CNQP&KT - Năm 2021, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đã tiến hành toàn diện, có hiệu quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT) phù hợp với tình hình thực tiễn. Kết quả đạt được là tiền đề quan trọng để Tổng cục tiếp tục đổi mới hoạt động CTĐ, CTCT theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

Dưới sự lãnh đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, trong năm 2021, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành toàn diện, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT. Trong đó, nổi bật là Tổng cục đã tổ chức tốt việc quán triệt, học tập, triển khai các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và chương trình giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng. Đồng thời, thực hiện hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; kịp thời định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng, nhất là trước những vấn đề khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Phát huy vai trò Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục, Lực lượng 47 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổng cục cũng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, sửa đổi và ban hành quy chế chấm điểm, bình xét danh hiệu thi đua hằng năm, góp phần đưa công tác thi đua khen thưởng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, tạo sự lan tỏa sâu rộng. Toàn Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, công tác xuất bản, in, phát hành và quản lý sử dụng các thiết chế văn hóa đúng định hướng chính trị, đạt chất lượng tốt.

Mặt khác, Tổng cục CNQP cũng thực hiện tốt các chương trình, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng, lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, như: cán bộ, quân lực, tài chính, đầu tư; chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai có hiệu quả công tác cán bộ, kiểm tra, bảo vệ an ninh, dân vận, chính sách, hoạt động của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân. Đặc biệt, Tổng cục chú trọng triển khai hoạt động CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, nhất là CTĐ, CTCT trong sản xuất quốc phòng, góp phần quan trọng xây dựng Tổng cục vững mạnh về chính trị, tư tưởng; cán bộ, công nhân viên, người lao động có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trong năm 2021, Tổng cục CNQP đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc tiến hành toàn diện, có hiệu quả hoạt động CTĐ, CTCT.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai hoạt động CTĐ, CTCT cũng còn bộc lộ một số hạn chế, khuyết điểm, như: Công tác quán triệt, giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; hoạt động của tổ chức quần chúng một số đơn vị còn hạn chế; một số đơn vị thực hiện chế độ phản ánh, báo cáo tình hình chưa kịp thời; còn để xảy ra vụ việc mất an toàn lao động, an toàn giao thông và vi phạm kỷ luật...


Toàn cảnh Hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác chính trị của Tổng cục CNQP năm 2021.  Ảnh: PV

Năm 2022, bên cạnh thuận lợi là Tổng cục CNQP tiếp tục được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng quan tâm đầu tư xây dựng về mọi mặt; tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, thách thức, đó là: Nhiệm vụ đóng mới và sửa chữa tàu quân sự không nhiều, sản xuất kinh tế của các đơn vị còn nhiều khó khăn; đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp; việc thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng; cơ cấu lại, đổi mới, sắp xếp doanh nghiệp quân đội tiếp tục tác động đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, nhân viên, người lao động... Xác định rõ thuận lợi, khó khăn, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 của Đảng ủy Tổng cục; căn cứ tình hình, đặc điểm hoạt động của Tổng cục CNQP năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trong Tổng cục cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giải pháp hoạt động CTĐ, CTCT chủ yếu sau:

Một là, tổ chức tốt việc học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của các cấp; đổi mới nội dung, hình thức nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật; kịp thời thông tin, tuyên truyền, định hướng, quản lý tư tưởng và các mối quan hệ của cán bộ, chiến sĩ, công chức quốc phòng, người lao động. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Phát huy tốt vai trò Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Tổng cục, Lực lượng 47 các cấp trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tổ chức chặt chẽ, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả hoạt động kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện quan trọng của đất nước, Quân đội, Tổng cục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất quốc phòng, kinh tế, các gương điển hình tiên tiến và các hoạt động của Tổng cục. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ quần chúng, phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa và công tác xuất bản, in.

Hai là, thực hiện công tác xây dựng Đảng, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh tiêu biểu gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh “Mẫu mực, tiêu biểu”. Tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt; chấp hành nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, Nghị quyết của Đảng ủy Tổng cục, nghị quyết của cấp ủy, tổ chức đảng các cấp lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và các nghị quyết chuyên đề. Thực hiện nghiêm Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm; tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện và phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên theo phương châm “trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”. Hướng dẫn, chỉ đạo chặt chẽ đại hội chi bộ (trực thuộc đảng ủy cơ sở) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Tiến hành có hiệu quả CTĐ, CTCT trong các nhiệm vụ, trọng tâm là sản xuất quốc phòng; cơ cấu, sắp xếp lại doanh nghiệp; đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, góp phần thực hiện chủ trương hiện đại hóa Quân đội.


Đại hội đại biểu phụ nữ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng lần thứ VI, giai đoạn 2021-2026, là một trong những hoạt động CTĐ, CTCT tiêu biểu trong năm 2021. (Trong ảnh: Bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội cấp trên). Ảnh NAM ANH

Ba là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; chú trọng kiểm tra, giám sát thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII, Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016, Quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị và Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; chủ động kiểm tra tổ chức đảng, đảng viên có dấu hiệu vi phạm.

Bốn là, thực hiện nghiêm nguyên tắc, quy trình, quy chế, quy định, nghị quyết, kết luận, đề án về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ của Tổng cục có số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng ngày càng cao; đặc biệt quan tâm bổ sung cán bộ kỹ thuật có trình độ cao, nhất là ở cơ quan quản lý kỹ thuật và các viện nghiên cứu. Lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc rà soát bổ sung quy hoạch cán bộ chỉ huy, quản lý các cấp đảm bảo đúng quy trình, tiêu chuẩn. Thực hiện nghiêm quy định về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức, chạy quyền. Làm tốt công tác nhận xét, đánh giá, điều động, luân chuyển, chuyển ra, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ, nhất là khi thực hiện điều chỉnh tổ chức lực lượng, cơ cấu, sắp xếp các doanh nghiệp.

“Với tinh thần đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc, tin tưởng rằng, hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Tổng cục đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022”.

(Thiếu tướng Lâm Trọng Đông)

 Năm là, thực hiện tốt công tác bảo vệ bí mật, an toàn; thẩm định, xác minh nhân sự, tài liệu phục vụ công tác bảo vệ chính trị nội bộ, tuyển chọn người vào cơ quan, đơn vị, vị trí trọng yếu cơ mật, đi công tác, học tập ở nước ngoài; an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh đối ngoại và an ninh mạng. Tăng cường các biện pháp bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối các hoạt động của Đảng, Nhà nước, Quân đội, Tổng cục nhất là trong đối ngoại quân sự; đảm bảo 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt; xây dựng cơ quan, đơn vị an toàn, địa bàn an toàn.

Sáu là, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận; phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền, nhân rộng mô hình điển hình mới trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” gắn với các phong trào, cuộc vận động của các cấp, các ngành tạo mối quan hệ đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc; thực hiện có hiệu quả các nội dung công tác dân vận đã ký kết. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, nâng cao chất lượng đối thoại giữa lãnh đạo, chỉ huy đơn vị với cán bộ, công nhân viên, người lao động. 

Bảy là, tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022); công tác chính sách, công tác thương binh liệt sĩ, hậu phương quân đội và hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa” nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn. Nghiên cứu, đề xuất chế độ chính sách đặc thù trong lĩnh vực CNQP và thực hiện chi trả phụ cấp đặc thù quân sự, chế độ trợ cấp một lần theo quy định, hướng dẫn của trên. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ và Bộ Quốc phòng.  

Tám là, lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng các tổ chức quần chúng, Hội đồng quân nhân vững mạnh. Chỉ đạo tổ chức tốt hội nghị cán bộ - công nhân viên chức, hội nghị người lao động năm 2022; ban hành Chỉ thị của Đảng ủy Tổng cục về lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp trong Tổng cục, tiến tới Đại hội Công đoàn Quân đội lần thứ X, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; tuyên dương đoàn viên công đoàn làm kinh tế gia đình giỏi; đẩy mạnh thực hiện Chương trình “Mái ấm công đoàn - Nghĩa tình đồng đội”. Đối với Đoàn Thanh niên, đẩy mạnh hoạt động hướng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là nhiệm vụ sản xuất quốc phòng; tham gia Giải thưởng “Tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội” lần thứ XXII; tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp và Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Tổng cục giai đoạn 2022-2027. Các cấp hội phụ nữ tích cực triển khai thực hiện nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch hành động Vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới trong Quân đội giai đoạn 2021-2025; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục mầm non trong Tổng cục.

Chín là, thực hiện có hiệu quả chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT năm 2022 của Tổng cục Chính trị; xây dựng chỉ thị, kế hoạch CTĐ, CTCT của Tổng cục và các cơ quan, đơn vị sát với điều kiện thực tiễn; tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế công tác kế hoạch tổng hợp về CTĐ, CTCT. Chấp hành nghiêm túc chế độ, nền nếp hoạt động CTĐ, CTCT; đổi mới phong cách, phương pháp, tác phong công tác của cơ quan chính trị, cán bộ chính trị và đội ngũ cán bộ các cấp; xây dựng cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp có đủ phẩm chất, năng lực, đảm đương tốt chức trách nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực CTĐ, CTCT. Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý, sử dụng kinh phí, ngân sách, trang bị, vật tư, xăng dầu CTĐ, CTCT, định mức, tiêu chuẩn đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội.

Phát huy kết quả đã đạt được, với tinh thần đổi mới theo hướng hiệu quả, thiết thực, vững chắc, tin tưởng rằng, hoạt động CTĐ, CTCT của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đạt nhiều thành tích, góp phần xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh tiêu biểu, Tổng cục đạt vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” năm 2022.

Thiếu tướng LÂM TRỌNG ĐÔNG

Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: