CNQP&KT - Hiện nay, chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch đang ra sức thực hiện “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ chống phá cách mạng Việt Nam với nhiều thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt.

Vì vậy, đấu tranh chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là nhiệm vụ cấp bách của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta để xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Trong đó, đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên là bộ phận nòng cốt, lực lượng tiên phong của Quân đội trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”; “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Tổng cục CNQP tổ chức tập huấn công tác Đảng, công tác chính trị cho cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị năm 2018. Ảnh: BẢO LÂM

Doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một bộ phận của doanh nghiệp quân đội. Những năm qua, các doanh nghiệp CNQP đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong việc chế thử, sản xuất nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, đồng thời, sản xuất có hiệu quả các mặt hàng kinh tế, đóng góp vào sự phát triển của Quân đội và đất nước. Hiện nay, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, Tổng cục CNQP đang tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Quân ủy Trung ương “Về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo”. Trước tác động của lộ trình sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại các doanh nghiệp CNQP sẽ có những ảnh hưởng nhất định đến cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng và người lao động tại các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, nhận thức của một số cấp ủy, chỉ huy và cán bộ, sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp chưa thật đầy đủ. Tình hình trên đã tác động không nhỏ đến nhiệm vụ đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở các doanh nghiệp CNQP. Do vậy, Ban chỉ đạo 94 (nay là Ban chỉ đạo 35) của Đảng ủy Tổng cục CNQP đã xây dựng kế hoạch đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa và hướng dẫn, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch của cấp mình theo đúng quy định và hướng dẫn của trên. Trong đó, đội ngũ cán bộ chính trị có vai trò quan trọng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cụ thể như sau:

Nghiên cứu, tham mưu, đề xuất với cấp ủy các cấp về chủ trương, giải pháp đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị.

Đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên, chủ tịch công ty trong các doanh nghiệp quân đội nói chung và doanh nghiệp quốc phòng nói riêng thường được bầu hoặc chỉ định đảm nhiệm cương vị bí thư cấp ủy, chi bộ. Trên cương vị bí thư cấp ủy, chi bộ, chính ủy, chính trị viên, chủ tịch công ty có trách nhiệm nghiên cứu, quán triệt quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, hướng dẫn của Tổng cục Chính trị; tham mưu, đề xuất với cấp ủy các chủ trương, biện pháp phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Chủ trì và chỉ đạo công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng trong đơn vị về âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Nhận diện rõ biểu hiện, tác hại của “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; chỉ đạo lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng. Chỉ đạo cơ quan chức năng nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình, âm mưu, thủ đoạn hoạt động mới của các thế lực thù địch. Đề xuất với cấp ủy, cơ quan chính trị cấp trên về các vấn đề liên quan đến phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Lực lượng nòng cốt, bộ phận tiên phong trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực tiễn đã khẳng định vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị các cấp luôn là lực lượng nòng cốt, bộ phận tiên phong trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Đội ngũ cán bộ chính trị trong các doanh nghiệp quốc phòng là người chủ trì về chính trị và trực tiếp chỉ đạo, tổ chức tiến hành và chịu trách nhiệm các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị. Họ là những người tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực, phương pháp tác phong công tác, có ý thức tổ chức kỷ luật nghiêm, thực sự là lực lượng nòng cốt, đi đầu trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ doanh nghiệp.

Trực tiếp tuyên truyền, giáo dục làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Trên mặt trận chính trị, tư tưởng, đội ngũ cán bộ chính trị trong các doanh nghiệp quốc phòng là người trực tiếp tuyên truyền, giáo dục làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về bản chất và âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực phản động, thù địch; biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đơn vị. Tổ chức, hướng dẫn đấu tranh chống tư tưởng sai trái, thù địch, bảo vệ, củng cố trận địa tư tưởng của Đảng ở đơn vị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động và phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng trong phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Có vai trò quan trọng trong giữ vững định hướng chính trị cho mọi hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đội ngũ cán bộ chính trị trong doanh nghiệp quốc phòng là người giữ vững định hướng chính trị, hướng dẫn hoạt động đúng với đường lối, quan điểm, tư tưởng của Đảng. Giữ vững trận địa tư tưởng và tổ chức các lực lượng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Phê phán và khắc phục những biểu hiện bi quan, dao động, thoái thác nhiệm vụ, giảm sút ý chí chiến đấu, suy thoái về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và các tác động tiêu cực vào đời sống chính trị, tinh thần.

Tấm gương sáng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống góp phần phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Tư cách của chính trị viên có ảnh hưởng rất quan trọng đến bộ đội. Người chính trị viên tốt, thì bộ đội ấy tốt. Người chính trị viên không làm tròn nhiệm vụ, thì bộ đội ấy không tốt”1, những năm qua, đội ngũ cán bộ chính trị ở các doanh nghiệp CNQP đã không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, bồi dưỡng phẩm chất, nâng cao năng lực toàn diện. Thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch; kịp thời nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ và người lao động trong doanh nghiệp để có hình thức, biện pháp tuyên truyền, giáo dục sát thực tế.

Tuy nhiên, nhìn nhận một cách khách quan, không ít cán bộ chính trị ở các doanh nghiệp quốc phòng được “chuyển loại” từ các ngành nghề đào tạo chuyên môn, kỹ thuật; chưa được đào tạo bài bản về công tác Đảng - công tác chính trị; do đó, thiếu cơ sở lý luận, kinh nghiệm thực tiễn và phương pháp xem xét để quán triệt có chiều sâu quan điểm của Đảng; thiếu cơ sở để phân tích, lý giải những vấn đề mới, phức tạp trong cuộc đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” hiện nay. Một số cán bộ chính trị nhận thức về đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình” còn hạn chế, chưa sâu; thậm chí thiếu dũng khí trong đấu tranh với những quan điểm sai trái và luận điệu phản động của các thế lực thù địch; việc tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính ủy, chính trị viên và tham gia đấu tranh trên không gian mạng phòng, chống “diễn biên hòa bình” và “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của một số cán bộ chính trị cũng còn hạn chế, kết quả chưa cao.

Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị ở các doanh nghiệp CNQP trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cần tiếp tục thực hiện tốt những nội dung, biện pháp cụ thể sau:

Một là, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức, lực lượng về vai trò, vị trí của đội ngũ cán bộ chính trị tại các doanh nghiệp quốc phòng trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hai là, tiếp tục kiện toàn đủ số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính trị với cơ cấu hợp lý, làm nòng cốt trong tiến hành công tác Đảng - công tác chính trị tại các doanh nghiệp quốc phòng; có kế hoạch quy hoạch, sử dụng cán bộ đào tạo đúng chuyên ngành chính trị để hướng tới tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ.

Ba là, thường xuyên tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn, cung cấp tài liệu, thông tin chính thống cho đội ngũ cán bộ chính trị, qua đó, nâng cao trình độ kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm một cách chuyên sâu để đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Bốn là, phát huy vai trò, chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ chính trị trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; trong đó có chủ trì tham gia đấu tranh trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Năm là, có cơ chế, chính sách để khuyến khích đội ngũ cán bộ chính trị chuyên tâm và tích cực hơn trong đấu tranh phòng, chống “diễn biến hòa bình”, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Đại tá, TS. HOÀNG VĂN PHAI

Phó Viện trưởng Viện Khoa học xã hội và Nhân văn quân sự

 

__________________

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.     Hồ Chí Minh (2015), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội.

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: