(CNQP&KT) - Thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Quân uỷ Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 123/CT-BQP ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020...

Thực hiện Nghị quyết số 425-NQ/QUTW ngày 18/5/2017 của Quân uỷ Trung ương về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo; Chỉ thị số 123/CT-BQP ngày 10/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020; ngày 10/11/2017, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã ban hành Nghị quyết số 589-NQ/ĐU về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP. Tiếp đó, ngày 13/11/2017, Chủ nhiệm Tổng cục CNQP đã ra Quyết định số 7539/QĐ-CNQP về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng uỷ Tổng cục. Có thể nói, đây là vấn đề lớn, nhiệm vụ quan trọng trong Đề án điều chỉnh tổ chức lực lượng Quân đội và định hướng phát triển doanh nghiệp nhà nước, là bước tổ chức lại các doanh nghiệp quân đội để gắn sản xuất - kinh doanh có hiệu quả với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc.

Tuy vậy, quá trình sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP là nhiệm vụ khó khăn, phức tạp, nhạy cảm, tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên, quần chúng, đòi hỏi quá trình triển khai thực hiện phải tiến hành đồng bộ, toàn diện, kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách; bám sát yêu cầu, nhiệm vụ sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP.

Hội nghị phiên cuối năm 2017 của Đảng ủy Tổng cục CNQP.                           Ảnh Tuấn Minh

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trên, căn cứ hướng dẫn của Tổng cục Chính trị về công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp quân đội đến năm 2020 và những năm tiếp theo, Tổng cục CNQP xác định các nội dung, biện pháp CTĐ, CTCT chủ yếu như sau:

Một là, cấp uỷ, chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các doanh nghiệp cần quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; nghị quyết của Quân ủy Trung ương, chỉ thị, kế hoạch của Bộ Quốc phòng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đã được xác định trong nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, kế hoạch của Tổng cục và hướng dẫn của các cơ quan chức năng về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo.

Các doanh nghiệp cần thấy rõ những thuận lợi, khó khăn, phức tạp, nhất là những thay đổi về tổ chức, con người, sẽ tác động đến tư tưởng, tình cảm, đời sống của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động; từ đó kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả, đúng tiến độ, phù hợp với đặc điểm tình hình nhiệm vụ của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp được lựa chọn sáp nhập, hợp nhất để thành lập Tổng Công ty Sản xuất, sửa chữa vũ khí, làm thí điểm rút kinh nghiệm. Đồng thời, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, thanh tra, kiểm tra, giám sát, bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ trong quá trình sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá doanh nghiệp theo đúng quy định của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và Tổng cục.

Hai là, tập trung tuyên truyền, giáo dục, quán triệt để mọi cán bộ, đảng viên, quần chúng nhận thức sâu sắc về sự cần thiết, ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục. Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị nắm chắc các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên và cấp mình; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, tăng cường đoàn kết, tin tưởng, tạo đồng thuận, quyết tâm cao, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất quốc phòng, các dự án đầu tư trọng điểm, bảo đảm đời sống, việc làm cho người lao động.

Mặt khác, cần tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 520-NQ/QUTW, ngày 25/9/2012 của Quân ủy Trung ương về lãnh đạo nhiệm vụ sản xuất xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng của Quân đội đến năm 2020 và Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo đẩy mạnh sản xuất kinh tế và xuất khẩu sản phẩm quốc phòng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời tư tưởng nảy sinh; kiên quyết chống các biểu hiện ngại đổi mới, né tránh cổ phần hóa, thiếu trách nhiệm, tham ô, lãng phí, “lợi ích nhóm”, gây thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và Quân đội.

Ba là, đảng ủy các doanh nghiệp ra nghị quyết lãnh đạo sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp mình. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng theo đúng Điều lệ, nguyên tắc tổ chức, sinh hoạt Đảng và các quy định, hướng dẫn thi hành, nhất là việc thành lập mới, sáp nhập, chuyển giao tổ chức đảng và đảng viên. Chú trọng củng cố, kiện toàn cấp ủy, tổ chức đảng theo mô hình tổ chức hoạt động mới của doanh nghiệp; đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức bộ máy phù hợp với Luật Doanh nghiệp; bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của cấp ủy, tổ chức đảng đối với mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp; giải quyết tốt mối quan hệ, cơ chế lãnh đạo, hoạt động giữa cấp uỷ đảng với hội đồng thành viên, hội đồng quản trị và giữa tổng công ty với các đơn vị thành viên bảo đảm cho doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả và phát triển.

Bốn là, lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ công tác quản lý cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng (CB, SQ, QNCN, CN & VCQP) trong sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục theo đúng quy chế, quy định. Các đơn vị ưu tiên lựa chọn những CB, SQ, QNCN có đủ phẩm chất, năng lực quản lý, điều hành sản xuất - kinh doanh và có độ tuổi phù hợp để kiện toàn bộ máy doanh nghiệp bảo đảm tinh, gọn, hiệu quả. Đồng thời, coi trọng củng cố, kiện toàn, phát huy vai trò trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị trong doanh nghiệp; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; giữ gìn, phát triển, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; những CB, SQ, QNCN, CN & VCQP thuộc đơn vị hạch toán điều về đơn vị dự toán phải có đủ tiêu chí theo Quyết định số 956/QĐ-BQP ngày 30/3/2017 của Bộ Quốc phòng. Đối với doanh nghiệp cổ phần hoá, căn cứ tỷ lệ vốn Nhà nước để cử cán bộ đại diện tham gia quản lý theo Thông tư số 147/2016/TT-BQP ngày 21/9/2016 của Bộ Quốc phòng.

Năm là, chỉ đạo thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách đối với SQ, QNCN, CN & VCQP và người lao động làm việc tại các doanh nghiệp thuộc Tổng cục thực hiện cổ phần hoá theo Thông tư số 114/2015/TT-BQP ngày 28/9/2015 của Bộ Quốc phòng. Chú trọng xem xét, giải quyết chặt chẽ chính sách đối với quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động thuộc diện dôi dư, tinh giản biên chế theo các Nghị định của Chính phủ và Thông tư của Bộ Quốc phòng.

Sáu là, thực hiện tốt công tác dân vận, phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn các doanh nghiệp, tích cực tham gia các phong trào, cuộc vận động, chăm lo bảo đảm đời sống, tạo việc làm cho người lao động, góp phần xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, địa bàn an toàn. Thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo đảm an ninh, an toàn trong mọi hoạt động của doanh nghiệp; quản lý chặt chẽ quân số, tài liệu, con dấu, vũ khí, trang bị; nắm chắc và giải quyết kịp thời những vấn đề vướng mắc nảy sinh, không để đơn thư, khiếu kiện, tiềm ẩn mất an toàn về chính trị nội bộ, vi phạm trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng của doanh nghiệp.

Bảy là, trên cơ sở củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, tổ chức bộ máy, các doanh nghiệp chú trọng rà soát, kiện toàn, đổi mới hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức quần chúng (công đoàn, thanh niên, phụ nữ), trách nhiệm của đoàn viên, hội viên trong sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp.

Tám là, tổ chức rút kinh nghiệm hoạt động CTĐ, CTCT trong thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP, tham mưu đề xuất với Tổng cục, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, bất cập; phổ biến nhân rộng mô hình thực hiện hiệu quả; xem xét, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, gây thất thoát tài sản đơn vị, doanh nghiệp ảnh hưởng đến uy tín của Tổng cục và Quân đội.

Để việc triển khai thực hiện sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP đạt được mục tiêu theo Đề án đã phê duyệt, cần triển khai đồng bộ các giải pháp và các mặt công tác, trong đó CTĐ, CTCT có vai trò quan trọng. Do vậy, các doanh nghiệp thuộc Tổng cục CNQP cần tích cực, chủ động, đồng thời thực hiện nghiêm các nội dung trọng tâm của hoạt động CTĐ, CTCT, góp phần giúp các doanh nghiệp ổn định về tư tưởng, tổ chức, giải quyết chính sách, hoàn thành tốt nhiệm vụ trước mắt và lâu dài.

Thiếu tướng LÂM TRNGĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: