CNQP&KT - Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) và cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn thực hiện nghiêm túc các chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy Tổng cục về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng (TĐKT) và phong trào thi đua Quyết thắng (TĐQT).

 

Để thực hiện có hiệu quả phong trào TĐQT và công tác TĐKT, ở tất cả các cấp, Hội đồng TĐKT được kiện toàn, duy trì hoạt động nền nếp. Các cấp ủy đảng đã có nhiều chủ trương lãnh đạo sát thực tiễn, hình thức, nội dung và biện pháp tổ chức phong trào TĐQT thường xuyên được đổi mới, có tính sáng tạo, làm cho phong trào phát triển liên tục, đều khắp. Bên cạnh đó, công tác thi đua luôn gắn chặt với khen thưởng và quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến; đồng thời, gắn kết chặt chẽ với đẩy mạnh học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Việc tổ chức phong trào TĐQT cũng được cộng hưởng hiệu quả từ các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành và phong trào thi đua yêu nước của địa phương… không những tạo sức lan toả sâu rộng trong Tổng cục và trở thành động lực to lớn thúc đẩy việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị từng cơ quan, đơn vị, mà còn tác động tích cực tới quần chúng nhân dân trên các địa bàn đóng quân.

Cần khẳng định rằng, mục tiêu cao nhất của phong trào TĐQT là nâng cao chất lượng toàn diện của cơ quan, đơn vị. Thông qua phong trào TĐQT, các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, làm cho cán bộ, công nhân viên (CB, CNV), chiến sĩ và người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, động cơ thi đua đúng đắn, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng và phát triển CNQP. Đồng thời, phong trào TĐQT đã góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên; xây dựng đội ngũ cán bộ “vừa hồng, vừa chuyên”; đẩy mạnh phong trào hành động cách mạng của các tổ chức quần chúng góp phần thúc đẩy phong trào TĐQT phát triển không ngừng. Phong trào TĐQT thực sự là động lực thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị; đột phá thực hiện khâu yếu, việc khó, triển khai các dự án trọng điểm, nâng cao chất lượng sản phẩm quốc phòng và đẩy mạnh sản xuất kinh tế. Bằng các biện pháp quyết liệt, hiệu quả, phong trào thi đua đã đột phá góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa vũ khí, trang bị kỹ thuật; đóng mới và sửa chữa tàu quân sự đạt trình độ ngang tầm khu vực và thế giới… Bên cạnh đó, phong trào TĐQT đã góp phần thúc đẩy sản xuất kinh tế tăng trưởng đạt kết quả tốt; bảo đảm việc làm, ổn định đời sống cho người lao động, góp phần duy trì năng lực sản xuất quốc phòng. Kết quả năm 2018 so với năm 2013: Giá trị doanh thu tăng 23,2%; giá trị tăng thêm 8,8%; lợi nhuận tăng 23,4%; thu nhập bình quân tăng 32,1%. Nhiều đơn vị đã khẳng định vươn lên và đứng vững trong cơ chế thị trường, góp phần quan trọng đưa CNQP hòa chung với dòng chảy của công nghiệp quốc gia, trong đó một số doanh nghiệp đã xây dựng được thương hiệu mạnh về sản phẩm, từng bước mở rộng sản xuất, kinh doanh trong nước và xuất khẩu, nhiều năm liên tục thuộc tốp doanh nghiệp có doanh thu trên 1.000 tỷ đồng, như các Nhà máy Z115, Z121, Z131, Z176, Z189…

 

 

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, xem một số sản phẩm do CNQP sản xuất, trưng bày tại Đại hội Thi đua Quyết thắng Tổng cục CNQP giai đoạn 2014-2019.  Ảnh: TUẤN MINH

Không chỉ tạo động lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phong trào TĐQT còn đóng góp thiết thực vào xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật tốt và thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính, kỹ thuật. Thông qua phong trào TĐQT, đã nâng cao chất lượng xây dựng nền nếp chính quy, duy trì nghiêm kỷ luật tại các cơ quan, đơn vị; tỷ lệ các trường hợp vi phạm kỷ luật giảm dưới 0,23%.

Một kết quả nổi bật phải kể đến là quá trình tổ chức phong trào TĐQT và công tác TĐKT, cấp ủy đảng các cấp trong Tổng cục đã quan tâm xây dựng, nhân điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng phát triển lớn mạnh. Các cấp, các ngành trong Tổng cục đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 507-CT/QUTW ngày 28/7/2014 của Quân ủy Trung ương về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong Quân đội nhân dân Việt Nam; trong đó, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến là nội dung trọng tâm, giải pháp chủ yếu nhằm tạo bước đột phá trong công tác TĐKT. Từ năm 2014 đến năm 2019, Tổng cục CNQP có 3 tập thể được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động, Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ đổi mới (gồm các đơn vị: Nhà máy Z115, Z176, Tổng công ty Sông Thu); 6 tập thể được phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân thời kỳ kháng chiến (Cục Quân giới - nay là Tổng cục CNQP), Nhà máy Z173, Z131, Z117, Z115, Nha Nghiên cứu kỹ thuật (tiền thân của Viện Vũ khí); 58 tập thể, 126 cá nhân được tặng Huân chương Độc lập, Huân chương Quân công, Huân chương Lao động, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Huân chương chiến công các loại và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Từ thực tiễn phong trào TĐQT những năm qua, Tổng cục CNQP rút ra nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phong trào TĐQT. Trước hết, cấp ủy, chỉ huy các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đây là yếu tố cơ bản, quyết định đến chất lượng, hiệu quả và sự phát triển của phong trào thi đua ở đơn vị. Kinh nghiệm tại các cơ quan, đơn vị cho thấy, phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức phong trào thi đua. Quá trình tổ chức thi đua phải biết lồng ghép các cuộc vận động, phong trào thi đua của các ngành, cá tổ chức, tạo thành sức mạnh tổng hợp hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ. Cùng với đó, phải coi trọng công tác giáo dục, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng quyết tâm và động cơ thi đua đúng đắn, khơi dậy ý thức tự giác, lòng nhiệt tình và sức sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân. Một trong những kinh nghiệm hết sức ý nghĩa, thiết thực là các cơ quan, đơn vị phải làm tốt công tác sơ kết, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến; kết hợp chặt chẽ giữa thi đua và khen thưởng, TĐKT gắn với công tác chính sách và công tác cán bộ; trong khen thưởng cần hướng về cơ sở, người lao động, những người công tác, trực tiếp sản xuất và trong thực hiện nhiệm vụ trọng điểm. Mặt khác, kinh nghiệm quý với mọi cơ quan, đơn vị trong tổ chức phong trào TĐQT là phải thường xuyên củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của cơ quan tham mưu; duy trì hoạt động theo quy chế của Hội đồng TĐKT các cấp và chức năng của cơ quan chính trị, đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác TĐKT và phong trào TĐQT trong giai đoạn mới.

Từ những bài học kinh nghiệm quý báu, kế thừa và phát huy những thành tích đã đạt được, chủ động khắc phục những tồn tại, khuyết điểm; tiếp tục phát huy truyền thống “Chủ động, sáng tạo, tự lực, tự cường”, cấp ủy đảng, chỉ huy các cấp và mỗi CB, CNV, người lao động tiếp tục quán triệt, nắm vững nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và Quân đội về công tác TĐKT trong thời kỳ mới; xây dựng mục tiêu, chỉ tiêu thi đua sát, đúng, phù hợp với tình hình, nhiệm vụ; xây dựng động cơ quyết tâm thi đua đúng đắn và nêu gương trong phong trào thi đua; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, hướng thi đua vào thực hiện nhiệm vụ trọng tâm, việc khó; đột phá khắc phục khâu yếu, mặt yếu và thực hiện nhiệm vụ trọng điểm; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trên từng mặt công tác; xây dựng được nhiều điển hình tiên tiến để tuyên truyền, học tập và nhân rộng trong các cơ quan, đơn vị. Trong giai đoạn 2019- 2024, với chủ đề “Đoàn kết - Trí tuệ - Nêu gương - Quyết thắng”, công tác TĐKT và phong trào TĐQT của Tổng cục CNQP cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, triển khai có hiệu quả các nội dung xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Cùng với tổ chức tốt việc quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng cần tăng cường công tác tư tưởng, giáo dục truyền thống, nhiệm vụ, đạo đức lối sống, ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần cảnh giác cách mạng cho CB, CNV, người lao động. Phấn đấu 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị.

Hai là, tập trung mọi nguồn lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trung tâm, thi đua thực hiện tốt các khâu đột phá. Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 06 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển CNQP đến năm 2020 và những năm tiếp theo; các đề án, quy hoạch về xây dựng, phát triển CNQP. Xây dựng, phát triển CNQP có quy mô, tổ chức, cơ chế quản lý phù hợp, bảo đảm tập trung, thống nhất về quản lý nhà nước, phát huy được vai trò, trách nhiệm tự chủ của các cơ sở CNQP và sự tham gia tích cực, hiệu quả của các bộ phận, thành phần kinh tế quốc dân.

Ba là, đẩy mạnh xây dựng cơ quan, đơn vị có nền nếp chính quy, kỷ luật tốt, sẵn sàng chiến đấu cao và thực hiện tốt công tác hậu cần, tài chính. Phấn đấu từ cơ quan đến cơ sở có nền nếp chính quy tốt; không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng, vi phạm thông thường dưới 0,2%.

Bốn là, thực hiện tốt các hoạt động thi đua trọng điểm và công tác khen thưởng. Tiếp tục hưởng ứng mạnh mẽ các cuộc vận động, phong trào của các cấp, các ngành và địa phương; đồng thời, quan tâm xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến góp phần thúc đẩy phong trào thi đua không ngừng lớn mạnh. Làm tốt việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, biểu dương khen thưởng sau từng đợt, từng phong trào, từng giai đoạn thi đua.

Bằng sự nhiệt huyết, khát khao cống hiến; bằng tình cảm và trách nhiệm, vượt lên khó khăn, toàn thể CB, CNV và người lao động trong toàn Tổng cục quyết tâm đẩy mạnh phong trào TĐQT, đưa phong trào lên tầm cao mới, phát triển mạnh mẽ, rộng khắp, đạt chất lượng và hiệu quả cao, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, tiến bộ vững chắc, tô thắm hơn nữa truyền thống vẻ vang của Tổng cục CNQP.

Trung tướng NGUYỄN MẠNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: