CNQP&KT - Ngày 13/4, Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn Tổng cục nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Tổng cục CNQP chủ trì hội nghị và trực tiếp hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII “Về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, trong cả ngày 13/4, Hội nghị đã được các báo cáo viên của Hội đồng Lý luận Trung ương, Thủ trưởng Tổng cục CNQP giới thiệu những nội dung cơ bản, những vấn đề mới trong các chuyên đề: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; Những nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam và an ninh quốc gia; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025.


Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu các đại biểu dự Hội nghị nêu cao ý thức trách nhiệm, tập trung tư tưởng, đi sâu nghiên cứu nắm vững những quan điểm cơ bản, tư tưởng chỉ đạo của Đảng, những nội dung cốt lõi và những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội Đảng XIII; nắm vững mục tiêu, nhiệm vụ tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu phát triển đất nước trong 5 năm tới. Từ nhiệm vụ trọng tâm đã được Đại hội XIII xác định, cần nghiên cứu kỹ từng nhiệm vụ, liên hệ với những yêu cầu, điều kiện cụ thể ở cơ quan, đơn vị mình để góp phần thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đó trong nhiệm kỳ. Đồng thời, nâng cao tính chiến đấu, kịp thời uốn nắn các nhận thức lệch lạc trong nhận thức của cán bộ, đảng viên, quần chúng; kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch. Tạo sự thống nhất cao trong nhận thức, tư tưởng và hành động để góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân đưa nhanh Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống.


Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Trong nội dung hướng dẫn học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Trung tướng Nguyễn Mạnh Hùng yêu cầu cấp ủy, các cơ quan, đơn vị tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức tốt các lớp học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, làm cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhận thức sâu sắc và nhất trí cao với những chủ trương, đường lối, đặc biệt là những nội dung cơ bản và mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trong học tập, quán triệt cần liên hệ làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện ở cấp mình, từ đó bổ sung chương trình, nội dung kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực, hiệu quả. Đồng thời, nghiên cứu bổ sung nội dung chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng XIII một cách cụ thể, thiết thực, có tính khả thi cao; phải xác định rõ các mục tiêu, chỉ tiêu, biện pháp thiết thực, giải quyết có hiệu quả các khâu yếu, mặt yếu, sắp xếp ưu tiên những việc cần làm trước, phân công rõ đơn vị, cá nhân chịu trách nhiệm, thời gian hoàn thành...

Trước đó, trong 2 ngày 27 và 28/3, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Hội nghị tại điểm cầu Tổng cục CNQP có sự tham gia của gần 30 đại biểu là Thủ trưởng Tổng cục và cán bộ thuộc các cơ quan Tổng cục CNQP; các đại biểu thuộc Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng công ty 36. Thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục tổ chức các buổi quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các đối tượng theo phân cấp.

 Tin, ảnh: PHƯƠNG ANH - TUẤN MINH

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: