(CNQP&KT) - Ngày 30/10/2016, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TW về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đây là nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Do vậy, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) cần nắm vững mục tiêu, quan điểm, các nhiệm vụ, giải pháp về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao.  

Thực hiện Kế hoạch số 401-KH/ĐU ngày 23/2/2017 của Đảng ủy Tổng cục CNQP thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng bộ Tổng cục; Tổng cục CNQP đã xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) trong Tổng cục. Theo đó, mục đích của Chương trình hành động nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động của toàn Tổng cục; xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu để tập trung thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên tiền phong gương mẫu; xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thông qua Chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cơ quan, đơn vị cần tập trung thực hiện thường xuyên, liên tục, trên cơ sở phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ cách thức tổ chức. Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phải đảm bảo tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm với quyết tâm chính trị cao, gắn với việc triển khai đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Trung tướng Nguyễn Đức Lâm, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, xem một số sản phẩm do Viện Vũ khí nghiên cứu, chế tạo.

Để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), yêu cầu cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tổ chức quán triệt, học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình và công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Các cơ quan, đơn vị, cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cấp cần tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp (QNCN), công nhân viên chức quốc phòng (CNVCQP), lao động hợp đồng; cụ thể hóa kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Tổng cục; chương trình hành động của Bộ Quốc phòng, của Tổng cục về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) vào chương trình, kế hoạch công tác năm và tổ chức thực hiện chặt chẽ, hiệu quả ở các cấp. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới” và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát, nói đi đôi với làm; đấu tranh ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khắc phục biểu hiện quan liêu, quân phiệt, vô cảm. Thực hiện có chất lượng kiểm điểm tự phê bình và phê bình; đánh giá phân loại tập thể, tổ chức, cá nhân hằng năm gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4; cấp trên, cán bộ chủ trì gương mẫu để cấp dưới thực hiện. Các cơ quan, đơn vị tăng cường tuyên truyền, phổ biến thông tin, rút kinh nghiệm kịp thời về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp.

Hai là, tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật, quy chế, quy định để ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Các cơ quan, đơn vị cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân đội sát với yêu cầu, nhiệm vụ của Tổng cục. Rà soát bổ sung, đề xuất với Bộ Quốc phòng hoàn thiện các thông tư, hướng dẫn, quy chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục; trách nhiệm của tập thể và cá nhân, nhất là người chủ trì. Tiếp tục rà soát, bổ sung, hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác quản lý công nghệ sản xuất quốc phòng và công tác nghiên cứu chế thử vũ khí, trang bị kỹ thuật. Xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện Đề án Quản lý và duy trì năng lực công nghệ sản xuất quốc phòng trong thực hiện Đề án “Sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016-2020”.

Ba là, thực hiện nghiêm Đề án Điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam đến năm 2021 và những năm tiếp theo; nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cần quán triệt và thực hiện nghiêm kết luận, nghị quyết của Bộ Chính trị về tổ chức và trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kế hoạch và đầu tư cho các nhiệm vụ; giữ vững ổn định và cải thiện đời sống cán bộ, nhân viên và người lao động trong Tổng cục. Tiếp tục tham mưu đề xuất xây dựng và triển khai thực hiện Đề án Sắp xếp, đổi mới và phát triển doanh nghiệp của Tổng cục theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng giai đoạn 2016-2020; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án về phát triển CNQP.

Bốn là, đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO:9001. Thực hiện nghiêm các quy chế, quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực; đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và các quy định của Bộ Quốc phòng về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác.

     Năm là, rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy chế, quy định; xây dựng đội ngũ sĩ quan, QNCN, CNVCQP có đủ phẩm chất, năng lực, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ. Tiếp tục hoàn thiện và tổ chức triển khai thực hiện Thông tư quy định tiêu chuẩn nghiệp vụ nhân viên chuyên môn kỹ thuật, các chức danh chuyên môn ngành CNQP và Thông tư quy định danh mục, tiêu chuẩn bậc kỹ năng trình độ nghề đặc thù ngành CNQP. Hoàn thiện các quy định về quản lý, bố trí, sử dụng QNCN, CNVCQP theo hướng tinh, gọn, có số lượng phù hợp với cơ cấu tổ chức và yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục. Thực hiện tốt việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ; đổi mới phương thức tuyển chọn, bổ nhiệm cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì theo hướng dân chủ, công khai, minh bạch.

Sáu là, tăng cường kiểm tra, thanh tra, điều tra; đề nghị truy tố, xét xử đối với vụ việc tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng cục và các cơ quan, đơn vị cần cụ thể hóa các quy chế, quy định và xem xét xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, điều động không bảo đảm tiêu chuẩn; suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa”, không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm kỷ luật, pháp luật. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào những lĩnh vực trọng yếu, nhạy cảm, như: Quản lý sử dụng tài chính, đất quốc phòng, đầu tư xây dựng cơ bản, vật tư, thực hiện chế độ, chính sách đối với người lao động…

Bảy là, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động của các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, chỉ huy các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; duy trì thực hiện nghiêm chế độ lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị đối thoại và trực tiếp giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cán bộ, chiến sĩ, người lao động. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các địa phương chủ động đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Với sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, với ý thức chính trị và quyết tâm cao, toàn thể cán bộ, đảng viên, QNCN, CNVCQP và người lao động trong Tổng cục CNQP sẽ nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng, góp phần có hiệu quả vào sự nghiệp xây dựng, phát triển ngành CNQP.

Trung tướng NGUYỄN ĐỨC LÂM

 Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: