(CNQP&KT) - Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Quân ủy Trung ương về vai trò của công tác hậu cần Quân đội, giai đoạn 2013-2017, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác hậu cần theo các mục tiêu, chỉ tiêu được xác định trong Nghị quyết số 623-NQ/QUTW ngày 29/10/2012 của Quân ủy Trung ương.

Do vậy, công tác hậu cần đã có nhiều chuyển biến tích cực; đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị của Tổng cục những năm qua.

Cùng với việc quán triệt Nghị quyết 623 đến các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, Đảng ủy Tổng cục đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch số 446/KH-ĐU ngày 31/5/2013 về thực hiện Nghị quyết 623 trong toàn Đảng bộ. Để cụ thể hóa các nội dung trong Nghị quyết 623 và Kế hoạch 446, Đảng ủy Tổng cục đã có những chủ trương, biện pháp lãnh đạo công tác hậu cần trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng cục lần thứ IX và trong nghị quyết lãnh đạo nhiệm vụ hằng năm. Từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Tổng cục đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị, như: Nghị quyết lãnh đạo công tác quản lý, sử dụng đất quốc phòng; Chỉ thị về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hậu cần; Chỉ thị tăng cường các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm ở bếp ăn; Chỉ thị về xây dựng quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp và quản lý xe quân sự, bảo đảm an toàn giao thông. Việc ban hành các nghị quyết, chỉ thị kết hợp với tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa của công tác hậu cần đã góp phần phát huy tính chủ động, sáng tạo, ý thức tự giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, nhân viên, người lao động trong thực hiện công tác hậu cần.


Nhà ăn ca Nhà máy Z131.    Ảnh: CTV


Có thể nói, nâng cao chất lượng công tác bảo đảm hậu cần là mục tiêu xuyên suốt mà Đảng ủy Tổng cục đã xác định khi thực hiện công tác hậu cần theo tinh thần Nghị quyết 623. Theo đó, cùng với việc lãnh đạo công tác hậu cần bảo đảm cho các nhiệm vụ đột xuất, Đảng ủy Tổng cục chú trọng đến lãnh đạo công tác bảo đảm hậu cần cho nhiệm vụ thường xuyên. Nổi bật là, ngành hậu cần đã thực hiện tốt việc bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị quân lương, tổ chức tốt bếp ăn tập thể, ăn ca. Hiện nay, hầu hết các đơn vị trong Tổng cục đã đầu tư xây dựng nhà ăn ca; trong đó, các đơn vị dự toán tổ chức bảo đảm ăn theo định lượng, mức tiền ăn theo quy định của Bộ Quốc phòng; các đơn vị hạch toán bảo đảm ăn cho các đối tượng bằng hoặc cao hơn mức tiền ăn cơ bản của hạ sĩ quan, chiến sĩ bộ binh. Nhiều đơn vị đã hỗ trợ tiền ăn trưa, ăn ca nên chất lượng bữa ăn được đảm bảo tốt; duy trì và thực hiện thường xuyên chế độ bồi dưỡng độc hại bằng hiện vật. Đặc biệt, một số cơ quan, đơn vị đã chuyển đổi mô hình ăn định suất sang ăn tự chọn, bước đầu đạt kết quả tốt. Để nâng cao chất lượng bữa ăn, các đơn vị đã tích cực, chủ động khai thác tạo nguồn lương thực, thực phẩm, chất đốt bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm với giá cả hợp lý; quan tâm lãnh đạo công tác tăng gia sản xuất, cung cấp kịp thời cho các bếp ăn.

Một mảng công tác cũng được ngành hậu cần đặc biệt quan tâm, đó là công tác quân y, chăm sóc sức khỏe người lao động. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với hệ thống y tế dự phòng dân y và quân y đơn vị bạn trên địa bàn nâng cao khả năng phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm để quân y các đơn vị đủ khả năng giải quyết dịch vừa và nhỏ. Do đặc thù của sản xuất quốc phòng nên quân y các đơn vị thường xuyên tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mọi tổ chức, cá nhân về phòng, chống bệnh nghề nghiệp, tai nạn lao động. Theo định kỳ, các đơn vị tổ chức quan trắc môi trường lao động sản xuất; khám bệnh nghề nghiệp, kịp thời thẩm định, đề nghị giám định bệnh nghề nghiệp, bệnh hiểm nghèo, bệnh cần chữa trị dài ngày cho người lao động. Những năm qua, 100% đơn vị duy trì tổ chức khám sức khỏe định kỳ; tỷ lệ quân số khỏe đạt trên 98,5% (trong đó quân số khỏe trực tiếp sản xuất đạt 95% trở lên). Để phục vụ tốt việc chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Tổng cục đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đầu tư xây dựng, nâng cấp bệnh xá, mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị. Đặc biệt, trong năm 2015, một số đơn vị của Tổng cục đã được Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng mới bệnh xá, mua sắm trang, thiết bị y tế hiện đại, đồng bộ. Tổng cục cũng kịp thời đề nghị cấp giấy phép hoạt động và phê duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật cho 100% bệnh xá.

Đối với công tác doanh trại, quản lý, sử dụng đất quốc phòng, ngành hậu cần Tổng cục đã thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp” gắn với phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy”. Tổng cục đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị rà soát việc kê khai, sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất trong toàn Tổng cục; đồng thời, chỉ đạo các đơn vị phối hợp với địa phương tiến hành bàn giao các khu gia đình Quân đội ra địa phương quản lý theo lộ trình của Bộ Quốc phòng. Đến nay, Tổng cục đã có 83% cơ sở doanh trại có quy hoạch tổng thể mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; bàn giao được 3 khu gia đình ra địa phương quản lý. Cùng với đó, từ năm 2013 đến nay, Đảng ủy Tổng cục đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác đầu tư xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất và sinh hoạt của các đơn vị. Tổng cục đã đầu tư xây dựng được 12 nhà công vụ, 17 dự án nhà trẻ-bệnh xá; phát triển 1 dự án nhà ở xã hội với 284 căn hộ; giao đất làm nhà cho 205 hộ gia đình. Ngoài ra, các đơn vị cũng phát huy mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác bảo đảm, sửa chữa doanh trại; cải tạo công trình nước sạch; nâng cấp hệ thống sân, đường bộ; bàn giao hệ thống đường điện trung, cao thế cho ngành điện quản lý.

Có thể thấy, 5 năm qua, công tác hậu cần của Tổng cục đã có nhiều chuyển biến tích cực, bảo đảm tốt đời sống, chăm sóc sức khỏe cho các đối tượng; bảo đảm kịp thời xăng dầu, vận tải cho các nhiệm vụ… Cùng với đó, hệ thống tổ chức ngành hậu cần từng bước được điều chỉnh, kiện toàn; đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần cơ bản đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Đây là những kết quả thiết thực khi triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương.


Nhà điều hành Nhà máy Z121.      Ảnh: Nam Anh


Tuy nhiên, quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 623 ở Đảng bộ Tổng cục CNQP vẫn còn những hạn chế nhất định, như: Công tác triển khai thực hiện Nghị quyết có nơi chưa thường xuyên; công tác đảm bảo trang phục, bảo hộ lao động ở một số đơn vị chưa đồng bộ; công tác tăng gia sản xuất hiệu quả chưa cao… Từ kết quả và hạn chế nêu trên, Đảng ủy Tổng cục rút ra một số bài học kinh nghiệm, đó là:

Một là, lãnh đạo thực hiện công tác hậu cần phải xuất phát từ đường lối, quan điểm chỉ đạo của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Công tác hậu cần phải bám sát nhiệm vụ chính trị của Tổng cục và từng đơn vị. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên phát huy tinh thần tự lực, tự cường; phát huy nội lực, kết hợp mọi nguồn lực, tinh thần chủ động, sáng tạo trong tiến hành công tác hậu cần.

Hai là, thường xuyên giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp về công tác hậu cần; phát huy vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ, nhân viên ngành hậu cần trong tiến hành công tác hậu cần và vai trò các tổ chức quần chúng trong giám sát việc tổ chức thực hiện, tham gia xây dựng ngành hậu cần.

Ba là, lãnh đạo thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với phong trào Thi đua quyết thắng. Thường xuyên rà soát, bổ sung hoàn thiện các quy chế, quy định về công tác hậu cần. Chú trọng lãnh đạo công tác thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí; kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các vụ việc tiêu cực trong công tác hậu cần.

Trong giai đoạn 2018-2020 và những năm tiếp theo, để thực hiện tốt Nghị quyết 623, Đảng ủy Tổng cục xác định tiếp tục quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác hậu cần. Thực hiện tốt công tác bảo đảm hậu cần sẵn sàng chiến đấu và thực hiện các nhiệm vụ đột xuất. Giữ vững, ổn định đời sống; thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cán bộ, công nhân viên, người lao động gắn với việc khai thác, sử dụng có hiệu quả bệnh xá và các trang thiết bị y tế đã được đầu tư. Tập trung mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hệ thống cơ sở doanh trại, xây dựng công trình nước sạch và công trình phụ trợ phục vụ sản xuất, sinh hoạt của một số đơn vị; tiếp tục phát triển các dự án nhà công vụ và nhà ở xã hội. Thực hiện tốt công tác xăng dầu, vận tải, xe máy và bảo đảm an toàn giao thông. Từng bước kiện toàn về tổ chức, biên chế, tiêu chuẩn hóa chức danh và trình độ chuyên môn nghiệp vụ của cán bộ, nhân viên ngành hậu cần; có cơ chế phù hợp để thu hút đội ngũ bác sĩ công tác ở tuyến cơ sở. Đồng thời, thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Ngành hậu cần Quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với thực hiện Chỉ thị 05 -CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nắm vững các chủ trương, định hướng và phát huy kết quả, kinh nghiệm đã đạt được, sẽ là cơ sở để Đảng bộ Tổng cục CNQP tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết 623 của Quân ủy Trung ương, thiết thực góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục trong những năm tới.

Thiếu tướng, PGS, TS. Đoàn Hùng Minh

Phó Chủ nhiệm Tổng cục CNQP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: