CNQP&KT - Những năm qua, công tác cải cách hành chính của Tổng cục Công nghiệp quốc phòng được thực hiện quyết liệt, đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng Tổng cục vững mạnh toàn diện, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Công tác cải cách hành chính (CCHC) được Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Công nghiệp quốc phòng (CNQP) xác định là một trong những khâu đột phá trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Tổng cục. Quá trình triển khai, Tổng cục đã bám sát những chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong lĩnh vực này; trọng tâm là Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 8/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2011-2020; Nghị quyết số 36a/NQ-CP ngày 14/10/2016 của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Nghị định số 61/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính… Bên cạnh đó, ngay sau khi Bộ Quốc phòng thành lập Ban Chỉ đạo CCHC và Chính phủ điện tử, Tổng cục CNQP đã kịp thời thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC và Chính phủ điện tử; xây dựng, ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo. Hằng năm, Ban Chỉ đạo CCHC và Chính phủ điện tử Tổng cục chủ động bám sát chương trình, kế hoạch của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, xây dựng kế hoạch công tác CCHC trong Tổng cục CNQP, đề ra mục tiêu, giải pháp thiết thực, phù hợp.

Theo đó, Tổng cục đã đơn giản hóa các thủ tục hành chính, kết hợp với rà soát các văn bản liên quan theo lĩnh vực phụ trách để sửa đổi, bổ sung hoặc loại bỏ các quy định không còn phù hợp; chú trọng chuyển đổi thủ tục hành chính từ phương pháp văn bản thủ công sang môi trường mạng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả thực thi công vụ. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị để giảm khâu trung gian, tránh chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ hoặc chưa được quy định… Nhờ đó, công tác CCHC của Tổng cục CNQP đã đạt được một số kết quả nổi bật là:

Thứ nhất, về cải cách thể chế, đã cơ bản thực hiện tốt việc rà soát, đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, thay thế các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung bất cập, không còn phù hợp. Ban hành và thường xuyên rà soát hệ thống văn bản quy phạm nội bộ phục vụ công tác quản lý, chỉ huy, điều hành thực hiện nhiệm vụ theo chức năng; đảm bảo đúng thẩm quyền và theo quy định. Năm 2021, Tổng cục CNQP đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, 87 văn bản quy phạm nội bộ. Đặc biệt, đã tổ chức tốt tổng kết Pháp lệnh CNQP; tích cực triển khai các bước xây dựng Dự thảo Luật CNQP, Động viên công nghiệp.

Năm 2021, Tổng cục CNQP đã xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành 22 văn bản quy phạm pháp luật, 87 văn bản quy phạm nội bộ. Thực hiện hơn 10.000 lượt văn bản gửi đi, trong đó có hơn 3.000 lượt văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc của Tổng cục...

 (Nguồn: Ban Pháp chế,  Bộ Tham mưu, Tổng cục CNQP)

Thứ hai, về cải cách thủ tục hành chính, đã nỗ lực thực hiện cải cách thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý nhà nước theo quy định của cấp trên. Tổng cục được Bộ Quốc phòng giao thực hiện 12 thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định. Thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả thủ tục hành chính do Tổng cục quản lý về cách thức, trình tự và thời gian thực hiện để bảo đảm sự hợp lý, hợp pháp. Ngoài ra, Tổng cục cũng tiến hành rà soát, kiện toàn bộ máy hành chính; đầu tư, ứng dụng cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính trong Tổng cục ngày càng nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, tiết kiệm.

Bên cạnh đó, đã tổ chức rà soát, thống kê các văn bản quy phạm pháp luật có quy định liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Tổng cục nhằm phát hiện và kịp thời tháo gỡ những bất cập, vướng mắc. Việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền giải quyết của Tổng cục được diễn ra nhanh chóng, công khai, minh bạch. Thực hiện Kế hoạch triển khai cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 của Bộ Quốc phòng, đã có 6/12 thủ tục hành chính do Tổng cục thực hiện đủ điều kiện triển khai. Đồng thời, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 vào giải quyết các thủ tục hành chính đã được quy định trong văn bản quy phạm pháp luật và thủ tục hành chính nội bộ của Tổng cục, bảo đảm thông suốt, khoa học.


Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục CNQP (tháng 12/2021).
Ảnh: ANH KHÔI

Thứ ba, về cải cách chế độ công vụ, đã triển khai thực hiện nghiêm các quy chế, quy định của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ. Kịp thời cụ thể hóa, ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện các nội dung công tác cán bộ, công tác tổ chức lực lượng theo đúng quy định. Chuẩn hóa quy trình nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ các cấp, quy định về bậc quân hàm, nhóm chức vụ, hệ thống chức danh, chức vụ cán bộ. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác CCHC trong quản lý, chỉ huy, điều hành.

Thứ tư, công tác CCHC doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Tăng cường hỗ trợ một số doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính; chỉ đạo các đơn vị triển khai các biện pháp tiết giảm chi phí, tiết kiệm tiêu dùng, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn, tài sản. Đổi mới, cải cách khâu thẩm định, tổ chức xác nhận quyết toán cho các đơn vị theo hướng rút ngắn thời gian, đơn giản về thủ tục, linh hoạt về hình thức nhưng vẫn bảo đảm chặt chẽ, đúng pháp luật.

Thứ năm, đối với xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Triển khai dự án “Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ huy tham mưu và quản lý, điều hành sản xuất của Tổng cục CNQP”, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả theo đúng kế hoạch. Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cấp và ứng dụng các phần mềm trong hoạt động của cơ quan, đơn vị, bước đầu đã giải quyết được một số khâu trong quản lý, chỉ đạo, điều hành, bảo đảm thuận tiện tra cứu, gửi nhận văn bản trong Tổng cục. Năm 2021, Tổng cục đã thực hiện hơn 10.000 lượt văn bản gửi đi, trong đó có hơn 3.000 lượt văn bản qua phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Duy trì, bảo đảm kỹ thuật hệ thống thông tin chỉ đạo, điều hành, hệ thống giám sát an toàn thông tin FMS/FMC, kết nối mạng truyền dữ liệu quân sự tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của Tổng cục CNQP còn có một số hạn chế cần khắc phục, như: Nhận thức của một số cá nhân về CCHC còn chưa đầy đủ; cơ chế quản lý, điều hành còn thiếu tập trung và thống nhất; một số nội dung chưa sát thực tế, chưa xác định rõ phạm vi, trách nhiệm cụ thể của từng cấp, từng ngành nên hiệu quả chưa cao...

Trong thời gian tới, để thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu CCHC của Chính phủ, Bộ Quốc phòng trong Chương trình tổng thể CCHC Nhà nước; đẩy mạnh CCHC trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng, các cấp trong Tổng cục CNQP cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương của Đảng, chương trình, kế hoạch của Chính phủ và Bộ Quốc phòng về CCHC.

Gắn thực hiện công tác CCHC với tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII); tích cực tuyên truyền, giáo dục theo chuyên đề, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức cho cán bộ, công nhân viên, người lao động đối với công tác CCHC. Tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo CCHC các cấp. Xây dựng cơ chế tổ chức, quản lý, chỉ huy thống nhất, thông suốt, có hiệu quả, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Hai là, đẩy mạnh cải cách thể chế hành chính.

Đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể CCHC, trong đó chú trọng những đặc thù của ngành CNQP, theo hướng xây dựng nền hành chính dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, năng động. Xây dựng các nội dung quản lý nhà nước về lĩnh vực CNQP; quy định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp. Kết hợp chặt chẽ giữa ban hành văn bản với tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra việc thực hiện văn bản. Mặt khác, tiếp tục rà soát văn bản hành chính trên tất cả các lĩnh vực quản lý của từng cấp, trọng tâm là các thủ tục hành chính quân sự. Sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện quy trình giải quyết công việc hằng ngày của Tổng cục và các cơ quan, đơn vị trực thuộc; lấy Quy chế làm việc của Tổng cục làm căn cứ pháp lý để thống nhất, khắc phục tình trạng vướng mắc, chậm trễ trong giải quyết công việc. Thực hiện giảm văn bản, giấy tờ hành chính, hội họp không cần thiết.

Ba là, đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ có số lượng và cơ cấu phù hợp, có năng lực và trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Đổi mới công tác quản lý cán bộ, xác định cơ cấu cán bộ gắn với chức năng, nhiệm vụ. Chuẩn hóa quy trình nhận xét, đánh giá, quy hoạch cán bộ các cấp, tiêu chuẩn quy định về bậc quân hàm, nhóm chức vụ, hệ thống chức danh, chức vụ cán bộ…

Bốn là, thực hiện tốt công tác cải cách tài chính công.

Đổi mới cơ chế phân cấp quản lý tài chính, phát huy tính chủ động, sáng tạo và trách nhiệm của các cấp trong quản lý và sử dụng hiệu quả kinh phí. Thực hiện chế độ tự chủ tài chính đối với các doanh nghiệp quốc phòng theo cơ chế quản lý của Luật Doanh nghiệp. Quán triệt và triển khai thực hiện tốt quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tài chính và quy chế công khai tài chính; tập trung vào các nhiệm vụ phòng, chống tham ô, lãng phí, thực hành tiết kiệm trong sử dụng ngân sách, tài sản, vật tư, trang bị của Quân đội. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất về tài chính, phát hiện những sai sót để có biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời.

Thời gian tới, tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn nhằm phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử trong Tổng cục CNQP.

Năm là, tích cực xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Tiếp tục đầu tư nâng cấp và hoàn thiện cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ, hiện đại; bảo đảm kết nối thông suốt, an toàn nhằm phục vụ xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử trong Tổng cục. Tổ chức triển khai các phần mềm dùng chung, thư điện tử, hệ thống thông tin chỉ đạo điều hành; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung, thực hiện liên kết, chia sẻ; đẩy mạnh chuyển và nhận văn bản trên môi trường mạng. Đồng thời, duy trì hiệu quả Cổng Thông tin điện tử của Tổng cục trên mạng truyền số liệu quân sự, trang thông tin điện tử của các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc…

Với phương hướng và những giải pháp cụ thể, cùng sự triển khai tích cực, đồng bộ, tin tưởng rằng, công tác CCHC của Tổng cục CNQP sẽ tiếp tục đạt được những kết quả mới, góp phần xây dựng và phát triển ngành CNQP hiện đại, lưỡng dụng, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng NGUYỄN ĐẮC HẢI

Phó Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: