(CNQP&KT) - Trong những năm qua, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã có nhiều chủ trương, biện pháp tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Việc xây dựng đội ngũ cán bộ và công tác cán bộ trong Tổng cục đã được triển khai thực hiện chặt chẽ. Đội ngũ cán bộ trong Tổng cục được cải thiện cả về số lượng, cơ cấu, ngành nghề; số lượng cán bộ qua đào tạo cơ bản ở trong và ngoài nước tăng cao, tỷ lệ cán bộ có trình độ sau đại học tăng lên rõ rệt. Đại đa số cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, kỷ luật của Quân đội; giữ được phẩm chất của người cán bộ đảng viên, luôn sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, đội ngũ cán bộ trong Tổng cục còn một số tồn tại, hạn chế nhất định, như: Số lượng cán bộ đã được nâng lên đáng kể nhưng còn thiếu nhiều so với tổ chức biên chế; chất lượng cán bộ chưa đồng đều, chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn; chưa xây dựng được cán bộ chuyên gia đầu ngành, độ tuổi cán bộ chủ trì còn cao, trình độ ngoại ngữ chưa đáp ứng được yêu cầu của quá trình hội nhập; tỷ lệ cán bộ thừa, thiếu còn lớn…

Nhận thức rõ vị trí, vai trò và tầm quan trọng của đội ngũ cán bộ trong tình hình mới, ngày 24/10/ 2016, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành Nghị quyết số 283-NQ/ĐU về “Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo”, xác định rõ phương hướng, mục tiêu và các chủ trương, giải pháp chính trong xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong Tổng cục. Theo đó, Tổng cục cần tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, Nghị quyết 769-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ quân đội giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu hợp lý, đồng bộ về ngành nghề, cân đối giữa các lớp, các loại cán bộ; gắn xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng đội ngũ đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ chủ trì với xây dựng cấp ủy, có nhiều lớp cán bộ kế tiếp nhau một cách vững chắc; cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực hoạt động thực tiễn, tư duy sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Đồng thời, đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là đào tạo cán bộ ở nước ngoài; gắn đào tạo cơ bản tại các trường với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tại chức; xây dựng đội ngũ cán bộ đầu ngành có trình độ chuyên môn cao trong sản xuất, nghiên cứu thiết kế chế tạo, sửa chữa, cải tiến vũ khí trang bị. Xây dựng và nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ, chính sách phù hợp với tình hình thực tiễn của Tổng cục để giữ gìn và thu hút nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao vào phục vụ ngành CNQP.

Về số lượng: Xây dựng đội ngũ cán bộ cơ bản đủ số lượng theo biểu tổ chức biên chế được Bộ Quốc phòng phê duyệt, nhất là cán bộ tại các cơ sở nghiên cứu, giảng dạy và các đơn vị sản xuất, sửa chữa vũ khí trang bị, các dự án trọng điểm; chủ động đáp ứng cán bộ theo kế hoạch và đề xuất điều chỉnh  tổ chức biên chế cho phù hợp với tình hình thực tiễn của từng giai đoạn, nhất là việc điều chỉnh tổ chức lực lượng theo Đề án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội giai đoạn 2016-2020; giảm tối đa tỷ lệ thừa, thiếu cán bộ theo chức danh.

Về cơ cấu: Đảm bảo tỷ lệ cân đối giữa các loại cán bộ, phù hợp với tổ chức biên chế và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Tăng tỷ lệ cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy; tăng cường cán bộ kỹ thuật, đặc biệt là cán bộ có khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ thiết kế, chế tạo, sửa chữa các sản phẩm công nghệ cao; tỷ lệ cán bộ nữ phù hợp ở một số chuyên ngành. Tiếp tục điều chỉnh cơ cấu độ tuổi của lớp cán bộ lãnh đạo, chỉ huy, quản lý đảm bảo tính kế thừa vững chắc; từng bước trẻ hóa đội ngũ cán bộ, mạnh dạn bổ nhiệm cán bộ trẻ có phẩm chất, đạo đức, năng lực vào các vị trí trọng yếu.

Về chất lượng: Xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng toàn diện, cả về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống và năng lực hoạt động thực tiễn. Phấn đấu đến năm 2020, 100% cán bộ có trình độ đại học, 25-30% cán bộ có trình độ sau đại học; phấn đấu có một số cán bộ là chuyên gia đầu ngành về thiết kế, chế tạo vũ khí, trang thiết bị quân sự.

Trung tướng Khuất Việt Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP, cùng đoàn cán bộ Tổng cục thị sát dây chuyền sản xuất của Nhà máy Z175.

Để đạt được các mục tiêu đã đề ra, yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Tổng cục tập trung thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp sau:

 Một là: Tổ chức tốt việc quán triệt và thực hiện nghiêm các quan điểm, chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác cán bộ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; trước hết là cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ và tiến hành công tác cán bộ.

Hai là: Thực hiện đúng nguyên tắc, quy định, quy trình trong công tác cán bộ, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ. Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá cán bộ theo tiêu chuẩn chức danh đảm bảo chi tiết, cụ thể gắn với từng vị trí công tác và kết quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ. Thực hiện công tác bố trí, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ các cấp theo đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; mạnh dạn đề bạt cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ có năng lực, có triển vọng; thay thế kịp thời cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không đáp ứng được yêu cầu công việc.

Ba là: Tích cực giải quyết số lượng, điều chỉnh cơ cấu gắn với nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ; xây dựng đề án, kế hoạch giải quyết số lượng mang tính tổng thể, khoa học, sát với thực tiễn. Khắc phục tình trạng thừa, thiếu cán bộ theo chức danh; cân đối số lượng đầu vào đội ngũ cán bộ và chuyển ra theo các hướng; việc kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ phải xem xét thật chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng các quy định của cấp trên, đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ.

Bốn là: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ đảm bảo tính chủ động, tầm nhìn xa, đáp ứng yêu cầu trước mắt và lâu dài. Thực hiện đồng bộ công tác xây dựng quy hoạch cán bộ chủ trì các cấp với quy hoạch cán bộ chuyên sâu về từng lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ. Thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cho phù hợp. Đề xuất với trên để bố trí cán bộ CNQP được đi thực tế ở các quân khu, quân đoàn.

Năm là: Đẩy mạnh hơn nữa công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ bảo đảm chất lượng, hiệu quả; kết hợp việc đào tạo, bồi dưỡng với luân chuyển cán bộ để rèn luyện thực tiễn; đào tạo bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh; đào tạo phải gắn với nhu cầu sử dụng và vị trí làm việc; quan tâm đào tạo ngoại ngữ phục vụ hội nhập quốc tế về CNQP. Khuyến khích cán bộ tự học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được tiêu chuẩn chức danh đảm nhiệm.

Sáu là: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất sửa đổi, bổ sung các chế độ chính sách ưu đãi đối với đội ngũ cán bộ, các đối tượng lao động đặc thù nhằm thu hút, giữ gìn đội ngũ cán bộ có chất lượng cao vào công tác trong ngành CNQP. Tiếp tục xây dựng nhà ở công vụ, nhà ở chính sách cho cán bộ; chăm lo giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ đương chức và người có công.

Bảy là: Đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 05/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ”.

Tám là: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đấu tranh phòng, chống tiêu cực trong cán bộ, kịp thời phát hiện, ngăn ngừa, xử lý những biểu hiện sai trái trong công tác cán bộ và những biểu hiện lệch lạc, vi phạm của cán bộ; ngoài việc xử lý những cán bộ trực tiếp sai phạm, cần phải xem xét trách nhiệm của tổ chức đảng trực tiếp quản lý cán bộ. 

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ là yêu cầu thường xuyên, liên tục, đòi hỏi cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong toàn Tổng cục cần quán triệt thực hiện nghiêm túc các chủ trương, giải pháp mà Nghị quyết số 283-NQ/ĐU về “Lãnh đạo xây dựng đội ngũ cán bộ, thực hiện công tác cán bộ đến năm 2020 và những năm tiếp theo” của Đảng ủy Tổng cục CNQP đã đề ra, nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng toàn diện, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới.

Trung tướng KHUẤT VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy - Chính ủy Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: