(CNQP&KT) - "Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu phản cách mạng do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch tiến hành bằng các biện pháp phi quân sự, nhằm xóa bỏ chủ nghĩa xã hội. Trên thực tế, bằng chiến lược “diễn biến hoà bình”, chủ nghĩa đế quốc đã góp phần làm tan rã chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu vào những năm 90 của thế kỷ XX. Hiện nay, “diễn biến hòa bình” được chủ nghĩa đế

Nhận diện “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế

Nghiên cứu âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trên lĩnh vực kinh tế, chúng ta bắt gặp không ít luận điểm xuyên tạc, chống phá thể hiện trên nhiều góc độ, nội dung trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập ngày càng sâu rộng vào khu vực và thế giới của nước ta. Có thể khái quát một số nội dung, thủ đoạn mà các thế lực thù địch chống phá cách mạng nước ta trên lĩnh vực kinh tế như sau:

Một là, tuyên truyền xuyên tạc, phủ nhận những tư tưởng kinh tế cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là một trong những âm mưu, thủ đoạn hết sức thâm độc của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trong chiến lược “diễn biến hòa bình” đối với nước ta. Để thực hiện âm mưu đó, chúng triệt để lợi dụng các phương tiện thông tin đại chúng, các loại hình sách, báo, phim ảnh, tuyên truyền miệng, thông qua mạng Internet... nhằm xuyên tạc, phê phán, phủ nhận, đòi xem xét lại những quan điểm, tư tưởng kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chính sách kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam với mục đích xóa bỏ nền tảng tư tưởng kinh tế ở Việt Nam, phủ nhận sự đúng đắn của đường lối kinh tế của Đảng ta, chuyển hóa con đường phát triển kinh tế nước ta theo con đường tư bản chủ nghĩa. Chẳng hạn, để phủ nhận học thuyết kinh tế Mác - xít, chúng tìm mọi cách xuyên tạc và xóa bỏ học thuyết giá trị thặng dư - “viên đá tảng” trong học thuyết kinh tế chính trị của C.Mác. Chúng cho rằng, dưới chủ nghĩa xã hội, sản xuất hàng hóa cũng bóc lột giá trị thặng dư. Trên cơ sở đó, chúng tập trung công kích và phê phán mô hình kinh tế, xuyên tạc bản chất nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa mà ta đang xây dựng và phát triển; rằng công hữu nghĩa là vô chủ, là không của ai, không hiệu quả, là nguyên nhân dẫn đến sự trì trệ, khó khăn và nảy sinh các hiện tượng tiêu cực trong xã hội.

 Hai là, thông qua các hoạt động viện trợ, đầu tư, liên doanh, liên kết làm biến đổi dần cơ sở kinh tế - xã hội của chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta. Tuy nhiên, đây lại là thời cơ để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế, nhằm làm thay đổi cơ cấu kinh tế, cơ sở kinh tế xã hội chủ nghĩa ở nước ta. Cụ thể, thông qua các hoạt động đầu tư trực tiếp, gây áp lực kinh tế, chính trị đòi Việt Nam phải tư nhân hóa nền kinh tế, hạn chế vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước, để từ đó thúc đẩy khả năng chệch hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường. Bằng các hoạt động đầu tư, viện trợ, đào tạo… các thế lực thù địch cố tình tạo sự phát triển chênh lệch giữa các vùng, miền, các ngành kinh tế, sự mất cân đối của nền kinh tế quốc dân, đồng thời đặt ra những điều kiện ràng buộc về mặt chính trị gắn với gây sức ép về chính trị để từng bước can thiệp vào công việc nội bộ và tạo sự chuyển hóa theo quỹ đạo của chủ nghĩa tư bản.

Ba là, thực hiện phá hoại nền kinh tế nước ta bằng nhiều hình thức, biện pháp vừa tinh vi, vừa trắng trợn trên các lĩnh vực. Chúng dùng đồng tiền, vật chất mua chuộc làm tha hóa một bộ phận cán bộ, đảng viên, tạo ra tâm lý hưởng thụ, lối sống thực dụng, từ đó làm mất uy tín đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Gần đây, chúng còn thổi phồng, bóp méo thông tin về những khó khăn của nền kinh tế nước ta nhằm làm rối loạn thị trường và xã hội, hạ thấp uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Lợi dụng chính sách mở cửa, chúng thâm nhập nắm tình hình kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng, an ninh của ta. Đặc biệt, chúng rất quan tâm đến vấn đề dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền ở Việt Nam. Chúng tiếp xúc với các đối tượng bất mãn, chống đối, cơ hội chính trị, đi vào các buôn làng, thôn bản để tuyên truyền tôn giáo, xây dựng nhà thờ, mua chuộc các già làng, trưởng bản, dụ dỗ thanh niên dân tộc chạy ra nước ngoài. Ngoài ra, chúng còn dùng tiền bạc, hàng hóa mua chuộc, lôi kéo, kích động một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số chống đối chính quyền. Các tổ chức người Việt phản động ở nước ngoài được nhiều tổ chức chống đối Việt Nam nuôi dưỡng tìm cách gửi tiền, hàng hóa về cho thân nhân, gia đình, đồng thời tuyên truyền về đời sống sung sướng ở các nước phương Tây. Điều này đã làm cho nhiều người mơ hồ, ảo tưởng, không chú tâm làm ăn mà trông chờ tiền gửi về từ nước ngoài, một số người hy vọng sang các nước phương Tây để được sung sướng và khi có điều kiện sẵn sàng bỏ Tổ quốc ra đi, kể cả vượt biên trái phép.


 

Bộ Tư lệnh Quân khu 2 tổ chức Hội nghị tọa đàm đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mạng Internet.


Một số giải pháp đấu tranh phòng, chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế

Phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế là tổng thể những biện pháp nhằm phát hiện, ngăn ngừa, đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của địch “diễn biến” trên lĩnh vực kinh tế, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa. Để công tác phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế đạt được hiệu quả cần thực hiện đồng bộ các giải pháp cơ bản sau:

Thứ nhất, chủ động, tích cực đấu tranh trên mặt trận lý luận tư tưởng, bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ đường lối kinh tế của Đảng. Đây là giải pháp cơ bản, lâu dài cần được quán triệt và tổ chức thực hiện trong suốt quá trình phát triển kinh tế của đất nước. Muốn làm được điều đó, trước hết phải đầu tư nghiên cứu  một cách hệ thống các quan điểm kinh tế của chủ nghĩa Mác - Lênin. Trên cơ sở đó vận dụng một cách sáng tạo cho phù hợp với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế. Thường xuyên tổng kết thực tiễn, đúc kết thành lý luận, không tạo ra khoảng trống về lý luận, tư tưởng để kẻ thù chống phá. Chủ động, nhạy bén, kiên quyết đấu tranh, vạch trần âm mưu, thủ đoạn chống phá của kẻ thù, bảo vệ tính cách mạng, khoa học của học thuyết kinh tế Mác - Lênin.

Thứ hai, giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam. Thực hiện tốt giải pháp này cũng chính là phòng, chống chiến lược “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực kinh tế một cách có hiệu quả, nhằm kiên định con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn, từng bước thực hiện được mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Để giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa trong phát triển nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay, trước hết cần hoàn thiện đồng bộ thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho kinh tế phát triển. Tiếp đến, cần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước; tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế quốc dân.

Thứ ba, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế gắn với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đã triệt để lợi dụng sự yếu kém của nền kinh tế nước ta để thực hiện các hành động chống phá. Vì vậy, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, gắn tăng trưởng kinh tế cao với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt cho nhân dân, nhất là của đồng bào các dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, biển, đảo là giải pháp hữu hiệu nhất để đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch. Để giải quyết được vấn đề này, cần thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển; đồng thời, xây dựng các chủ trương, chính sách đúng đắn, sát thực tế nhằm phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Thứ tư, thực hiện tốt cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội, kết hợp chống “diễn biến hòa bình” của địch với chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta. Tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội là mảnh đất màu mỡ để chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch lợi dụng tiến hành “diễn biến hòa bình” trong lĩnh vực kinh tế; đồng thời đây cũng là vấn đề “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ ta mà kẻ thù đang mong đợi. Bởi vì, tham nhũng, lãng phí, quan liêu diễn ra trong một bộ phận cán bộ, đảng viên biến chất làm cho nhân dân bất bình, mất lòng tin vào Đảng, vào chế độ; kẻ thù lợi dụng thổi phồng, bóp méo, kích động nhân dân chống lại Đảng, Nhà nước.

Để làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch trên lĩnh vực kinh tế, cùng với việc thực hiện tốt các giải pháp nêu trên, cần phải tiến hành tốt công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu, các tệ nạn xã hội khác và đẩy mạnh thực hành tiết kiệm trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Đặc biệt, cần quán triệt sâu sắc và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Đại tá, PGS, TS Nguyễn Trọng Xuân

Thiếu tá Nguyễn Đức Long

(Học viện Chính trị)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: