CNQP&KT - Hướng dẫn một số thủ tục hỗ trợ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết thủ tục hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

(Trần Văn Tài, công nhân Nhà máy Z195)

Trả lời: Ngày 23/11/2021, Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 153/2021/TT-BQP về hướng dẫn hồ sơ, quy trình, trách nhiệm giải quyết, kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp, các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) và kế hoạch kinh phí hỗ trợ các hoạt động phòng ngừa, chia sẻ rủi ro về TNLĐ, BNN trong Bộ Quốc phòng. Theo đó, người lao động không may bị TNLĐ, BNN thì làm hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP  ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm TNLĐ, BNN bắt buộc; văn bản của người sử dụng lao động đề nghị hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN; bản sao có chứng thực biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động của Hội đồng giám định y khoa; bản sao có chứng thực các chứng từ thanh toán các chi phí đào tạo theo quy định.

Hỏi: Quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động không may bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp?

(Nguyễn Trung Hiếu, công nhân Nhà máy Z121)

Trả lời: Thông tư số 153/2021/TT-BQP cũng quy định rõ về quy trình và trách nhiệm giải quyết hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao đông không may bị tai TNLĐ, BNN. Cụ thể như sau:

Đối với cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương, chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định điều kiện hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 88/2020/NĐ-CP và lập hồ sơ theo quy định tại Điều 5 Thông tư này, kèm theo tệp file hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật cấp trên; nhận lại hồ sơ đã được giải quyết từ cơ quan kỹ thuật cấp trên để tổ chức thực hiện.

Cơ quan kỹ thuật cấp trên trung đoàn và tương đương, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ của cấp mình theo mẫu và kèm theo file hồ sơ chuyển cơ quan kỹ thuật đơn vị cấp trên.

Cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng, tiếp nhận hồ sơ đề nghị hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người bị TNLĐ, BNN khi trở lại làm việc do cơ quan kỹ thuật cấp dưới chuyển đến, thẩm định, hoàn thiện hồ sơ của cấp mình theo mẫu và kèm theo file hồ sơ chuyển Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) thẩm định giải quyết.

 Đối với cơ quan tài chính các đơn vị cấp trung đoàn và tương đương, chủ trì phối hợp với cơ quan kỹ thuật cùng cấp lập dự toán kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị TNLĐ, BNN cùng với dự toán chi các chế độ Bảo hiểm xã hội (BHXH) gửi cơ quan tài chính cấp trên trung đoàn và tương đương cho đến cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng để tổng hợp gửi BHXH Bộ Quốc phòng trước ngày 20/6 hằng năm; khi nhận được hồ sơ hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp (được BHXH Bộ Quốc phòng quyết định hỗ trợ), thực hiện thanh quyết toán theo quy định; hằng quý, năm tổng hợp lập báo cáo quyết toán cùng với báo cáo quyết toán chi các chế độ BHXH gửi cơ quan tài chính cấp trên trung đoàn và tương đương cho đến cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

 Cơ quan tài chính cấp trực thuộc Bộ Quốc phòng, hằng quý, năm tiếp nhận báo cáo quyết toán (bao gồm cả nội dung thanh toán hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với người lao động bị TNLĐ, BNN) do cơ quan tài chính cấp trực thuộc chuyển đến, tổng hợp cùng với báo cáo quyết toán chi các chế độ BHXH để quyết toán với BHXH Bộ Quốc phòng.

Trách nhiệm của Tổng cục Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng), trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng chuyển đến, thẩm định hồ sơ, lập văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ và chuyển BHXH Bộ Quốc phòng. Trường hợp không đủ điều kiện hỗ trợ, Tổng cục Kỹ thuật phải có văn bản thông báo và nêu rõ lý do cho đơn vị đầu mối trực thuộc Bộ Quốc phòng chuyển đến.

Cơ quan BHXH Bộ Quốc phòng, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ khi nhận được văn bản đề nghị kèm theo danh sách hỗ trợ do Tổng cục Kỹ thuật chuyển đến; BHXH Bộ Quốc phòng thẩm định, ra quyết định hỗ trợ, chuyển Tổng cục Kỹ thuật, cơ quan kỹ thuật đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng cho đến cơ quan kỹ thuật cấp trung đoàn và tương đương. Trường hợp không chi trả phải có văn bản gửi Tổng cục Kỹ thuật và nêu rõ lý do. Hằng quý, cấp kinh phí chi các chế độ BHXH (trong đó có kinh phí hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp đối với người lao động bị TNLĐ, BNN) cho các đơn vị và thực hiện thanh quyết toán theo quy định.

BAN BIÊN TẬP

Bình luận


Họ và tên:*

Đơn vị:     

Điện thoại:*               

Email:*                       

Nội dung: