan, đặc biệt chú trọng xử lý tài chính, giải quyết chế độ, chính sách cho người lao động đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường chỉ đạo cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp sau sắp xếp, đổi mới, cổ phần hóa, bảo đảm doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển. Triển khai thực hiện sắp xếp đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, các dự án đầu tư trọng điểm, bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động…


Thiếu tướng HỒ QUANG TUẤN, Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP:

Thực hiện đúng tiến độ sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp


 

Để quán triệt, triển khai đồng bộ và tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP, Chủ nhiệm Tổng cục đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 589. Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định rõ nội dung, nhiệm vụ, biện pháp, thời gian cụ thể và trách nhiệm của các cơ quan, doanh nghiệp trong phối hợp, triển khai thực hiện Nghị quyết. Đồng thời cụ thể hóa nội dung Nghị quyết, nhất là các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm thực hiện đúng tiến độ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được Tổng cục xác định là: Cục Chính trị phối hợp với cấp ủy, tổ chức đảng các cơ quan, doanh nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết. Thực hiện các giải pháp đồng bộ cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp đúng mục tiêu, quan điểm chỉ đạo của Nghị quyết. Lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau khi sáp nhập và cổ phần hóa. Thực hiện biểu tổ chức biên chế; mô hình tổ chức và hoạt động của tổ chức bộ máy, tổ chức đảng ở các doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh; giải quyết tốt chế độ chính sách đối với quân nhân và người lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, xử lý kịp thời những vi phạm trong quá trình thực hiện Nghị quyết và Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp quân đội đến năm 2020.


Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP:

Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách

 


Sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp là vấn đề lớn, nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP, đòi hỏi quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, cán bộ, chính sách và bám sát yêu cầu, nhiệm vụ.

Cấp ủy, chỉ huy, chính ủy các doanh nghiệp cần kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, đúng tiến độ, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp được lựa chọn sáp nhập, hợp nhất để thành lập Tổng Công ty Sản xuất, sửa chữa cơ khí làm thí điểm để rút kinh nghiệm. Tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao. Đảng ủy các doanh nghiệp ra nghị quyết lãnh đạo sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình; chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình tổ chức hoạt động mới của doanh nghiệp… Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động làm việc tại doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Thực hiện tốt công tác dân vận, công tác bảo vệ an ninh, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đồng thời phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng, trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.


Đại tá LÊ MAI HẬU, Phó trưởng Phòng Tài chính, Tổng cục CNQP:

Xử lý tài chính chặt chẽ, công khai, minh bạchĐể thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng quy định của pháp luật về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp trong quá trình xử lý tài chính khi sáp nhập, hợp nhất, cổ phần hóa và khi thực hiện bàn giao, Phòng Tài chính Tổng cục đề nghị các đơn vị thực hiện tốt một số nội dung: Về tài sản là tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền thì tại thời điểm bàn giao sáp nhập, hợp nhất các đơn vị phải tổ chức kiểm đếm, kiểm quỹ; đối chiếu xác nhận số dư tiền gửi ngân hàng hiện có nơi đang mở tài khoản giao dịch trước khi bàn giao. Đối với tài sản đầu tư tài chính dài hạn, các đơn vị phải đối chiếu số vốn đầu tư hiện có, số lượng cổ phiếu trước khi bàn giao, kèm theo đầy đủ hồ sơ, các hợp đồng, chứng từ có liên quan đối với các quyền, nghĩa vụ… Các đơn vị phải tổng hợp đầy đủ danh mục dự toán các loại ngân sách đã được thông báo, kinh phí đã được cấp, số đã chi và sử dụng, số đã được cấp có thẩm quyền xác nhận quyết toán, số chưa sử dụng và quyết toán bao gồm cả ngân sách chi về BHXH. Đối với thực hiện quyết toán dự án đầu tư, các đơn vị phải báo cáo thống kê đầy đủ các dự án, công trình đã và đang đầu tư; các dự án chưa hoàn thành hoặc đang vướng mắc, gặp khó khăn. 


Đại tá Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z129:

Coi trọng công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận


 

Thực hiện Nghị quyết 425 của Quân ủy Trung ương, Nghị quyết 589 của Đảng ủy Tổng cục CNQP và “Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNQĐ đến năm 2020” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP sẽ sáp nhập, hợp nhất thành 3 tổng công ty. Chủ trương này có liên quan đến công tác tư tưởng, công tác tổ chức, tác động tới tâm tư, tình cảm của nhiều người…

Ngay sau khi có các nghị quyết, chỉ thị của trên, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z129 đã tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ, đảng viên, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng để mọi người nắm được chủ trương, nhiệm vụ quan trọng này. Tôi cho rằng, đây sẽ là bước đột phá quan trọng mà mục tiêu cuối cùng là giúp các DNQĐ có sự bứt phá, phát triển. Nếu không đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, các DNQĐ sẽ bị thụt lùi, nhất là trong quá trình hội nhập quốc tế và trước những thách thức của cuộc cách mạng  “bốn chấm không”. Chúng tôi rất tin tưởng vào các nghị quyết, chỉ thị, đề án của Chính phủ, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục CNQP trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này.

Với đặc thù là đơn vị sản xuất ngòi đạn duy nhất trong toàn quân, chắc chắn nhiệm vụ chính trị của Nhà máy Z129 sẽ không thay đổi. Dĩ nhiên, khi đã sáp nhập, hợp nhất sẽ có biến động về cơ cấu tổ chức, “động chạm” đến quyền lợi của người lao động. Chính vì vậy, chúng tôi rất coi trọng công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo sự đồng thuận, động viên mọi người yên tâm công tác; tin tưởng vào sự lãnh đạo của trên, tránh những biểu hiện bi quan, hoang mang, dao động... Trong trường hợp có bộ phận lao động dôi dư, chuyển ra, thì Nhà nước sẽ có chính sách phù hợp với từng đối tượng. Nhà máy quán triệt rất rõ, dù là doanh nghiệp hoạt động độc lập hay là đơn vị thành viên của Tổng công ty, thì vẫn phải triển khai thực hiện tốt các dự án đầu tư, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và tham gia sản xuất hàng kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của ngành CNQP và đất nước.


Trung tá Hoàng Quốc Vinh, Giám đốc Nhà máy Z111:

Bám sát nghị quyết, xây dựng kế hoạch có tính khả thi cao


 

Ngay sau khi được Tổng cục CNQP phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng; Nghị quyết số 589-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP và các kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z111 xác định: Đây là vấn đề lớn, nhiệm vụ quan trọng, là bước tổ chức lại các DNQĐ để gắn sản xuất, kinh doanh có hiệu quả với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế.

Do thời gian triển khai ngắn nên để đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, Đảng ủy, Ban giám đốc Nhà máy Z111 phải bám sát nghị quyết, kế hoạch của trên, làm cơ sở để xây dựng nghị quyết chuyên đề, kế hoạch thực hiện sát với tình hình nhiệm vụ và có tính khả thi cao. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt, định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động nhận thức sâu sắc về mục tiêu, quan điểm của nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của DNQĐ, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn đơn vị.

Theo Kế hoạch của Tổng cục, Nhà máy Z111 được lựa chọn làm công ty mẹ của Tổng công ty Sản xuất, sửa chữa vũ khí; đồng thời cũng làm thí điểm để rút kinh nghiệm việc thành lập các tổng công ty tiếp theo. Điều này cho thấy sự tin tưởng của lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục đối với Nhà máy, là niềm tự hào của đơn vị, nhưng chúng tôi cũng xác định đây là nhiệm vụ nặng nề, nhiều khó khăn, thách thức trong triển khai thực hiện. Chúng tôi rất mong nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục và các cơ quan cấp trên trong quá trình tổ chức thực hiện, nhất là chỉ đạo hướng dẫn về xây dựng cơ chế lãnh đạo, cơ cấu lại bộ máy, quy chế hoạt động giữa cấp ủy với hội đồng thành viên, giữa công ty mẹ với các đơn vị thành viên, để bảo đảm sau khi sáp nhập, hợp nhất, Tổng công ty sẽ hoạt động có hiệu quả và phát triển vững chắc.

 

Hà Hùng - Tuấn Tùng

                    (thực hiện)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: