CNQP&KT - Những năm qua, chủ trương xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ có đủ phẩm chất, năng lực được Thường vụ Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đặc biệt quan tâm.

Tỷ lệ cán bộ trẻ được đưa đi bồi dưỡng, đào tạo năm sau cao hơn năm trước; số cán bộ trẻ được đưa vào quy hoạch nguồn cán bộ chỉ huy, quản lý, tham gia cấp ủy và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo chủ chốt ở các cơ quan, đơn vị ngày càng cao.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng nói: “Đảng ta phải khéo kết hợp cán bộ già với cán bộ trẻ. Không nên coi thường cán bộ trẻ”. Nghị quyết Đại hội XI của Đảng cũng nêu rõ: “Đổi mới, trẻ hóa đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý, kết hợp các độ tuổi, bảo đảm tính liên tục, kế thừa và phát triển”. Thấm nhuần quan điểm ấy, trong những năm qua, Đảng ủy Tổng cục CNQP luôn quan tâm, đẩy mạnh thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, nhất là xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ lớp kế cận, kế tiếp có bản lĩnh chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn, năng động, có năng lực công tác, biết ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ vào thực tiễn công việc. Do vậy, công tác xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ trong Tổng cục đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ.

Hiện nay, đội ngũ cán bộ, sĩ quan trẻ trong Tổng cục có số lượng đông đảo. Số cán bộ này được đào tạo cơ bản, 100% có trình độ đại học, trong đó sau đại học chiếm 35,9%. Đây là nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn kỹ thuật, đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu, sản xuất và sửa chữa các sản phẩm quốc phòng và kinh tế. Cán bộ, sĩ quan trẻ được bố trí đúng với chuyên ngành đào tạo, phù hợp với trình độ, năng lực công tác.

Trung tướng Trần Hồng Minh, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, chủ trì trao quyết định nhân sự cán bộ các đơn vị trong Tổng cục (10/2019).  Ảnh: MINH TUẤN

Xác định thực tiễn công tác tại đơn vị là môi trường rèn luyện hiệu quả để tích lũy kinh nghiệm và làm quen dần với kỹ năng lãnh đạo, quản lý, công tác luân chuyển cán bộ trẻ về làm việc, thử thách tại cơ sở luôn được các cấp ủy quan tâm thực hiện tốt, đã góp phần trẻ hóa đội ngũ cán bộ, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể cơ sở, tạo nguồn cán bộ dự bị cho các cơ quan, đơn vị của Tổng cục. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy Tổng cục đã điều động, bổ nhiệm 286 lượt cán bộ trẻ, có tuổi đời dưới 40 giữ các chức danh trưởng, phó phòng thuộc các cơ quan, đơn vị và đặc biệt đã đề nghị Bộ Quốc phòng bổ nhiệm 17 cán bộ trẻ vào các vị trí chủ chốt của các công ty, tổng công ty và viện nghiên cứu. Trên cương vị, chức trách đảm nhiệm, số cán bộ này đã từng bước khẳng định được bản lĩnh, trình độ, năng lực, có phương pháp tác phong công tác khoa học, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ của Tổng cục đã từng bước gắn với quy hoạch và yêu cầu nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Phần lớn cán bộ trẻ được cử đi đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, đào tạo sau đại học và bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đều bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định. Đồng thời, nhiều cán bộ trẻ đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, ham học hỏi, cầu tiến bộ, tự học, tự rèn để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Có thể khẳng định, kết quả trên là những thành quả bước đầu rất quan trọng trong thực hiện trẻ hóa cán bộ của Tổng cục CNQP. Từ thực tiễn công tác cán bộ trẻ cho thấy, việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ chỉ huy, quản lý, đã có bước chuyển quan trọng sang giai đoạn hành động, thể hiện sự quyết tâm và đặt niềm tin vào đội ngũ cán bộ trẻ của các cấp ủy đảng. Trong công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ, cấp ủy các cấp luôn xuất phát từ tiêu chí đạo đức và tài năng; lấy kết quả hoạt động thực tiễn của cán bộ làm cơ sở cho quy hoạch, bố trí, sử dụng, tạo điều kiện để cán bộ phát huy thế mạnh về phẩm chất, kiến thức, trình độ và kinh nghiệm.

Trong những năm tới, quán triệt tinh thần Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) đề ra mục tiêu là đến năm 2030 xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng; cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ. Trong đó, có yêu cầu bắt buộc về tỷ lệ cán bộ trẻ: Đối với cán bộ cấp chiến lược phải có hơn 15% số cán bộ dưới 45 tuổi; đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tổng cục, cục, vụ, phòng và tương đương ở Trung ương có 20-25% số cán bộ dưới 40 tuổi; đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý ở địa phương có 15-20% cán bộ dưới 40 tuổi, từ 20-25% cán bộ lãnh đạo chủ chốt và ủy viên ban thường vụ cấp ủy cấp huyện dưới 40 tuổi...

Đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục CNQP, Đảng ủy Tổng cục xác định một số định hướng trong công tác cán bộ, trọng tâm là:

Một là, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức trách nhiệm, đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, đảng viên. Đây là nội dung quan trọng, nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cơ quan chính trị trong Tổng cục và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nội dung quán triệt tập trung vào đường lối, quan điểm, nguyên tắc của Đảng, Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ, trọng tâm là quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, chủ trương, nội dung, giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ theo Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); các nghị quyết, quy định của Quân ủy Trung ương về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ trong Quân đội, như: Nghị quyết 769-NQ/QUTW, ngày 21/12/2012 của Quân ủy Trung ương về xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo; Quy định 496-QĐ/QU, ngày 12/6/2017 của Quân ủy Trung ương về thẩm quyền phê duyệt, xác nhận quy hoạch và quy trình bổ nhiệm cán bộ chỉ huy, quản lý trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quyết định 548-QĐ/QUTW, ngày 29/5/2018 của Quân ủy Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác cán bộ trong Quân đội nhân dân Việt Nam…

Hai là, thực hiện có hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ, đặc biệt là đánh giá cán bộ. Đây là khâu quan trọng nhất, làm cơ sở cho việc lựa chọn, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ hiệu quả. Trong thực hiện, cần quán triệt nghiêm túc Nghị quyết 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII); Quy định 89-QĐ/TW ngày 4/8/2017 của Bộ Chính trị về khung tiêu chuẩn chức danh, định hướng khung tiêu chí đánh giá cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Đồng thời, phải gắn đào tạo, bồi dưỡng với bố trí, sử dụng cán bộ trẻ phù hợp; đẩy mạnh luân chuyển cán bộ, nhất là cán bộ trẻ đã được quy hoạch dự bị các chức danh về cơ sở để rèn luyện, tích lũy kinh nghiệm, hoặc bố trí tiếp cận chức danh được quy hoạch; việc bố trí, sử dụng cán bộ trẻ sau đào tạo phải phù hợp với chuyên môn nhằm tạo động lực và cơ hội để cán bộ trẻ phát huy năng lực, khắc phục tình trạng bố trí không đúng ngành nghề đào tạo. Tổ chức xây dựng Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục CNQP về xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ chủ trì các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, làm nền tảng để các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng đội ngũ cán bộ.

Ba là, thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng bám sát yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Tổng cục trong tình hình mới, gắn với tiêu chuẩn, chức danh đã được quy hoạch, đảm bảo tính đồng bộ, kế thừa và phát triển. Trước mắt, huy động các loại hình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ để giải quyết thiếu số lượng cán bộ ở một số ngành chính trị, hậu cần. Thực hiện có hiệu quả đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo chức vụ, tập trung cho cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp theo hướng chuyên nghiệp, chuyên sâu; phấn đấu hình thành lớp cán bộ trẻ có trình độ học vấn, lý luận chính trị tương ứng. Về lâu dài, cùng với đào tạo trong các nhà trường quân đội, tiếp tục cử cán bộ đi đào tạo các ngành Quân đội chưa đào tạo được, đặc biệt là các ngành kỹ thuật có tiềm năng ứng dụng các thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư mà Tổng cục rất cần để đẩy mạnh nghiên cứu, phát triển vũ khí, trang bị kỹ thuật có hàm lượng kỹ thuật cao.

Bốn là, có nhiều giải pháp nâng cao tính tự giác, tích cực, chủ động trong phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của bản thân đội ngũ cán bộ trẻ. Cấp ủy đảng, lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tạo môi trường và điều kiện thuận lợi để cán bộ thực hiện tốt việc tự học tập, tu dưỡng, rèn luyện nâng cao trình độ. Theo tình hình thực tế của từng đơn vị có chế độ, chính sách động viên, khuyến khích kịp thời để khích lệ tinh thần tự học tập, rèn luyện của đội ngũ cán bộ. Bên cạnh đó, cần nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ trẻ, xác định động cơ học tập, rèn luyện, phấn đấu vươn lên đảm nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Với những kết quả đã đạt được, cùng định hướng và giải pháp thực hiện trong thời gian tới, tin tưởng rằng, công tác cán bộ nói chung và công tác trẻ hóa đội ngũ cán bộ nói riêng của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục được quan tâm và đẩy mạnh, làm nền tảng vững chắc cho việc nâng cao chất lượng công tác cán bộ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, phát triển ngành CNQP Việt Nam trong thời kỳ mới.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: