CNQP&KT - Trải qua hơn 80 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam giành nhiều thắng lợi và hơn 30 năm lãnh đạo sự nghiệp đổi mới thành công, một trong những bài học kinh nghiệm mà Đảng ta rút ra là: “Trong quá trình đổi mới phải chủ động, không ngừng sáng tạo trên cơ sở kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh”1.

Hiện nay, đất nước ta đang hội nhập ngày càng sâu, rộng với thế giới, các thế lực thù địch tăng cường chống phá hệ tư tưởng của Đảng, vì thế: “Bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch là một nội dung cơ bản, hệ trọng sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng”2.

Nhờ kiên định, vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào hoàn cảnh cụ thể, Đảng Cộng sản Việt Nam đã sớm xác định đúng đắn mục tiêu, lý tưởng, không ngừng chăm lo xây dựng Đảng vững mạnh trên cả ba mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, xứng đáng là đại diện trung thành lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân lao động, là ngọn cờ dẫn đường, quy tụ được toàn dân tộc Việt Nam đi theo con đường mà Đảng đã vạch ra. Với tinh thần dám nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm của công tác xây dựng Đảng: “Chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng, lý luận chưa cao. Chậm khắc phục những hạn chế của công tác tư tưởng như thiếu sắc bén, chưa thuyết phục. Đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” còn bị động, hiệu quả chưa cao. Công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận chưa đáp ứng yêu cầu của công cuộc đổi mới. Hệ thống, chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị còn nhiều bất hợp lý. Phương pháp giảng dạy, học tập lý luận chính trị còn lạc hậu”3. Đồng thời, Đảng ta cũng khẳng định: “Những hạn chế, khuyết điểm trên đây làm cho Đảng ta chưa thật sự trong sạch, vững mạnh, làm giảm lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ”4.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến những tồn tại trong công tác xây dựng Đảng, nhưng có lẽ trước hết là do trong Đảng đang có bộ phận biểu hiện dần xa rời hệ tư tưởng nền tảng, kim chỉ nam trong hoạt động của mình. Cụ thể là, một số tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên chưa coi trọng đúng mức nhiệm vụ học tập, nâng cao trình độ, đặc biệt là trình độ hiểu biết về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Vì kém lý luận, cho nên gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử trí cho khéo. Không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”5. Do thiếu hiểu biết hoặc hiểu biết không sâu sắc, không đầy đủ lý luận cách mạng nên không ít cán bộ, đảng viên “có những biểu hiện dao động, mất phương hướng, hoài nghi về vai trò lãnh đạo của Đảng, về mục tiêu, lý tưởng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”, từ đó có “những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng”6.


Cán bộ chủ chốt cơ quan Tổng cục CNQP tham gia Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII), do Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng tổ chức.                  Ảnh: BẢO LÂM

Hiện nay, Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đây là vấn đề hết sức mới mẻ, khó khăn, tình hình thế giới lại biến động vô cùng mau lẹ, khó lường. Trong điều kiện ấy, chỉ có đứng vững và kiên định trên một hệ tư tưởng cách mạng, khoa học, chân chính và đúng đắn mới giúp cho Đảng có tư duy khoa học, sáng tạo, có bản lĩnh chính trị vững vàng và phương thức lãnh đạo linh hoạt, phù hợp, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ dẫn dắt toàn dân tộc đi đến thành công. Nhận thức sâu sắc yêu cầu khách quan này, Đại hội XII của Đảng đã coi “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vận dụng sáng tạo và phát triển phù hợp với thực tiễn Việt Nam”7 là vấn đề cần chú trọng trước hết trong xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” (ban hành ngày 22/10/2018), đã xác định: “Đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và hiệu quả tuyên truyền về chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước” là một trong những nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Nghị quyết cũng chỉ rõ, để góp phần làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam trong tình hình mới, cần phải “Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam; chỉ rõ những vấn đề cần bổ sung, phát triển. Tiếp tục nghiên cứu có hệ thống tư tưởng Hồ Chí Minh, làm rõ sự bổ sung, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin của Hồ Chí Minh”8.

Tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh không chỉ là biểu hiện sự kiên định của Đảng Cộng sản Việt Nam với hệ tư tưởng nền tảng của mình, mà còn là con đường, biện pháp giúp toàn Đảng “không ngừng làm giàu trí tuệ, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức và năng lực tổ chức để đủ sức giải quyết các vấn đề do thực tiễn cách mạng đề ra”9. Để thực hiện chủ trương “Đổi mới mạnh mẽ công tác giáo dục lý luận chính trị, học tập nghị quyết của Đảng”10, cùng với việc tăng cường chỉ đạo xây dựng các giáo trình phù hợp cho từng bậc học, cần tập trung bồi dưỡng đội ngũ giảng viên lý luận chính trị; đồng thời, Đảng ta cũng đặc biệt chú ý đến vấn đề “Tiếp tục đổi mới hệ thống chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị theo hướng nâng cao chất lượng, chú trọng tính hiệu quả và phù hợp với từng đối tượng”11.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ thống tri thức khoa học mở, luôn vận động, phát triển không ngừng. Vì thế, quá trình tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh phải gắn chặt với quá trình không ngừng bổ sung, hoàn thiện chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhận thức rõ những yêu cầu bức thiết của thực tiễn và sự phát triển phức tạp của tình hình, Đại hội XII của Đảng đã chỉ rõ: “Tiếp tục đổi mới tư duy lý luận, làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn, hoàn thiện hệ thống các quan điểm về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam, đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận, cung cấp các luận cứ khoa học, lý luận cho việc hoạch định đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước”12.

Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là hệ tư tưởng của giai cấp vô sản, trang bị cho giai cấp vô sản và quần chúng cách mạng thế giới quan, phương pháp luận khoa học và cách mạng. Chính vì thế, ngay từ khi ra đời, chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đã bị các thế lực thù địch ra sức chống phá, xuyên tạc, tìm cách bôi nhọ. Do vậy, quá trình tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên phải chủ động phòng ngừa, đấu tranh, phê phán những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; khắc phục những biểu hiện sai trái, lệch lạc, phai nhạt lý tưởng, cơ hội, chạy theo lợi ích cá nhân xuất hiện trong Đảng và xã hội.

  Để có thể “đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch theo hướng chủ động, có tính thuyết phục cao, hấp dẫn”13, cần phải tăng cường lãnh đạo, nâng cao chất lượng quản lý báo chí, mạng internet, phát huy sức mạnh tổng hợp của phương tiện thông tin đại chúng, xây dựng lực lượng chuyên trách theo hướng tinh, gọn, đủ mạnh để kịp thời phòng ngừa, nhận diện, ngăn chặn và xử lý các thông tin xấu độc, giữ vững định hướng thông tin cho xã hội. 

Trong điều kiện tình hình thế giới, khu vực và trong nước tiếp tục có những diễn biến mau lẹ và khó lường, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh ngày càng khó khăn, phức tạp hơn. Chỉ có bằng hành động cách mạng thiết thực, cụ thể thông qua việc phấn đấu hiện thực hóa mục tiêu, lý tưởng xã hội chủ nghĩa ở đất nước ta; bằng những thắng lợi của công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta mới có thể chứng minh tính cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh một cách thuyết phục.

Thực tiễn sự nghiệp cách mạng Việt Nam đã minh chứng hùng hồn về bản chất khoa học, cách mạng và nhân văn của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Trong điều kiện mới, trước những yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp cách mạng, tăng cường giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên chính là con đường, biện pháp cực kỳ quan trọng, cấp thiết, góp phần nâng cao trình độ trí tuệ của Đảng, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo đảm cho Đảng ngày càng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ trung thành của nhân dân.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN HOÀNG LÂN

Học viện Chính trị

 -------------------------------------

Tài liệu tham khảo

1. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.69.

2. Nghị quyết số 35- NQ/TW “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

3,4. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII, Văn phòng Trung ương Đảng, H.2016, tr.192 – 193, tr.197.

5. Hồ Chí Minh Toàn tập, Nxb CTQG. H. 2011, T5, tr.274.

6, 7. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG - ST, H. 2011, tr. 195, tr.199.

8. Nghị quyết số 35- NQ/TW của Bộ Chính trị.

 9. Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI, Nxb CTQG - ST, H. 2011, tr. 66.

10, 11. Sđd, tr.201, tr.202.

12. Sđd, H.2016, tr.201.

13. Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: