CNQP&KT - Với cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội nhân dân Việt Nam, học tập và làm theo Di chúc không chỉ thể hiện trách nhiệm, tình cảm thiêng liêng đối với Bác, mà còn là biện pháp hữu hiệu góp phần xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh sở dĩ được cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong toàn quân tự nguyện thực hiện là bởi các chủ thể lãnh đạo, chỉ đạo (trước hết là cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chức năng các cấp) đã nhận thức sâu sắc, có nhiều biện pháp giáo dục, tuyên truyền để các tổ chức, lực lượng trong Quân đội hiểu rõ tầm vóc, ý nghĩa của bản Di chúc. Học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là hiện thực hóa những mục tiêu cao đẹp, mang lại những lợi ích thiết thực cho từng tổ chức và mọi người dân Việt Nam. Tuy nhiên, quá trình đó không chỉ hoàn thành trong một sớm một chiều, mà còn nhiều khó khăn, là sự đấu tranh giữa cái tốt và cái xấu, giữa cái mới và cái cũ, là quá trình mỗi tổ chức, cá nhân đấu tranh chiến thắng chính bản thân mình.


Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.      Ảnh: TL

Một là, làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng  trong học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong bối cảnh các thế lực thù địch đang tìm mọi cách chống phá nhằm hạ thấp uy tín, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, chia rẽ Đảng với nhân dân, thì việc đẩy mạnh học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là: “Nêu cao tinh thần trách nhiệm trước Tổ quốc, trước Đảng và nhân dân, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”1

Trên thực tế, công tác giáo dục, tuyên truyền học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã và đang được tổ chức sâu rộng với nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, sản xuất - kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp quân đội. Việc tổ chức các cuộc hội thảo chuyên đề, diễn đàn thanh niên và tuyên truyền viên giỏi với nội dung học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được lan tỏa rộng rãi, tạo ra sự đồng thuận về nhận thức trong mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, nâng cao ý thức trách nhiệm đối với thực hiện nhiệm vụ được giao. Đây là cơ sở tạo nên chất lượng, hiệu quả học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội.

Hai là, nghiên cứu, tìm tòi những cách làm hay, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và lĩnh vực hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ, chức trách và điều kiện cụ thể để xây dựng chương trình, kế hoạch, xác định nội dung biện pháp học tập, làm theo Di chúc một cách sát hợp, có tính khả thi cao; đồng thời thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm, nâng cao hiệu quả thực hiện trong từng giai đoạn.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân đã gắn nội dung học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trọng tâm và xây dựng tổ chức Đảng vững mạnh. Kế hoạch phấn đấu thực hiện của mỗi đơn vị được cụ thể hóa thành chỉ tiêu của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, có tổ chức đăng ký và theo dõi, đánh giá thường xuyên.

Ba là, phát huy vai trò, trách nhiệm gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ý thức trách nhiệm, tinh thần gương mẫu trong học tập và làm theo Di chúc của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu, có tác dụng vô cùng quan trọng. Khi cán bộ chủ chốt, người đứng đầu, trực tiếp là bí thư cấp ủy, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, tự mình gương mẫu học trước, làm trước, giữ gìn phẩm chất đạo đức, nói đi đôi với làm, sẽ có tác dụng lôi cuốn, thúc đẩy cơ quan, đơn vị học tập, làm theo Di chúc một cách có hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện, việc kiên quyết phê phán những cán bộ, đảng viên “nói nhiều làm ít”, “nói mà không làm”, “nói một đường làm một nẻo” đã làm cho quá trình nêu gương của cán bộ, đảng viên đi vào thực chất, thực sự phát huy vai trò nòng cốt trong học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, sơ, tổng kết, xây dựng và nhân rộng điển hình trong học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát mà có thể đánh giá chính xác kết quả học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong toàn quân, phát hiện những nhân tố mới, tích cực, khắc phục các mặt yếu kém, khuyết điểm, góp phần nâng cao chất lượng quá trình học tập và làm theo Di chúc ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Quá trình kiểm tra, giám sát việc học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cấp ủy các cấp đã chú trọng việc kịp thời công khai kết quả kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm khuyết điểm, gắn kiểm tra giám sát với nâng cao chất lượng tự phê bình và phê bình của cán bộ, đảng viên. Vì thế, học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đi vào đời sống cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng, góp phần đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ cán bộ, đảng viên.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thường xuyên quan tâm làm tốt công tác phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến trong học tập, làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng thời, phát huy tốt các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống truyền thanh nội bộ, tập san, kỷ yếu, v.v. để tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm, nhân rộng điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng ta càng thấm thía sâu sắc rằng, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nói chung và tư tưởng trong Di chúc của Người nói riêng, đang tiếp tục soi sáng các mục tiêu, những bước đường để mỗi cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, nhân dân giao phó, phấn đấu xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

Đại tá, PGS, TS. NGUYỄN HOÀNG LÂN

 

 ____________________

Tài liệu tham khảo:

ĐCSVN, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI. Nxb CTQG, H. 2011, tr.258.

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: