(CNQP&KT) - Đảng bộ Tổng cục CNQP là Đảng bộ có nhiều đầu mối tổ chức đảng, số lượng đảng viên đông; phạm vi lãnh đạo thực hiện cả nhiệm vụ sản xuất quốc phòng và kinh tế; hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thường xuyên phải đối mặt với tác động của mặt trái cơ chế thị trường và một số tiêu cực trong xã hội; địa bàn đóng quân phân tán, có cả thành phố, vùng sâu, vùng xa...

      Những đặc thù nêu trên đòi hỏi cấp ủy, ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP phải thường xuyên nêu cao trách nhiệm, tính tích cực, chủ động trong công tác quản lý để xác định đúng đối tượng, nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát; xác định phương pháp tiến hành phù hợp với tình hình, đảm bảo chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát.

       Trong những năm qua, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai toàn diện các nhiệm vụ về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng theo quy định của Điều lệ Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng cấp trên; cấp ủy, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, trên cơ sở đó xác định đúng đối tượng, nội dung cần tập trung kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, ngăn ngừa vi phạm của tổ chức đảng, đảng viên. Những kết quả đạt được đã góp phần tích cực trong đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn vi phạm kỷ luật của tổ chức đảng, đảng viên; giữ vững nguyên tắc tổ chức, nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, tăng cường đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh; thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị và Tổng cục.

       Nhiệm kỳ 2010 - 2015, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong toàn Đảng bộ Tổng cục đã giám sát chuyên đề 426 lượt tổ chức đảng và 6.064 lượt đảng viên; UBKT các cấp giám sát chuyên đề 335 lượt tổ chức đảng và 1.622 lượt đảng viên. Đối với tổ chức đảng, tập trung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của cấp trên và cấp mình; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác quan trọng, trọng yếu của cấp ủy… Đối với đảng viên, giám sát việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của cấp trên và cấp mình; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của cấp trên và cấp mình; việc giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; giữ gìn mối quan hệ đoàn kết; thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và thực hiện những điều đảng viên không được làm… Qua giám sát chuyên đề và giám sát thường xuyên đã phát hiện 8 tổ chức đảng và 24 đảng viên có dấu hiệu vi phạm, trong đó có 4 tổ chức đảng và 14 đảng viên phải xử lý kỷ luật.

       Quán triệt quan điểm của Đảng “Giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”, phát huy kết quả đã đạt được, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong toàn Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì có nền nếp và nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ kiểm tra, giám sát. Công tác kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ và hằng năm có trọng tâm, trọng điểm và mở rộng hơn. Trước hết, tập trung kiểm tra, giám sát các cấp ủy, tổ chức Đảng lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng yếu; lãnh đạo đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chính trị thấp; có biểu hiện ý chí thống nhất chưa cao; tổ chức Đảng không đạt trong sạch vững mạnh. Năm 2016, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp đã giám sát chuyên đề đối với 204 tổ chức đảng và 1.795 đảng viên (tăng 0,4% tổ chức Đảng và 0,8% đảng viên so với năm 2015); UBKT các cấp giám sát 195 tổ chức Đảng và 488 đảng viên (tăng 0,5% tổ chức Đảng và 0,18% đảng viên so với năm 2015); đã phát hiện, kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 5 đảng viên, qua kiểm tra kết luận có 4 đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật. 6 tháng đầu năm 2017, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp giám sát chuyên đề 79 tổ chức Đảng và 798 đảng viên (tăng 1,57% tổ chức Đảng và 2,16% đảng viên so với 6 tháng đầu năm 2016); UBKT các cấp giám sát 72 tổ chức Đảng và 136 đảng viên (tăng 1,83% tổ chức Đảng và 0,28% đảng viên so với 6 tháng đầu năm 2016).

       Kết quả nổi bật trong công tác giám sát là đã giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng chủ động nắm tình hình, đánh giá đúng hoạt động của tổ chức đảng, đảng viên thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý; trên cơ sở đó đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đúng với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo của cấp ủy trên các mặt công tác quan trọng, trọng yếu của đảng bộ, đơn vị. Đồng thời, kịp thời phát hiện những hạn chế, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp mình để chấn chỉnh, khắc phục; là cơ sở để đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng, đảng viên hằng năm. Hoạt động giám sát của Đảng trong Đảng bộ Tổng cục CNQP những năm qua đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng; giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết, thống nhất; ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và các tiêu cực khác trong cán bộ, đảng viên.

       Tuy nhiên, còn có cấp ủy viên, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa thật đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát. Một số cuộc giám sát chuyên đề của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là giám sát đối với đảng viên ở cấp chi bộ đôi khi còn mang tính hình thức. Việc giám sát đối với đảng viên là cấp ủy viên cùng cấp và cán bộ diện cấp ủy cùng cấp còn ít. Ở một số tổ chức Đảng, chất lượng công tác giám sát thường xuyên còn hạn chế, do đó, có trường hợp đến khi xảy ra vi phạm mới phát hiện được; chưa tích cực, chủ động đôn đốc việc tổ chức Đảng, đảng viên được kiểm tra, giám sát sửa chữa, khắc phục hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm...

       Trong thời gian tới, việc tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng, trong đó có việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp Quân đội sẽ có tác động nhất định đến nhận thức, tư tưởng của cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP. Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát của Đảng, phòng ngừa vi phạm, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong Đảng bộ Tổng cục CNQP cần tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau:

       Một là, cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp tiếp tục làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về vị trí, mục đích, yêu cầu, ý nghĩa, tác dụng của công tác giám sát trong Đảng; vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, UBKT các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện công tác giám sát. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan chức năng của đảng bộ, đơn vị trong hoạt động giám sát nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả; trên cơ sở đó thường xuyên, chủ động nắm chắc tình hình đảng bộ, đơn vị thuộc phạm vi lãnh đạo, quản lý để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; kịp thời phát hiện thiếu sót, khuyết điểm để chấn chỉnh, ngăn ngừa vi phạm. 

       Hai là, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt sâu sắc Quy định số 68-QĐ/TW ngày 1/6/2017 của Bộ Chính trị về giám sát trong Đảng, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả. Phát huy vai trò của UBKT, cán bộ làm công tác kiểm tra các cấp trong việc hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tổ chức thực hiện công tác giám sát; đẩy mạnh và duy trì có nền nếp, chất lượng công tác giám sát thường xuyên; tăng cường công tác giám sát theo chuyên đề; đồng thời, chú trọng việc xác định đối tượng, nội dung, thời gian, thời điểm giám sát; đặc biệt là những công việc, những lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm.

       Ba là, trên cơ sở chương trình, kế hoạch kiểm tra, giám sát nhiệm kỳ; hằng năm, cấp ủy, UBKT các cấp xây dựng kế hoạch, đồng thời thường xuyên rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế của đảng bộ, đơn vị. Trong quá trình triển khai thực hiện phải nắm vững và thực hiện tốt quy trình, quy định, hướng dẫn của Đảng cấp trên về công tác giám sát; phải có gợi ý cụ thể để đối tượng được giám sát báo cáo rõ, đầy đủ theo nội dung giám sát; phát huy tốt việc phối hợp với các cơ quan chức năng trong thu thập thông tin, chứng cứ để giúp cho việc đánh giá đúng kết quả giám sát.

       Bốn là, coi trọng việc sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ giám sát, nhất là sau các cuộc giám sát theo chuyên đề phải tổ chức tốt việc rút kinh nghiệm để các cuộc giám sát sau đạt kết quả  tốt hơn.

       Năm là, thường xuyên quan tâm kiện toàn UBKT các cấp, đảm bảo đủ về số lượng, cơ cấu, tiêu chuẩn theo hướng dẫn của tổ chức Đảng cấp trên và sát với tình hình thực tế của đảng bộ, đơn vị. Chú trọng việc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát cho cấp ủy và UBKT các cấp nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ.

Đại tá Bùi Trưởng Thành

Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra  Đảng ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: