(CNQP&KT) - Gần 20 năm gắn bó với tư cách là cộng tác viên của Tạp chí CNQP& Kinh tế, tôi nhận thấy, là một tạp chí chuyên ngành, Tạp chí CNQP& Kinh tế đã thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, đặc biệt đã phát huy tốt vai trò là cơ quan thông tin, lý luận và diễn đàn của ngành CNQP Việt Nam.

      Sở dĩ khẳng định như vậy là xuất phát từ thực tiễn xây dựng và phát triển Tạp chí trong thời gian qua. Thực tiễn đó là:

      Thứ nhất, Tạp chí đã góp phần quan trọng vào việc tuyên truyền, hiện thực hóa đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về xây dựng và phát triển CNQP Việt Nam trong thời gian qua. Đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tạp chí. Thông qua nội dung tuyên truyền, thông tin trên Tạp chí mà nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong hệ thống chính trị nước ta về xây dựng và phát triển CNQP từng bước được nâng cao, hiểu biết sâu rộng hơn.

       Thứ hai, để hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ là cơ quan ngôn luận của ngành, Tạp chí CNQP& Kinh tế luôn đổi mới, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ, yêu cầu của công tác tuyên truyền; kịp thời giải đáp nhiều vấn đề đặt ra từ thực tiễn xây dựng và phát triển CNQP. Sự đổi mới của Tạp chí không chỉ ở hình thức trình bày, mà vấn đề cốt lõi của sự đổi mới đó ở Tạp chí là chất lượng, nội dung của các bài viết cũng như sự đa dạng của đề tài; lĩnh vực tuyên truyền, phong cách thể hiện và đội ngũ cộng tác viên. Đây là kết quả nhờ sự nỗ lực, kiên trì tìm tòi, học hỏi và sáng tạo của đội ngũ cán bộ Ban biên tập.

       Thứ ba, Tạp chí không ngừng phát triển, thu hút ngày càng đông đảo bạn đọc trong và ngoài Quân đội. Vốn là tờ Thông tin nội bộ, đến nay Tạp chí đã có tên trong danh mục tạp chí quốc gia. Bằng uy tín, độ tin cậy, tính khách quan, khoa học ở nội dung của các tin, bài là động lực thu hút bạn đọc. Có thể nói, đó là nền tảng để Tạp chí phát triển bền vững như thời gian qua. Nếu trước đây, Tạp chí lưu hành nội bộ trong các cơ quan, đơn vị quân đội, thì đến nay đã có nhiều đối tượng khác cả trong và ngoài quân đội có nhu cầu nghiên cứu những nội dung của Tạp chí, đã đến với Tạp chí để hợp tác và cộng tác. Đặc biệt, trong số những bạn đọc và cộng tác viên, có không ít người đã và đang làm công tác nghiên cứu, giảng dạy ở các học viện, viện nghiên cứu, nhà trường trong và ngoài Quân đội.

       Thứ tư, đội ngũ cộng tác viên của Tạp chí không chỉ đông đảo về số lượng, mà chất lượng của đội ngũ này ngày càng tốt hơn. Điều này thể hiện ở số lượng các đối tượng tham gia đội ngũ cộng tác viên, trong đó nhiều cộng tác viên có chức danh khoa học, trình độ học vấn cao (GS, PGS, TS, Th.S). Chính chất lượng của đội ngũ cộng tác viên là một trong những nhân tố góp phần làm nên thành công của Tạp chí trong hơn 40 năm qua.

       Thứ năm, Tạp chí đã có đóng góp một cách gián tiếp và không nhỏ trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực nói chung, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao bởi trong đội ngũ này có nhiều cán bộ nghiên cứu, giảng dạy trong và ngoài Quân đội. Tuy đào tạo không phải là chức năng, nhiệm vụ của Tạp chí nhưng thông qua các hoạt động, cụ thể là gợi mở đề tài, biên tập, đăng tải các công trình nghiên cứu khoa học của các cộng tác viên mà Tạp chí trở thành cầu nối gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với hoạt động giáo dục - đào tạo; gắn lý luận với thực tiễn xây dựng và phát triển CNQP.

       Có được thành tựu trên, trước hết là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục CNQP, mà trực tiếp là Hội đồng chỉ đạo.Chúng tôi cũng đánh giá cao trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm, thái độ cầu thị, sự nỗ lực phấn đấu và sự sáng tạo không ngừng cũng như đạo đức nghề nghiệp, văn hóa ứng xử của đội ngũ cán bộ Tạp chí. Đây là nền tảng để Tạp chí phát triển; đồng thời là động lực thu hút sự gắn bó giữa Tạp chí với cộng tác viên và bạn đọc

       Tôi mong rằng, Tạp chí tiếp tục có bước phát triển, có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả hơn cho sự nghiệp phát triển ngành CNQP Việt Nam.

PGS, TS. Trần Đăng Bộ

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: