CNQP&KT - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do vậy, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đầy đủ nội dung để bầu cử thực sự là ngày hội của cử tri trong toàn Tổng cục.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được tổ chức vào ngày 23/5/2021, đây thực sự là ngày hội của toàn dân, trong đó có các cử tri là quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng (QN, CN, VCQP) và người lao động trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Bầu cử diễn ra sau khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa thành công tốt đẹp; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Cuộc bầu cử cũng là dịp để chúng ta tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam - Nhà nước của dân, do dân và vì dân. Chính vì vậy, việc triển khai công tác bầu cử được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP hết sức quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện chặt chẽ.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đây thực sự là ngày hội của toàn dân.

 

Trên cơ sở quán triệt đầy đủ, sâu sắc Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; Chỉ thị số 876-CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về lãnh đạo Quân đội tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thường vụ Đảng uỷ Tổng cục CNQP đã ban hành Chỉ thị số 112-CT/ĐU ngày 20/1/2021, về lãnh đạo Tổng cục tham gia bầu cử. Chỉ thị đã yêu cầu cấp ủy, bí thư cấp ủy, chỉ huy, chính trị viên, cơ quan chính trị các cấp tổ chức quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương, các quy định của Luật Bầu cử Quốc hội và đại biểu HĐND, hướng dẫn của cơ quan cấp trên về cuộc bầu cử; làm cho mọi QN, CN, VCQP và người lao động trong toàn Tổng cục nắm vững mục đích, ý nghĩa, nội dung, yêu cầu của cuộc bầu cử; thực sự tích cực, tự giác, mẫu mực về thực hiện quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc lựa chọn, bầu cử những người tiêu biểu về đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Quá trình chuẩn bị và tiến hành bầu cử, các cơ quan, đơn vị phải chuẩn bị đầy đủ, chu đáo các điều kiện phục vụ cho công tác bầu cử; tổ chức cho QN, CN, VCQP, người lao động tham gia bầu cử bảo đảm thực sự dân chủ, đúng luật, đúng tiến độ quy định, an toàn, tiết kiệm, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ chính trị thường xuyên của cơ quan, đơn vị. Thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, không để lộ bí mật về tổ chức lực lượng và nhiệm vụ của đơn vị; chấp hành đúng quy định của trên về sản xuất, vận chuyển, sử dụng và bảo quản đạn dược, vật liệu nổ; làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền về công tác bầu cử gắn với tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng trong toàn Tổng cục. Lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác nhân sự, gắn với quy hoạch cán bộ để lựa chọn, giới thiệu những cán bộ Quân đội có đủ tiêu chuẩn, tín nhiệm cao ra ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ và chức trách được giao. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam, cơ quan, đoàn thể và Hội đồng bầu cử, Ban bầu cử các cấp; tham gia Hội nghị hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ra ứng cử bảo đảm tiêu chuẩn, đúng quy trình, quy định của pháp luật. Thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, dư luận xã hội, tâm tư nguyện vọng của cử tri; kịp thời đề xuất và phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương tiến hành tốt công tác thông tin, tuyên truyền vận động cử tri tự giác, tích cực tham gia bầu cử; phát huy tốt quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử; chủ động đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch về cuộc bầu cử. Xây dựng kế hoạch, phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cuộc bầu cử của từng đơn vị; phòng chống thiên tai; chủ động phối hợp chặt chẽ với công an và các lực lượng bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên các địa bàn; kịp thời phát hiện, xử lý có hiệu quả mọi tình huống, nhất là vào những thời điểm quan trọng và ở những địa bàn trọng yếu, bảo vệ an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Đồng thời, có biện pháp bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng nơi đóng quân và các địa điểm bầu cử.


Tổng cục CNQP tổ chức Hội nghị quán triệt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.           Ảnh: TUẤN LÂM

Nhằm kịp thời triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp đúng luật, đảm bảo tiến trình; căn cứ vào hướng dẫn của Tổng cục Chính trị, Cục Chính trị đã tham mưu giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai công tác bầu cử cho cán bộ chủ chốt các cơ quan, đơn vị trực thuộc. Rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và tổ chức các Hội nghị hiệp thương đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, đầy đủ nội dung, chặt chẽ về nguyên tắc các bước giới thiệu cán bộ của Tổng cục tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở quán triệt, cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn triển khai thực hiện của Cục Chính trị và Bộ Tham mưu, yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục CNQP tập trung thực hiện tốt một số nội dung chủ yếu sau:

Một là, thường xuyên nắm chắc tình hình địa bàn, nhất là các địa bàn trọng điểm về quốc phòng, an ninh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo, nơi có khó khăn về công tác bầu cử; tình hình hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến pháp luật về bầu cử; nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ bầu cử nhằm nâng cao nhận thức cho QN, CN, VCQP và người lao động, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chủ động đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng. Phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn đóng quân về cuộc bầu cử.

 

“Triển khai các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu cả trước, trong và sau bầu cử; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, an toàn phòng, chống dịch Covid-19”.

(Nguồn: Chỉ thị số 112-CT/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP)

Hai là, chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban bầu cử các cấp; nắm vững các văn bản chỉ đạo của Trung ương, địa phương, Quân đội và kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc bầu cử. Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, Ủy ban bầu cử cùng cấp lãnh đạo, chỉ đạo công tác bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn; đồng thời, triển khai các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối các khu vực bỏ phiếu cả trước, trong và sau bầu cử; đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị bầu cử, an toàn phòng, chống dịch Covid-19 và hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Ba là, đơn vị có cán bộ được giới thiệu tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, chỉ đạo thực hiện tốt việc rà soát, thẩm định, kết luận tiêu chuẩn chính trị nhân sự ứng cử và công tác nhân sự cán bộ Quân đội tham gia ứng cử theo hướng dẫn của Tổng cục Chính trị và thông báo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp. Trong đó, cần đặc biệt quan tâm lãnh đạo, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, nguyên tắc và đầy đủ nội dung các bước giới thiệu cán bộ của đơn vị tham gia ứng cử. Xây dựng nội dung, chương trình cụ thể, tỉ mỉ, tổ chức chặt chẽ các hội nghị theo quy định để lựa chọn, giới thiệu người của đơn vị ra ứng cử; tổng hợp kết quả giải quyết các trường hợp bị tố cáo có liên quan đến nhân sự giới thiệu ứng cử; hướng dẫn người được giới thiệu tham gia ứng cử làm hồ sơ ứng cử và chuẩn bị tốt chương trình hành động để tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử theo đúng quy định của pháp luật.

 Bốn là, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần bám sát tiến độ kế hoạch; thường xuyên chỉ đạo, theo dõi, tổng hợp tình hình; tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kịp thời tổng hợp báo cáo cấp trên đúng thời hạn quy định.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai chặt chẽ, đúng nguyên tắc và đầy đủ nội dung của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc, chắc chắn rằng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong Tổng cục CNQP sẽ thành công tốt đẹp; thực sự là ngày hội của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động trong Tổng cục CNQP.

Đại tá TỐNG XUÂN ĐỨC

Phó Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: