CNQP&KT - Năm 2018, thông qua kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước cho thấy, công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) cơ bản được thực hiện tốt.

Năm 2018, Kiểm toán Nhà nước đã thực hiện kế hoạch kiểm toán tài chính công, tài sản công năm 2017 tại một sốdoanh nghiệp, cơ quan, đơn vị dự toán và dự án đầu tư thuộc Tổng cục CNQP. Trong kết luận về tình hình quản lý tài chính công, tài sản công tại các cơ quan, đơn vị, Kiểm toán Nhà nước đánh giá công tác quản lý, sử dụng tài sản công, tài chính công của Tổng cục cơ bản đã tuân thủ các quy định của Nhà nước và Bộ Quốc phòng; công tác lập dự toán, phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách, đầu tư xây dựng tại các đơn vị trực thuộc Tổng cục cơ bản bảo đảm toàn diện, có trọng tâm; các doanh nghiệp được kiểm toán cơ bản hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng, sản xuất, kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp, hoạt động có lãi, bảo toàn được vốn và có khả năng thanh toán các khoản nợ... Tổng cục đã ban hành được các chỉ thị, nghị quyết để chỉ đạo, điều hành và kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc quản lý, sử dụng kinh phí của các đơn vị trực thuộc nên việc chấp hành chế độ, chính sách, tiêu chuẩn, định mức cơ bản tuân thủ theo quy định, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ, góp phần tăng cường cơ sở vật chất, phát triển tiềm lực CNQP. Thông qua kiểm toán chưa phát hiện tham nhũng, thất thoát, mất mát tiền, tài sản tại các cơ quan, đơn vị.

Đoàn công tác của Kiểm toán Nhà nước làm việc tại Cơ quan Tổng cục CNQP năm 2018.  Ảnh: MINH TUẤN

Để nâng cao chất lượng quản lý tài chính công, tài sản công ngay sau kiểm toán,Tổng cục CNQP đã rachỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị tăng cường các biện pháp quản trị nội bộ, rà soát các quy định, quy chế góp phần minh bạch công tác quản lý và sử dụng tài chính công, tài sản công. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt; phân tích, đánh giá trung thực về ưu điểm, khuyết điểm trong công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công được đơn vị giao quản lý phụ trách. Qua công tác kiểm tra, nhiều đơn vị đã chấn chỉnh, khắc phục kịp thời được một số tồn tại, hạn chế trên các lĩnh vực sau:

Thứ nhất, khắc phục kịp thời về công tác quản lý tài chính công. Trong quản lý sử dụng ngân sách, các đơn vị chấp hành tốt các chính sách, chế độ quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng về thực hiện dự toán thu, chi ngân sách; nộp ngân sách Nhà nước và Bộ Quốc phòng kịp thời theo kế hoạch; các khoản kinh phí chưa sử dụng nhưng hết nhiệm vụ chi kiên quyết thu nộp theo quy định; các loại thuế, lệ phí phải nộp, các đơn vị đã chấp hành nộp đầy đủ. Chủ động hoàn thiện, bổ sung hồ sơ, các thủ tục quyết toán theo quy định, như: hóa đơn, biên bản giao nhận mua sắm hàng hóa, biên bản nghiệm thu hàng hóa, vật tư và chứng từ thanh quyết toán có liên quan theo quy định. Nhiều đề tài nghiên cứu đã đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, nghiệm thu, khắc phục hạn chế đề nghị chuyển kinh phí sang năm sau; vật tư sử dụng cho đề tài đã được chấn chỉnh, quản lý chặt chẽ thông qua các khâu nhập, xuất kho trong quá trình sử dụng và đã mở sổ theo dõi chi tiết theo từng đề tài. Công tác xây dựng phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính công, đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đã xây dựng và ban hành xong quy chế tự chủ về tài chính; tiếp tục hoàn thiện thủ tục đề nghị cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Thứ hai, khắc phục tốt công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Công tác quản lý hiện vật đã được tăng cường, sử dụng đúng hạn mức, đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ chính trị. Việc sử dụng xe công đã được các đơn vị kiểm tra, rà soát số lượng và kiểm kê, phân cấp chất lượng đối với các loại phương tiện đã hết thời hạn sử dụng, lập phương án báo cáo Tổng cục thanh xử lý theo quy định. Trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, 100% các đơn vị thực hiện kiểm tra việc phòng, chống xâm lấn đối với diện tích đất quốc phòng đã được Bộ Quốc phòng, Tổng cục giao quản lý. Các đơn vị đã và đang phối hợp với các cơ quan chức năng địa phương đo đạc lại diện tích đất, lập kế hoạch đề nghị chính quyền địa phương xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với một số điểm đất còn thiếu giấy chứng nhận. Khối các viện nghiên cứu và đơn vị dự toán đã tăng cường quản lý hoạt động có thu và dịch vụ khoa học công nghệ, trong đó quản lý chặt chẽ các hoạt động có thu nhằm quản lý, sử dụng đúng mục đích.

Thứ ba, công tác quản lý đầu tư xây dựng có nhiều chuyển biến. Công tác quản lý hợp đồng đầu tư xây dựng đã chú trọng rà soát, bổ sung và nâng cao chất lượng hình thức hợp đồng phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; điều khoản hợp đồng rõ ràng, đầy đủ các nội dung thu hồi từng lần tạm ứng, ký bổ sung hợp đồng phần khối lượng phát sinh tăng, giảm (nếu có) trong quá trình thi công. Trong thi công đã tăng cường công tác giám sát, quản lý chất lượng công trình; các ban quản lý dự án, chủ đầu tư tăng cường chất lượng thẩm định hồ sơ, tính toán áp định mức, đơn giá bóc tách khối lượng hoàn thành thực tế thi công phục vụ cho công tác nghiệm thu thanh, quyết toán giảm thiểu sai sót; phối hợp với các đơn vị thi công đối chiếu xác định công nợ phải thu, phải trả và đã thu hồi các khoản chi sai quy định; giảm dự toán; giảm quyết toán, giảm thanh toán.

Thứ tư, công tác quản lý tài chính doanh nghiệp đi vào nền nếp. Các cơ quan chức năng Tổng cục đã xây dựng xong hướng dẫn về sửa đổi, bổ sung sử dụng Quỹ Phát triển Khoa học - Công nghệ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sử dụng quỹ đúng mục đích, góp phần tập trung các nguồn lực tài chính cho đầu tư phát triển hoàn thành nhiệm vụ quốc phòng. Nhiều đơn vị chủ động kiểm tra, rà soát, lập, trình Tổng cục thẩm định và phê duyệt sửa đổi các bộ định mức kinh tế, kỹ thuật phục vụ sản xuất quốc phòng.

Những năm tới, công tác quản lý tài chính đòi hỏi phải đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các nguồn lực tài chính tập trung cho đầu tư phát triển, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; trong đó, cần tập trung thực hiện một số nhóm giải pháp cơ bản sau:

Một là, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Nghị quyết số 921/NQ-ĐU ngày 9/1/2019 của Đảng ủy Tổng cục CNQP về lãnh đạo đổi mới công tác lập dự toán, phân bổ và cấp phát, thanh toán ngân sách theo cơ chế quản lý tài chính mới; trong đó, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch về tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước, quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng.

Hai là, đổi mới và nâng cao chất lượng công tác lập, phân bổ dự toán và cấp phát, thanh toán ngân sách; nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong quản lý ngân sách; tăng cường công khai, dân chủ, minh bạch trong lập, chấp hành và quyết toán ngân sách; dự toán thu, chi ngân sách hằng năm phải căn cứ vào nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được giao và dự báo sát tình hình thực tiễn nhiệm vụ phát sinh; xây dựng dự toán thu, chi ngân sách phải đánh giá kết quả thực hiện gắn với từng thời điểm lập dự toán và trên cơ sở các chế độ, chính sách của Nhà nước, Bộ Quốc phòng hiện hành; quán triệt chủ trương tiết kiệm, kiềm chế lạm phát, thực hiện có hiệu quả các giải pháp Chính phủ đã đề ra góp phần ổn định vĩ mô, phát triển bền vững nền kinh tế. Trong quá trình lập dự toán thu - chi ngân sách kết hợp rà soát lại tất cả các khâu trong công tác phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách, nhằm bảo đảm việc phân bổ ngân sách đúng mục tiêu, đối tượng; gắn kết việc quản lý, sử dụng ngân sách chặt chẽ, hiệu quả; chống thất thoát, lãng phí; nâng cao kỷ luật tài chính.

Ba là, trong sản xuất, kinh doanh phải chấp hành đúng pháp luật của Nhà nước, quy định của Bộ Quốc phòng; sản xuất kinh tế phải tính đúng, tính đủ chi phí đảm bảo lợi ích hài hòa nghĩa vụ đối với Nhà nước, lợi ích của doanh nghiệp và quyền lợi của người lao động; sản xuất, kinh doanh phải bảo toàn và phát triển vốn, trường hợp lỗ kiên quyết không được thực hiện. Định kỳ hoặc đột xuất phân tích đánh giá đúng tình hình tài chính của đơn vị, doanh nghiệp nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, đề ra các nhóm giải pháp chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế, tăng cường khả năng bảo đảm an toàn về tài chính.

Bốn là, tăng cường các biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm tiêu dùng, cân đối hài hòa giữa tích lũy và tiêu dùng, sử dụng nguồn lực tài chính tích lũy tập trung cho đầu tư phát triển, đổi mới thiết bị, công nghệ góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hạ giá thành đáp ứng khả năng cạnh tranh của thị trường; chủ động triển khai Đề án cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp quân đội theo quyết định của Bộ Quốc phòng.

Năm là, tích cực nghiên cứu các cơ chế, chính sách đặc thù tham mưu cho lãnh đạo, chỉ huy tạo lập nguồn vốn, giúp các doanh nghiệp tăng cường xây dựng, phát triển tiềm lực CNQP, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, tạo sự tăng trưởng bền vững trong môi trường sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường.

Sáu là, chủ động thực hiện nền nếp chế độ tự kiểm tra, các biện pháp quản trị nội bộ doanh nghiệp về mua sắm vật tư, quản lý nhập, xuất vật tư hàng hóa chặt chẽ, đúng chuẩn mực kế toán giảm hiện tượng sai sót, nhầm lẫn; thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh định mức kinh tế, kỹ thuật sản xuất quốc phòng và kinh tế, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vật tư, thiết bị, lao động sống trong quá trình sản xuất. Tích cực đôn đốc đối chiếu các khoản nợ phải thu, phải trả nhằm thu hồi kịp thời các khoản bị khách hàng chiếm dụng phục vụ nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, cân đối bảo đảm an toàn về tài chính.

Đại tá LÊ MAI HẬU

Trưởng phòng Tài chính Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: