CNQP&KT - Trong bối cảnh hiện nay, việc thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo Hồ Chí Minh, việc thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết là hai “công đoạn” có mối quan hệ biện chứng với nhau, tuyệt đối không được hạ thấp, coi nhẹ “công đoạn” nào. Bởi vì, có những vấn đề lớn có tính chất Cương lĩnh được thông qua bằng nghị quyết và cũng có nghị quyết về những vấn đề cụ thể. Nghị quyết của Đảng chính là sự thể hiện quan điểm chính thức của Đảng về nhiệm vụ mà tất cả tổ chức, đảng viên có trách nhiệm thực hiện. Để ra nghị quyết Đảng phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về các mặt: nhận định những yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong thời gian trước mắt cũng như lâu dài; có sự nghiên cứu trước, đưa ra những kế hoạch, phương án và tổ chức thảo luận trong nội bộ Đảng, nếu cần thiết thì mở rộng cho nhân dân tham gia ý kiến… Ở đây, cần phải chú ý từ hai phía: phía cấp ủy, nhất là cán bộ chủ chốt của Đảng và từ phía mỗi đảng viên trong tổ chức đảng. Vai trò của cấp ủy, trong đó người đứng đầu là rất quan trọng trong việc lựa chọn vấn đề, các kế hoạch, phương án và phải phổ biến trước để đảng viên có đủ thời gian nghiên cứu chuẩn bị ý kiến tham gia. Cùng với thông qua nghị quyết, một vấn đề quan trọng nữa là tổ chức thực hiện nghị quyết. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề này và lưu ý đến những điểm chủ yếu sau đây:

Thứ nhất, tuyên truyền cho mọi người hiểu và thông suốt Cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng.

Việc phổ biến nghị quyết rất quan trọng. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Việc phổ biến một số quyết định ở trong các tầng lớp nhân dân cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng ta phải kiên quyết thuyết phục để tranh thủ sự đồng tình nhất trí của nhân dân với nghị quyết của Đảng ta”1. Theo đó, trong Đảng phổ biến toàn bộ nghị quyết, còn trong nhân dân “phổ biến những điểm cần thiết”. Khi phổ biến nghị quyết của Đảng, phải để đảng viên, quần chúng thảo luận, tranh luận, phải nâng cao tính thuyết phục, giải thích, tránh gò ép, mệnh lệnh. Đề ra chính sách, vạch kế hoạch, thì người đảng viên phải thi hành trước, phải thi hành đúng. Việc tuyên truyền giải thích phải làm nhiều lần, đơn giản, thiết thực, nghe rồi làm được. Tốt nhất là miệng nói tay làm, làm gương cho người khác noi theo.   

“Phương hướng đã định, ta nhằm vào phương hướng ấy mà đi, thế nào ta cũng đi tới đích”.

(Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)

Thứ hai, xây dựng kế hoạch thật chi tiết, cụ thể, thiết thực.

Hồ Chí Minh cho rằng khi có Cương lĩnh, đường lối, chủ trương, chính sách đúng là nguồn gốc của thắng lợi, song để đi đến thắng lợi thực sự còn phải tổ chức thực hiện. Xuất phát từ thực tiễn, bằng phương pháp luận khoa học với phương thức lãnh đạo đúng, Hồ Chí Minh và Đảng ta xác định được “đường đi”, “phương hướng” của cách mạng Việt Nam ngay khi Đảng vừa mới ra đời (tháng 2/1930), Đảng ta đã có ngay một Cương lĩnh chính trị đúng đắn. Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Phương hướng đã định, ta nhằm vào phương hướng ấy mà đi, thế nào ta cũng đi tới đích”2. Vấn đề còn lại là tổ chức thực hiện như thế nào? Hồ Chí Minh cho rằng: “Việc gì đã được đông người bàn bạc kỹ lưỡng rồi, kế hoạch định rõ ràng rồi, thì cần phải giao cho một người hoặc một nhóm ít người phụ trách theo kế hoạch đó mà thi hành. Như thế mới có chuyên trách, công việc mới chạy”3.      


Chủ tịch Hồ Chí Minh họp với Ban Thường vụ Trung ương Đảng quyết định mở Chiến dịch Biên giới (năm 1950).        Ảnh: TL

Thứ ba, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc điều chỉnh tạo ra hiệu quả cao.

 Hồ Chí Minh đặc biệt nhấn mạnh, đối với công tác xây dựng Đảng thì công tác kiểm tra, giám sát càng có tầm quan trọng đặc biệt: “Vì kiểm tra có tác dụng thúc đẩy và giáo dục đảng viên và cán bộ làm trọn nhiệm vụ đối với Đảng, đối với Nhà nước, làm gương mẫu tốt cho nhân dân. Do đó mà góp phần vào việc củng cố Đảng về tư tưởng, về tổ chức”4. Hồ Chí Minh rất quan tâm đến nội dung của công tác kiểm tra, giám sát; trong đó, đặc biệt quan tâm đến việc kiểm tra công tác của Đảng, công tác của các tổ chức đảng cấp dưới và nhất là kiểm tra việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” (năm 1947), Người luôn nhắc nhở, Đảng phải luôn xét lại những nghị quyết và chỉ thị của mình đã thi hành như thế nào, phải chú ý kiểm tra công tác của các tổ chức đảng cấp dưới, phải luôn luôn xem xét lại tất cả công tác của Đảng. Về nội dung kiểm tra, Hồ Chí Minh nêu rõ bốn nội dung mà cấp ủy, tổ chức đảng cần phải nghiêm ngặt kiểm tra, giám sát đó là kiên quyết chống lại cái thói nghị quyết một đường, thi hành một nẻo; kiên quyết chống thói nể nang và che giấu, chống thói “trước mặt thì nể, kể lể sau lưng”; phải kiên quyết thực hành kỷ luật, tức là cá nhân phải tuyệt đối phục tùng tổ chức, số ít phải phục tùng số nhiều, cấp dưới phải phục tùng cấp trên, địa phương phải phục tùng Trung ương; đòi hỏi mỗi đảng viên, trước hết là mỗi cán bộ phải thật thà tự phê bình, tự sửa chữa những khuyết điểm của mình, đặt lợi ích của Đảng, của dân tộc lên trên hết. Đồng thời, sau khi thực hiện nghị quyết, phải tổng kết kinh nghiệm. Người viết: “Công việc gì bất kỳ thành công hoặc thất bại, chúng ta cần phải nghiên cứu cội rễ, phân tách thật rõ ràng rồi kết luận. Kết luận đó sẽ là cái thìa khóa phát triển công việc và để giúp cho cán bộ ta tiến tới. Có như thế thì người mới có tài, tài mới có dụng”5. Như vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng mới được tăng cường.

“Việc phổ biến một số quyết định ở trong các tầng lớp nhân dân cũng sẽ gặp khó khăn. Chúng ta phải kiên quyết thuyết phục để tranh thủ sự đồng tình nhất trí của nhân dân với nghị quyết của Đảng ta”.

(Chủ tịch HỒ CHÍ MINH)

Trong bối cảnh nước ta hiện nay, sự nghiệp đổi mới được đẩy mạnh, kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng, an ninh, đối ngoại được tăng cường, nhưng sự nghiệp cách mạng của Đảng và nhân dân ta vẫn đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Bốn nguy cơ mà Đảng đã chỉ ra vẫn còn tồn tại, có mặt gay gắt hơn. Sự chống phá của các thế lực thù địch, tổ chức phản động ngày càng tinh vi hơn; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ và tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực… còn diễn biến phức tạp. Tình hình nêu trên tác động nhất định đến công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Chính vì vậy, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã chỉ ra phương hướng trong công tác xây dựng Đảng: “Tiếp tục kiên định, vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và đường lối đổi mới của Đảng, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ…”6.

Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về thông qua và tổ chức thực hiện nghị quyết trong xây dựng Đảng là một việc làm hết sức quan trọng và cấp thiết nhằm xây dựng Đảng ta trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu mới phát triển của đất nước vì một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

TS. VŨ QUANG ÁNH

Học viện Báo chí và Tuyên truyền

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb Chính trị quốc gia, H.2011, t.10, tr.452.

2. Sđd, t.6, tr.15.

3. Sđd, t.5, tr.619.

4. Sđd, t.14, tr.362.

5. Sđd, t.5, tr.283.

6. Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, Nxb. Chính trị quốc gia sự thật, H.2021, t.2, tr. 228-229.

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: