CNQP&KT - Cùng với các cơ quan, đơn vị trong toàn quân, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đang đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28/12/2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân (gọi tắt là Nghị quyết 847). Đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng này có ý nghĩa thiết thực đối với nhiệm vụ xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới.

Trải qua nhiều thập kỷ, tầm quan trọng, sức mạnh của việc phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, chống chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được khẳng định và phát huy hiệu quả trong hoạt động của toàn quân. Đối với Tổng cục CNQP, qua gần 77 năm xây dựng và phát triển, phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động giữ gìn và phát huy. Điều này tạo ra sức mạnh to lớn, góp phần quan trọng để Tổng cục thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Cùng với phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, việc chống chủ nghĩa cá nhân theo quan điểm, tư tưởng của Người cũng là việc làm thường xuyên và luôn được coi trọng, tạo bầu không khí dân chủ và động lực thi đua từ đơn vị đến cơ quan Tổng cục.

Có thể khẳng định, việc Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết 847 về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới là hết sức cần thiết; vừa kế thừa những thành quả đã đạt được, vừa tăng cường, đẩy mạnh công tác lãnh đạo nhằm phát huy sự ưu việt của phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong hành động của toàn quân. Trên tinh thần đó, Đảng ủy Tổng cục CNQP xác định triển khai thực hiện Nghị quyết 847 là dịp tăng cường nhận thức, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng; biến nhận thức thành hành động để thực hiện tốt nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngay sau khi Quân ủy Trung ương ban hành Nghị quyết, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP đã nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc; đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và các tổ chức quần chúng học tập, quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong thực hiện. Đến nay, 100% cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng cục đã hoàn thành việc quán triệt, học tập Nghị quyết; đồng thời cụ thể hóa, xây dựng, triển khai kế hoạch của Thường vụ Đảng ủy Tổng cục thực hiện Kết luận số 21-KL/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” (gọi tắt là Kết luận 21). Bên cạnh đó, Nghị quyết 847 cũng được gắn với thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận 21 và Nghị quyết 847 vào Chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ cấp mình, nghị quyết đại hội đảng bộ cấp trên và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bảo đảm thống nhất, đồng bộ. Cấp ủy các cấp cũng triển khai cho cán bộ, đảng viên bổ sung vào bản cam kết của cá nhân thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định của Đảng, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, hành vi tham nhũng, tiêu cực.

"Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 847 của Quân ủy Trung ương trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa quan trọng góp phần xây dựng và phát triển CNQP trong tình hình mới".

(Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP)

Đảng ủy Tổng cục CNQP đã chỉ đạo Cục Chính trị ban hành Hướng dẫn 2176/HD-CT ngày 22/3/2022 tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa” nhằm triển khai sâu rộng từ cấp cơ sở đến Đảng ủy Tổng cục, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm, quyết tâm chính trị, tinh thần tự giác, gương mẫu của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và quần chúng; triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII). Yêu cầu đặt ra là cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp phải chịu trách nhiệm về chất lượng đợt sinh hoạt chính trị, bảo đảm nghiêm túc, đạt kết quả cụ thể, thực chất, tránh hình thức, chiếu lệ. Nội dung của đợt sinh hoạt tập trung vào một số vấn đề trọng tâm, như: quán triệt quan điểm công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được đề ra trong các kỳ đại hội, hội nghị Trung ương, nhất là từ Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII, năm 1992), Hội nghị Trung ương 6 lần 2 (khóa VIII, năm 1999), Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI, XII, XIII); quán triệt, thảo luận, làm rõ để triển khai thực hiện những nội dung mới của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII); phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp trong quán triệt, triển khai thực hiện kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết 847, kế hoạch và chương trình hành động của Đảng ủy Tổng cục về thực hiện Kết luận 21 và Nghị quyết 847 theo cương vị, chức trách được giao. Quán triệt, nâng cao nhận thức đầy đủ, sâu sắc cho cán bộ, đảng viên những đặc trưng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết 847...


    Tổng cục CNQP tổ chức quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương về xây dựng Quân đội và ngành CNQP (tháng 5/2022). Ảnh: TRẦN LÊ

Trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết 847, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành Kế hoạch số 415-KH/ĐU ngày 18/3/2022 về thực hiện Kết luận 21 và Nghị quyết 847, trong đó xác định đồng bộ nhiều biện pháp để triển khai thực hiện, sát với tình hình nhiệm vụ của Tổng cục, tập trung vào một số biện pháp chính sau:

Một là, chỉ đạo làm tốt việc học tập, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết 847, kế hoạch của Đảng ủy Tổng cục thực hiện Kết luận 21, Nghị quyết 847 và các nghị quyết, chỉ thị của Đảng… đến mọi cấp ủy, chi bộ, tổ chức và từng cán bộ, đảng viên, quần chúng để tạo sự thống nhất về nhận thức, đồng thuận trong hành động, xác định rõ chức trách, nhiệm vụ được giao. Chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng rà soát, bổ sung nội dung thực hiện Kết luận 21, Nghị quyết 847 vào chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp sát với tình hình, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

Hai là, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Xây dựng, kiện toàn tổ chức đảng các cấp phù hợp với tổ chức cơ quan, đơn vị khi thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp các doanh nghiệp của Tổng cục theo chủ trương của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Phẩm chất cao đẹp “Bộ đội Cụ Hồ” luôn được các thế hệ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP giữ gìn và phát huy.

Ba là, chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng, quy chế làm việc và quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của các cấp ủy Đảng; kiên quyết đấu tranh với biểu hiện độc đoán, chuyên quyền, gia trưởng, lợi ích nhóm. Triển khai chặt chẽ đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Tự soi, tự sửa”. Thực hiện nghiêm việc tự phê bình và phê bình, gắn kiểm điểm cá nhân với kiểm điểm tập thể ở các cấp một cách nghiêm túc, thận trọng, đạt kết quả cụ thể, thực chất. Khắc phục tình trạng xuê xoa, nể nang và lợi dụng tự phê bình và phê bình để “đấu đá”, “hạ bệ” nhau với động cơ không trong sáng. Đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện các nghị quyết, kết luận, quy định… ở các cấp với tinh thần cán bộ giữ cương vị càng cao càng phải tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện.

Bốn là, tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy định về thẩm định, thẩm tra, xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị. Thường xuyên rà soát, nắm và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ; tích cực, chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và chủ nghĩa cá nhân.

Năm là, tập trung kiểm tra, giám sát cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể chỉ huy cơ quan, đơn vị và người chủ trì ở những nơi dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực. Chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm ngay từ cơ sở. Tăng cường, nâng cao chất lượng hoạt động công tác pháp chế, điều tra, thanh tra, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực; xử lý nghiêm tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Thực hiện tốt cơ chế, chính sách; kịp thời sửa đổi, bổ sung hoàn chỉnh các văn bản quy phạm pháp luật, các quy chế, quy định, bảo đảm đồng bộ, thống nhất; phòng, chống hiệu quả tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Đồng thời, phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trong việc tham gia đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị và xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là danh hiệu cao quý được nhân dân tôn vinh, mang tính biểu tượng tốt đẹp về người quân nhân cách mạng. Giá trị này cũng như quan điểm, tư tưởng chống chủ nghĩa cá nhân của Chủ tịch Hồ Chí Minh cần được các thế hệ cán bộ, công nhân viên và người lao động trong Tổng cục CNQP tiếp tục giữ gìn, bảo vệ, phát huy và phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của việc xây dựng và phát triển CNQP Việt Nam trong tình hình mới.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: