(CNQP&KT) - Là cơ quan ngôn luận của Ngành CNQP, Tạp chí CNQP& Kinh tế là một trong số những tờ tạp chí chuyên ngành của Quân đội ra đời sớm.

       Tạp chí có chức năng, nhiệm vụ: Tuyên truyền quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển CNQP, nhiệm vụ xây dựng phát triển kinh tế của Quân đội; nghiên cứu trao đổi những vấn đề lý luận và thực tiễn; phổ biến kiến thức và kinh nghiệm trong các hoạt động khoa học công nghệ, quản lý kinh tế, CTĐ- CTCT ở các doanh nghiệp quân đội và các đơn vị trong Ngành CNQP; thông tin, giới thiệu những thành tựu mới về khoa học công nghệ quân sự ở trong nước và thế giới; phát hiện, tuyên truyền, cổ vũ những nhân tố điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, học tập, nghiên cứu khoa học và xây dựng môi trường văn hóa ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp quân đội... Sau hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục CNQP, Tạp chí đã không ngừng phát triển, tiến bộ về mọi mặt, xứng đáng là cơ quan ngôn luận và trở thành diễn đàn tin cậy của ngành CNQP.

       Với tinh thần chủ động, sáng tạo, các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí CNQP & Kinh tế đã vượt qua nhiều khó khăn, có mặt ở mọi lúc, mọi nơi trước yêu cầu nhiệm vụ đặt ra, để viết bài, đưa tin, phản ánh kịp thời các hoạt động của Tổng cục và các đơn vị trong ngành, kể cả các đơn vị kinh tế toàn quân, động viên cán bộ, chiến sĩ, người lao động ở các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành hăng hái thi đua, tích cực lao động sản xuất, làm ra nhiều sản phẩm có chất lượng đáp ứng nhu cầu cung cấp vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

 

Đại diện Ban biên tập đến thăm và tặng Tạp chí số Xuân 2017 cho nguyên Phó chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đồng Sỹ Nguyên.

        Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Tạp chí luôn nắm vững tôn chỉ mục đích đề ra, làm tốt công tác tuyên truyền đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đối với nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP. Tích cực phổ biến kinh nghiệm, sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ từ các cơ quan chức năng của Tổng cục để các đơn vị trong ngành nắm bắt kịp thời, có hướng đi đúng đắn và cách làm hiệu quả; Đồng thời đã bám sát thực tiễn các hoạt động của Tổng cục cũng như ở các đơn vị, phát hiện những vấn đề bất cập, khó khăn nảy sinh từ thực tiễn; phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, công nhân viên chức lao động và những kiến nghị, đề xuất từ phía cơ sở, giúp cho lãnh đạo, chỉ huy Tổng cục có thêm kênh thông tin, từ đó, có sự lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời. Có thể nói, Tạp chí đã làm tốt vai trò là tiếng nói, là diễn đàn tin cậy của ngành CNQP. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, Tạp chí đã có nhiều đóng góp tích cực cho sự phát triển của Tổng cục CNQP nói riêng, cho xây dựng nền CNQP Việt Nam nói chung, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, của cán bộ, chiến sỹ trong toàn quân và nhân dân đối với chủ trương, đường lối, định hướng quan điểm của Đảng và Nhà nước về xây dựng nền CNQP và nhiệm vụ sản xuất, xây dựng kinh tế của Quân đội; làm tăng thêm niềm tin của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang khi sử dụng những loại vũ khí do CNQP Việt Nam chế tạo, sản xuất.

        Bằng sự năng động, sáng tạo và tâm huyết, những năm qua, Tạp chí đã có nhiều đổi mới. Chất lượng Tạp chí được nâng lên cả về nội dung và hình thức, tạo ra một ấn phẩm đẹp, có uy tín và trở thành một “món ăn tinh thần” không thể thiếu của cán bộ, chiến sĩ, CNV và người lao động trong ngành CNQP.

        Tạp chí lớn mạnh, có bước phát triển như ngày hôm nay là nhờ có sự cống hiến, đóng góp công sức, trí tuệ, sự phấn đấu không mệt mỏi của các thế hệ cán bộ, phóng viên, biên tập viên Tạp chí các thời kỳ. Cùng với đó là sự đóng góp rất to lớn, quan trọng, không thể thiếu của đội ngũ cộng tác viên Tạp chí trong suốt mấy chục năm qua.

         Hiện nay, tình hình thế giới và khu vực vẫn đang có những diễn biến phức tạp, khó lường. Các thế lực thù địch tăng cường các hoạt động chống phá cách mạng nước ta, nhất là trên lĩnh vực văn hóa, tư tưởng. Ngành CNQP đã và đang quyết tâm tập trung mọi nguồn lực để triển khai thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo. Mục tiêu là xây dựng, phát triển CNQP Việt Nam theo hướng tiên tiến, đồng bộ; phải đáp ứng yêu cầu bảo đảm vũ khí, trang bị kỹ thuật có chất lượng cao và ngày càng hiện đại cho lực lượng vũ trang, góp phần nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh. Đồng thời, CNQP cần được ưu tiên phát triển theo cơ cấu hợp lý, trở thành bộ phận quan trọng của công nghiệp quốc gia, phục vụ đắc lực cho sự nghiệp CNH- HĐH đất nước.

         Hàng loạt vấn đề đang được đặt ra, cần được luận giải sâu sắc cả về lý luận và thực tiễn, cần được sơ, tổng kết, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục những thiếu sót, yếu kém và có định hướng, giải pháp cơ bản, tiếp tục triển khai các chương trình đầu tư cho CNQP được tốt hơn. Để làm được điều này, rất cần báo chí vào cuộc, đóng vai trò tiên phong.

 

Cập nhật tin, bài lên Trang thông tin điện tử của Tạp chí.

        Nhằm xây dựng Tạp chí ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu bạn đọc. Thời gian tới, Ban Biên tập Tạp chí cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau đây:

        Trước hết, tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ xây dựng, phát triển CNQP, xây dựng kinh tế của Quân đội; tập trung tuyên truyền làm sáng rõ các quan điểm và đi sâu phân tích, tổng kết thực tiễn nhằm góp phần luận giải và bổ sung hoàn thiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng, phát triển CNQP; làm cho các cấp, các ngành nhận thức một cách đầy đủ về vai trò, vị trí của CNQP đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

        Các cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí cần nhanh nhạy, năng động hơn nữa, bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm và các hoạt động của Tổng cục, cũng như của các đơn vị để tuyên truyền, phản ánh một cách toàn diện, kịp thời, chính xác, góp phần tạo nên khí thế và động lực thi đua, thúc đẩy hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ, xây dựng Tổng cục CNQP vững mạnh toàn diện.

        Trước sự bùng nổ của công nghệ thông tin và sự phát triển của báo chí hiện nay, đòi hỏi Tạp chí phải luôn luôn cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, trong đó chú trọng nâng cao tính lý luận, tính khoa học, tính chiến đấu… và phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại hơn. Qua đó, mở rộng đối tượng và phạm vi tuyên truyền. Bên cạnh đó, thường xuyên đề xuất củng cố, kiện toàn Hội đồng chỉ đạo Tạp chí, phát huy đầy đủ vai trò của các thành viên trong việc định hướng nội dung tuyên truyền và thẩm định nội dung; phát huy vai trò, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo của lãnh đạo Ban Biên tập trong công tác tổ chức, quản lý và điều hành Tạp chí hoạt động theo đúng Luật Báo chí và các quy định hiện hành, đảm bảo cho Tạp chí luôn phát triển đúng hướng là diễn đàn tin cậy của ngành CNQP.

       Đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí cần được các cấp quan tâm chăm lo bồi dưỡng, đào tạo, rèn luyện. Quá trình này cần kết hợp nhiều hình thức, trong đó phải lấy việc tự học, tự rèn là chính. Mỗi cán bộ, phóng viên, biên tập viên của Tạp chí cần ra sức phấn đấu trở thành những nhà báo - chiến sĩ vừa có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, vừa có trình độ chuyên môn giỏi, sắc sảo, đủ khả năng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh.

      Trong quá trình phát triển của Tạp chí, đội ngũ cộng tác viên có vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Vì vậy, Ban Biên tập Tạp chí cần thường xuyên mở rộng và chăm lo xây dựng lực lượng cộng tác viên cả về số lượng và chất lượng, thuộc nhiều đối tượng, thành phần, ở nhiều lĩnh vực, trên nhiều địa bàn… Trong đó, đặc biệt quan tâm tới đối tượng là các đồng chí là nhà nghiên cứu khoa học, chuyên gia đầu ngành, các đồng chí lãnh đạo, chỉ huy các cấp; các đồng chí giảng viên ở các học viện, nhà trường trong và ngoài quân đội… Bên cạnh việc giữ mối liên hệ chặt chẽ, có chế độ thù lao, nhuận bút phù hợp, cần xây dựng tình cảm gắn bó, thân thiết giữa Ban Biên tập với các cộng tác viên.

      Tin tưởng rằng, với bề dày truyền thống và kinh nghiệm trong hơn 40 năm xây dựng và trưởng thành, Tạp chí CNQP& Kinh tế sẽ tiếp tục phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, đưa Tạp chí ngày càng phát triển ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới, góp phần xây dựng Ngành CNQP chính quy, hiện đại, vững mạnh toàn diện. Tạp chí CNQP& Kinh tế mãi xứng đáng với vị trí, vai trò là cơ quan ngôn luận, là diễn đàn của ngành CNQP Việt Nam. 

Trung tướng, TS KHUẤT VIỆT DŨNG

Bí thư Đảng ủy- Chính ủy Tổng cục CNQP

Chủ tịch Hội đồng chỉ đạo Tạp chí CNQP& Kinh tế


 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: