CNQP&KT - Những năm qua, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã thực hiện tốt và hoàn thành nhiều nội dung, trong đó có những nhiệm vụ mới mang tính đột phá, làm cho công tác xúc tiến thương mại trở nên đồng bộ, hiệu quả, chuyên nghiệp. Thời gian tới, công tác này sẽ tiếp tục được đẩy mạnh, nâng cao...

Cần khẳng định rằng, trong nhiều năm qua, nhất là giai đoạn 2016-2020, các đơn vị trong Tổng cục CNQP đã huy động nguồn lực con người và tài chính, tận dụng tốt cơ sở hạ tầng, công nghệ, thiết bị để phát triển sản xuất kinh tế; từng bước tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường. Nhiều doanh nghiệp đã có chiến lược phát triển sản phẩm và chú trọng hơn đến công tác xây dựng thương hiệu. Công tác xúc tiến thương mại đã góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển dịch vụ, từ đó, tạo thêm nhiều việc làm cho người lao động; tăng doanh thu cho đơn vị và góp phần vào sự phát triển chung của Tổng cục.

Để làm được điều đó, trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, Tổng cục CNQP đã có nhiều giải pháp đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Cụ thể, từ tháng 2/2016, Tổng cục CNQP đã ban hành Ðề án “Tăng cường xúc tiến thương mại đến nãm 2020” với mục tiêu tãng cường các hoạt động giới thiệu, quảng bá nãng lực nghiên cứu, sản xuất các sản phẩm quốc phòng và kinh tế; thúc đẩy hoạt động xuất khẩu. Ðồng thời, thành lập Ban Chỉ đạo Tãng cường xúc tiến thương mại để tham mưu, đề xuất các kế hoạch, giải pháp; triển khai đồng bộ, thống nhất, tập trung, kịp thời các nội dung xúc tiến thương mại. Cùng với đó, Tổng cục cũng đã chỉ đạo xây dựng các ấn phẩm xúc tiến thương mại (catalog, video clip, slide trình chiếu) giới thiệu nãng lực nghiên cứu, sản xuất tới các đối tác trong và ngoài nước; phát động cuộc thi thiết kế lo-go, slogan thương mại, nhận diện thương hiệu; xây dựng website trên mạng internet. Các cơ quan, đơn vị cũng thực hiện và phối hợp đăng nhiều tin, bài trên mạng truyền số liệu quân sự và các phương tiện thông tin đại chúng về hoạt động xúc tiến thương mại; tuyên truyền sâu rộng về chủ trương, nhiệm vụ xây dựng và phát triển ngành CNQP Việt Nam đến nhân dân cả nước, qua đó góp phần đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về năng lực của Tổng cục. Trong đó, Tạp chí CNQP và Kinh tế đã xuất bản các số đặc biệt với chủ đề “Hoạt động xúc tiến thương mại quân sự và nhiệm vụ kết hợp quốc phòng với kinh tế ở doanh nghiệp quốc phòng”; “Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại trong ngành Công nghiệp quốc phòng”; “Xứng danh đội quân lao động sản xuất”; “Từ Quân giới đến Công nghiệp quốc phòng - Những dấu ấn phát triển”, được bạn đọc đánh giá cao.


Sản xuất bát inox xuất khẩu ở Nhà máy Z117.            Ảnh: TUẤN MINH

Bên cạnh đó, Tổng cục CNQP cũng phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng để hỗ trợ có hiệu quả cho các đơn vị tham gia chương trình xúc tiến thương mại của Nhà nước, Bộ Quốc phòng và chủ trì tổ chức, tham dự nhiều hội thảo, giới thiệu thiết bị, công nghệ và năng lực sản xuất phục vụ các chương trình phát triển CNQP và kinh tế. Trong giai đoạn 2016-2020, Tổng cục CNQP đã tổ chức khoảng 30 cuộc hội thảo với quy mô khác nhau nhằm quảng bá hình ảnh, trao đổi thông tin, kinh nghiệm quản lý và tìm kiếm cơ hội hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.

Nhiều ngành hàng kinh tế do các doanh nghiệp CNQP sản xuất đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, như: vật liệu nổ công nghiệp, đóng và sửa chữa tàu, sản phẩm cơ khí; sản phẩm điện, điện tử; sản phẩm tiêu dùng…

Có thể thấy, công tác xúc tiến thương mại đã có những đóng góp hiệu quả, thiết thực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp trong Tổng cục. Nhiều ngành hàng kinh tế do các doanh nghiệp CNQP sản xuất đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, như: vật liệu nổ công nghiệp, đóng và sửa chữa tàu, sản phẩm cơ khí; sản phẩm điện, điện tử; các sản phẩm tiêu dùng... Hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp từng bước được nâng lên: tổng doanh thu giai đoạn này đạt 90,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 7,9%/năm); lợi nhuận đạt 2,9 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 4,8%/năm); nộp ngân sách 3,9 nghìn tỷ đồng; thu nhập bình quân 9,8 triệu đồng/người/tháng; tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng bình quân trên 14%/năm).

Bên cạnh những thành tích đạt được, công tác xúc tiến thương mại của Tổng cục CNQP vẫn còn một số hạn chế, như: công tác dự báo, phân tích tình hình để xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm chưa được chú trọng; sản phẩm xuất khẩu có tính cạnh tranh cao chưa nhiều; chưa có thị trường mục tiêu ổn định; hoạt động xúc tiến đầu tư còn phân tán; nguồn lực dành cho xúc tiến thương mại chưa ổn định, quy mô nhỏ. Bên cạnh đó, công tác nghiên cứu thị trường, tìm hiểu luật pháp quốc tế và việc quảng bá, tuyên truyền về năng lực CNQP, nhất là năng lực sản xuất các sản phẩm thế mạnh (thuốc phóng, thuốc nổ, chi tiết hỏa thuật, ngòi nổ…) chưa được như kỳ vọng.


Pháo hoa - sản phẩm xuất khẩu chủ lực của Nhà máy Z121.    Ảnh: TUẤN LÂM

Trong thời gian tới, hoạt động hợp tác quốc tế trong lĩnh vực CNQP sẽ tiếp tục là nội dung quan trọng trong hợp tác quốc tế về quốc phòng. Do vậy, công tác xúc tiến thương mại của Tổng cục CNQP cũng đang đặt ra những yêu cầu mới, mang tính đột phá và bền vững. Một số nhiệm vụ trọng tâm được xác định là phải phát huy được thế mạnh của từng đơn vị và hiệu quả liên kết giữa các đơn vị trong chuỗi giá trị, theo lĩnh vực ngành, nghề để tạo ra nhiều sản phẩm quốc phòng và kinh tế đáp ứng yêu cầu thị trường, tham gia vào hệ thống cung ứng sản phẩm công nghiệp và dịch vụ khoa học - công nghệ trong nước; xây dựng danh mục sản phẩm quốc phòng và các loại hình dịch vụ kỹ thuật có thể xuất khẩu. Tăng cường hơn nữa hoạt động quảng bá hình ảnh của CNQP Việt Nam, năng lực, sản phẩm, nhất là các sản phẩm thế mạnh; đẩy mạnh việc tổ chức các đoàn khảo sát thị trường và xúc tiến thương mại trong và ngoài nước; tổ chức cho các đối tác nước ngoài đến tham quan, tìm hiểu nhu cầu hợp tác với các doanh nghiệp; nghiên cứu đổi mới, đa dạng các phương thức, hình thức xúc tiến thương mại phù hợp với mô hình quản lý, tổ chức biên chế và hoạt động của doanh nghiệp; tạo sự đồng bộ, thống nhất, kết nối, tương hỗ trong thực hiện từ cơ quan quản lý đến các doanh nghiệp. Cùng với đó, tiếp tục nghiên cứu và tham mưu cho Bộ Quốc phòng giải pháp khắc phục các khó khăn, vướng mắc về hành lang pháp lý và thủ tục xuất khẩu hàng quốc phòng; các cơ chế, quy định trong công tác đối ngoại quân sự, trao đổi đoàn theo hướng giảm thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, trao đổi hợp tác và thương mại quân sự.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xúc tiến thương mại, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh; lan tỏa thương hiệu của Tổng cục CNQP và các doanh nghiệp, cần thực hiện tốt các giải pháp sau:

Một là, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong thực hiện công tác xúc tiến thương mại; hoàn thiện các quy định, quy chế, cơ chế chính sách về xúc tiến thương mại, xuất khẩu sản phẩm. Tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt chủ trương của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về sản xuất, xây dựng kinh tế kết hợp với quốc phòng. Trong đó, cần xác định xúc tiến thương mại là nhân tố quan trọng không thể thiếu trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Hai là, tập trung đầu tư tiềm lực khoa học - công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất; khai thác sử dụng có hiệu quả dây chuyền công nghệ được đầu tư để nâng cao chất lượng sản phẩm. Tăng cường đầu tư các nguồn lực tài chính cho hoạt động xúc tiến thương mại trong lĩnh vực CNQP. Nghiên cứu áp dụng khoa học - công nghệ vào quản lý điều hành, tổ chức sản xuất để rút ngắn thời gian, giảm chi phí, giá thành sản phẩm. Tích cực nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển sản phẩm, dịch vụ (bảo đảm kỹ thuật, môi trường, đào tạo, huấn luyện, xây dựng tài liệu thiết kế, tài liệu tham khảo, xuất khẩu lao động…). Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (trong đó có vũ khí, đạn dược), cải tiến mẫu mã sản phẩm để phục vụ xuất khẩu.

Giai đoạn 2016-2020, tổng doanh thu toàn Tổng cục đạt 90,7 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng bình quân 7,9%/năm); lợi nhuận đạt 2,9 nghìn tỷ (tăng trưởng bình quân 4,8%/năm); tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 10,2 nghìn tỷ đồng (tăng trưởng bình quân trên 14%/năm).

    (Nguồn: Phòng Hợp tác quốc tế, Bộ Tham mưu)

Ba là, đẩy mạnh hoạt động kinh tế đối ngoại; nghiên cứu, nắm vững luật pháp quốc tế để chủ động hội nhập và giảm thiểu rủi ro khi hội nhập kinh tế quốc tế; từng bước tháo gỡ, khai thông các thủ tục, quy định về xuất khẩu và xúc tiến thương mại phù hợp với tình hình thực tiễn. Tích cực tham gia các chương trình xúc tiến thương mại và đầu tư, hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường tìm kiếm khách hàng, phát triển hợp tác với các đối tác mới; nghiên cứu chế thử, chào hàng sản phẩm xuất khẩu mới. Xây dựng kế hoạch để xuất khẩu sản phẩm quốc phòng và vật liệu nổ công nghiệp sang các nước ASEAN; đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm tới các nước bạn hàng truyền thống.

Bốn là, tích cực tham gia, tổ chức các triển lãm, hội chợ xúc tiến thương mại trong và ngoài nước nhằm quảng bá, xây dựng hình ảnh và giới thiệu năng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất của Tổng cục; tạo cơ hội tiếp xúc với các đối tác, khách hàng tiềm năng để mở rộng cơ hội hợp tác. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giới thiệu nãng lực nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, dịch vụ trên các phương tiện thông tin, truyền thông; xây dựng video clip, catalog, tài liệu giới thiệu chuyên sâu theo lĩnh vực sản phẩm cụ thể để phục vụ công tác xúc tiến thương mại thuận lợi và hiệu quả.

Năm là, tiếp tục kiện toàn tổ chức; nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, tham mưu và quản lý kinh tế, xúc tiến thương mại của cơ quan, đơn vị. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên làm công tác xúc tiến thương mại có số lượng, cơ cấu hợp lý và thường xuyên đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao kỹ nãng, nghiệp vụ cho đội ngũ này, nhất là về marketing, ngoại ngữ, quản trị doanh nghiệp, hướng tới mục tiêu tạo dựng và thành lập cơ sở vật chất, lực lượng chuyên sâu phục vụ công tác xúc tiến thương mại trong lĩnh vực CNQP.

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại, đòi hỏi các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục CNQP cần quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác này, có giải pháp tạo sự chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp CNQP.

Thượng tá, ThS. NGUYỄN VĂN HẢI

Trưởng phòng Hợp tác quốc tế (Bộ Tham mưu - Tổng cục CNQP)

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: