(CNQP&KT) - Những năm qua, việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở (QCDCCS) tại các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn. Theo đó, việc thực hiện QCDCCS đã đi vào nền nếp, thực sự phát huy quyền “được biết, được bàn” của người lao động đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

     Tổng cục CNQP có số lượng các doanh nghiệp sản xuất, sửa chữa quốc phòng lớn nhất toàn quân; lực lượng lao động đông đảo, đa số trực tiếp làm việc trên các dây chuyền sản xuất. Do đó, việc quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng và đảm bảo quyền lợi của người lao động thông qua QCDCCS là một trong những yếu tố then chốt, quyết định đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị.

    Những năm qua, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP cũng như lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực quán triệt các chỉ thị, thông tư hướng dẫn của cấp trên, trọng tâm là Chỉ thị số 590-CT/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương (nay là Quân ủy Trung ương) về “Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong Quân đội” và Thông tư số 46/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng “Quy định về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc trong doanh nghiệp Quân đội”. Qua đó, đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện QCDCCS, giải quyết kịp thời các kiến nghị, đề xuất chính đáng của người lao động trên tinh thần cởi mở, thẳng thắn, nghiêm túc, công khai, dân chủ.

     Có thể nói, các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục CNQP đã thực hiện QCDCCS theo đúng luật, đúng quy định, bằng nhiều hình thức, như: Đối thoại tại nơi làm việc theo quy định tại Điều 64 của Bộ Luật lao động; đối thoại tại Hội nghị người lao động ở các doanh nghiệp và Hội nghị cán bộ, công nhân viên chức (CNVC) ở các cơ quan, đơn vị sự nghiệp. Trong đó, Hội nghị người lao động luôn được lãnh đạo, chỉ huy và tổ chức Công đoàn các cấp đặc biệt chú trọng. Để tổ chức tốt Hội nghị, Ban Công đoàn Tổng cục CNQP đã chủ động xây dựng kế hoạch và hướng dẫn chi tiết cho các Công đoàn cơ sở; phối hợp với giám đốc doanh nghiệp, các phòng, ban chức năng để chuẩn bị chu đáo nội dung đối thoại và ký kết thỏa ước lao động tập thể. Các vấn đề được đưa ra thảo luận đều liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người lao động, đó là: Phương án sản xuất; phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng sản phẩm; giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động... Một điểm nổi bật của Hội nghị người lao động là, đại biểu được thẳng thắn đưa ra những kiến nghị, đề xuất của mình, bởi thế, đây thực sự là một “diễn đàn” cởi mở, phát huy dân chủ, trí tuệ của cán bộ, CNVC trong tham gia quản lý, xây dựng đơn vị, doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Ban Thanh tra nhân dân, Tổ đối thoại (được thành lập qua Hội nghị) cũng đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò “cầu nối” giữa người lao động và người sử dụng lao động. Những năm qua, 100% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục đã tổ chức tốt Hội nghị người lao động và Hội nghị cán bộ, CNVC; trong đó nổi bật là các Nhà máy: Z113, Z121, Z131, Z173, Z176, Z189, Tổng Công ty Sông Thu, Viện Công nghệ, Kho K602... Đến nay, tất cả các đơn vị, doanh nghiệp trong  Tổng cục đã ký thỏa ước lao động tập thể; trong đó riêng năm 2017, có 16 đơn vị, doanh nghiệp ký thỏa ước lao động tập thể; 17 đơn vị, doanh nghiệp bầu Ban thanh tra nhân dân và 35 đơn vị, doanh nghiệp thành lập Tổ đối thoại; có 2.176 ý kiến từ hội nghị các cấp (trong đó có 1.713 ý kiến từ các phòng, ban, phân xưởng được trả lời, phúc đáp trực tiếp tại Hội nghị cán bộ, CNVC; 463 ý kiến, kiến nghị được giải đáp trong Hội nghị người lao động)...

Đại diện các cơ quan Tổng cục CNQP và Nhà máy Z113 chứng kiến ký thỏa ước lao động tập thể tại Hội nghị người lao động Nhà máy Z113 (tháng 2/2017).      Ảnh: CTV

Có thể khẳng định, việc thực hiện QCDCCS ở Tổng cục CNQP đã có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc thực hiện QCDCCS ở một vài đơn vị, doanh nghiệp vẫn còn một số hạn chế: Nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy đơn vị về QCDCCS chưa đầy đủ; một số ý kiến đưa ra tại Hội nghị người lao động còn xuôi chiều, né tránh; việc đối thoại theo định kỳ chưa được thực hiện thường xuyên... Trong thời gian tới, để tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện QCDCCS tại các đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn các cấp trong Tổng cục CNQP cần tập trung làm tốt một số nội dung, biện pháp sau đây:

     Một là, quán triệt nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên trong triển khai thực hiện QCDCCS. Thường xuyên rà soát, bổ sung, cập nhật hệ thống các văn bản, quy định về thực hiện QCDCCS, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ của từng đơn vị, doanh nghiệp.

     Hai là, kịp thời nắm bắt tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, CNVC, đề xuất biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xây dựng mối quan hệ lao động tích cực, hài hòa. Tổ chức tuyên truyền, học tập, bồi dưỡng, đào tạo để nâng cao nhận thức, trình độ, tay nghề cho người lao động. Đồng thời, tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn, nhất là về triển khai QCDCCS cho cán bộ Công đoàn các cấp. 

     Ba là, duy trì hoạt động đối thoại dân chủ sâu rộng ở các cấp. Tăng cường đối thoại giữa cấp trên và cấp dưới, giữa lãnh đạo, chỉ huy, giám đốc doanh nghiệp với người lao động, thực hiện “nghe công nhân nói, nói cho công nhân hiểu”. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, cách thức tổ chức đối thoại. Phấn đấu 100% Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp xây dựng, ban hành Quy chế đối thoại và có ít nhất 85% doanh nghiệp tổ chức đối thoại tại nơi làm việc theo quy định.

     Bốn là, phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo, chỉ huy đơn vị, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng tổ chức tốt Hội nghị cán bộ, CNVC và Hội nghị người lao động. Ban chấp hành Công đoàn cơ sở cần nghiên cứu kỹ, nắm vững các quy định của Bộ Luật Lao động, Luật Công đoàn năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành để đại diện thương lượng và ký kết thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi nhất cho người lao động.

     Năm là, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chủ động tham mưu, đề xuất, hướng dẫn, đánh giá kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS của đơn vị, doanh nghiệp.

     Với những phương hướng, biện pháp thiết thực, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, tổ chức Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục triển khai tốt việc thực hiện QCDCCS, thực sự phát huy quyền “được biết, được bàn” của người lao động đối với các hoạt động của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục CNQP. Qua đó, phát huy được trí tuệ tập thể, góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

                                                                                                                        Thượng tá PHẠM THỊ HẬU

                                                                                                         Trưởng Ban Công đoàn - Tổng cục CNQP

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: