CNQP&KT - Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị luôn được Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Tổng cục.

Ngay sau khi nhận được hướng dẫn của trên về triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ (NQTW4), gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ Đảng ủy Tổng cục CNQP tới cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng cục đã tổ chức quán triệt, học tập, triển khai thực hiện nghiêm túc. Đảng bộ Tổng cục CNQP có đặc thù là tổ chức đảng có nhiều đầu mối trực thuộc, số lượng đảng viên đông; hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thường xuyên phải đối mặt với mặt trái cơ chế thị trường và một số tiêu cực trong xã hội; một số đơn vị đóng quân phân tán, xa trung tâm, thường xuyên làm việc theo ca kíp… Do vậy, yêu cầu trước tiên là tập trung tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa, mục đích, nội dung của Nghị quyết, Chỉ thị với các hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng, như: Sân khấu hóa, tờ rơi, truyền thanh nội bộ, pa nô, khẩu hiệu… lồng ghép với thực hiện các cuộc vận động của Quân đội, của ngành CNQP, gắn với thực hiện phong trào thi đua quyết thắng của đơn vị. Mặt khác, Tạp chí CNQP&Kinh tế và đội ngũ báo cáo viên các cấp trong Tổng cục cũng tích cực tuyên truyền nội dung và kết quả thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị với nhiều hình thức phong phú, sáng tạo, hiệu quả... Cùng với việc tổ chức quán triệt, học tập và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ở các cấp, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng và ban hành quyết định, kế hoạch, hướng dẫn, chương trình hành động, xác định rõ nhiệm vụ, giải pháp tổ chức triển khai thực hiện, như: Kế hoạch số 401-KH/ĐU ngày 23/2/2017 về thực hiện NQTW4, trong đó xác định 5 nhóm nhiệm vụ chính, với 33 nhiệm vụ, giải pháp; Kế hoạch số 226-KH/ĐU ngày 3/10/2016 về thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với 9 nội dung và 36 chỉ tiêu, biện pháp thực hiện. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn 100% cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch, chương trình hành động ở cấp mình; 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết thực hiện NQTW4 gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87. Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng của Tổng cục CNQP tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ thống văn bản về thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện.

Qua hơn 2 năm thực hiện NQTW4 gắn với Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 có thể thấy, các cấp ủy, tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ Tổng cục CNQP, nhất là người đứng đầu các cấp đã nhận thức đúng đắn về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị trong tình hình hiện nay, từ đó xác định tốt trách nhiệm thực hiện. Cán bộ, đảng viên đã nhận diện rõ hơn về những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trên cơ sở đó “tự soi”, “tự sửa” và phòng ngừa, ngăn chặn; phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, dân chủ, sâu sát; viết, nói ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ; nói đi đôi với làm; nói ít làm nhiều; trên trước, dưới sau.

Đảng ủy Tổng cục và cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục đã cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, như: Công tác cán bộ, tài chính, kế hoạch đầu tư, quân lực… Xây dựng, ban hành các chỉ thị, kế hoạch của người chỉ huy và tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm túc trong toàn đảng bộ, đơn vị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác trọng yếu và công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị; khắc phục tình trạng làm chiếu lệ, hình thức trong thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ.


Thiếu tướng Nguyễn Viết Xuân, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị số 05 của Đảng ủy Tổng cục CNQP với Đoàn kiểm tra số 717 của Bộ Chính trị.                   Ảnh: BẢO LÂM

 Quán triệt, triển khai thực hiện chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên, Đảng ủy Tổng cục đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ Tổng cục tiến hành kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên. Tự phê bình và phê bình đã trở thành sinh hoạt định kỳ và thường xuyên đối với mỗi cấp ủy, chi bộ; trong sinh hoạt cán bộ, đảng viên luôn đề cao việc thực hiện quy chế dân chủ, thẳng thắn tự phê bình, cũng như việc góp ý về những hạn chế, thiếu sót của cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên; từ đó cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên nhìn nhận rõ những hạn chế của mình để có biện pháp khắc phục. Hằng năm, tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đều đạt 95% trở lên.

Công tác cán bộ được các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ; thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, nguyên tắc tập trung dân chủ. Những vấn đề về cán bộ, công tác cán bộ đều được rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng và do cấp ủy, tổ chức đảng có thẩm quyền thảo luận, quyết nghị; thực hiện có nền nếp và tiến hành nghiêm túc, dân chủ, công khai, minh bạch công tác nhận xét, đánh giá cán bộ hằng năm, cũng như trước khi bổ nhiệm, quy hoạch, luân chuyển cán bộ…

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã tham mưu đề xuất xây dựng các đề án, quy hoạch, kế hoạch xây dựng và phát triển CNQP và đã được Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư; giải quyết vướng mắc về thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn; ưu tiên nguồn lực triển khai thực hiện các dự án trọng điểm. Trong nghiên cứu phát triển, quản lý, điều hành và triển khai thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật trong toàn quân có chuyển biến rõ nét; chất lượng và độ tin cậy của sản phẩm quốc phòng được nâng lên, đảm bảo an toàn trong huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Việc kết hợp giữa sản xuất quốc phòng và kinh tế phát huy có hiệu quả; nhiều mặt hàng kinh tế đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường trong nước và xuất khẩu; bước đầu xuất khẩu sản phẩm quốc phòng.Công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt và đạt được hiệu quả thiết thực.Công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng được lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, hiệu quả ở các cấp; gắn với kiểm tra, giám sát việc thực hiện NQTW 4 và nội dung học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Quá trình tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình; chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên rõ rệt. Do đó, tình hình chấp hành kỷ luật có chuyển biến rõ nét; so với năm 2017, năm 2018 số tổ chức đảng vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm 66,7%, số đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật giảm 85,7%; việc xem xét, xử lý kỷ luật đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, thủ tục và thẩm quyền; không có khiếu nại về kỷ luật. Đặc biệt, qua kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ đảng viên đã nhận diện đúng đắn 27 biểu hiện mà Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã chỉ ra; không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Tuy nhiên, trong tổ chức thực hiện NQTW 4, Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 trong Đảng bộ Tổng cục CNQP, cũng còn bộc lộ một số hạn chế, đó là: Có cán bộ, đảng viên còn có biểu hiện ngại học tập lý luận chính trị, nghị quyết của Đảng; ngại tu dưỡng, rèn luyện, học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; làm việc còn cầm chừng, chưa thực sự là tấm gương để quần chúng noi theo; cá biệt có đảng viên là sĩ quan còn ngại khó, ngại khổ, thực dụng, bỏ ngũ phải kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng và tước quân hàm sĩ quan. Trong thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, việc biến nhận thức thành hành động chưa trở thành phong trào sâu rộng trong cơ quan, đơn vị; việc đăng ký cam kết rèn lyện và tu dưỡng của một số cá nhân còn chung chung, chưa cụ thể, chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao.

Từ những kết quả bước đầu đã đạt được, để tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện NQTW 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05, Chỉ thị 87, thời gian tới, cấp ủy, tổ chức đảng, ủy ban kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng; đẩy mạnh thực hiện biện pháp nêu gương, tự soi, tự sửa, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tăng cường quản lý, nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng; phát hiện, xử lý kịp thời những vấn đề nảy sinh, không để bị động, bất ngờ. Gắn việc thực hiện NQTW 4, Chỉ thị 05, Chỉ thị 87 với các phong trào thi đua của đơn vị.

Hai là, tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 104-QĐ/QU ngày 16/2/2017 của Quân ủy Trung ương “Một số vấn đề cơ bản về thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ của tổ chức đảng trong Quân đội nhân dân Việt Nam”; thường xuyên rà soát, sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của Đảng ủy đối với các mặt công tác trọng yếu và những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực; gắn trách nhiệm tập thể, cá nhân trong điều hành, giải quyết công việc. Duy trì nghiêm nền nếp, chế độ sinh hoạt của các cấp ủy, tổ chức đảng; chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt, nhất là sinh hoạt lãnh đạo.

Ba là, quán triệt thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là ủy viên thường vụ, ủy viên đảng ủy, cán bộ chủ chốt các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng, chất lượng và cơ cấu hợp lý; kịp thời phát hiện, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất của cấp dưới cũng như của cán bộ, đảng viên, quần chúng, không để phát sinh mâu thuẫn; phát huy tốt vai trò của các tổ chức quần chúng trong các hoạt động của đơn vị; chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác xây dựng đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Bốn là, tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và duy trì chuyên trang, chuyên mục, tăng số lượng bài viết, hình ảnh tuyên truyền trên Tạp chí CNQP&Kinh tế về kết quả học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị.

Năm là, đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; tăng cường kiểm tra, giám sát việc quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết, kết luận, quy chế, quy định của cấp trên và cấp mình; kịp thời xem xét, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo bảo đảm chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy trình quy định và thẩm quyền; chủ động phát hiện, kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT XUÂN

Phó Chính ủy Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: