CNQP&KT - Năm 2019, hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được tiến hành toàn diện, đúng nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, quy định Điều lệ CTĐ, CTCT trong Quân đội, được cấp trên đánh giá tốt. Đây là tiền đề quan trọng để Tổng cục định hướng và đề ra các giải pháp thực hiện tốt hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020.

Nét nổi bật trong thực hiện hoạt động CTĐ, CTCT ở Tổng cục CNQP năm 2019, đó là các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Đảng đều được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục triển khai thực hiện có hiệu quả. Tổng cục phát động thi đua năm 2019 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, nêu gương, quyết thắng” tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai thực hiện các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, đẩy mạnh sản xuất kinh tế của các đơn vị trong Tổng cục. Công tác tổ chức xây dựng Đảng đạt kết quả tốt, kịp thời ban hành chỉ thị về đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổ chức sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, ban hành các nghị quyết lãnh đạo có chất lượng cao; nền nếp hành chính đảng được duy trì chặt chẽ. Thường vụ Đảng ủy Tổng cục CNQP đã quyết định kiện toàn 79 lượt cấp ủy viên; toàn Đảng bộ kết nạp được 349 quần chúng ưu tú vào Đảng; cấp ủy các cấp kiểm tra 194 tổ chức đảng và 2.584 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 184 tổ chức đảng và 1.844 đảng viên. Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Tổng cục. Cùng với đó, công tác cán bộ được thực hiện đúng nguyên tắc, đúng quy trình, quy định; sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ gắn với kiện toàn cấp ủy, chỉ huy đơn vị, chuẩn bị nhân sự cho đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020-2025; chất lượng đội ngũ cán bộ từng bước được nâng lên, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục. Công tác bảo vệ an ninh, chính sách, dân vận thực hiện có hiệu quả, đơn vị an toàn. Các tổ chức quần chúng được cấp ủy, chỉ huy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hoạt động theo đúng chức năng nhiệm vụ, đạt hiệu quả thiết thực. Toàn Tổng cục duy trì thực hiện nghiêm nền nếp, chế độ báo cáo và kiểm tra đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT theo quy định. Đội ngũ cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng cục yên tâm công tác, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng ngành CNQP ngày càng phát triển vững chắc.

Tổng cục CNQP tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.     Ảnh: PV

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm có ý nghĩa quyết định đến việc hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2015 - 2020; đồng thời, cũng là năm tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục, tiến tới Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và có nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, Quân đội, Tổng cục. Bên cạnh đó, sản xuất kinh tế của nhiều đơn vị phát triển chưa vững chắc; quá trình triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020, sẽ có sự biến động về tổ chức, biên chế; tác động đến tư tưởng, tình cảm của một bộ phận cán bộ, đảng viên, công nhân viên và người lao động trong Tổng cục. Từ các đặc điểm trên, Tổng cục CNQP xác định hoạt động CTĐ, CTCT năm 2020 tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Tổng cục; nghị quyết đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục. Tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị, xây dựng cho cán bộ, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng. Tăng cường quản lý tư tưởng, ngăn chặn các vụ việc vi phạm kỷ luật; tổ chức tốt hoạt động kỷ niệm các ngày lễ và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2020. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Cuộc vận động “phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”. Chủ động thông tin định hướng tư tưởng trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm; đấu tranh, đẩy lùi những hành vi sai trái; tích cực tuyên truyền gương “người tốt, việc tốt”. Phát huy hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục và Lực lượng 47 các cấp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng trong Tổng cục.

 Hai là, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì các cấp. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025; sau đại hội, kịp thời xây dựng và triển khai thực hiện quy chế làm việc, rà soát bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; chú trọng công tác bồi dưỡng cấp ủy viên các cấp. Tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là CTĐ, CTCT trong sẵn sàng chiến đấu bảo vệ đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật; trong nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; trong phòng chống thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn năm 2020.

Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng các cấp. Chủ động nắm tình hình, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên để kiểm tra phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở; xử lý nghiêm minh tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; giải quyết các đơn thư tố cáo, khiếu nại đúng quy định.

Ba là, tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy chế, quy định của Đảng về công tác cán bộ, thực hiện đồng bộ các biện pháp giải quyết số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảm bảo cơ cấu hợp lý, ưu tiên cho các đơn vị còn thiếu cán bộ, đơn vị đang triển khai các dự án, đơn vị vùng xa khó thu hút. Chủ động làm tốt công tác tạo nguồn, xét duyệt nguồn. Thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ, nhất là đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử và do thay đổi tổ chức biên chế.

Bốn là, chấp hành nghiêm các quy định về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ an ninh, an toàn, nhất là đảm bảo an ninh, an toàn trong tổ chức đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục nhiệm kỳ 2020 - 2025. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn, phấn đấu 100% đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Năm là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác dân vận, tuyên truyền đặc biệt, quy chế dân chủ cơ sở. Thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp công tác dân vận đã ký kết với Ban Dân vận cấp uỷ địa phương. Xem xét, đề nghị hỗ trợ xây dựng Nhà đồng đội, Nhà đại đoàn kết; trợ cấp cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo.

Sáu là, nghiên cứu, triển khai thực hiện đúng quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác chính sách quân đội và hậu phương quân đội; chăm sóc đối với cán bộ quân đội nghỉ hưu. Tổ chức tốt các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, Quân đội và Tổng cục.

Bảy là, chỉ đạo, hướng dẫn các tổ chức quần chúng nâng cao chất lượng hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ. Tổ chức cuộc thi sản phẩm đề tài sáng tạo trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động cấp Tổng cục và tham gia cấp toàn quân; hội thi thợ giỏi ngành cơ khí cấp Tổng cục và tham gia cấp toàn quân. Cùng với đó, tiến hành tổng kết Đề án “Tăng cường công tác phổ biến giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho Thanh niên Quân đội giai đoạn 2010-2020” và tổ chức các đợt thi đua đoàn viên thanh niên xung kích thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tiếp tục triển khai thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ Quân đội đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, tiêu chí “Bốn tốt” của cán bộ, hội viên phụ nữ trong Tổng cục. Tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến trong phụ nữ Tổng cục giai đoạn 2015-2020 và tổng kết xây dựng điểm mô hình xuất sắc giai đoạn 2017-2020; hội thi giáo viên dạy giỏi bậc học mầm non trong Tổng cục và tham gia hội thi cấp toàn quân lần thứ VI.

Tám là, tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT; hệ thống văn kiện; tiêu chí đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Tăng cường kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT đối với các đơn vị theo kế hoạch. Hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt công tác biên soạn lịch sử truyền thống đơn vị.

  Với những kết quả đã đạt được trong năm vừa qua, sự cố gắng, nỗ lực chung của các cơ quan, đơn vị, cùng sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt, kịp thời của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục, tin tưởng rằng, hoạt động CTĐ, CTCT trong năm 2020 sẽ tiếp tục gặt hái được những thành công mới, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chiến lược mà Nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục CNQP đã đề ra.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: