CNQP&KT - Những năm qua, Đảng ủy Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng (GAET) đãphát huy tốt vai trò lãnh đạo toàn diện, xuyên suốt trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là những nhiệm vụ chính trị trung tâm.

Chính vì vậy,Tổng công ty luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần cùng các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện thắng lợi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng của Quân đội giai đoạn 2016-2020.

Những năm gần đây, sản xuất, kinh doanh của Tổng công GAET tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ thương mại quân sự bị ảnh hưởng bởi những vấn đề mang tính toàn cầu. Với sự quan tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan cấp trên, công tác lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp, nhất là là vai trò của Đảng ủy Tổng công ty, đã tạo sự đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên và người lao động trong thực hiện nhiệm vụ, đưa Tổng công ty vượt qua thử thách, ngày càng phát triển và tiếp tục khẳng định được thương hiệu, uy tín ở cả thị trường trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong năm 2019, Đảng ủy Tổng công ty đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; quyết liệt triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động theo Quyết định số 450/QĐ-BQP ngày 29/1/2019 của Bộ Quốc phòng.

Cần phải khẳng định, hoạt động thương mại quân sự là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và là một trong những lĩnh vực mũi nhọn, quan trọng được Đảng ủy Tổng công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, đối tác triển khai các hợp đồng cung cấp vũ khí, thiết bị kỹ thuật, dây chuyền sản xuất chuyển giao công nghệ… đảm bảo tiến độ và chất lượng theo quy định; lãnh đạo kịp thời, sát sao việc tham mưu với Thủ trưởng Bộ Quốc phòng về hoạt động xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa do các nhà máy quốc phòng sản xuất với các đối tác nước ngoài. Năm 2019, Tổng công ty đã triển khai thực hiện hàng trăm hợp đồng thương mại quân sự, trong đó tiếp tục thực hiện hợp đồng xuất khẩu linh kiện vũ khí do Công nghiệp quốc phòng (CNQP) sản xuất. Đặc biệt, Đảng ủy Tổng công ty đã định hướng, lãnh đạo triển khai thực hiện hiệu quả trong việc phối hợp với Cục Trang bị và Kho vận (Bộ Công an), Công ty TNHH EIFEC và Expo Services đồng tổ chức Triển lãm quốc tế về quốc phòng và an ninh tại Việt Nam 2019 (DSE VIETNAM 2019). Những hoạt hoạt động này góp phần quan trọng vào việc xây dựng Quân đội, phát triển ngành CNQP Việt Nam.

Công ty Vật liệu nổ công nghiệp nhận Cờ Thi đua đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2014-2019 của Tổng công ty GAET.     Ảnh: CTV

Ở lĩnh vực kinh tế mũi nhọn là kinh doanh, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp, Đảng ủy Tổng công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp chặt chẽ với các nhà máy thuộc Tổng cục CNQP cung ứng kịp thời vật liệu nổ công nghiệp cho khách hàng đúng tiến độ, thời gian, chất lượng và an toàn tuyệt đối; duy trì ổn định, giữ vững thị trường tiêu thụ vật liệu nổ và dịch vụ khoan nổ mìn trọn gói; lãnh đạo triển khai, kiện toàn tổ chức chi nhánh Vật liệu nổ phía Nam (trên cơ sở tách ra từ Công ty Vật liệu nổ công nghiệp) và Trung tâm Rà phá bom mìn, vật nổ nhằm tăng sự chủ động, mở rộng thị trường… Nhờ sự lãnh đạo kịp thời, sâu sát, năm 2019, Tổng công ty tiêu thụ trên 41.099 tấn thuốc nổ, vượt gần 8% so với kế hoạch năm.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Tổng công ty cũng chú trọng lãnh đạo hoạt động sản xuất kinh tế và các lĩnh vực kinh doanh khác đạt hiệu quả, như đảm bảo nguồn cung ứng vật tư đầu vào cho sản xuất vật liệu nổ công nghiệp của các nhà máy thuộc Tổng cục CNQP, sản xuất công nghiệp, kinh doanh vận tải, đào tạo nghề và xuất khẩu lao động; các hoạt động liên doanh, liên kết và kinh doanh thương mại khác. Các lĩnh vực hoạt động này góp phần đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, đóng góp hàng nghìn tỷ đồng vào tổng doanh thu của Tổng công ty. 

Trong năm 2020, Tổng công ty GAETphấn đấu tăng trưởng từ 5-7% so với năm 2019; doanh thu đạt 5.755 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt trên 10,8 triệu đồng/người/tháng.

(Nguồn: Phòng Chính trị, Tổng công ty GAET)

Có thể nói, năm 2019, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, sát sao của Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc, sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty GAET tiếp tục được duy trì ổn định, có sự tăng trưởng so với năm trước; đời sống của cán bộ, công nhân viên và người lao động được cải thiện; uy tín, hình ảnh, thương hiệu của GAET được củng cố. Doanh thu trong năm 2019 của Tổng công ty đạt trên 5.000 tỷ đồng, thu nhập bình quân đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng.

Cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh, Đảng ủy Tổng công ty cũng thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị thông qua quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của cấp trên; duy trì và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, phổ biến và giáo dục pháp luật; giữ vững an ninh, chính trị nội bộ; tổ chức thành công sơ kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động ‘‘Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ’’ và Đại hội Thi đua quyết thắng giai đoạn 2014-2019, v.v. Nổi bật trong năm 2019, công tác quản lý đã được Đảng ủy chú trọng lãnh đạo xây dựng Chiến lược phát triển đến năm 2025, tầm nhìn năm 2030; kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025; xây dựng biên chế tổ chức theo Quyết định số 450/QĐ-BQP ngày 29/1/2019 của Bộ Quốc phòng; sắp xếp, cơ cấu lại các phòng, đơn vị thành viên và công ty con theo thẩm quyền nhằm đảm bảo tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy tổ chức hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty; tiếp tục chăm lo xây dựng tổ chức đảng và hoạt động của các đoàn thể; chấn chỉnh, nâng cao chất lượng phát triển đảng viên và rà soát, sàng lọc, xử lý đối với những đảng viên không đủ tư cách; kiểm tra, giám sát tổ chức đảng theo kế hoạch và kiện toàn một số ủy ban kiểm tra Đảng ủy trực thuộc…

Lực lượng Trung tâm Rà phá bom mìn, vật nổ (thuộc GAET) huấn luyện kỹ năng xử lý vật nổ dưới nước.   Ảnh:  MINH TUẤN

Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp trong Đảng bộ Tổng công ty. Đây là thời điểm mang ý nghĩa quyết định trong việc phấn đấu hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch nhiệm kỳ 2015-2020 và đề ra phương hướng, chủ trương, giải pháp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020-2025. Trước tình hình đó, Đảng ủy Tổng công ty xác định phương hướng, mục tiêu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ tập trung vào một số nội dung sau:

Một là, quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Quân đội của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020 của Đảng ủy Tổng công ty; Nghị quyết của Đảng ủy Tổng công ty về lãnh đạo cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động đến năm 2020 và những năm tiếp theo; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đảng trong Đảng bộ Tổng công ty tổ chức thành công đại hội Đảng các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch và nhiệm vụ được giao...

Hai là, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, phấn đấu tăng trưởng từ 5-7% so với năm 2019. Trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát triển khai thực hiện các dự án; chủ động tham gia các hoạt động đối ngoại quân sự, các hội nghị, hội chợ, triển lãm... để giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội xuất khẩu sản phẩm vũ khí do CNQP Việt Nam sản xuất. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành vượt mức sản lượng tiêu thụ vật liệu nổ công nghiệp; giữ vững thị trường trong nước và xuất khẩu; nâng cao chất lượng các dịch vụ đi kèm gắn với tiêu thụ vật liệu nổ và đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động sản xuất kinh tế và các lĩnh vực kinh doanh khác hiệu quả…

Ba là, lãnh đạo xây dựng Tổng công ty vững mạnh về chính trị, tư tưởng. Chú trọng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên và Đảng ủy Tổng công ty, đặc biệt là các chỉ thị, hướng dẫn, quy chế, quy định về tiến hành đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng; tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, việc chấp hành nghiêm pháp luật của Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Lãnh đạo công tác đầu tư các dự án hiệu quả; công tác tài chính minh bạch, đảm bảo đủ vốn cho sản xuất, kinh doanh, tránh phát sinh nợ khó đòi và tăng cường thu hồi nợ...

Bốn là, quan tâm thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát tổ chức Đảng, đảng viên và thi hành kỷ luật Đảng với quan điểm xuyên suốt “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm trọng điểm”; lãnh đạo rà soát, sắp xếp nhân sự cán bộ nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ tại các đơn vị.

Năm 2020 là năm quan trọng trong thực hiện kế hoạch 5 năm (2016-2020); đồng thời cũng là năm tạo nền tảng cho kế hoạch 5 năm tiếp theo (2020-2025), cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy các cấp, cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên, người lao động Tổng công ty GAET quyết tâm đoàn kết, năng động, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và góp phần tiếp tục khẳng định vị thế, uy tín, thương hiệu của Tổng công ty đối với Bộ Quốc phòng, các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Đại tá, TS. TRẦN MẠNH HÙNG

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên

Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: