CNQP&KT - Công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) có vai trò đặc biệt quan trọng đối với việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP). Việc tiến hành toàn diện các mặt hoạt động CTĐ, CTCT góp phần giúp Tổng cục nâng cao sức mạnh tổng hợp, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhìn li năm 2018, có th thy, hot đng CTĐ, CTCT ca Tng cc CNQP đưc tiến hành toàn din, tích cc, gi đúng nguyên tc lãnh đo ca Đng, Điu l CTĐ, CTCT trong Quân đi. Các ngh quyết, ch th, kế hoch ca Quân y Trung ương, B Quc phòng, hưng dn ca Tng cc Chính tr đưc Đng y, ch huy và các cơ quan, đơn v trong Tng cc quán trit, trin khai thc hin nghiêm túc, có hiu qu. Năm qua, Tng cc CNQP phát đng thi đua vi ch đ “Đoàn kết, k cương, sáng to, an toàn, quyết thng” to s chuyn biến mnh m trong trin khai thc hin nhim v chính tr, góp phn nâng cao cht lưng sn phm quc phòng, đy mnh sn xut kinh tế ca các đơn v. Công tác t chc xây dng Đng đt kết qu tt, đã kp thi t chc sơ kết, tng kết các ngh quyết, ch th ca Đng, ban hành các ngh quyết lãnh đo có cht lưng cao, nn nếp hành chính đng đưc duy trì cht ch. Công tác cán b gi đúng nguyên tc, đúng quy trình, quy đnh, cht lưng đi ngũ cán b tng bưc đưc nâng lên, đáp ng tt yêu cu nhim v ca Tng cc. Công tác bo v an ninh, chính sách, dân vn thc hin có hiu qu, đơn v an toàn; các t chc qun chúng hot đng theo đúng chc năng nhim v đt hiu qu thiết thc. Đi ngũ cán b, công nhân viên và ngưi lao đng trong Tng cc CNQP yên tâm công tác, hoàn thành tt mi nhim v đưc giao.

Kết qu đt đưc là rt đáng ghi nhn, tuy nhiên, hot đng CTĐ, CTCT năm 2018 vn còn mt s tn ti, đó là: Cht lưng công tác quán trit, giáo dc chính tr, ph biến tuyên truyn giáo dc pháp lut ca mt s cp y, ch huy đơn v chưa đng đu. Công tác thông tin, tuyên truyn các vn đ thi s trong nưc, quc tế mt s đơn v còn hn chế v phương pháp truyn đt. mt s đơn v, vic xem xét đ ngh phong, thăng quân hàm sĩ quan, nâng lương cán b chưa sát vi hưng dn; thc hin nn nếp chế đ báo cáo chưa kp thi. Nguyên nhân ca hn chế, khuyết đim có c khách quan và ch quan, xét trên góc đ hot đng CTĐ, CTCT thì ch yếu là do cp y, ch huy mt s đơn v chưa tích cc, ch đng trong quán trit và t chc thc hin nhim v CTĐ, CTCT; vai trò ca cơ quan chính tr, cán b chính tr có đơn v chưa phát huy tt, nht là vic nghiên cu, phát hin tình hình, ch đng, tham mưu, đ xut ni dung, bin pháp tiến hành CTĐ, CTCT. T chc qun chúng mt s đơn v chưa ch đng tham mưu, đ xut nhng bin pháp tuyên truyn, giáo dc đoàn viên, hi viên trưc nhng din biến mau l, phc tp ca tình hình.

 Năm 2019, nhim v trng tâm mà Tng cc CNQP xác đnh là, tiếp tc lãnh đo, ch đo thc hin tt nhim v xây dng và phát trin CNQP, trong đó tp trung ch đo, điu hành đy nhanh tiến đ trin khai các d án trng đim, các đ án khoa hc công ngh phát trin vũ khí mi; tiếp tc nâng cao cht lưng, bo đm tiến đ sn xut các sn phm quc phòng; đy mnh sn xut kinh tế và xut khu; hoàn thành toàn din nhim v sn xut - kinh doanh năm 2019, phn đu đt mc tăng trưng khá; cơ bn hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu Đi hi Đng b Tng cc CNQP ln th IX đã đ ra. Gi vng n đnh mi mt trong quá trình trin khai sp xếp các doanh nghip trong Tng cc.


Thưng tưng Phan Văn Giang, y viên Trung ương Đng, Tng Tham mưu trưng QĐND Vit Nam, Th trưng B Quc phòng, kim tra Cc Chính tr luyn tp LT-18 (tháng 8/2018).        nh: CTV

T nhim v chung ca Tng cc, nhim v CTĐ, CTCT năm 2019 tiếp tc quán trit, t chc thc hin nghiêm túc các ngh quyết, ch th; ch đng tiến hành có hiu qu công tác giáo dc chính tr, tư tưng; kết hp tt “xây” và “chng”; tp trung xây dng cơ quan chính tr, đi ngũ cán b chính tr các cp đáp ng yêu cu nhim v xây dng và phát trin CNQP trong tình hình mi; tăng cưng đoàn kết ni b, đoàn kết quân dân, to s thng nht cao v nhn thc tư tưng và hành đng. Tp trung đy mnh thc hin, hoàn thành các mc tiêu, ch tiêu ca Ngh quyết đi hi đng các cp nhim k 2015-2020, chun b tt v mi mt cho đi hi đng các cp, tiến ti đi hi Đng b Tng cc ln th X, nht là nhân s cp u các cp nhim k 2020-2025. Nâng cao năng lc lãnh đo toàn din, sc chiến đu ca các cp y, t chc đng. Xây dng đi ngũ cán b, đng viên có bn lĩnh chính tr vng vàng, thc s gương mu v phm cht đo đc, li sng, có trình đ, năng lc đáp ng yêu cu nhim v; cơ quan, đơn v vng mnh toàn din, các t chc qun chúng vng mnh xut sc; góp phn thc hin thng li mi nhim v đưc giao.

Đ thc hin tt nhim v CTĐ, CTCT năm 2019, cp y, ch huy các cp cn quán trit thc hin mt s đnh hưng ni dung và bin pháp sau:

Mt là, tiếp tc quán trit sâu sc và trin khai thc hin thng li các ngh quyết, ch th ca Đng; đy mnh tng kết thc tin, nghiên cu lý lun, đi mi hc tp lý lun ch nghĩa Mác- Lênin, tư tưng H Chí Minh, góp phn bo v nn tng tư tưng ca Đng, gi vng và tăng cưng trn đa tư tưng ca Đng trong Quân đi, trong Tng cc, xây dng Tng cc CNQP vng mnh v chính tr. Thưng xuyên chăm lo xây dng, bi dưng, phát huy phm cht “B đi C H” trong thi k mi; đy mnh hc tp và làm theo tư tưng, đo đc, phong cách H Chí Minh. Khc phc có hiu qu khâu yếu, mt yếu; xây dng và nhân rng đin hình tiên tiến trong Tng cc; chăm lo đi sng vt cht, văn hóa tinh thn cho cán b, công nhân, viên chc, ngưi lao đng; ch đng đu tranh làm tht bi âm mưu, th đon “din biến hòa bình”, “phi chính tr hóa” Quân đi ca các thế lc thù đch, ngăn nga “t din biến”, “t chuyn hóa” trong ni b.

Hai là, tp trung xây dng Đng b Tng cc vng mnh v chính tr, tư tưng, t chc và đo đc; trng tâm là lãnh đo, ch đo trin khai thc hin cht ch, hiu qu Kế hoch ca Quân y Trung ương, Kế hoch ca Đng y Tng cc, Chương trình hành đng ca Tng cc thc hin Ngh quyết Trung ương 4 (khóa XII) gn vi Ch th 05 ca B Chính tr, Ch th 87 ca Thưng v Quân y Trung ương; Quy đnh ca Ban Chp hành Trung ương, Quân y Trung ương v trách nhim nêu gương ca cán b, đng viên trong Đng b Tng cc. Trin khai cht ch công tác chun b đi hi đng các cp trong Đng b Tng cc.

Ba là, rà soát, b sung, nâng cao cht lưng quy hoch và điu hành thc hin theo quy hoch cán b ch huy, qun lý các cp; thc hin đng b các bin pháp gii quyết sng nhm gim t l tha, thiếu cán b theo chc danh; có phương án sp xếp, b trí, s dng cán b hp lý trong thc hin điu chnh t chc, biên chế, cơ cu li, sáp nhp, c phn hóa, thoái vn. Ch đng làm tt công tác to ngun, nâng cao cht lưng đào to, bi dưng cán b đáp ng cho các lĩnh vc trng yếu, các d án trng đim ca Tng cc và đơn v còn thiếu cán b k thut; xây dng đi ngũ cán b có sng, cơ cu hp lý, cht lưng ngày càng cao, bo đm s kế tha, phát trin vng chc. 

Bn là, thc hin nghiêm các nguyên tc, quy đnh v công tác bo v chính tr ni b, gi gìn bí mt quân s, bí mt quc gia; chp hành nghiêm k lut Quân đi, pháp lut Nhà nưc, ngăn chn và hn chế thp nht các v vic vi phm k lut và mt an toàn trong đơn v; phn đu 100% đơn v an toàn tuyt đi v chính tr. Ch đng phòng nga, đu tranh làm tht bi âm mưu th đon chng phá ca các thế lc thù đch, phn đng, cơ hi chính tr; đm bo an ninh, an toàn tuyt đi các hot đng trong Tng cc.

Năm là, phi hp vi cp y, chính quyn đa phương và các lc lưng, nâng cao hiu qu công tác dân vn - tuyên truyn đc bit; thưng xuyên nm chc tình hình đa bàn, tham mưu, đ xut, x lý kp thi các tình hung phát sinh, không đ to thành “đim nóng”. Tích cc tham gia xây dng h thng chính tr cơ s vng mnh; xóa đói gim nghèo, xây dng nông thôn mi; phòng, chng và khc phc hu qu thiên tai. Thc hin nghiêm quy chế dân ch cơ s, to s đoàn kết thng nht cao trong tng cơ quan, đơn v trong toàn Tng cc.

Sáu là, ch đng nghiên cu, đ xut và trin khai thc hin tt các chế đ, chính sách đi vi Quân đi và hu phương Quân đi, chính sách đi vi ngưi có công, chính sách bo him xã hi, bo him y tế đi vi quân nhân ti ngũ và ngưi lao đng; quan tâm đến các đi tưng chính sách các doanh nghip khi thc hin Đ án cơ cu li, đi mi và nâng cao hiu qu doanh nghip trong Tng cc đến năm 2020; đy mnh các hot đng “Đn ơn đáp nghĩa”. 

By là, tăng cưng lãnh đo, ch đo, xây dng các t chc qun chúng vng mnh. Quán trit, trin khai thc hin tt Ngh quyết, Chương trình Đi hi Đoàn, Công đoàn, Ph n các cp. Tích cc đi mi ni dung, hình thc hot đng, phát huy vai trò xung kích, sáng to ca đoàn viên, hi viên thc hin thng li nhim v chính tr ca đơn v.

Tám là, coi trng nâng cao cht lưng, hiu qu CTĐ, CTCT trong các nhim v. Nâng cao năng lc, phát huy vai trò ca cơ quan chính tr, đi ngũ cán b chính tr các cp đáp ng yêu cu nhim v ca Tng cc trong tình hình mi. Thc hin tt công tác nghiên cu, tng kết lch s.

Thc hin tt các ni dung bin pháp CTĐ, CTCT năm 2019 góp phn khích l, đng viên toàn th cán b, chiến sĩ, công nhân, viên chc ngưi lao đng trong toàn Tng cc CNQP ra sc phn đu hoàn thành tt mi nhim v đưc giao, góp phn hoàn thành thng li nhim v, mc tiêu mà Ngh quyết lãnh đo thc hin nhim v năm 2019 ca Đng u Tng cc đã đ ra, góp phn xây dng Tng cc CNQP vng mnh toàn din.

Thiếu tưng LÂM TRNG ĐÔNG

Ch nhim Chính tr Tng cc CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: