CNQP&KT - Trong những năm qua, lãnh đạo, chỉ huy và Ban chỉ đạo 50 Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) luôn xác định việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật (VKTBKT) tốt, bền, an toàn, tiết kiệm” (gọi tắt là Cuộc vận động 50), có ý nghĩa quan trọng góp phần vào hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục.

 

Do vậy, Ban chỉ đạo 50 các cấp luôn được kiện toàn và tổ chức thực hiện các nội dung Cuộc vận động 50 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Ban chỉ đạo 50 Bộ Quốc phòng và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ của Tổng cục và các đơn vị qua các thời kỳ.

Hơn hai thập niên thực hiện Cuộc vận động 50, trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, trong Tổng cục CNQP đã hình thành ý thức tự giác đối với việc thực hiện có hiệu quả các mục tiêu của Cuộc vận động về quản lý tốt; khai thác tốt, bền VKTBKT; an toàn; tiết kiệm và an toàn giao thông (ATGT). Đặc biệt, trong 5 năm trở lại đây (2015-2019), việc tổ chức triển khai thực hiện Cuộc vận động 50 trong Tổng cục CNQP đã đạt được những kết quả quan trọng:

Thứ nhất, công tác lãnh đạo, tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50 luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Đảng ủy Tổng cục có các nghị quyết chuyên đề (hoặc lồng ghép) lãnh đạo tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50. Ban chỉ đạo 50 các cấp luôn được kiện toàn; có quy chế hoạt động; lập kế hoạch triển khai thực hiện và tổ chức sơ kết đảm bảo đúng nội dung, sát đặc điểm tình hình của Tổng cục và các đơn vị.

Đảng ủy, chỉ huy và Ban chỉ đạo 50 Tổng cục chọn mục tiêu “Nâng cao chất lượng sản phẩm, an toàn sản xuất và ATGT” làm mục tiêu trọng tâm. Các đơn vị luôn thực hiện nghiêm nguyên tắc “không bảo đảm chất lượng sản phẩm, không bảo đảm an toàn thì không sản xuất”.

Nhiều đơn vị đã áp dụng đa dạng các hình thức, nội dung tuyên truyền, giáo dục (như sân khấu hóa, trên các phương tiện thông tin đại chúng, panô, khẩu hiệu...) để đạt hiệu quả thiết thực. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nhận thức của cán bộ, sĩ quan, QNCN, nhân viên chuyên môn kỹ thuật về Cuộc vận động 50 đã được nâng lên rõ rệt.

Thứ hai, công tác quản lý VKTBKT, ngoài việc làm tốt quản lý số lượng, chất lượng phục vụ cho thử nghiệm sản phẩm mới, canh phòng bảo vệ, Tổng cục tập trung đặc biệt cho quản lý các dây chuyền sản xuất quốc phòng. Tổng cục đã tổ chức rà soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý, như: Xây dựng trình Bộ Quốc phòng ban hành 2 thông tư về quản lý tài liệu thiết kế, quản lý định mức kinh tế kỹ thuật; ban hành các quy định về quản lý thiết bị sản xuất, quản lý chất lượng hàng hóa nhập khẩu, quản lý vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân...

Nhiều đơn vị đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001, các phần mềm quản lý, chương trình 5S, Kaizen, lắp đặt thiết bị định vị GPS cho các xe vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp để theo dõi hoạt động của xe; lắp đặt hệ thống camera giám sát nhà xưởng, cổng gác để quản lý chặt chẽ VKTBKT từ đầu tư, mua sắm và quá trình sản xuất; tổ chức thực hiện nghiêm việc kiểm kê VKTBKT đúng quy định.

Công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức quản lý kỹ thuật được tăng cường ở cấp Tổng cục và các đơn vị cơ sở. Từ năm 2015-2019, Tổng cục đã tổ chức 5 lớp tập huấn về công tác bảo đảm công nghệ sản xuất, khoa học - công nghệ - môi trường, quản lý thiết bị năng lượng, tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng, xăng xe - vận tải và các lớp đào tạo kỹ thuật cao các nghề gia công cơ khí cho chỉ huy và cán bộ, nhân viên chuyên môn kỹ thuật các đơn vị.

Chính nhờ công tác quản lý có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào nền nếp, nên đã quản lý tốt số lượng, chất lượng, tính đồng bộ từng chủng loại VKTBKT hiện có; số VKTBKT biến động (tăng do đầu tư, mua sắm; giảm do loại khỏi trang bị, xử lý VKTBKT cấp 5, cấp phát, điều chuyển, v.v.). 

Thứ ba, để bảo đảm tốt VKTBKT phục vụ sản xuất, sửa chữa, nghiên cứu thử nghiệm, Tổng cục đã có Hướng dẫn số 1915/HD-CNQP-QLCN về việc bảo quản, bảo dưỡng thiết bị, dây chuyền sản xuất, xây dựng định mức bảo quản, bảo dưỡng trang thiết bị tạm ngừng hoạt động. Các đơn vị đã thực hiện nghiêm túc chế độ vận hành, sử dụng, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa; khai thác tốt năng lực VKTBKT đúng tính chất, nhiệm vụ, tính năng - thông số kỹ thuật và đúng quy định kỹ thuật. Hệ số kỹ thuật chung trong toàn Tổng cục đã được nâng lên rõ rệt.

Với phương châm thực hiện công nghệ nhiều tầng, đầu tư có trọng điểm, có chọn lọc, nhiều đơn vị đã được đầu tư hoàn thiện nâng cấp dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao chất lượng, tăng năng suất và mở rộng phát triển sản phẩm mới.

Giai đoạn 2015 -2019, Tổng cục có 743 đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp (trong đó, cấp Nhà nước: 75 đề tài; cấp Bộ Quốc phòng: 250 đề tài; cấp Tổng cục: 354 đề tài) đã được đánh giá nghiệm thu và kiến nghị cho áp dụng vào sản xuất. Bên cạnh đó, Tổng cục có trên 7.000 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được các đơn vị thực hiện, giá trị làm lợi hàng trăm tỷ đồng.

Thứ tư, công tác đảm bảo an toàn có nhiều chuyển biến tích cực.

Tổng cục thường xuyên tổ chức các đợt kiểm tra, rà soát các yếu tố bảo đảm an toàn các dây chuyền, nhà xưởng sản xuất hóa chất, vật liệu nổ, đạn dược và các khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để khắc phục các tồn tại, nâng cao khả năng bảo đảm an toàn trong sản xuất.

Thực hiện Nghị quyết số 195-NQ/ĐU ngày 8/7/2016 của Đảng ủy Tổng cục CNQP về “Lãnh đạo công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất”, năm 2017, Tổng cục đã tổ chức đợt tổng rà soát công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất và bảo vệ môi trường. Kết quả đã phát hiện 284 tồn tại, trong đó có 207 tồn tại về an toàn, phòng, chống cháy nổ và 77 tồn tại về bảo vệ môi trường. Đến hết tháng 7/2019, toàn Tổng cục đã khắc phục được 208/284 tồn tại, sẽ khắc phục xong 37 tồn tại trong năm 2019, số còn lại sẽ tiếp tục khắc phục sau năm 2019, do kinh phí lớn vượt quá khả năng bảo đảm của Tổng cục và đơn vị.

Về an toàn công nghệ thông tin (CNTT), Tổng cục đã quán triệt, thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn CNTT. 5 năm qua, đã kiểm tra an toàn và diệt mã độc cho 100% máy tính thuộc cơ quan Tổng cục; kiểm tra, khắc phục, xử lý lỗi, mã độc cho hàng trăm máy tính, thiết bị mạng.

Về an toàn giao thông, Tổng cục quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 4/9/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; Chỉ thị số 90/CT-BQP ngày 11/12/2013 của Bộ Quốc phòng về việc tăng cường thực hiện kiểm soát tải trọng xe quân sự; Thông tư số 91/2015/TT-BGTVT ngày 31/12/2015 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ; Thông tư 102/2016/TT-BQP ngày 29/6/2016 của Bộ Quốc phòng. Do vậy, số km an toàn giao thông hằng năm đều vượt so với tiêu chí của Bộ Quốc phòng đề ra.

Thứ năm, các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị số 771/CT-QU ngày 22/12/2012 của Quân ủy Trung ương về việc tiếp tục thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực và thực hiện nếp sống văn minh trong Quân đội. Đồng thời, làm tốt công tác giáo dục cho cán bộ, nhân viên đề cao ý thức tiết kiệm trong quản lý, khai thác VKTBKT, vật tư, năng lượng, xăng dầu; rà soát và hiệu chỉnh định mức kinh tế - kỹ thuật trong sản xuất, bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa cho phù hợp với tình hình thực tế; hợp lý hóa quy trình công nghệ; sử dụng hợp lý thiết bị, vật tư và đưa ra các quy định, giải pháp sử dụng tiết kiệm năng lượng. Nhờ áp dụng tốt các giải pháp về quản lý hành chính, kỹ thuật, chế tài, nên giá trị tiết kiệm làm lợi toàn Tổng cục đạt hàng trăm tỷ đồng.

 

 

Lãnh đạo, chỉ huy Nhà máy Z131 kiểm tra chất lượng sản phẩm và công tác bảo dưỡng máy móc.  Ảnh: BẢO LÂM

Trong thời gian tới, để góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm là tham mưu cho Bộ Quốc phòng về xây dựng, phát triển CNQP và tổ chức sản xuất VKTBKT, vật tư kỹ thuật bảo đảm cho sản xuất quốc phòng, phục vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang, Tổng cục CNQP xác định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động 50 giai đoạn 2020 - 2025, trong đó tập trung vào các nội dung chính sau:

Một là, tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và chỉ huy các cấp trong tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50. Gắn thực hiện Cuộc vận động 50 với thực hiện Nghị quyết 382/NQ - ĐUQSTW; Nghị quyết 06/NQ-TW ngày 16/7/2011... tạo động lực thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện thắng lợi các mục tiêu Cuộc vận động trên tất cả các ngành tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật.

Hai là, bảo đảm duy trì và phát triển năng lực sản xuất, sửa chữa VKTBKT. Quản lý tốt về số lượng, chất lượng, tính đồng bộ VKTBKT, dây chuyền, thiết bị phục vụ sản xuất hiện có; nâng cao hiệu quả công tác quản lý VKTBKT từ khâu đầu tư, mua sắm, thiết kế, chế tạo, lắp đặt, nghiệm thu, khai thác, sử dụng; bảo dưỡng, sửa chữa, cải tiến, nâng cấp, hiện đại hóa và cải hoán; kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đảm bảo môi trường; xử lý sự cố; điều chuyển, loại khỏi biên chế, xử lý VKTBKT cấp 5.

Ba là, tiếp tục chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn, phòng chống tai nạn lao động, cháy nổ trong sản xuất. Tiếp tục khắc phục các tồn tại về công tác đảm bảo an toàn và bảo vệ môi trường. Tiếp tục rà soát công tác bảo đảm an toàn trong sản xuất và tổ chức khắc phục, chấn chỉnh ngay nhằm chủ động phòng, ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cải thiện điều kiện lao động.

Bốn là, triển khai thực hiện nghiêm Quy định quản lý vệ sinh công nghiệp và phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động do Tổng cục ban hành. Trong đó, trọng tâm là sắp xếp, vệ sinh thiết bị, trang bị công nghệ tại nơi sản xuất; bố trí hệ thống nội quy, quy định, bảng biểu, biển chỉ dẫn; duy trì thực hiện vệ sinh công nghiệp để bảo đảm môi trường lao động; rà soát, xây dựng các văn bản quy định danh mục phương tiện bảo vệ cá nhân và quy định mang mặc để bảo vệ sức khỏe người lao động.

Năm là, tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy định về đảm bảo an toàn giao thông, an toàn CNTT. Bảo đảm số km an toàn giao thông; giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và bị thương; bảo vệ bí mật, chống thất thoát, lộ lọt dữ liệu trên không gian mạng và phòng chống phần mềm độc hại đối với an toàn thông tin.

Có thể khẳng định, việc tổ chức thực hiện tốt Cuộc vận động 50 sẽ góp phần quan trọng để Tổng cục CNQP hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị trọng tâm và hoàn thành các mục tiêu do đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Thiếu tướng, TS. ĐÀO XUÂN NGHIỆP

Phó Chủ nhiệm, Trưởng Ban chỉ đạo Cuộc vận động 50 Tổng cục CNQP

 

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: