(CNQP&KT) - Thực hiện chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP và hướng dẫn của Cục Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục CNQP, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và cũng là một nội dung trong phong trào Thi đua quyết thắng.

 

Từ đó, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng nghiêm túc triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.


Bìa sổ ghi chép học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cấp cho cán bộ, đảng viên, quần chúng ở Nhà máy Z131.

Các cấp ủy, chi bộ trong toàn Nhà máy đã nghiêm túc tổ chức học tập cho cán bộ, đảng viên, công nhân viên (CNV) và người lao động; gắn nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng phòng, ban, xí nghiệp, phân xưởng và tổ sản xuất. Với đặc thù là đơn vị hạch toán, ưu tiên thời gian cho thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhưng các phòng, ban, phân xưởng và tổ sản xuất đã bố trí hợp lý để 100% cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động tham gia học tập các chuyên đề, như: "Tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tuỵ; trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị"; "Yêu cầu và những biện pháp cơ bản để bồi dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ cán bộ doanh nghiệp của Tổng cục CNQP trong giai đoạn hiện nay theo tư tưởng Hồ Chí Minh" gắn với Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bội đội Cụ Hồ”… Hằng năm, từng tập thể, cá nhân đều có bản đăng ký học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lấy việc làm theo Bác là căn cứ để đánh giá kết quả phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng của tập thể, cá nhân trong tổng kết thi đua cuối năm. Bên cạnh đó, Đảng ủy Nhà máy giao cho cơ quan chính trị xây dựng kế hoạch kiểm tra, đôn đốc, giám sát các cấp ủy, chi bộ trong Đảng bộ Nhà máy về việc thực hiện Chỉ thị 05, gắn với kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và các nghị quyết chuyên đề của Nhà máy. Việc kiểm tra, giám sát giúp các cấp ủy, chi bộ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; đồng thời phát hiện, biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình, những mô hình tốt, những cách làm hay trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trong đăng ký và thực hiện việc làm theo Bác đã nổi lên nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo; Thường vụ Đảng ủy Nhà máy đã chỉ đạo cơ quan chính trị nghiên cứu nội dung, thiết kế mẫu sổ ghi chép học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cấp cho toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị để ghi chép các việc làm cụ thể và tự đánh giá kết quả thực hiện hằng tháng, có sự xác nhận của bí thư chi bộ và phụ trách trực tiếp. Triển khai các mô hình học tập, làm theo Bác, như: Mô hình tổ chức Đảng là “Mỗi tháng một nội dung trọng tâm”; mô hình tổ chức chỉ huy là “Mỗi tuần một nhiệm vụ trọng tâm”; mô hình tổ chức Công đoàn là “Chung tay bảo vệ môi trường”; mô hình tổ chức Đoàn thanh niên là “Mỗi tuần 1 ý tưởng”; mô hình tổ chức Hội phụ nữ là “Mỗi tháng 1 việc tốt”, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động, góp phần tạo nên sự đoàn kết, đồng thuận và thống nhất cao trong toàn Nhà máy.


Đảng ủy Nhà máy Z131 khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vân động.  

                                                                                                                                      Ảnh: Đức Mạnh

Từ kết quả thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần giúp Nhà máy Z131 hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017, bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định cho cán bộ, CNV và người lao động với mức lương bình quân đạt hơn 9 triệu đồng/người/tháng.  

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy, chỉ huy Nhà máy Z131 xác định thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, các phòng, ban, xí nghiệp trong toàn Nhà máy tiếp tục coi việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên và là một trong những tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua khen thưởng hằng năm. Trong tổ chức thực hiện phải thật sự nghiêm túc, thống nhất từ trên xuống dưới; nội dung học tập phải cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tránh chung chung, dàn trải.

Hai là, thường xuyên quán triệt nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì của các phòng, ban, phân xưởng để lôi cuốn quần chúng học tập, làm theo. Bên cạnh đó, làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nhất là công tác nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động, kịp thời có biện pháp ngăn chặn các biểu hiện tư tưởng tiêu cực phát sinh trong đơn vị.

Ba là, vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, phương pháp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, như: Vừa đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, vừa tăng cường phương pháp nêu gương của cán bộ, đảng viên, đồng thời lồng ghép việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với các phong trào thi đua và các cuộc vận động khác.

Bốn là, tiếp tục triển khai các mô hình học tập và làm theo Bác; xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong toàn Nhà máy, đây được coi là một giải pháp quan trọng, tạo động lực thúc đẩy cán bộ, đảng viên, CNV và người lao động thi đua rèn luyện theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Năm là, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng, phát huy vai trò giám sát của tổ chức quần chúng trong thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thông qua kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm, phát hiện tập thể, cá nhân làm tốt, mô hình hay để kịp thời biểu dương, nhân rộng và chấn chỉnh những tập thể, cá nhân làm chưa tốt, hiệu quả chưa cao, chưa tạo thành phong trào rộng khắp trong toàn Nhà máy.   

Đại tá Hoàng Quốc Quang

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Nhà máy Z131

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: