CNQP&KT - Ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Trong đó, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân là một trong những quan điểm chỉ đạo được xác định trong nghị quyết, có ý nghĩa rất quan trọng.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"; sự chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2025:  “Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; Quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”, ngày 28/12/2021, Quân ủy Trung ương đã ban hành Nghị quyết số 847-NQ/QUTW về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Để Nghị quyết đi vào cuộc sống, đòi hỏi cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm vững nội dung Nghị quyết, làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giáo dục, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả. Trong đó, thực hiện tốt việc kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân là một trong những quan điểm chỉ đạo được xác định trong Nghị quyết, có ý nghĩa rất quan trọng.


Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm một đơn vị bộ đội tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ (năm 1954).    Ảnh: TL

SỰ CẦN THIẾT THỰC HIỆN TỐT GIỮA “XÂY” VÀ “CHỐNG”

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một hệ thống chuẩn mực, giá trị đạo đức của người quân nhân cách mạng, tựu trung ở lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Chủ nghĩa cá nhân là những quan điểm, tư tưởng và hành vi tuyệt đối hóa hoặc đề cao lợi ích cá nhân, chỉ lo cho lợi ích riêng của mình, không quan tâm đến lợi ích chung của tập thể, của đơn vị. Chủ nghĩa cá nhân có tác hại rất lớn không chỉ đối với việc tu dưỡng, rèn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và kết quả hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong Quân đội. Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta ví chủ nghĩa cá nhân như "giặc nội xâm", một thứ vi trùng vô cùng độc hại đẻ ra hàng trăm căn bệnh hiểm ác, làm giảm sút lòng tin của nhân dân với Quân đội, với Đảng, Nhà nước. Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân bao gồm tổng thể các hoạt động của mọi quân nhân trong quá trình tu dưỡng, rèn luyện và thực hiện chức trách, nhiệm vụ, nhằm làm cho các giá trị đạo đức đặc trưng, cao quý của người quân nhân cách mạng được kế thừa, nhân rộng và tiếp tục phát triển trong điều kiện lịch sử mới. Đồng thời, đấu tranh, phê phán, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ mọi suy nghĩ và hành động chỉ vun vén cho lợi ích cá nhân, đặt lợi ích cá nhân lên trên, lên trước lợi ích của tập thể, đơn vị, làm ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân đối với Quân đội và đến chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của mỗi quân nhân, mỗi cơ quan, đơn vị.

Các nội dung “xây” mà Nghị quyết đề cập chính là làm cho các đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” được khơi dậy, lan tỏa, phát triển trong điều kiện mới. Theo đó, tập trung khơi dậy, lan tỏa, phát triển trong mỗi cán bộ, đảng viên và chiến sĩ Quân đội: Sự tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; kiên định lập trường chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; sẵn sàng vượt qua khó khăn, gian khổ, hy sinh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đạo đức cách mạng trong sáng, lối sống trung thực, khiêm tốn, giản dị, chân thành, lạc quan; nói đi đôi với làm, luôn đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích của cá nhân. Tích cực trong huấn luyện, học tập, nghiên cứu nâng cao trình độ mọi mặt và kiến thức chuyên môn; phương pháp, tác phong công tác khoa học; tính gương mẫu, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; giữ vững nguyên tắc, phát huy dân chủ, tôn trọng và lắng nghe ý kiến góp ý với tinh thần cầu thị; kỷ luật tự giác, nghiêm minh, chấp hành nghiêm điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội. Chăm lo xây dựng, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, hết lòng thương yêu đồng chí, đồng đội; lắng nghe, tôn trọng, học hỏi, giúp đỡ, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân; tinh thần đoàn kết quốc tế và đối ngoại quốc phòng rộng mở, góp phần tích cực bảo vệ nền hòa bình thế giới.

“Đảng bộ Quân đội phải thật sự trong sạch vững mạnh tiêu biểu, gương mẫu đi đầu trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quân đội phải thật sự trong sạch trong nội bộ, đi đầu trong đấu tranh chống tiêu cực, chống chủ nghĩa cá nhân”.                       

   (Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng)

Các nội dung “chống” được nêu trong Nghị quyết là tổng thể các hoạt động được tiến hành với tinh thần triệt để, quyết tâm cao, không ngại khó khăn để phê phán, bác bỏ, ngăn chặn, đẩy lùi, loại bỏ mọi suy nghĩ và hành động vun vén cho lợi ích cá nhân. Trong đó tập trung “chống” các biểu hiện và hành vi: Không quan tâm đến lợi ích chung, làm việc gì cũng chỉ mưu cầu cho lợi ích cá nhân; sống ích kỷ, thực dụng, cơ hội, vụ lợi; thiếu ý thức trách nhiệm với tập thể, không chấp hành sự phân công, điều động của tổ chức; “thấy đúng không bảo vệ”, “thấy sai không đấu tranh”; tinh thần tự phê bình và phê bình thấp, lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc vu khống, bôi nhọ, chỉ trích, phê phán người khác với động cơ và mục đích không trong sáng; đoàn kết xuôi chiều, dân chủ hình thức. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để tham ô, nhận hối lộ hoặc để người thân lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình trục lợi; cố ý làm trái các quy chế, quy định, dung túng, bao che, tiếp tay cho tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; nói, viết và làm không đúng nghị quyết, chỉ thị, quy định, nguyên tắc của Đảng, điều lệnh, điều lệ, kỷ luật của Quân đội, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

Nội dung “xây” và “chống” nêu trên được khu biệt trong nhận thức, tuy nhiên trong quá trình tổ chức thực hiện phải tiến hành đồng bộ, chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tiễn từng cơ quan, đơn vị. Trong đó “xây” là cơ bản, lâu dài, “chống” là cấp bách, thường xuyên.


Bộ đội hành quân diễn tập trên thao trường.    Ảnh: CTV

GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

Trước hết, cần quán triệt đầy đủ, sâu sắc các nhiệm vụ, giải pháp về xây dựng Đảng, xây dựng Quân đội được xác định trong các văn kiện, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, nhất là 6 nhiệm vụ, giải pháp được nêu trong Nghị quyết 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả một số giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các chủ thể, lực lượng trong quá trình thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì các cấp vừa quán triệt, thực hiện, vừa nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt công tác giáo dục, tuyên truyền cho mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng thuộc quyền nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết 847 nói chung, việc “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng. Làm cho mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Quân đội có nhận thức đúng về sự cần thiết, nội dung, hình thức, biện pháp cũng như những thuận lợi, khó khăn trong tiến hành “xây” và “chống” đối với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân; thấy rõ đây là yêu cầu vừa cấp bách, vừa thường xuyên, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Quân đội và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Hai là, xác định nội dung, hình thức, biện pháp “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân linh hoạt, thiết thực, phù hợp với thực tiễn. Đây là nội dung có nội hàm rộng. Hơn nữa ở mỗi cơ quan, đơn vị do yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tiễn đặt ra đối với các nội dung “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” và chống chủ nghĩa cá nhân khác nhau. Vì vậy, cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ chủ trì các cấp, cần bám sát tình hình đất nước, Quân đội, thực tiễn cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn, xác định các nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, phù hợp, nhằm bảo đảm thực thi hiệu quả, tránh tuyệt đối hóa hoặc coi nhẹ giữa nội dung “xây” và “chống”. Trong đó, cần chú trọng việc lựa chọn đúng nội dung trong “xây” và “chống” cùng với các hình thức, biện pháp tiến hành phù hợp; đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân với thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, phong trào thi đua, cuộc vận động.

Ba là, phát huy sức mạnh tổng hợp nhằm thực hiện tốt giữa “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Trước hết, cần phát huy tốt vai trò của cấp ủy, tổ chức đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện cũng như kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung, hình thức, biện pháp “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân. Theo đó, việc “xây” và “chống” cần được coi là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị và giáo dục, rèn luyện cán bộ, đảng viên, quần chúng; được cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và có sự phân công, gắn trách nhiệm đối với các thành viên trong tổ chức thực hiện. Đối với cán bộ chủ trì các cấp cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính gương mẫu trong quán triệt và làm tốt công tác quản lý thực hiện theo chức trách, nhiệm vụ. Đối với hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng cần quán triệt sâu sắc nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy đơn vị, xây dựng chương trình hành động cụ thể, thiết thực, phát huy tốt dân chủ trong triển khai thực hiện. Đối với các cơ quan báo chí, giảng viên, cán bộ nghiên cứu trong Quân đội cần phát huy tốt vai trò tiên phong trong công tác tuyên truyền, kịp thời phát hiện, đưa tin các tập thể, cá nhân có cách làm hay, hiệu quả để nhân rộng trong toàn quân, phê phán các cá nhân, tập thể thiếu trách nhiệm trong thực hiện; đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nói chung, quan điểm sai trái, thù địch liên quan đến “xây” và “chống” trong phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân nói riêng.

Đại tá, PGS, TS. PHẠM VĂN SƠN

Quyền Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự, Học viện Chính trị

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: