CNQP&KT - Ngày 24/6, tại Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Tham dự Đại hội có đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính và gần 890 cổ đông đại diện cho gần 77,14% số cổ phần có quyền biểu quyết. 

Báo cáo tại Đại hội, Ông Lê Hữu Đức - Chủ tịch Hội đồng quản trịMB cho biết, năm 2019, MB đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh được Đại hội đồng cổ đông giao. Trong đó, lợi nhuận trước thuế hợp nhất toàn Tập đoàn đạt 10.036 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2018; tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 1%. Các công ty thành viên đạt mức tăng trưởng cao, gấp rưỡi so với năm 2018, trong đó một số công ty hoạt động vượt trội như Công ty Bảo hiểm nhân thọ MB Ageas, Công ty Quản lý quỹ đầu tư MB (MBCapital)…

Toàn cảnh Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB).

Năm 2020, trên cơ sở đánh giá các ảnh hưởng của dịch Covid-19 tới hoạt động kinh doanh và định hướng chiến lược, với phương châm “củng cố nền tảng và chuyển dịch số, tăng trưởng toàn diện, hiệu quả, bền vững”, MB đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 ở mức 90% kết quả đạt được năm 2019. Tuy nhiên, ngân hàng sẽ nỗ lực phấn đấu đạt lợi nhuận trước thuế tương đương năm 2019 trong điều kiện thị trường thuận lợi; đồng thời hướng đến mục tiêu nằm trong TOP 6 ngân hàng thương mại có lợi nhuận trước thuế cao nhất thị trường và đạt xếp hạng cao theo quy định của Ngân hàng Nhà nước. Ngân hàng dự kiến mức chi trả cổ tức cho kết quả tài chính năm 2020 tối đa 15%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của MB cũng đã nhất trí phương án tăng vốn điều lệ từ mức 24.370 tỷ đồng lên mức 27.987 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 15% trên tổng số cổ phiếu phổ thông đang lưu hành của MB; chia 25.616.120 cổ phiếu quỹ trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành cho cổ đông hiện hữu. Đại hội cũng thông qua việc tăng số lượng thành viên Ban Kiểm soát (5 thành viên chuyên trách).

Tin, ảnh: PV

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: