CNQP&KT - Nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) thời gian qua luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời tạo "sức đề kháng" trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động.

“Diễn biến hòa bình” là chiến lược cực kỳ thâm độc và nham hiểm của các thế lực thù địch, phản động nhằm chống phá cách mạng Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh… trong đó tư tưởng, văn hóa được xác định là mặt trận hàng đầu, là khâu đột phá và có ý nghĩa quyết định trong tổng thể chiến lược của chúng, mục đích cuối cùng là nhằm xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chuyển hóa Việt Nam đi theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.

Thời gian qua, bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt như: Phát tán tài liệu phản động, thành lập các tổ chức phản động người Việt lưu vong; viết “Những thư ngỏ”, “Những phát biểu”, “Kiến nghị”, “hồi ký”, hoạt động văn học, nghệ thuật, viện trợ kinh tế, hội thảo khoa học… để tuyên truyền đả kích, xuyên tạc, thêm thắt theo ý đồ phản động. Đặc biệt, chúng triệt để lợi dụng môi trường internet, mạng xã hội để làm nhiễu loạn thông tin, đưa tin thất thiệt hòng làm suy giảm niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nghị quyết của Đảng; xuyên tạc lịch sử và truyền thống cách mạng của dân tộc Việt Nam… Trong nhiều vấn đề, chúng lập luận một cách khá bài bản, có vẻ “khoa học, khách quan” nhằm tăng tính thuyết phục để lừa gạt người dân. Điều đó đã làm cho một số người “nhẹ dạ, cả tin” hoang mang, dao động, thậm chí lung lay về lập trường, quan điểm.

 Nhận thức rõ tính chất và mức độ nguy hiểm của chiến lược “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, từ Hội nghị Đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII (1/1994) của Đảng đến nay, Đảng, Nhà nước ta đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, kế hoạch, thông báo về phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”  và nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, như: Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 34-CT/TW của Ban Bí thư (khoá X) về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong tình hình mới; Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX) về nhiệm vụ chủ yếu của công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới; Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; Nghị quyết số 35-NQ/TW về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch… Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quản lý của Nhà nước, sự thống nhất về ý chí và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị và quần chúng nhân dân, những năm qua, công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị; niềm tin của quần chúng nhân dân với Đảng, Nhà nước được nâng lên.

Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn quán triệt, nhận thức đúng đắn về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” và nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình”.

Thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, những năm qua, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn quán triệt, nhận thức đúng đắn về âm mưu, thủ đoạn chiến lược “Diễn biến hòa bình” và nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình”. Đồng thời xác định nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa là một nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc. Do vậy, cấp ủy các cấp đã kịp thời tuyên truyền, quán triệt, phổ biến nghị quyết, chỉ thị, quy định về nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; thực hiện có hiệu quả kế hoạch phổ biến giáo dục chính trị hằng năm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng…

Đảng ủy Tổng cục đã thành lập Ban Chỉ đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 94 (nay là Ban Chỉ đạo 35) ở cấp Tổng cục và 13 tổ chức đảng cấp trên cơ sở theo đúng quy định. Thành viên Ban chỉ đạo được cơ cấu hợp lý, phát huy vai trò, trách nhiệm trên từng lĩnh vực công tác; tham mưu tích cực trong lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Lãnh đạo, chỉ đạo thành lập và duy trì hiệu quả Lực lượng 47 ở cấp ủy các cấp trong Tổng cục. Thường trực Lực lượng 47 Đảng ủy Tổng cục và Lực lượng 47 các cấp thường xuyên được kiện toàn và bồi dưỡng về nghiệp vụ. Chủ động “bám mạng” và tình hình thực tiễn cơ quan, đơn vị để kịp thời đăng tải các tin, bài đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, luận điệu xuyên tạc, sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, Quân đội trên mạng xã hội. Cảnh báo bài viết tiêu cực, chủ động lan tỏa các bài viết tích cực. Đến nay, 100% cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Tổng cục có trang, nhóm hoạt động trên không gian mạng, chiếm 1/10 số trang, nhóm của toàn quân.


Hội nghị Sơ kết thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục CNQP.        Ảnh: HÀ ANH

Cùng với việc nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 ở các cấp, vai trò của Tạp chí CNQP và Kinh tế; Cổng thông tin điện tử của Tổng cục cũng đã phát huy tốt trong việc viết bài tuyên truyền về mọi mặt hoạt động của Tổng cục. Tạp chí CNQP và Kinh tế đã đăng tải nhiều bài viết về phòng, chống “Diễn biến hòa bình”, công tác xây dựng Đảng, thực hiện Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”… Cục Quản lý công nghệ đã nâng cấp website của Tổng cục và Trang thông tin điện tử Tạp chí CNQP và Kinh tế trên mạng internet; xây dựng Fanpage của Tổng cục CNQP trên mạng xã hội Facebook để tích cực tuyên truyền về các hoạt động của Tổng cục, được đông đảo cộng đồng mạng theo dõi, tạo hiệu ứng tích cực trên mạng xã hội.

Thực hiện tốt phương châm: Lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Có thể nói, nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Tổng cục CNQP thời gian qua luôn được lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, đồng bộ, có hiệu quả, góp phần xây dựng niềm tin, nâng cao bản lĩnh chính trị, đồng thời tạo "sức đề kháng" trước những luận điệu xuyên tạc của các thế lực phản động. Để công tác đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Tổng cục CNQP đạt hiệu quả tốt hơn, thời gian tới, cấp ủy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần thực hiện một số giải pháp sau:

Một là, thường xuyên làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ, công nhân viên, người lao động; nhận thức đúng và nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng trước âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Chủ động bám sát tình hình thực tiễn; nhạy bén, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo; kịp thời định hướng về tư tưởng, nhất là trong những thời điểm phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề dư luận xã hội quan tâm.

Hai là, luôn giữ vững và tăng cường vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, đề cao trách nhiệm của chính ủy, chủ tịch, chính trị viên, người chỉ huy, Ban Chỉ đạo 35 và cơ quan chính trị các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; duy trì và thực hiện nghiêm công tác kiểm tra, kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm, đặc biệt là hoạt động Lực lượng 47 của đơn vị. Phát huy vai trò tích cực chủ động của cấp ủy, chỉ huy các cấp trong việc tự bảo đảm và tạo nguồn kinh phí, phương tiện, thiết bị hỗ trợ các hoạt động của Lực lượng 47 tại cơ quan, đơn vị.

Ba là, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, quy định của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục về công tác bảo vệ chính trị nội bộ, các quy định về công tác phòng gian, giữ bí mật, bảo đảm an toàn, kịp thời đấu tranh, ngăn chặn phòng ngừa những biểu hiện “tự diễn biến”, "tự chuyển hóa'; chấp hành nghiêm quy định sử dụng mạng xã hội; không để kẻ địch, phần tử xấu móc nối, tác động vào nội bộ. 

Bốn là, tiếp tục phát huy vai trò của các trang, nhóm Facebook, Lực lượng 47 ở các cơ quan, đơn vị; làm tốt công tác tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ về lý luận chính trị, kinh tế - xã hội, quân sự, kỹ thuật, nghiệp vụ công nghệ thông tin, mạng xã hội cho thành viên Lực lượng 47; chú trọng bồi dưỡng sâu kiến thức về lý luận chính trị cho đối tượng là quản trị viên trang, nhóm (người kiểm duyệt, đăng, chia sẻ, lan tỏa bài viết). Thực hiện tốt phương châm lấy “xây” để “chống”, “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, ”lấy thông tin tích cực đẩy lùi thông tin tiêu cực”; gắn kết chặt chẽ nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với phong trào thi đua Quyết thắng và việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động ”Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới... tuyên truyền gương người tốt, việc tốt, tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Năm là, thực hiện nghiêm chế độ sơ kết, tổng kết, đánh giá khách quan, trung thực kết quả phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa; đồng thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Với những kết quả đã đạt được, tin tưởng rằng, thời gian tới, công tác phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đạt được hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng; củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tá PHẠM ĐỨC THÌN

 Trưởng phòng Tuyên huấn, Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: