CNQP&KT - Ngày 8/11, tại Hòa Bình, Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ (thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” (Cuộc vận động 50)giai đoạn 2015-2019.

Trong những năm qua, Đảng ủy, chỉ huy Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ luôn quan tâm chỉ đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 đạt kết quả tốt; làm cho mọi cán bộ, công nhân viên nhận thức sâu sắc và thực hiện có hiệu quả 4 mục tiêu của Cuộc vận động.Trong 5 năm, Viện đã triển khai thực hiện gần 80 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp (cấp quốc gia, cấp Bộ Quốc phòng và cấp Tổng cục); đã chuyển giao 3 mác sản phẩm cho nhà máy sản xuất trên quy mô công nghiệp; tự sản xuất 11 sản phẩm phục vụ Quân đội. Ngoài ra, Viện thường xuyên quan tâm xây dựng, bổ sung, ban hành mới quy chế về quản lý hệ thống tài liệu thiết kế, tài liệu công nghệ, định mức kinh tế kỹ thuật sản xuất quốc phòng, nhất là các sản phẩm mới. Thực hiện quản lý trang - thiết bị, công nghệ theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO: 9001-2015; làm tốt công tác bảo dưỡng, sửa chữa máy móc, thiết bị phục vụ nghiên cứu, chế thử, thử nghiệm, sản xuất. Viện cũng đã bảo dưỡng trên 60 lượt máy; tự trang, tự chế 11 thiết bị; lắp đặt mới 30 thiết bị; tổ chức 8 lớp tập huấn, huấn luyện về công tác kỹ thuật cho trên 500 lượt người. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác bảo đảm an toàn trong khai thác hệ thống công nghệ thông tin và an toàn giao thông.

Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ trao Bằng khen tặng các cá nhân có thành tích trong thực hiện Cuộc vận động 50.

Trong giai đoạn 2020-2025, Viện Thuốc phóng-Thuốc nổ tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50, tạo chuyển biến toàn diện, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Tiếp tục duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015; làm tốt công tác nghiên cứu khoa học, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật; duy trì nghiêm kỷ luật lao động, quy định vận hành máy móc, thiết bị; đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí thành tiêu chí đánh giá tập thể và cá nhân; tăng cường đào tạo nâng cao kỹ năng hoạt động đảm bảo an toàn thông tin. Đồng thời, tổ chức tốt công tác huấn luyện an toàn - vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; phấn đấu không để xẩy ra mất an toàn lao động và an toàn giao thông.

                                                                               Tin, ảnh: KIM THANH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: