(CNQP&KT) - Tổng cục CNQP được Bộ Quốc phòng giao quản lý, sử dụng hơn 30 triệu m2 đất quốc phòng tại 152 điểm đất trên địa bàn 18 tỉnh, thành phố trong cả nước. Đất quốc phòng của Tổng cục được hình thành từ nhiều nguồn khác nhau, phân bổ trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trong đó có nhiều điểm ở vùng sâu, vùng xa, vì vậy, công tác quản lý, sử dụng còn gặp những khó khăn nhất định.

     Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, mà thường xuyên, trực tiếp là Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng tại các đơn vị trong Tổng cục đã có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng.

       Lãnh đạo, chỉ huy các cấp đã thường xuyên tổ chức quán triệt, giáo dục, tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng; tổ chức rà soát, lập quy hoạch, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý, sử dụng; chủ động phối hợp thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện những yếu kém và ngăn chặn, xử lý vi phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân để kịp thời giải quyết các vấn đề vướng mắc trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng; đồng thời hoàn chỉnh thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quốc phòng bảo đảm chặt chẽ, đúng hướng dẫn. Thời gian qua, Tổng cục đã rà soát, điều chỉnh và chuyển giao 618.715,6m2 đất quốc phòng cho các địa phương, các bộ, ngành phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng nhà ở cho cán bộ, công nhân viên. Bằng những giải pháp thực hiện quyết liệt, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đã từng bước đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả hơn. Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cơ bản sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích, việc chuyển đất quốc phòng sang mục đích khác được thực hiện theo quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng.

 


Thời gian qua, Nhà máy Z115 chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sản xuất và nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động.      Ảnh: Trần Lê

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng thời gian qua còn bộc lộ một số hạn chế nhất định. Nguyên nhân của những hạn chế, khuyết điểm trên là do cơ chế chính sách về đất đai có nội dung chưa phù hợp với thực tiễn, chế tài thiếu chặt chẽ, chậm sửa đổi, bổ sung. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật về Luật Đất đai, các nghị định, thông tư, chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và của Tổng cục ở một số đơn vị chưa thường xuyên, thiếu kịp thời, hiệu quả chưa cao. Kiến thức quản lý Nhà nước về đất đai của một số cấp ủy và người chỉ huy, nhất là ở cấp cơ sở còn hạn chế. Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất quốc phòng còn kiêm nhiệm; trình độ về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng ở một số đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; việc xử lý các sai phạm có nơi, có việc chưa kịp thời…

       Trong những năm tới, để tiếp tục xây dựng và phát triển ngành CNQP thì nhu cầu sử dụng đất quốc phòng triển khai các dự án đầu tư, mở rộng sản xuất là rất lớn. Do vậy, việc tăng cường quản lý, sử dụng đất quốc phòng vừa có ý nghĩa cấp bách, thường xuyên, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 402-NQ/ĐU của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đến năm 2020 và những năm tiếp theo, để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần thực hiện tốt một số chủ trương, giải pháp sau:

          Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, phương hướng của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kịp thời đề xuất với cấp trên ban hành cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất quốc phòng; gắn phát triển kinh tế - xã hội với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc. Trong đó, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quán triệt và thực hiện tốt Luật Đất đai, các nghị định, chỉ thị, thông tư, hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và các văn bản của Tổng cục về công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng.

          Hai là, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp uỷ, chỉ huy các cấp trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng. Kiểm tra, rà soát các khu đất, điểm đất đang sử dụng vào mục đích sản xuất, kinh doanh nhưng hiệu quả thấp, quản lý chưa chặt chẽ; các khu đất (dự án) đang thực hiện theo Thông tư số 35/2009/TT-BQP ngày 20/7/2009 của Bộ Quốc phòng và đất các đơn vị cho thuê sai quy định, trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng, báo cáo, đề xuất Thường vụ Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định. Quán triệt quan điểm đất quốc phòng do các doanh nghiệp Quân đội và doanh nghiệp Quân đội thực hiện cổ phần hóa được giao quản lý, sử dụng không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của doanh nghiệp; trường hợp doanh nghiệp đề nghị tiếp tục sử dụng phù hợp với ngành nghề sản xuất, kinh doanh phải được Bộ Quốc phòng cho phép; khi công ty cổ phần thoái hết vốn nhà nước hoặc doanh nghiệp Quân đội bị phá sản, giải thể, phải có phương án thu hồi đất giao cho cơ quan, đơn vị Quân đội quản lý, sử dụng hoặc chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

          Ba là, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân quản lý, nắm chắc tình hình về vị trí, ranh giới, diện tích của đơn vị. Thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất vào mục đích quốc phòng phải bảo đảm phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh và đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao của từng cơ quan, đơn vị; quy hoạch đất cho xây dựng và phát triển CNQP bảo đảm tính đến ba vùng chiến lược Bắc, Trung, Nam. Làm thủ tục xin cấp chứng nhận quyền sử dụng đất, lập hồ sơ pháp lý đất đai, tăng cường công tác quản lý đúng quy định để đưa công tác quản lý đất quốc phòng đi vào nền nếp. Quy hoạch đất quốc phòng phải tính đến phát triển quỹ đất dự phòng sẵn sàng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trong tình hình mới và quỹ đất thực hiện công tác chính sách nhà ở cho cán bộ, bảo đảm phù hợp với quy hoạch của địa phương.

          Bốn là, nắm vững và thực hiện đúng các quy định trong quyết định giao đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và quyết định đóng quân của Bộ Tổng Tham mưu. Các cơ quan, đơn vị rà soát, sắp xếp lại quỹ đất, chấm dứt việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất quốc phòng sai quy định. Không cho thuê mới, cho mượn, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất, liên doanh, liên kết làm kinh tế... Việc chuyển mục đích sử dụng đất quốc phòng sang mục đích khác, từng trường hợp cụ thể sẽ báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét, quyết định.

          Năm là, quản lý chặt chẽ đất chưa sử dụng, chống lấn chiếm. Những đơn vị quản lý các khu đất có diện tích rộng, trên địa bàn đã diễn ra hoặc có nhiều khả năng xảy ra việc lấn chiếm đất quốc phòng, phải tổ chức xây dựng tường rào, cắm mốc giới, làm đường tuần tra, canh gác xung quanh khu đất để chống lấn chiếm. Các khu đất không nằm trong quy hoạch bố trí sử dụng vào mục đích quốc phòng, nếu có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng để tạo quỹ nhà ở cho cán bộ, công nhân viên, các đơn vị báo cáo Tổng cục để trình Bộ Quốc phòng xem xét quyết định và chỉ được thực hiện khi được các cấp có thẩm quyền quyết định.

       Sáu là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng đất quốc phòng; kịp thời chấn chỉnh, xử lý các sai phạm đúng pháp luật và quy định của Bộ Quốc phòng. Các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về quản lý, sử dụng đất quốc phòng, tuỳ theo tính chất, mức độ phải được xem xét, xử lý theo quy định.

          Bảy là, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, nâng cao vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác tham mưu, tạo sự thống nhất trong công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; giải quyết tồn đọng và những vấn đề phát sinh bảo đảm tính lịch sử, thực tiễn, đúng quy định của pháp luật.

       Quản lý, sử dụng đất quốc phòng là công tác rất quan trọng, vì vậy, cần quán triệt sâu sắc và thực hiện đúng quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng. Trong thời gian tới, các đơn vị trong Tổng cục CNQP thực hiện nhiều dự án quan trọng, nhu cầu sử dụng diện tích đất lớn, đòi hỏi công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất quốc phòng cần tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, hiệu quả, nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng, TS. Hồ Quang Tuấn

Phó Chủ nhiệm - Tham mưu trưởng Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: