CNQP&KT - Những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã được triển khai nghiêm túc, hiệu quả, góp phần tăng cường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã quán triệt nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị, như: Chỉ thị số 30/CT-TW của Bộ Chính trị về “Xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Kết luận số 120-KL/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”; Quy định số 104-QĐ/QU của Quân ủy Trung ương về nguyên tắc tập trung dân chủ trong Quân đội… Trên cơ sở đó, Đảng ủy Tổng cục CNQP đã ban hành chỉ thị về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Tổng cục, thành lập Ban chỉ đạo cấp Tổng cục để triển khai thực hiện; đồng thời, cấp ủy các cấp tổ chức rà soát, củng cố, kiện toàn hệ thống văn bản quy chế, quy định, cụ thể hóa sát với chức năng, nhiệm vụ, tình hình của đơn vị.

Nét nổi bật trong quá trình triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã thể hiện tốt vai trò, phát huy dân chủ trong quản lý, điều hành theo chức trách, nhiệm vụ được giao. Cấp ủy các cấp đã phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng; các chủ trương, biện pháp lãnh đạo, quyết định của Thường vụ, Đảng ủy được dân chủ thảo luận, phát huy trí tuệ của tập thể cấp ủy và trách nhiệm của cán bộ chủ trì các cấp. Kết hợp tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng, góp phần ngăn ngừa những biểu hiện vi phạm pháp luật Nhà nước, kỷ luật của Đảng, quy định của Quân đội. Đồng thời, thường xuyên đổi mới phương pháp, tác phong công tác, sâu sát, bám nắm đơn vị; trực tiếp đối thoại, lắng nghe ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động. Từ đó, kịp thời giải quyết những vướng mắc trong triển khai nhiệm vụ, thực hiện tốt chế độ, chính sách cho người lao động, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị.

Năm 2020, 25 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 8 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ-công nhân viên chức; 14 đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể, bầu Ban Thanh tra nhân dân…

(Nguồn: Phòng Dân vận, Cục Chính trị)

Bên cạnh đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát huy quyền dân chủ thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân. Công đoàn cơ sở ở các doanh nghiệp đã phối hợp tổ chức tốt hội nghị người lao động; tham gia đóng góp và đề xuất biện pháp thực hiện tốt 5 khâu quản lý; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất, kinh doanh; đảm bảo điều kiện làm việc, chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời bổ sung, ký kết thỏa ước lao động tập thể và bầu Ban Thanh tra nhân dân theo quy định. Ban Thanh tra nhân dân các đơn vị đã từng bước phát huy vai trò trong thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn, góp phần phát hiện, ngăn ngừa những biểu hiện lệch lạc. Tổ chức Đoàn thanh niên các cấp đã quán triệt và cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định thành chương trình, phong trào, kế hoạch hoạt động phù hợp; tăng cường giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên về vị trí, vai trò của việc phát huy dân chủ trong sinh hoạt, học tập, xung kích thực hiện các nhiệm vụ được giao. Các cấp Hội phụ nữ đã phát huy tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em; tạo điều kiện để phụ nữ tham gia xây dựng đơn vị; đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, thu hút được đông đảo phụ nữ tham gia. Hội đồng quân nhân tại các cơ quan, đơn vị khối dự toán thường xuyên được củng cố, kiện toàn, duy trì tốt hoạt động và đảm bảo chế độ sinh hoạt định kỳ; phát huy dân chủ của mọi quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng trên 3 lĩnh vực: quân sự - chuyên môn, chính trị và kinh tế - đời sống. Năm 2020, cấp ủy các cấp trong Tổng cục CNQP kiểm tra 130 tổ chức đảng và 1.886 đảng viên; giám sát chuyên đề đối với 125 tổ chức đảng và 1.615 đảng viên. 25 doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 8 đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ - công nhân viên chức; 14 đơn vị ký thỏa ước lao động tập thể, bầu Ban Thanh tra nhân dân; có 1.210 ý kiến tham gia đóng góp trong hội nghị các cấp… Có thể khẳng định, kết quả trong công tác thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đã góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, giữ ổn định chính trị nội bộ, tăng cường mối đoàn kết, giúp người lao động yên tâm làm việc.


Ký kết Thỏa ước lao động tập thể giữa người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động tại Nhà máy Z117.  Ảnh: PHƯƠNG ANH

Bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Tổng cục CNQP còn một số tồn tại, hạn chế, như: Một số cấp ủy, tổ chức đảng nghiên cứu, quán triệt các văn bản hướng dẫn của cấp trên về triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa kịp thời, toàn diện; việc rà soát, sửa đổi, bổ sung một số quy chế, quy định phục vụ công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy theo yêu cầu nhiệm vụ ở một số đơn vị chưa thường xuyên; các tổ chức quần chúng và hội đồng quân nhân ở một số đơn vị chưa phát huy hết vai trò, chức năng trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội; nhận thức của một số cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa sâu sắc…

Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở đạt hiệu quả thiết thực hơn nữa, yêu cầu cấp ủy các cấp, cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng cục CNQP thực hiện tốt một số giải pháp sau: 

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng trong thực hiện  Quy chế dân chủ ở cơ sở; coi việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở là trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy các cấp, nhất là cán bộ chủ trì và của mọi cán bộ, đảng viên.

Hai là, thường xuyên quán triệt, tuyên truyền sâu rộng các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, hướng dẫn của cấp trên về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng và người lao động về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, kỷ luật và tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ, chính sách cho mọi đối tượng trong cơ quan, đơn vị.

“Phê phán và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quyền dân chủ, lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo nặc danh; chống tập trung quan liêu, khắc phục dân chủ hình thức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội trong từng cơ quan, đơn vị”.

(Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng, Phó Chính ủy Tổng cục CNQP)

Ba là, tiếp tục rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo của các cấp ủy đảng, quy chế, quy định của các cấp chỉ huy theo hướng phát huy dân chủ, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, tránh hình thức.

Bốn là, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, chất vấn trong tổ chức đảng và đảng viên; chú trọng kiểm tra những đơn vị có đơn thư khiếu nại, tố cáo, tỷ lệ vi phạm kỷ luật cao. Thường xuyên kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở theo phân cấp, kịp thời giải quyết nguyện vọng chính đáng của cán bộ, đảng viên và quần chúng ngay từ cơ sở. Phê phán và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm quyền dân chủ, lợi dụng dân chủ gây mất đoàn kết nội bộ, đơn thư tố cáo nặc danh; chống tập trung quan liêu, khắc phục dân chủ hình thức; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tệ nạn xã hội trong từng cơ quan, đơn vị. Gắn xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở với tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Năm là, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Tích cực tham mưu, phối hợp với các phòng, ban trong đơn vị triển khai và giám sát thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tổ chức các hoạt động phù hợp dưới nhiều hình thức để hội viên, đoàn viên hiểu về quyền lợi và thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ của mình. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội, nhất là vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của người lao động.

Sáu là, thực hiện tốt việc sơ - tổng kết; xây dựng, nhân rộng các mô hình điểm về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cấp định kỳ (6 tháng và 1 năm) tổ chức kiểm điểm, đánh giá kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, coi đây là tiêu chuẩn quan trọng để phân loại tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bình xét thi đua, khen thưởng, động viên kịp thời các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt và xử lý nghiêm mọi tổ chức, cá nhân vi phạm.

Với những phương hướng, giải pháp cụ thể, tin tưởng rằng, trong thời gian tới, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đi vào nền nếp, phát huy hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường mối đoàn kết nội bộ, xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Thiếu tướng NGUYỄN VIỆT HÙNG

Phó Chính ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

 

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: