CNQP&KT - Công tác vận động quần chúng là trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể xã hội, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tổ chức Đảng các cấp, nhằm giúp quần chúng không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ lý tưởng cách mạng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, trong đó có hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Theo quy định của Ban Bí thư về tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam (Quy định số 61-QĐ/TW ngày 29/12/2016), tổ chức quần chúng trong Quân đội nhân dân Việt Nam gồm có Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Công đoàn, Hội Phụ nữ. Các tổ chức quần chúng này chỉ được tổ chức ở cấp đơn vị cơ sở, đặt dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, sự chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chính trị cấp trên; sự chỉ đạo trực tiếp của chính ủy, chính trị viên, bí thư cấp ủy và cơ quan chính trị cùng cấp. Các tổ chức quần chúng này thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của đoàn thể đó; vận dụng sát với đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ và phù hợp với cơ chế Đảng lãnh đạo Quân đội tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp, công tác quần chúng ở các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Cụ thể là, làm tốt công tác giáo dục, rèn luyện đoàn viên, hội viên; tổ chức tốt các phong trào thi đua; xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức; tham gia xây dựng tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhiều nội dung hoạt động như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trong đoàn viên Công đoàn; phong trào “Sáng tạo trẻ” trong đoàn viên thanh niên; mô hình hoạt động của Hội Phụ nữ và các trường mầm non của Tổng cục được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

Tổ chức Công đoàn các cấp trong Tổng cục CNQP đã chủ động phối hợp với cơ quan chức năng làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, chế độ, chính sách đến người lao động, giáo dục truyền thống, khơi dậy niềm tự hào người lính thợ Quân giới, nhận thức rõ nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt là nhiệm vụ sản xuất quốc phòng. Phong trào thi đua trong đoàn viên, công nhân viên chức, lao động quốc phòng được tổ chức thường xuyên, liên tục và rộng khắp ở tất cả Công đoàn cơ sở, như: tổ chức tốt phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “5 nhất, 3 không”, "Quản lý nâng cao chất lượng sản phẩm, đặc biệt là sản phẩm quốc phòng", “Xanh - sạch - đẹp”, “Thực hành tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí”, “An toàn lao động, an toàn giao thông, không vi phạm kỷ luật”… Các phong trào thi đua do Công đoàn phát động đều gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị. Các hình thức thực hiện dân chủ ở cơ sở đã không ngừng được phát huy. Thực hiện tốt chức năng của Công đoàn, đẩy mạnh các hoạt động xã hội, chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục CNQP đã có nhiều đổi mới, hoạt động đúng hướng, hiệu quả, bảo đảm nguyên tắc và sự lãnh đạo của Đảng. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên trưởng thành qua các hoạt động thực tiễn, có chí hướng phấn đấu, gắn bó với đơn vị, tâm huyết với tổ chức Đoàn, năng động, sáng tạo vượt thách thức. Thông qua hoạt động công tác Đoàn đã xuất hiện nhiều tấm gương tiêu biểu trên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, học tập và công tác. Công tác giáo dục truyền thống được triển khai sâu rộng gắn với các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của Đảng, của Đoàn, của Quân đội và Tổng cục. Phong trào “Sáng tạo trẻ” trong thanh niên Tổng cục không ngừng phát triển mạnh mẽ về quy mô, đột phá về số lượng và chất lượng, qua đó đánh dấu bước phát triển mới của đội ngũ cán bộ khoa học trẻ và đội ngũ người thợ trẻ tại các cơ quan, đơn vị.

Hoạt động của Hội phụ nữ ở các đơn vị từng bước được đổi mới và đạt hiệu quả thiết thực. Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt nghị quyết, chỉ thị của cấp trên, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện nghiêm túc, có chất lượng các nội dung công tác phụ nữ và phong trào phụ nữ. Quan tâm, chăm lo, tạo điều kiện để Hội Phụ nữ tổ chức các hoạt động có hiệu quả đúng với chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ Hội, phù hợp với từng loại hình đơn vị và tâm tư nguyện vọng của chị em, phát huy được thế mạnh của phụ nữ trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác vận động quần chúng ở Tổng cục CNQP vẫn còn một số hạn chế, đó là: Công tác giáo dục nhận thức cho đoàn viên, hội viên của các tổ chức quần chúng ở một số đơn vị còn bị xem nhẹ, chưa đầy đủ; nội dung, hình thức giáo dục chưa thật sự phong phú;  nhiều đoàn viên, hội viên ngại học tập và rèn luyện, cá biệt có đoàn viên còn vi phạm kỷ luật; chế độ, nền nếp sinh hoạt chưa được duy trì thường xuyên, hình thức sinh hoạt chuyên đề chưa nhiều; công tác vận động đoàn viên, hội viên tham gia quản lý sản xuất - kinh doanh hiệu quả chưa cao. Bên cạnh đó, trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng chưa đồng đều; lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị chưa thật sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát công tác quần chúng; phương thức lãnh đạo của một số cấp ủy, tổ chức đảng đối với các tổ chức quần chúng chậm đổi mới; đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng còn kiêm nhiệm nên chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động này...

Thực tế cho thấy, tổ chức quần chúng các đơn vị phải tham mưu đắc lực cho cấp uỷ đảng và chỉ huy trong việc nắm bắt tình hình tư tưởng của người lao động, phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, đề xuất những hình thức, biện pháp giáo dục, tuyên truyền, vận động thuyết phục phù hợp đối với đoàn viên, hội viên. Đặc biệt, cần sáng tạo, linh hoạt trong tổ chức các phong trào hoạt động tạo sự hấp dẫn, thiết thực nhằm lôi kéo, tập hợp đoàn viên, hội viên và thông qua các hoạt động đó củng cố khối đoàn kết, ổn định tư tưởng, tạo sự yêu mến, gắn bó với đơn vị. Hoạt động của các tổ chức quần chúng trước hết cần hướng vào việc động viên, khuyến khích đoàn viên, hội viên thi đua sáng tạo, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động; thi đua lao động giỏi - lao động sáng tạo; học tập nâng cao trình độ mọi mặt, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thí sinh thi xử lý tình huống tại Hội thi cán bộ Công đoàn cơ sở giỏi năm 2019 của Nhà máy Z175.

Ảnh: THÁI ANH

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng cục CNQP, thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy và tổ chức quần chúng các đơn vị cần làm tốt một số nội dung sau đây:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng các cấp, phát huy vai trò trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên ở đơn vị cơ sở đối với công tác quần chúng.

Cấp ủy đảng các cấp giữ vai trò lãnh đạo công tác quần chúng, là chủ thể tiến hành công tác quần chúng; đội ngũ cán bộ, đảng viên là người trực tiếp tiến hành vận động quần chúng trong đơn vị. Vì vậy, hoạt động lãnh đạo của các cấp ủy đảng và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên là vấn đề có ý nghĩa quyết định đến chất lượng, hiệu quả của công tác quần chúng ở đơn vị cơ sở. Tuy nhiên, tổ chức Đảng cũng cần tôn trọng tính độc lập, tự chủ của các tổ chức quần chúng, phát huy vai trò của tổ chức quần chúng trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng đơn vị. Đồng thời, các tổ chức đảng cần làm tốt việc bồi dưỡng, giáo dục đội ngũ cán bộ, đảng viên, làm cho họ thực sự tiền phong gương mẫu trong mọi lĩnh vực công tác và sinh hoạt để quần chúng noi theo. Cùng với đó, tích cực bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên về phương pháp vận động quần chúng, về tác phong sâu sát, gần gũi và hiểu quần chúng; tránh biểu hiện xa rời, quân phiệt, trù dập, ức hiếp quần chúng.

Hai là, xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng vững mạnh, phát huy vai trò của từng tổ chức quần chúng.

Các tổ chức quần chúng trong đơn vị cơ sở có vai trò quan trọng, là nơi tập hợp, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, hội viên. Vì vậy, phải quan tâm xây dựng, củng cố các tổ chức quần chúng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, phát huy tốt chức năng của từng tổ chức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng. Có kế hoạch xây dựng, bồi dưỡng, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác quần chúng có phẩm chất, năng lực, nhiệt tình, hăng hái. Họ phải là những người vừa có năng khiếu, kinh nghiệm và phương pháp công tác, vừa có trình độ, kiến thức toàn diện để có điều kiện gần gũi tìm hiểu tâm tư nguyện vọng của quần chúng, qua đó đề ra biện pháp tác động phù hợp. Đối với các đơn vị cơ sở, cần quán triệt và thực hiện tốt phương châm: Xây dựng đội ngũ đoàn viên, hội viên vững mạnh, đảm bảo số lượng, có chất lượng tốt, trong đó lấy chất lượng là chính.

Ba là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp vận động quần chúng tại đơn vị.

Nội dung, phương pháp vận động quần chúng phải thường xuyên được đổi mới cho phù hợp với đặc điểm quần chúng ở đơn vị. Các hình thức sinh hoạt và hoạt động của từng tổ chức phải đa dạng, sinh động, thiết thực, hấp dẫn; thông qua các hoạt động để giáo dục, hướng dẫn, động viên quần chúng hành động.

Tùy theo lứa tuổi, giới tính, nghề nghiệp, sở thích để lựa chọn cho phù hợp, ví dụ như tổ chức các hội thi, hội thao, hội trại, hội thảo, tham quan, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao, câu lạc bộ…; khắc phục tình trạng không hoặc chậm đổi mới dẫn đến hành chính hóa các hoạt động công tác quần chúng, hoặc để phong trào quần chúng đi theo lối mòn, kém sinh động, hiệu quả.

Bốn là, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của đoàn viên, hội viên trong các tổ chức quần chúng.

Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần phong phú, lành mạnh cho đoàn viên, hội viên trong các tổ chức quần chúng là động lực để phát huy tính tích cực trong việc thực hiện tốt các nhiệm vụ của đơn vị. Muốn vậy, phải gắn việc động viên quần chúng thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của đơn vị với việc giải quyết những yêu cầu chính đáng về việc làm, đời sống... của đoàn viên, hội viên. Việc quan tâm, chăm lo phải được thể hiện ngay từ phương hướng hoạt động của từng tổ chức, từ trong mục tiêu, chỉ tiêu của từng phong trào. Tạo điều kiện để các tổ chức có thể tham gia làm kinh tế theo quy định của pháp luật, chủ động tạo nguồn quỹ, vốn hoạt động, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên. Mọi nhận thức không đúng dẫn tới buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo hoặc không quan tâm tới lợi ích và nhu cầu thiết thực của quần chúng sẽ khó có thể làm cho phong trào phát triển sâu rộng, bền vững trong đơn vị.

Những năm qua, cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã nghiêm túc quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện đầy đủ các chỉ thị, hướng dẫn của trên về công tác quần chúng, bảo đảm đúng định hướng chính trị, sát với đặc điểm tổ chức, hoạt động và nhiệm vụ của từng đơn vị, nhờ vậy đã đạt được những kết quả quan trọng. Cấp ủy, bí thư, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần nắm vững yêu cầu và vận dụng sáng tạo các giải pháp cơ bản để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động công tác quần chúng phù hợp với đặc điểm tổ chức và nhiệm vụ của mỗi đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục hiện nay.

Thiếu tướng NGUYỄN VIẾT XUÂN

Phó Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: