(CNQP&KT) - Ngày 15/5/2016, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã ban hành Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (gọi tắt là Chỉ thị 05).

Chỉ thị nêu rõ: “Toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, hệ thống chính trị và nhân dân, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tổ chức chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, trước hết là của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên”.

Quán triệt và triển khai thực hiện Chị thị 05 của Bộ Chính trị, trong Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương đã xác định rõ: “Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc 5 nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; rà soát, xây dựng, hoàn thiện, ban hành và thực hiện hệ thống tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân…”. Nhằm quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, đồng thời, từ kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Tổng cục CNQP đã ban hành Bộ tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tiêu chí chung được xác định là: “Trung thành, trách nhiệm, kỷ cương, đoàn kết, sáng tạo, nêu gương, quyết thắng”. Trên cơ sở tiêu chí chung và cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Tổng cục CNQP đã ban hành tiêu chí cụ thể trên các lĩnh vực và sát từng đối tượng.

Trước hết, tiêu chí đối với cấp ủy, tổ chức đảng: Một là, thường xuyên quán triệt, cụ thể hóa các chỉ thị, kế hoạch của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Tổng cục Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện trong đảng bộ, chi bộ và đơn vị, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị hằng năm. Hai là, xây dựng, bổ sung các tiêu chí về chuẩn mực đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở cấp mình; chỉ đạo cấp ủy, tổ chức đảng cấp dưới cụ thể hóa, thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả thiết thực. Ba là, duy trì có nền nếp công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả của đảng bộ, chi bộ và đảng viên, quần chúng; chỉ rõ việc làm được, biện pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm; làm tốt việc biểu dương tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên có việc làm sáng tạo, cụ thể, thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu chí đối với đảng viên: Một là, trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội của Đảng; dũng cảm đấu tranh bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng. Hai là, có tinh thần quyết chiến, quyết thắng, độc lập, tự chủ, vượt mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ theo chức trách được giao. Ba là, tôn trọng, yêu quý, gần gũi, sâu sát đơn vị và nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ đơn vị, nhân dân. Bốn là, đoàn kết gắn bó mật thiết, tình nghĩa thủy chung; chấp hành nghiêm nguyên tắc lãnh đạo của Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước và kỷ luật của Quân đội. Năm là, tự lực, tự cường; tích cực học tập, lao động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tôn trọng bảo vệ của công, không tham ô, tham nhũng, lãng phí; phương pháp làm việc khoa học, lối sống trong sạch, lành mạnh, trung thực, khiêm tốn, giản dị. Sáu là, luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, nói đi đôi với làm; thực hiện “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiêu chí đối với đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động quốc phòng: Một là, có bản lĩnh chính trị vững vàng; kiên định với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng. Hai là, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; không ngừng nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, tay nghề,… hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ba là, sáng tạo trong lao động, công tác; nâng cao năng suất - chất lượng - hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Bốn là, thực hiện tốt dân chủ; tăng cường đoàn kết, kỷ luật góp phần đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh xuất sắc, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện. Năm là, nêu cao ý thức trách nhiệm; có quyết tâm cao, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Tiêu chí đối với cán bộ, đoàn viên, thanh niên: Một là, trung thành, dũng cảm. Hai là, tâm trong, trí sáng. Ba là, đoàn kết, kỷ luật. Bốn là, chủ động, sáng tạo. Năm là, xung kích, quyết thắng.

Tiêu chí đối với cán bộ hội, hội viên phụ nữ: Một là, sức khỏe tốt. Hai là, phẩm chất tốt. Ba là, chuyên môn tốt. Bốn là, xây dựng gia đình tốt.

Tiêu chí học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là những nội dung cốt lõi, cô đọng, mang tính chuẩn mực để các tổ chức và từng cá nhân phấn đấu đạt tới. Do đó đặt ra cho các cấp ủy, người chỉ huy, các tổ chức quần chúng và mỗi cán bộ, đảng viên, quần chúng cần nghiên cứu, cụ thể hóa từng tiêu chí; triển khai các chương trình hành động, xác định các mục tiêu, chỉ tiêu phù hợp với từng cấp, từng cơ quan, đơn vị và từng đối tượng, xây dựng kế hoạch phấn đấu hằng năm của cá nhân để triển khai thực hiện. Bộ tiêu chí cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của các tổ chức và mỗi cá nhân gắn với cương vị, chức trách được giao.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: