(CNQP&KT) - Văn kiện Đại hội XII của Đảng nêu rõ: “Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, hách dịch, cửa quyền; thực hành tiết kiệm trong các cơ quan Nhà nước và trong đội ngũ cán bộ, công chức”.

Để cụ thể hóa chủ trương này, ngày 30/12/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 2544/QĐ-TTg “Ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020”. Trên cơ sở đó, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã ký ban hành Chương trình hành động của Bộ về chủ trương này (Quyết định số 1141/QĐ-BQP).

       Dưới đây là những nội dung cơ bản Chương trình hành động của Bộ Quốc phòng về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020.

       Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được Bộ Quốc phòng tập trung vào 3 vấn đề lớn, đó là: Tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước; quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ và mua sắm tài sản công.

       Về tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên ngân sách Nhà nước:

       Thứ nhất, tiết kiệm tối đa và từng bước thực hiện khoán chi đối với một số nội dung nghiệp vụ hành chính, như: hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, ký kết thi đua, tiếp khách; đón nhận huân chương, danh hiệu thi đua, kỷ niệm truyền thống không kết hợp để tổ chức liên hoan, chiêu đãi, tặng quà, tham quan, du lịch. Tăng cường tổ chức hội nghị trực tuyến để tiết kiệm chi phí, phấn đấu tiết kiệm 12%/năm chi phí cho hội nghị.

       Thứ hai, xăng dầu, phương tiện đi lại phục vụ nhiệm vụ cơ quan, đơn vị không được sử dụng vào việc cá nhân; bố trí kết hợp hợp lý phương tiện đối với cán bộ khi đi công tác; sử dụng định mức xăng dầu phù hợp với các loại xe, trang bị.

       Thứ ba, triển khai các biện pháp hiệu quả để thực hiện tiết kiệm điện, nước; khoán chỉ số tiêu thụ điện, sử dụng đúng thời điểm, mục đích, phấn đấu tiết kiệm 10%; sử dụng nước sạch theo đúng định mức quy định, kết hợp tận dụng các nguồn nước thiên nhiên, đủ tiêu chuẩn vệ sinh, phấn đấu tiết kiệm đạt 15% (so với chỉ tiêu ngân sách giao hàng năm).

       Thứ tư, quản lý chặt chi ngân sách cho công tác phí, tiết kiệm đi công tác trong nước, chi nghiệp vụ các loại khoảng 5% kinh phí được giao; thực hiện đúng kế hoạch và quy định về đi công tác nước ngoài; bố trí ngân sách chi đoàn ra phần tập trung tại Bộ giảm tối thiểu 15% so với dự toán năm trước. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục rà soát, giảm các nội dung đoàn ra chưa thật cấp thiết, kể cả đoàn ra của các dự án đã được bố trí vốn.

       Thứ năm, quản lý chặt chẽ quân số, tổ chức biên chế đã được duyệt; thực hiện nghiêm quy định thời gian về hưu, nghỉ chờ hưu, xuất ngũ, tuyển quân.

       Thứ sáu, tiếp tục đẩy mạnh phong trào tăng gia, sản xuất, phong trào nuôi quân giỏi, quản lý tài chính tốt tại các đơn vị.

       Thứ bảy, các doanh nghiệp rà soát định mức kinh tế kỹ thuật; xác định biện pháp, tăng cường tiết kiệm chi phí sản xuất, kinh doanh, chi phí quản lý, phấn đấu giảm từ 5-10% chi phí nhằm hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh (trong đó, chi phí quản lý phải giảm 10% so với dự toán hoặc năm trước liền kề).

 

 

Hệ thống máy CNC nhập khẩu từ các nước tiên tiến được trang bị tại Xí nghiệp Cơ khí, Nhà máy Z131.

Về quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách:

       Tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong tất cả các khâu của quá trình đầu tư; thực hiện tiết kiệm từ khâu quy hoạch, chủ trương đầu tư, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, sớm đưa các công trình vào khai thác sử dụng; chú trọng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, phấn đấu tiết kiệm từ 10% đến 15% tổng mức đầu tư. Tăng cường đấu thầu rộng rãi, công khai theo quy định của Luật Đấu thầu đối với các công trình xây dựng, sửa chữa; thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi phí đối với công trình được chỉ định thầu. Quản lý, điều hành ngân sách đầu tư xây dựng chặt chẽ, chủ động, không để nợ đọng.

       Về quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, nhà công vụ và mua sắm tài sản công:

       Một là, tăng cường giám sát thanh tra, kiểm tra việc thực hiện Luật Đất đai, quy hoạch sử dụng đất và các văn bản quy phạm pháp luật về sử dụng đất. Thực hiện nghiêm việc xử lý, thu hồi diện tích nhà, đất sử dụng cho thuê, cho mượn, liên doanh, liên kết không đúng quy định, sử dụng sai mục đích, lãng phí, kém hiệu quả.

       Hai là, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ việc mua sắm các phương tiện, tài sản, sửa chữa trụ sở làm việc; sử dụng kinh phí phải dựa trên cơ sở định mức, tiêu chuẩn, chế độ theo quy định của cấp có thẩm quyền, đủ đáp ứng thực hiện nhiệm vụ, không mua sắm những trang bị, phương tiện vượt quá tiêu chuẩn, chế độ; khuyến khích việc tăng hạn, kéo dài thời gian sử dụng các trang thiết bị, phương tiện. Công khai mua sắm, sử dụng trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại; quản lý, sử dụng có hiệu quả trụ sở làm việc, nhà công vụ, công trình phúc lợi công cộng và các tài sản trong cơ quan, đơn vị.

       Ba là, rà soát việc mua sắm trang bị mới các phương tiện, tài sản giá trị lớn... Thực hiện tốt các quy định về đấu thầu, duyệt giá đối với các nội dung mua sắm, sản xuất các trang bị, phương tiện, hàng hóa, sản phẩm quốc phòng.

       Giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, yêu cầu bảo đảm cho nhiệm vụ quốc phòng đòi hỏi ngày càng cao, trong khi đó khả năng đáp ứng từ nguồn ngân sách Nhà nước còn gặp nhiều khó khăn. Do vậy, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu trong Chương trình hành động “thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2020” là góp phần củng cố, xây dựng tiềm lực quốc phòng. Để làm tốt việc này, Bộ Quốc phòng yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện những nội dung trọng tâm sau:

       Thứ nhất, các ngành, đơn vị quản lý ngân sách bảo đảm toàn quân chấp hành nghiêm quyết định của Bộ về thực hiện quy chế công khai, dân chủ, minh bạch về phân cấp ngân sách bảo đảm. Tăng cường kiểm tra hiệu quả sử dụng ngân sách ngành tại các đơn vị. Từng ngành phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý; xây dựng và ban hành tiêu chuẩn định mức ngành, quy trình, trình tự về phân cấp ngân sách bảo đảm theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về lập, phân cấp ngân sách bảo đảm trong thời gian vừa qua. Kiên quyết phòng, chống tiêu cực trong phân bổ, sử dụng ngân sách ở tất cả các khâu, các đơn vị.

       Thứ hai, các cơ quan, đơn vị tăng cường tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong điều hành, quản lý tài chính theo phạm vi được phân cấp. Trên cơ sở chỉ tiêu ngân sách được giao, cần bố trí sử dụng ngân sách hợp lý, có thứ tự ưu tiên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc xây dựng, đề nghị dự toán ngân sách phải khoa học, phù hợp với thực tiễn, có tính kế hoạch và khả thi; không đề nghị bổ sung ngân sách nhiều lần trong năm (trừ những trường hợp bất khả kháng hoặc được cơ quan có thẩm quyền giao thực hiện nhiệm vụ nhưng chưa có trong dự toán ngân sách được giao).

       Thứ ba, các đơn vị, chủ đầu tư chấp hành nghiêm các quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; các quy định về giải ngân, thanh quyết toán vốn đầu tư, tiến độ đầu tư theo quyết định của Bộ. Tăng cường cải cách hành chính, xử lý nhanh, gọn, dứt điểm các thủ tục đầu tư, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư hằng năm và giai đoạn 2016-2020. Chỉ huy các đơn vị giao cơ quan tài chính lập tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản cho từng dự án theo từng tháng, quý để theo dõi, điều hành. Xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, các cơ quan quản lý chức năng (hậu cần, kỹ thuật, doanh trại, tài chính...) theo từng nội dung, từng khâu trong xử lý các thủ tục nghiệp vụ đầu tư, tài chính, kỹ thuật tại đơn vị, kèm theo chế tài nghiêm khắc, chặt chẽ. Kiên quyết ngăn ngừa, khắc phục có hiệu quả tình trạng giải ngân chậm, dàn trải, nợ đọng trong đầu tư xây dựng cơ bản, không để phát sinh nợ mới.

       Thứ tư, các doanh nghiệp Quân đội tiếp tục đẩy mạnh quá trình sắp xếp, cổ phần hóa, thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp quốc phòng theo đề án tổng thể được Chính phủ phê duyệt giai đoạn 2016-2020 và lộ trình của Bộ Quốc phòng; trong quá trình thực hiện phải chấp hành nghiêm quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng, không để thất thoát tài sản và tiền vốn của Nhà nước. Tập trung phát triển các ngành, lĩnh vực kinh doanh chính; đẩy mạnh thoái vốn đầu tư ngoài ngành. Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp phù hợp với cơ chế thị trường và thông lệ quốc tế. Đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả và kế hoạch sản xuất được giao; bảo toàn, phát triển vốn Nhà nước. Tổ chức quán triệt đầy đủ và thực hiện nghiêm quy định của Nhà nước, thông báo của chủ sở hữu về kết quả giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động, xếp loại doanh nghiệp; đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nội bộ, kịp thời khắc phục những hạn chế về quản lý tài chính doanh nghiệp. Các doanh nghiệp xếp loại C phải chấn chỉnh ngay công tác quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh, quản lý tài chính; tuân thủ đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về công tác báo cáo đối với doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp thuộc diện giám sát tài chính đặc biệt nói riêng.

       Thứ năm, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, đặc biệt là đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong lĩnh vực thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường thực hiện công khai, nâng cao hiệu quả giám sát thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, xử lý nghiêm các vi phạm về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

TRẦN HOÀNG

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: