(CNQP&KT) - Những năm qua, Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 (BCĐ50) Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn xác định quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, bảo đảm an toàn trong sản xuất, an toàn giao thông và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí sẽ góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục, đặc biệt là thực hiện nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa VKTBK

Dựa trên tinh thần và quan điểm chủ đạo đó, các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy các cấp về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Gắn thực hiện CVĐ50 với thực hiện Nghị quyết 382/NQ-ĐUQSTW, Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 16/7/2011; các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Tổng cục CNQP về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện (VMTD), xây dựng phong trào Thi đua quyết thắng.

Từ những nỗ lực, cố gắng trong thực hiện CVĐ50 tại Tổng cục CNQP đã đạt được kết quả quan trọng, thể hiện trên các mặt công tác, như: Mục tiêu quản lý, khai thác VKTBKT, công tác bảo đảm an toàn, công tác an toàn trong khai thác các hệ thống công nghệ thông tin (CNTT), việc đảm bảo an toàn giao thông (ATGT), công tác thực hành tiết kiệm.

Cụ thể, đối với công tác quản lý VKTBKT của Tổng cục đã thành nền nếp, thực hiện có hiệu quả trên tất cả các ngành Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật. Nổi bật là: Quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng; đầu tư củng cố nâng cấp các hạng mục công trình nhà kho, nhà xưởng, trung tâm nghiên cứu, giảng dạy; quản lý tốt số lượng, chất lượng, tính đồng bộ VKTBKT hiện có, số tăng thêm do đầu tư mua sắm, chế tạo, số giảm do loại khỏi trang bị, xử lý cấp 5; kiểm tra, nghiệm thu chặt chẽ VKTBKT khi được đầu tư, mua sắm, thiết kế chế tạo đưa vào sử dụng. Đồng thời, ứng dụng CNTT, tiêu chuẩn ISO, chương trình 5S trong quản lý VKTBKT và hệ thống định vị GPS trong quản lý phương tiện vận tải, v.v.

Các đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định, chế độ vận hành, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa VKTBKT. Tổ chức khai thác tốt năng lực VKTBKT, sử dụng thiết bị đúng tính chất, nhiệm vụ, tính năng - thông số kỹ thuật và đúng quy trình công nghệ, nên đã phục vụ có hiệu quả trong sản xuất. Nhiều đơn vị đã tự đầu tư thiết kế, chế tạo, nâng cấp, cải tiến, hiện đại hóa thiết bị, dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và phát triển sản phẩm mới. Nhờ đó, hệ số kỹ thuật đối với thiết bị chung trong Tổng cục đạt yêu cầu đề ra. Các đơn vị đã chủ động lập kế hoạch và tổ chức thực hiện tập huấn, huấn luyện, hội thao, hội thi kỹ thuật, bồi dưỡng thi nâng bậc thợ cho các đối tượng trực tiếp khai thác VKTBKT, đảm bảo thiết thực, chất lượng, có chiều sâu, sát với nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa của từng đơn vị.

Công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, “không bảo đảm an toàn thì không sản xuất”. Nét nổi bật trong năm 2017 và 6 tháng đầu năm 2018 là các đơn vị trong Tổng cục đã đồng loạt thực hiện đợt tổng rà soát về công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Các cơ quan, đơn vị đã tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết các tồn tại theo hướng: Đơn vị lập kế hoạch và tổ chức khắc phục các tồn tại về an toàn theo khả năng kinh phí của đơn vị, Tổng cục hỗ trợ kinh phí khắc phục những tồn tại lớn vượt khả năng của đơn vị. Tổng cục cũng báo cáo Bộ Quốc phòng xem xét giải quyết các tồn tại cần kinh phí lớn như bảo đảm vành đai an toàn theo Nghị định 148 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý.

Tiếp tục quán triệt thực hiện Thông tư 202/2016/TT-BQP ngày 12/12/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về bảo đảm an toàn thông tin trong Quân đội nhân dân Việt Nam; thực hiện nghiêm Quyết định số 8528/QĐ-CNQP ngày 7/12/2015 và Chỉ thị số 3601/CT-CNQP của Tổng cục CNQP về tăng cường công tác bảo đảm, kiểm tra an toàn thông tin; Tổng cục đã ban hành 6 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác nghiệp vụ, an toàn, an ninh thông tin, hoạt động tác chiến không gian mạng; phối hợp với Bộ Tư lệnh 86 kiểm tra tính năng kỹ thuật và an toàn thông tin cho Website của một số đơn vị trước khi đưa vào sử dụng. 6 tháng đầu năm 2018, Tổng cục không có vụ việc vi phạm an toàn thông tin đến mức phải xử lý.

Các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và chỉ đạo, hướng dẫn của Ủy ban ATGT quốc gia, của BCĐ50 Bộ Quốc phòng về bảo đảm TTATGT. BCĐ50 Tổng cục đã chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/1/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện. Số km an toàn trong 6 tháng đầu năm 2018 đạt trên 1 triệu km/vụ A+B, vượt so với tiêu chí của Bộ đề ra.

Các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Quyết định số 1273/QĐ-BQP ngày 16/4/2018 của Bộ Quốc phòng ban hành Chương trình hành động về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên đề cao ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT, vật tư, năng lượng, xăng dầu; rà soát và hiệu chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cho phù hợp với tình hình thực tế; hợp lý hóa quy trình công nghệ; sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư và đưa ra các quy định và giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng có hiệu quả. Nhờ áp dụng tốt các giải pháp về quản lý hành chính, kỹ thuật, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, giá trị tiết kiệm làm lợi trong 6 tháng đầu năm 2018 của Tổng cục đạt hàng chục tỷ đồng.

Từ những nỗ lực cố gắng của BCĐ50 đơn vị, năm 2017, Thủ trưởng Tổng cục CNQP đã tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 6 cá nhân; tặng Giấy khen cho 8 tập thể và 14 cá nhân vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện CVĐ50.


Thiếu tướng Ngô Văn Giao, Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP, chủ trì Hội nghị sơ kết kết quả thực hiện
                                                 Cuộc vận động 50 ở Tổng cục CNQP (năm 2017).                              Ảnh: PV

 Thời gian tới, để đẩy mạnh thực hiện CVĐ50 gắn với phong trào Thi đua quyết thắng, lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị trong Tổng cục và BCĐ50 cần thực hiện tốt những nhiệm vụ sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp và phát huy vai trò nòng cốt của ngành kỹ thuật trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện CVĐ50; đưa nội dung CVĐ50 vào nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch công tác của người chỉ huy bảo đảm sát với đặc điểm thực tế của đơn vị. Tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 96/CT-BQP của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác bảo đảm an toàn kho vũ khí, đạn dược; các quy định, hướng dẫn về công tác quản lý, bảo quản, bảo dưỡng VKTBKT; tổ chức tốt các hoạt động thi đua, gắn thực hiện CVĐ50 với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện và phong trào Thi đua quyết thắng; kiên quyết không để hiện tượng “khoán trắng” việc triển khai CVĐ50 cho cơ quan thường trực.

Hai là, chú trọng đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện CVĐ50 trong toàn Tổng cục theo hướng thiết thực, hiệu quả; áp dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức, biện pháp tổ chức triển khai CVĐ, xác định đúng phương hướng, mục tiêu, nội dung của từng năm và từng đợt thi đua, đẩy mạnh thực hiện 4 mục tiêu của CVĐ giai đoạn 2016-2020; tích cực nghiên cứu, đề xuất các biện pháp để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác quản lý kỹ thuật, công tác an toàn, vệ sinh lao động; tăng cường áp dụng các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ, sáng kiến,   cải tiến kỹ thuật vào thực tế sản xuất; thường xuyên tổ chức huấn luyện đào tạo cho đội ngũ cán bộ, công nhân để có đủ khả năng làm chủ thiết kế, công nghệ, khai thác tốt VKTBKT, góp phần ổn định và nâng cao chất lượng sản phẩm, tin cậy và an toàn trong sử dụng, huấn luyện.

Ba là, tăng cường các biện pháp bảo đảm an toàn trong sản xuất, thử nghiệm, nghiệm thu vũ khí, đạn dược, vật liệu nổ. Mọi cán bộ, nhân viên phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, quy tắc an toàn, không để xảy ra các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng do không chấp hành đúng quy trình công nghệ và an toàn, bảo hộ lao động. Các cơ quan, đơn vị phải thường xuyên kiểm tra, củng cố các hệ thống, phương tiện bảo vệ kho, khu kỹ thuật, nhà xưởng. Thực hiện nghiêm Thông tư 202/2016/TT-BQP ngày 12/12/2016 của Bộ Quốc phòng quy định về bảo đảm ATTT trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Quy định bảo đảm an ninh, ATTT trong Tổng cục ban hành kèm theo Quyết định số 8528/QĐ-CNQP ngày 7/12/2015 của Chủ nhiệm Tổng cục và Chỉ thị số 3601/CT-CNQP của Tổng cục CNQP về tăng cường công tác bảo đảm, kiểm tra ATTT.

Bốn là, các cơ quan, đơn vị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT, văn hóa giao thông, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật về giao thông của cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên chức quốc phòng, người lao động. Tiếp tục chọn đơn vị thực hiện điểm về CVĐ50 để phổ biến, nhân rộng các điển hình tiên tiến ra toàn Tổng cục. Đồng thời, qua đó rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại để khắc phục kịp thời.

Năm là, các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm, phòng, chống lãng phí; đồng thời làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ đề cao ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT, sử dụng vật tư, kinh phí, xăng dầu, điện nước; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để khai thác hiệu quả các thiết bị được đầu tư mới, áp dụng và nhân rộng các sáng kiến có giá trị thực tiễn để tăng hiệu quả thực hành tiết kiệm.

Sáu là, tiếp tục tập trung rà soát để phát hiện và khắc phục các tồn tại về an toàn, phòng chống cháy nổ, bảo vệ môi trường; giải quyết tồn tại về vành đai an toàn theo Nghị định 148/2006/NĐ-CP ngày 4/12/2006 của Chính phủ; đầu tư, củng cố cơ sở vật chất kỹ thuật tại đơn vị phục vụ cho công tác bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị công nghệ cao, thiết bị đặc chủng phục vụ sản xuất quốc phòng và nâng cấp các dây chuyền sản xuất xuống cấp, bảo đảm nâng cao năng suất, chất lượng và an toàn.

Với chủ đề thi đua năm 2018 trong Bộ Quốc phòng: “Đoàn kết, kỷ cương, an toàn, sáng tạo, quyết thắng”, cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai, tổ chức hiệu quả phong trào Thi đua quyết thắng, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” và đẩy mạnh thực hiện CVĐ50.

           Thiếu tướng NGÔ VĂN GIAO          

 Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: