(CNQP&KT) - Văn phòng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) được thành lập theo Quyết định số 821/QĐ ngày 8/6/1987 của Bộ Quốc phòng. Trải qua 30 năm xây dựng và trưởng thành, mặc dù tên gọi, tổ chức, biên chế có nhiều thay đổi, song Văn phòng luôn duy trì thực hiện tốt chức năng là cơ quan tham mưu, tổng hợp, hành chính, pháp chế, đối ngoại quân sự và chỉ đạo hướng dẫn nghiệp vụ công tác hành ch

Có thể khẳng định, trong hành trình 30 năm qua, Văn phòng Tổng cục CNQP luôn tích cực, chủ động phối hợp tốt với các cơ quan, đơn vị trong việc tham mưu, xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch công tác; xây dựng bộ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật quản lý Nhà nước về CNQP, quy định quản lý và quy chế làm việc của Tổng cục phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Thủ trưởng Tổng cục. Nổi bật là, Văn phòng đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Quốc phòng và Tổng cục dự thảo Nghị quyết số 05/NQ-TW về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2000; dự thảo Nghị quyết số 27/NQ-TW về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2010; dự thảo Nghị quyết số 06/NQ-TW về xây dựng phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo trình Bộ Chính trị ban hành. Sau khi các nghị quyết được ban hành, Văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng soạn thảo và báo cáo Bộ Quốc phòng trình  Chính phủ ban hành Nghị định về CNQP; Pháp lệnh CNQP; Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh CNQP; đề án xây dựng, phát triển CNQP theo từng giai đoạn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt... Đây là cơ sở để Bộ Quốc phòng và Tổng cục quản lý Nhà nước về xây dựng, phát triển ngành CNQP Việt Nam, đáp ứng kịp thời yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, Văn phòng cũng tích cực tham mưu, đề xuất giúp Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục trong quản lý, chỉ đạo triển khai thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, phát triển CNQP trọng điểm; triển khai nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa hàng quốc phòng và phát triển kinh tế; công tác khoa học công nghệ và môi trường; duy trì thực hiện tốt kế hoạch công tác hàng tuần, tháng; công tác tổng hợp báo cáo phục vụ quản lý, chỉ huy, điều hành của Thủ trưởng Tổng cục; tích cực đôn đốc, theo dõi tiến độ giải quyết công việc của cơ quan, tạo sự chuyển biến tích cực, giảm các thủ tục hành chính rườm rà và tạo điều kiện thông thoáng cho cơ quan, đơn vị.

Với vai trò là cơ quan thường trực giúp Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính (CCHC) trong toàn Tổng cục, Văn phòng đã chủ động xây dựng, ban hành Nghị quyết chuyên đề lãnh đạo về công tác CCHC; tổ chức tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện chương trình CCHC của Nhà nước và Bộ Quốc phòng giai đoạn 2001- 2010 và giai đoạn 2010-2015; chủ trì, triển khai xây dựng kế hoạch công tác CCHC hằng năm; thực hiện và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001: 2008 trong toàn Tổng cục đã từng bước nâng cao hiệu quả, hiệu lực quản lý và được Bộ Quốc phòng đánh giá cao.

 Văn phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì tốt nền nếp và nâng cao chất lượng bảo đảm phục vụ các mặt công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ, soạn thảo văn bản, in sao tài liệu, lễ tân… Mặc dù số lượng văn bản đến và đi nhiều, song việc tiếp nhận, giải quyết vẫn đảm bảo kịp thời, đúng quy định, hạn chế tối thiểu nhầm lẫn, sai sót. Hàng năm, Văn phòng triển khai công tác thu hồi, chỉnh lý tài liệu lưu trữ, quản lý chặt chẽ các loại con dấu; áp dụng chương trình quản lý văn bản, hồ sơ công việc trên mạng LAN nội bộ Tổng cục và chuyển giao văn bản điện tử giữa Văn phòng Tổng cục với Văn phòng Bộ Quốc phòng song song với quá trình chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn trong Tổng cục về nghiệp vụ hành chính văn phòng.

Văn phòng cũng đề xuất với Tổng cục kiện toàn tổ chức biên chế cơ quan hành chính - hậu cần các đơn vị. Đến nay, 100% các đơn vị trong Tổng cục đã thực hiện mô hình tổ chức phòng, ban Hành chính - Hậu cần; thường xuyên quan tâm bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp và trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính - văn phòng ở các đơn vị. Đã có hơn 95% cán bộ, nhân viên làm công tác hành chính, văn phòng có trình độ cao đẳng trở lên; 100% đơn vị đã triển khai ứng dụng công nghệ thông tin, phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc vào công tác văn thư, bảo mật, bảo đảm tuyệt đối an toàn trong quản lý tài liệu, con dấu và khai thác, tra cứu tài liệu phục vụ cho các nhiệm vụ của Tổng cục và đơn vị.

Văn phòng còn chủ trì giúp Thủ trưởng Tổng cục chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác pháp chế; kịp thời đề xuất với Tổng cục kiện toàn Ban pháp chế, cán bộ pháp chế, quy định về chức năng, nhiệm vụ, mối quan hệ công tác của Ban pháp chế, cán bộ pháp chế trong Tổng cục; tăng cường rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật về CNQP; đề xuất sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống các quy chế, quy định quản lý văn bản hành chính, duy trì tốt chế độ giao ban công tác pháp chế; tham gia ý kiến đóng góp vào nhiều dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành nhà nước.

Về công tác đối ngoại quân sự, đã trực tiếp giải quyết thủ tục cho hàng nghìn lượt đoàn ra, đoàn vào về hợp tác CNQP và thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ; thực hiện tốt công tác lễ tân, đối ngoại quân sự theo đúng quy chế phối hợp và quản lý các hoạt động đối ngoại quân sự của Bộ Quốc phòng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hợp tác quốc tế về CNQP.

Ngoài ra, Văn phòng trực tiếp chỉ đạo Đội xe duy trì bảo đảm tốt số lượng, chất lượng, hệ số kỹ thuật xe, chế độ kiểm tra, kiểm định, sửa chữa thường xuyên và định kỳ nâng cấp kỹ thuật xe; thực hiện tốt phương châm “giữ tốt, dùng bền, an toàn, tiết kiệm", bảo đảm phương tiện đi lại phục vụ Thủ trưởng và cơ quan Tổng cục an toàn tuyệt đối. Văn phòng  quản lý chặt chẽ, khai thác có hiệu quả cơ sở vật chất Nhà khách phía Nam phục vụ Thủ trưởng và các đoàn công tác của cơ quan, đơn vị trong và ngoài Tổng cục tận tình, chu đáo.


Tổ văn thư xử lý các văn bản đi, đến. (Ảnh MINH TUẤN)


Cùng với việc hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm, các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị luôn được Đảng ủy, chỉ huy Văn phòng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tạo sự chuyển biến rõ rệt trong từng mặt công tác, như: Quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, gắn xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh với xây dựng cơ quan vững mạnh toàn diện. Đồng thời, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Văn phòng các nhiệm kỳ, qua đó kịp thời ra nghị quyết lãnh đạo năm, quý và nghị quyết chuyên đề lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu của Văn phòng. Chú trọng lãnh đạo làm tốt công tác kiện toàn cấp ủy và cán bộ chủ trì các cấp; kiện toàn tổ chức biên chế, chức năng nhiệm vụ của cơ quan Văn phòng và các đơn vị trực thuộc. Giải quyết tốt các mối quan hệ trong lãnh đạo, chỉ huy; tăng cường sự phối hợp hiệp đồng giữa các phòng, ban, bộ phận trong Văn phòng và giữa Văn phòng với các cơ quan, đơn vị. Quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, từ năm 2007 đến nay đã báo cáo đề nghị cho 35 lượt cán bộ, nhân viên đi đào tạo tại các học viện, nhà trường trong và ngoài Quân đội; đồng thời cũng xác định rõ chức trách, nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên, đề cao ý thức tổ chức kỷ luật và trách nhiệm cá nhân. Nhờ đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên đã đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, có chuyên môn sâu, năng lực tham mưu, tổng hợp, phân tích nhanh, chính xác. Nhiều đồng chí công tác tại Văn phòng đã được bổ nhiệm giữ các chức vụ cán bộ chủ chốt ở cơ quan và đơn vị trong Tổng cục.

Trong thời gian tới, trước yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng ngành CNQP ngày càng phát triển theo tinh thần Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị, trong đó tập trung thực hiện thắng lợi các dự án xây dựng và phát triển CNQP, an ninh và các chương trình CNQP giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo, đáp ứng tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, Văn phòng Tổng cục xác định tiếp tục phát huy truyền thống của các thế hệ đi trước, xây dựng khối đoàn kết, thống nhất; tích cực chủ động, sáng tạo, đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, xây dựng cơ quan, đơn vị thực sự vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Trong đó, tập trung hoàn thành tốt nhiệm tham mưu, tổng hợp và hành chính, phục vụ sự quản lý, chỉ huy điều hành của Tổng cục; tăng cường công tác quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ công tác hành chính văn phòng, công tác pháp chế, cải cách hành chính và đối ngoại quân sự theo đúng phương châm “Nghiên cứu sâu, tổng hợp đủ và chính xác, tham mưu đề xuất đúng và kịp thời”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Nguyễn Ngọc Dũng

Chánh Văn phòng Tổng cục CNQP

 


Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: