CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tích cực xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001; tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng.

Hiện nay, nước ta đang tích cực hội nhập toàn diện và đẩy mạnh tham gia các hiệp định thương mại tự do (FTA), từng bước thực hiện hiệu quả hội nhập kinh tế quốc tế. Trong đó, việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng là một yếu tố góp phần hòa nhập vào xu hướng chung của thị trường trong nước và quốc tế. Xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia ISO và được chứng nhận Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 là một yêu cầu cần thiết, góp phần tăng cường cải cách hành chính, quản lý chất lượng. Bởi khi hội nhập, ngoài việc phải tuân thủ những ràng buộc về luật pháp quốc tế, các định chế về thương mại, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, các quốc gia, trong đó có Việt Nam, còn phải cam kết thực hiện những chuẩn mực trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước trên mọi lĩnh vực.

Với tinh thần đó, Chính phủ đã có những chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý cho các cơ quan hành chính nhà nước; ban hành các văn bản hướng dẫn đẩy mạnh việc áp dụng tiêu chuẩn trong công tác cải cách hành chính theo tinh thần Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020.

Để thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, thông suốt, hiệu quả và thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, Bộ Quốc phòng đã đẩy mạnh việc thực hiện áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thời gian qua, Bộ Quốc phòng đã ban hành nhiều văn bản về lĩnh vực này, như: Quyết định 5499/QĐ-BQP ngày 31/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Quyết định 4754/QĐ-BQP ngày 9/11/2015 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc ban hành mô hình khung Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 trong Quân đội; Công văn số 3849/VP-CCHC ngày 16/4/2018 về việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015…

Là cơ quan trực thuộc Bộ Quốc phòng, những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tích cực xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001; tăng cường cải cách hành chính trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Để thực hiện có hiệu quả các nội dung chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục CNQP đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008, như: Quyết định 1836/QĐ-CNQP của Chủ nhiệm Tổng cục ban hành Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định 768/QĐ-CNQP ban hành Kế hoạch áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019 - 2023. Việc triển khai xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng luôn được sự quan tâm của Thủ trưởng Tổng cục với cam kết mạnh mẽ về cung cấp đầy đủ nguồn lực để xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến liên tục hệ thống theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Qua đó, đã chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo ISO của Tổng cục; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chủ động phối hợp với Văn phòng Tổng cục (Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Ban Chỉ đạo ISO Tổng cục), để xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 hiệu quả, đúng pháp luật, phù hợp mô hình khung của Bộ Quốc phòng và loại hình cơ quan, đơn vị; các quy trình tác nghiệp phù hợp theo yêu cầu cải cách hành chính. Đồng thời, Tổng cục cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Chính phủ, Bộ Quốc phòng và Tổng cục về công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng với nhiều hình thức. Ngoài ra, Tổng cục còn cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, cập nhật kiến thức về xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng do Bộ Quốc phòng tổ chức để tham mưu, tổ chức thực hiện tại cơ quan, đơn vị mình. Bên cạnh đó, Tổng cục cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng thường xuyên cập nhật hệ thống các văn bản pháp luật, văn bản dưới luật có liên quan đến phạm vi, lĩnh vực áp dụng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 bảo đảm luôn phù hợp. Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách bảo đảm cho chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Tổ chức tư vấn, đánh giá nội bộ; chuyển đổi áp dụng phiên bản ISO 9001:2015 và sửa đổi tài liệu theo yêu cầu của Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015; theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ công tác chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng tại các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục.

Kết quả, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã triển khai và làm tốt công tác chuẩn bị các nội dung theo yêu cầu của Tiêu chuẩn, như: Cam kết của lãnh đạo, chỉ đạo triển khai; thành lập Ban Chỉ đạo ISO; nghiên cứu, lập kế hoạch thực hiện nhiệm vụ. Sáu đơn vị thuộc Tổng cục được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 giai đoạn 2019 - 2023 gồm: Văn phòng Tổng cục, Cục Quản lý công nghệ, Viện Công nghệ, Viện Vũ khí, Viện Thiết kế tàu quân sự, Viện Thuốc phóng - Thuốc nổ. Các doanh nghiệp thuộc Tổng cục, căn cứ vào mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, định hướng sắp xếp lại và kết quả đánh giá nội bộ đã nghiên cứu chuyển đổi, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn mới phù hợp, hiệu quả, đúng pháp luật.

Trên cơ sở các nội dung chỉ đạo của Thủ trưởng Tổng cục, Ban Chỉ đạo ISO Tổng cục, các cơ quan, đơn vị trực thuộc đã triển khai xây dựng, áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015. Thời gian qua, đã có trên 328 quy trình được xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; hơn 300 thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Tổng cục được cải thiện, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; 100% cán bộ làm công tác cải cách hành chính được tham gia các lớp tập huấn xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng. Các cơ quan, đơn vị thuê tư vấn bảo đảm bí mật quân sự, an toàn, hiệu quả, đúng pháp luật. Đến nay, công tác xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng ngày càng đi vào nền nếp, làm thay đổi lề lối, phương pháp, tác phong giải quyết công việc của đội ngũ cán bộ, nhân viên; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Đối với các cơ quan, đơn vị sau khi xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng thì hiệu quả giải quyết công việc được nâng lên rõ rệt: làm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả và rõ trách nhiệm giải quyết công việc của từng bộ phận, từng cá nhân, hình thành thói quen giải quyết công việc khoa học, góp phần cải cách thủ tục hành chính trong Tổng cục. Các cơ quan, đơn vị cũng kiểm soát tốt hơn việc duy trì ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng, tạo niềm tin cho bộ đội về sản phẩm do CNQP sản xuất, sửa chữa, cải tiến.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn cho thấy, do cách tiếp cận và quản lý công việc tại các cơ quan, đơn vị còn mang tính sự vụ, chưa quen với cách giải quyết công việc theo quá trình, do đó, việc xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng tại một số đơn vị chưa thực sự gắn kết với hoạt động cải cách hành chính nên hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, nguồn vốn hỗ trợ cho các đơn vị còn thiếu, tiến trình giải ngân còn chậm; chưa có sự thống nhất giữa biểu mẫu theo văn thư quân sự và hệ thống biểu mẫu theo Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng (Bộ Khoa học và Công nghệ) nên cũng gây khó khăn trong việc xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng …

Để khắc phục những hạn chế nói trên, trong thời gian tới, Tổng cục CNQP tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng nhằm chuẩn hóa các quy trình xử lý công việc, từ đó làm thay đổi lề lối, phương pháp, tác phong làm việc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, góp phần thực hiện cải cách hành chính và xây dựng thành công chính phủ điện tử trong Tổng cục. Trong đó, nghiên cứu xây dựng Hệ thống quản lý chất lượng cho cơ quan, đơn vị một cách phù hợp, hạn chế việc phụ thuộc vào các tổ chức tư vấn bên ngoài quân đội, bảo đảm yếu tố bí mật quân sự, quốc phòng. Trong quá trình thực hiện, đề cao trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, đồng thời phát huy tốt vai trò của các tổ chức, lực lượng, nhất là cơ quan tham mưu giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng; đẩy nhanh tiến độ mở rộng, chuyển đổi áp dụng theo Hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2015. Đồng thời, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị lập dự toán ngân sách bảo đảm cho chuyển đổi, xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, theo kế hoạch đã được phê duyệt và hướng dẫn của Bộ Quốc phòng.

Đại tá NGUYỄN NGỌC DŨNG

Chánh Văn phòng Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: